Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

62. Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Skibbild-Nøvling

Sagsnr.: 28.03.00-P21-3-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Skibbild-Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Der ansøges om etablering af en privat daginstitution - børnehave og vuggestue under Friskolen Asgaard med opstartsdato den 1. juli 2017.

 

Formalia er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt og forretningsorden for fribørnehaven og frivuggestuen i Friskolen Asgaard, som skal godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Friskolen Asgaard søger om oprettelse af privat vuggestue og børnehave under friskolen. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 20.

 

Bestyrelsen skriver i deres ansøgning, at de fortsat bakker 100 % op om den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden og de er glade for institutionen, men der er en frygt blandt blandt forældregruppen om, at børnehaven ikke vil bestå på sigt. Det er på den baggrund, at de søger om godkendelse til at oprette privatinstitution pr. 1. juli 2017. Dog har de følgende tilføjelser:

  • Hvis den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden, afdeling Midgaarden forsat kører videre og stadig er den bedste pædagogiske løsning for vores børn, så vil de ikke benytte sig af godkendelsen til oprettelsen af privatinstitution.
  • Hvis det ender med, at den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden, afdeling Midgaarden bliver lukket inden 1. juli 2017, så vil de gerne starte op med privatinstitution dagen efter den kommunale afdeling lukker.

 

Der søges om etablering af 4 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, med mulighed for udvidelse til 10 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Hering Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Ved ønske om udvidelse af børnetallet som anført, skal der ske fornyet henvendelse til forvaltnignen, idet Center for Børn og Læring formelt skal sikre, at der er tilstrækkelig m2 til rådighed til at rumme det ønskede børnetal. Desuden skal det sikres, at størrelsen af garantistillelsen tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægter og forretningsorden for fribøenehaven og frivuggestuen i Friskolen Asgaard, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærminger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Der forudsættes, at den daglige leder af privatinstitutionen er uddannet pædagog.

 

Privatinstitutionen kender på nuværende tidspunkt ikke lokaliteten. Der bliver arbejdet på flere forskellige muligheder. Privatinstitutionen skal før opstart fremsende  ansøgning til Kommunale Ejendomme om ibrugtagningsgodkendelse, som skal foreligge inden opstart af institutionen. Ligesom Center for Børn og Læring vil besigtige lokalerne i den private institution inden godkendelsen.

 

Herudover vil Herning Kommune føre tilsyn med den private institution i henhold til kriterierne for private leverandører. 

Økonomi

Der skal inden opstart af privatinstitution stilles med en driftsgaranti for 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarende til 3 mdrs. drift på 512.500 kr.

 

Hvis antallet af børn udvides som angivet til 10 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn, vil garantistillelsen på det tidspunkt andrage 969.750 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private vuggestue og børnehave under Friskolen Asgaard pr. 1/7 2017 i henhold til Dagtilbudslovens § 20
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt og forretningsorden for den private vuggestue og børnehave under Friskolen Asgaard
at såfremt den private institution ikke oprettes senest den 1/7.2017, skal der fremsendes ny ansøgning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Ansøgning Asgaard
  • Forretningsorden for forældrebestyrelsen Asgaard
  • Vedtægter Asgaard