Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

66. Materiale til budget 2020: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Materiale til budget 2020: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Anne Marie Muff

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2020 - 2023 aflevere budgetforslag i juni 2019. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2020 på Børne- og Familieudvalgets område for serviceområder 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget til den kommende budgetkonference består af udkast til mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2020. Budgetbemærkninger 2020, udkast til mål 2020, ændringsskemaer er vedlagt som bilag. Det vedhæftes også som bilag et notat, hvor ændringerne, som er indarbejdet i budgetforslaget, beskrives nærmere.

 

I udkast til budgetmål for 2020 er beskrevet et fælles mål i perioden 2020-2023 for de tre serviceområder: at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne. Målet er i tråd med Børne- og Ungepolitikken og Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor. 

  

Det bemærkes, at økonomiske konsekvenser som følge af ændringerne af skolereformen ikke er blevet indarbejdet i budgetforslaget. Det skyldes, at det endnu ikke foreligger en aftalegrundlag fra centralt hold i forhold til økonomien.

 

Der er følgende bilag til dagsordenen:

 • Bilag 1: Mål for budget 2020-2023
 • Bilag 2: Budgetbemærkninger for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget
 • Bilag 3: Ændringsskemaer for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget. Bilaget viser i detaljer, hvordan budgetterne for den enkelte serviceområde ændrer sig mellem 2019 og 2020.
 • Bilag 4: Beskrivelse af ændringerne indarbejdet i budgetforslaget for perioden 2020-2023

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål samt ændringsskemaer fra serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Mål 2020 BOU
 • Driftsbemærkninger BFU alle områder - maj 2019
 • BFU MAJ 2019
 • notat beskrivelse af ændringer
 

67. Budgetoverholdelse serviceområde 16 Børn og familie

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Budgetoverholdelse serviceområde 16 Børn og familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj fremviser serviceområde 16 Børn og familie et merforbrug på 5,5 mio.kr. Udvalget besluttede den 22. maj at følge udviklingen tæt og genoptage sagen på møde den 12. juni 2019.

 

Sagen fremlægges til udvalgets beslutning om, hvorvidt der skal ske yderligere korrigerende handlinger på serviceområde 16.

Sagsfremstilling

Med baggrund i resultatet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts på serviceområde 16 Børn og familie behandles mulighederne for at reducere merforbruget i form af korrigerende handlinger.

 

Budget 2019 er generelt baseret på forbruget i 2018 fremskrevet til 2019-niveau. Beslutninger behandlet i BFU i oktober 2018 og januar 2019 er endvidere indarbejdet i budgettet. Nogle af disse er til fulde implementeret, mens andre endnu ikke har fået den fulde effekt. Der arbejdes fortsat målrettet på fuld implementering.

 

Forventet merforbrug den 31. marts 2019 udgør 5,5 mio. kr. hvoraf Den kommunale tandpleje udgør 0,4 mio.kr. Tandplejens merforbrug i 2019 skyldes etablering af tandklinik på Lindbjergskolen. Der er planlagt korrigerende handlinger for Tandplejen i 2020, således at det uhåndterede merforbrug på basis af budgetopfølgningen forventes at udgøre 5,1 mio.kr.

 

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 30. april, der tegner samme billede som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019. Pt. er arbejdet med en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj i gang, og den forventes at kunne fremlægges på mødet.

 

Mulighederne for at nedbringe merforbruget isoleret i 2019 samt mulighederne for mere permanent at sænke udgiftsniveauet gennemgås på mødet. Bilaget eftersendes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal iværksættes yderligere korrigerende handlinger på serviceområde 16.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Udviklingen på området følges tæt. Følgende korrigerende handlinger blev besluttet:

 

 1. Intelligent ansættelses- og indkøbsstop
 2. Udarbejdelse af oplæg om øget brug af eget værelse for 16-18 årige. Oplægget præsenteres for udvalget i august 2019.
 3. Fortsat gennemgang af aflastningssager
 4. Øget udnyttelse af kapaciteten i "Olufsgade 15".

 

Ved sagens genoptagelse i august 2019 fremlægges en aktuel budgetopfølgning på serviceområde 16 med henblik på vurdering af, hvorvidt der skal ske yderligere korrigerende handlinger.

Bilag

 • Notat
 

68. Genoptagelse af beslutning vedrørende organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

Sagsnr.: 17.03.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Genoptagelse af beslutning vedrørende organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

I arbejdet med fusionen skal den kommende organisering af Åmoseskolen besluttes. Børne- og Familieudvalget blev på udvalgsmødet den 22. maj præsenteret for to organisationsmodeller. Udvalget besluttede at sende scenarie 1 i høring hos skolebestyrelsen på Åmoseskolen. Derudover fik forvaltningen i opdrag at undersøge muligheden for at udbyde en camp eller lignende én uge i sommerferien til elevgruppen. Børne- og Familieudvalget præsenteres nu for høringssvaret samt elevernes muligheder i sommerferien.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget beslutter Åmoseskolens organisering og tager stilling til deres lukkedage.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra bestyrelsen på Åmoseskolen

I høringssvaret gør bestyrelsen det tydeligt, at de ser "scenarie 1 - helddagstilbuddet - som den eneste mulighed for at sikre, at den samlede skole ikke kastes ud i flere ændringer end de, der allerede finder sted." Det begrundes med, at både eleverne og personalet har brug for ro, og at timingen for scenarie 2 er dårligt, da det nye skoleår starter om 2,5 mdr. Derudover pointeres det, at såfremt scenarie 2 besluttes med en finansiering inden for skolens eget budget, vil det betyde yderligere nedskæringer på personale.

 

Afslutningsvis gør bestyrelsen opmærksom på, at det er relevant, at udvalget tager stilling til, hvorledes de øvrige lukkedage på den nye samlede Åmoseskole skal harmoniseres med de lukkedage, som Skolen på Sønderager har haft. Skolen på Sønderager har holdt lukket på hverdage mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hvilket Åmoseskolen ikke har gjort. Hvis den nye samlede Åmoseskole følger Skolen på Sønderagers lukkedage, vil der være flere personaleressourcer til kerneydelsen. 

Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  

Sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31

Åmoseskolen holder sommerferielukket uge 28, 29, og 30. I de uger er det blandt andet muligt for børn med handicap at tage på FamilieNets sommerlejre. FamilieNet er en forening, der afvikler ferielejre for børn med og uden handicap og familiekurser for familier med børn med handicap. FamilieNets formål er at fremme integrationen mellem børn med og uden handicap. Foreningen har mere end 40 års erfaring og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor. Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børnene deltager i for eksempel sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter, hvor alle kan deltage. Der er en høj ledernormering på lejrene, der gør, at der støttes op om de specifikke behov, deltagerne har. I år afholdes der sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31.

 

Prisen for deltagelsen i en uges sommerlejr er for børn uden handicap er 1.345 kr. Prisen for børn med handicap er 2.498 kr. Der kan også tilkøbes en personlig hjælper til 5.280 kr.

 

Jf. servicelovens § 41 kan forældre til børn med handicap søge kommunen om dækning af den merudgift, der knytter sig til barnets handicap. Center for Børn og Forebyggelse behandler ansøgningerne. Der tages stilling til, hvorvidt det er nødvendigt, at barnet deltager på sommerlejren. Der ses blandt andet på, om barnet indgår i andre sociale relationer, om behovet dækkes på andre måder, og hvad indholdet af sommerlejren er. Kommunen dækker maksimalt merudgiften, det vil sige udgiften for et barn uden handicap fratrækkes udgiften for et barn med handicap.

 

FamilieNet har afholdt sommerlejre siden 1968. Åmoseskolen og Skolen på Sønderager er bekendt med tilbuddet. Siden 2011 har kun to børn, med handicap, fra Herning Kommune benyttet tilbuddet. Der kan dog være mange børn og familier uden handicap (og dermed uden støtte), der har benyttet tilbuddet.

Økonomi

Vælges scenarie 1 (den nuværende organisering) vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Vælges Scenarie 2 vil det medføre minimum 3 mio. kr. årligt i merudgifter.

Forudsætningerne for beregningerne kan ses i vedlagte rapport.

 

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter Skolen på Sønderagers lukkedage, vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter de nuværende lukkedage på Åmoseskoleskolen, vil det resultere i besparelser, da personalet fra Skolen på Sønderager skal udvide antallet af arbejdsdage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvorledes Åmoseskolen skal organiseres og dernæst sender beslutningen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og derefter Byrådet
at Børne- og Familieudvalget beslutter, om lukkedagene på den nye samlede Åmoseskole skal følge lukkedagene på Skolen på Sønderager (dvs. holde lukket i hverdagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag), eller om lukkedagene skal følge de nuværende lukkedage på Åmoseskolen (hvor der er åbent i hverdagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag).
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Scenarie 1 blev besluttet, således at den nuværende organisering (helhedstilbud) fortsættes. Med hensyn til lukkedage følges modellen fra Sønderagerskolen (det vil sige, at der er lukket i hverdagene i mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag).

Bilag

 • Rapport over organisationsmodeller for den nye Åmoseskole
 • Høringssvar fra Åmoseskolens bestyrelse
 

69. Beslutning om overgangsordning ved nye skoledistrikter i Tjørring

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om overgangsordning ved nye skoledistrikter i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af kapacitetsudfordringerne på Tjørring Skole blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for 3 scenarier på udvalgsmødet den 10. april. Udvalget sendte scenarie 3 (eksklusiv og inklusiv Gødstrup) i høring hos de implicerede skolebestyrelser. På baggrund af høringssvarene besluttede Børne- og Familieudvalget på mødet den 22. maj at indstille scenarie 3 eksklusiv Gødstrup til Byrådets godkendelse.

 

Derudover blev det besluttet, at antallet af indmeldte daginstitutionsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, men som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, skulle afdækkes i forhold til mulighederne for en overgangsordning.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der ikke etableres en overgangsordning på grund af, at antallet, der i givet fald vil blive omfattet af ordningen, vil udfordre den bygningsmæssige kapacitet på Tjørring skole. Det indstilles, at optagelseskriterierne om søskende og geografisk afstand skal gælde i forbindelse med anvendelse af det frie skolevalg ved Tørring skole og for Herning Kommunes øvrige skoler.

Sagsfremstilling

Administrationen har belyst, hvor mange børn, der pt. vil være omfattet af en overgangsordning til Tjørring Skole, jf. bilag. Pr. dags dato bliver 31 daginstitutionsbørn fra Stjernen berørt af scenarie 3. Disse 31 børn har i dag adresse i Tjørring Skoles distrikt, men vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt ved scenarie 3. Jf. prognosen (se bilag) vil Tjørring Skole formentligt kunne rumme disse 31 børn i en overgangsordning.

 

Det er dog relevant at have in mente, at mange dagtilbudsbørn, med adresse i det nuværende Tjørring Skoledistrikt, enten står på venteliste til Stjernen eller har meldt sig ind i et andet dagtilbud. Hvis samtlige dagtilbudsbørn, der i dag har adresse i Tjørring Skoles distrikt, men ved scenarie 3 vil tilhøre Lundgårdskolens distrikt, skal indgå i en overgangsordning, drejer det sig om 58 børn. Ifølge prognosen (se bilag) kan Tjørring Skole ikke rumme samtlige 58 elever. Det anbefales derfor, at der ikke laves en decideret overgangsordning, men at det er reglerne om det frie skolevalg og de lokale retningslinjer om søskende- og afstandskriterier, der gælder for indskrivning på Tjørring Skole. Det foreslås, at disse kriterier gælder for hele Herning kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der ikke etableres en overgangsordning ved Tjørring Skole
at søskende- og afstandskriterier i forbindelse med brug af det frie skolevalg er gældende for hele Herning kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Data ift. overgangsordning
 

70. Orientering om forkortelse af skoledagen i indskolingen

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om forkortelse af skoledagen i indskolingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Justeringen af folkeskoleloven blev hastebehandlet af Folketinget og vedtaget den 2. maj 2019. Det betyder, at forkortelsen af skoledagen i indskolingen på 2,25 klokketime pr. uge er gældende fra 1. august 2019. Aftalens intention er, at afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Sagen fremlægges til orientering om, hvordan skolerne ønsker at forkorte skoleugen i indskolingen både i forhold til form og indhold samt den ændrede buskørsel, som afledes heraf.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om forkortelsen af skoleugen i indskolingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Justeringen af folkeskoleloven med de 13 initiativer blev hastebehandlet af folketinget og vedtaget den 2. maj 2019. Afkortningen af skoleugen i indskolingen er gældende allerede fra 1. august 2019. Det fremgår af aftalen, at de frigjorte ressourcer, som opstår ved forkortelsen af skoleugen i indskolingen, skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Børn og Unge har forespurgt skoleledelserne, hvordan de ønsker at forkorte skoledagen både i forhold til indhold og form, samt bedt skolelederne koordinere hvilke ændringer i forhold til buskørsel, dette kalder på.

 

Buskørsel

Skolelederne har på et fagopdelt ledermøde i maj haft lejlighed til at drøfte og koordinere ønsker til ændrede busplaner som afledt effekt af den kortede skoleuge. Vej og Trafik er nu i gang med at planlægge busruter i forhold til de ringetider, skolelederne har meldt ind. Det er en omfattende og kompleks opgave, hvor de mange ønsker søges imødekommet både i forhold til ringetider og økonomisk råderum. Vej og Trafik forventer at kunne udsende køreplaner ultimo juni. Der formodes at være behov for mindre justeringer af ringetider for at minimere eventuelle ventetider for eleverne.

 

Afkortelse af skoleugen - form

Til spørgsmålet om, hvordan skoledagen forkortes, er der forskellige lokale løsningsmodeller, dog med overvejende anvendelse af løsning a):

 

a) Forkortelse af skoleugen i indskolingen fordeles ligeligt på 3 af ugens 5 dage (fx 3 dage gives 45 minutter tidligere fri)

b) Forkortelsen placeres ujævnt fordelt på 2-3 dage (fx. 1 dag forkortes 1 t og 40 min. og 1 dag med 35 min)

c) Der forkortes jævnt fordelt over alle 5 skoledage

d) Forkortelse som det passer bedst med skemalægning (1 skole - uafhængig af bus)

 

Afkortelse af skoleugen - indhold

Tilsvarende er der forskellige lokale bud på, hvad de frigivne ressourcer fra forkortelsen af skoleugen anvendes til. Man kan inddele disse i 5 kategorier, hvor de 2 øverste går hånd i hånd. De 5 kategorier fremgår af følgende oversigt, og hver kategori er desuden udfoldet med eksempler på tiltag.

 

A) Faglig understøttelse: Holddeling, niveaudeling i perioder, små faglige kurser, øget differentiering, mere variation i undervisningen, åben skole, fokus på læsning og matematik på mange måder, aktiviteter i lokalområdet som understøtter faglig udvikling, sprogbaseret undervisning, kvalitet i understøttende undervisning og bedre sammenhæng til fagene, udeskole, bevægelse i undervisningen, øgede samarbejdsmuligheder lærere og pædagoger med henblik på udvikling af læringsrum, læringssamtaler, vejlederindsatser i matematik og læsning og gennem Pædagogisk Læringscenter (PLC), indsatser i forhold til klassernes læring og trivsel baseret på data (fx SMTTE-model og analyse)

B) Trivselsindsatser og inklusionsfremmende undervisning: Indsatser i forhold til klassernes trivsel baseret på data, Læringsdialoger (løbende evaluerende elevsamtaler om læring og trivsel, klassetrivsel), øget AKT-arbejde, Inklusionspædagoger, trivselsfremmende samtaler, inddrage pædagoger i skolen og styrke barnets hele dag, Art-indsatser, relationsarbejde, trivselsforløb omhandlende konflikthåndtering, socialforståelse, dannelse og aldersintegrerede forløb.

C) 2-personaleordninger, støtte til store klasser, ekstra personale på fagdage, ture ud af huset, faguger og særlige dage, lærer-pædagogsamarbejde, færre samlæste timer, mere hjælp til struktur til børn i udsatte positioner.

D) Andet: Heartwork, SKAKMAT forløb i samarbejde med Dansk skoleskak, Motorikforløb "Kroppen bygger bro", samt kvalitet og sammenhæng mellem skole og SFO som udviklingsområde

 

Samlet set kan man sige, at der er mange forskellige bud på både form og indhold i forhold til forkortelsen af skoledagen. Dette passer fint i tråd med den politiske aftale, hvor øget frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen er nøgleord.

Økonomi

De frigjorte ressourcer, som opstår ved forkortelsen af skoleugen i indskolingen, skal ifølge aftalen konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. De nævnte tiltag er dermed finansieret af den allerede eksisterende ressource.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om forkortelsen af skoleugen i indskolingen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

71. Godkendelse af implementeringsplan for Bedre fordeling i daginstitutioner

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af implementeringsplan for Bedre fordeling i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget lov nr. 1528 om Bedre fordeling i daginstitutioner. Loven stiller krav om, at der fra 2020 hvert år max nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder pr. daginstitution/enhed. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender pladsanvisningsmodellen og beslutter, at der søges om dispensation fra loftet i tre af Østbyens Børnehuses enheder.  

Sagsfremstilling

Loven udmønter delaftalen Bedre fordeling i daginstitutioner, der udspringer af regeringens Ghettoplan. Loven stiller krav om, at der fra 2020 hvert år max nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder pr. daginstitution. Hvis daginstitutionen består af flere enheder, gælder loftet på enhedsniveau. Loftet gælder kun nyoptagede børn.Der er ikke tale om omfordeling af nuværende børn i daginstitutioner, men en tilpasning af pladsanvisningsmodellen for kommende børn i daginstitutioner. Når et barn overgår fra vuggestue til børnehave i samme daginstitution, tæller barnet ikke som nyoptag.

 

Derudover beskriver loven, at børn, med bopæl uden for et udsat boligområde, tilbydes to pladser, hvis den ene plads er i en daginstitution i et udsat boligområde.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggør hvert år den 1. december listen over udsatte boligområder. På listen fra 1. december 2018 fremgår Holtbjerg som et udsat boligområde. Det udsatte boligområde på Holtbjerg består af Valdemarsvej, Thyrasvej, Gormsvej og Knudsvej.

 

Størstedelen af børnene i alderen 0-5 år med bopæl på Holtbjerg går i daginstitution i Østbyens Børnehuse. Østbyens Børnehuse består af fem enheder.

 

Pr. 29. marts 2019 går der samlet 34 % børn fra Holtbjerg i Østbyens Børnehuse. De fleste af børnene fra Holtbjerg går i enhederne: Holtbjerg Børnehus, Eventyrhuset og Borgen, som er placeret på Valdemarsvej og Thyrasvej på Holtbjerg (se bilag).

 

Forslag til pladsanvisningsmodel

 • Fra 2020 vil Pladsanvisningen være ansvarlig for, at der i løbet af et kalenderår, kun anvises op til 30 % børn fra Holtbjerg til alle daginstitutioner i kommunen (særligt fokus på Østbyens Børnehuse).
 • Daginstitutionslederne vil være ansvarlige for, at der max anvises op til 30 % børn fra Holtbjerg pr. enhed (særligt fokus på enhederne på Holtbjerg).

 

Dette vil kræve, at både Pladsanvisningen og daginstitutionslederne løbende opgør, hvor mange børn fra Holtbjerg, der pladsanvises til daginstitutionerne/enhederne.

 

Der er fleksibilitet til, at der for eksempel nyoptages en relativ høj andel børn fra Holtbjerg til daginstitutionen/enheden i starten af kalenderåret, så længe det sikres, at andelen af børn fra Holtbjerg kommer under 30 % i forhold til det samlede antal nyoptagne børn i daginstitutionen/enheden for kalenderåret. Det er derfor op til Pladsanvisningen og daginstitutionslederne, hvordan de sikrer det maksimale optag.

 

Forslag om dispensationsansøgning

Børne- og Socialministeren har besluttet, at der kan søges om dispensation fra reglerne. Der kan både søges om dispensation fra reglerne om, at der højst må nyoptages 30 % børn i daginstitutioner/enheder fra et udsat boligområde, og at børn med bopæl uden for udsatte boligområder skal tilbydes to pladser (hvis den ene er i en daginstitution i det udsatte boligområde). Dispensationen er tidsbegrænset på op til 5 år (der kan grundet særlige forhold gives dispensation for en længere periode).

 

Eksempler på helt særlige forhold:

 • Daginstitutionen/enheden er beliggende meget isoleret, hvor det er ekstraordinært vanskeligt at tiltrække øvrige børn fra kommunen.
 • Det udsatte boligområde er arealmæssigt meget stort.
 • Boligområdet forventes ikke at være på listen over en kort årrække.
 • Kommunalbestyrelsen har en plan om tiltag, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra et udsat boligområde.

 

I arbejdet med implementeringen af lovgivningen i Herning Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter og ledere fra Center for Børn og Læring, ansatte i Pladsanvisningen samt ledelsen i Østbyens Børnehuse. Arbejdsgruppen foreslår, at der søges om dispensation fra reglerne om loftet på max 30 % i tre af Østbyens Børnehuses enheder (Eventyrhuset, Holtbjerg Børnehus og Borgen). Alle tre enheder ligger på Holtbjerg.

 

Ansøgningen kan laves ud fra forventningen om, at Holtbjerg boligområde ikke er på listen over udsatte boligområder inden for en kort årrække. Derudover foreslås det, at der søges om dispensation, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at udarbejde en plan om tiltag, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra Holtbjerg i Østbyens Børnehuses enheder på Holtbjerg.

 

Nedenfor beskrives de argumenter, der kan lægges vægt på i dispensationsansøgningen

 1. Boligområdet forventes ikke at være på listen over en kort årrække:

Jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets liste fra 1. december 2018 ses det, at beboerne på Holtbjerg kun ligger 5 procentpoint over grænsen for andelen, der skal være i job, og at beboerne kun ligger 7 procentpoint over andelen, der skal have højere uddannelse end grundskolen – for ikke at være på listen over udsatte boligområder.

 

På baggrund af disse data vurderes de målrettede indsatser, der allerede er i gang, at kunne fjerne Holtbjerg fra listen over udsatte boligområder. Nedenstående indsatser er igangsat:

 • Som noget nyt har Boligforeningen FællesBo reserveret 20 boliger på Holtbjerg, hvor borgere i beskæftigelse har fortrinsret. Kravet er, at borgeren skal kunne dokumentere at have minimum 28 timer – jobbet skal være fast eller være af minimum 1 års varighed. Dette tiltag har til formål at hæve andelen af beboere i job i området.
 • På baggrund af de mange forskellige kulturer, mennesker og lejemål i områderne: Holtbjerg, Lyngbyen, Porsvænget, Sønderager, Fredhøj, Fruehøj og Brændgårdsparken, gennemfører FællesBo i samarbejde med Lejerbo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Herning Kommune helhedsplanen ”Plads Til Forskel”. Formålet er at gøre områderne til endnu bedre og tryggere steder at bo gennem forskellige aktiviteter, der skabes i samarbejde med beboerne og andre parter.

 

2. Plan om tiltag:

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter en plan, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra Holtbjerg i alle Østbyens Børnehuses enheder, kan dette medtages i en dispensationsansøgning. Planen kan bestå af bygningsmæssige tilpasninger. Der vil muligvis kunne bygges ud i en af enhederne uden for Holtbjerg. På den måde vil det samlede antal børn (med bopæl uden for Holtbjerg) stige, og der vil kunne foretages en eventuel omfordeling af børnene.

 

Sideløbende vil ledelsen i Østbyens Børnehuse arbejde endnu mere på at gøre enhederne attraktive for forældre/børn med bopæl uden for Holtbjerg, således nyoptaget på max 30 % kan indfries. Dette vil blandt andet gøres ved at ”brande” enhedernes økologiske profiler i større grad, end der gøres i dag.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

 • Pladsanvisningen sikrer, at der max optages 30 % fra Holtbjerg pr. daginstitution fra 1. januar 2020.
 • Daginstitutionslederne sikrer, at der max optages 30 % fra Holtbjerg pr. enhed fra 1. januar 2020 (eksklusiv de tre enheder på Holtbjerg, såfremt der gives dispensation).
 • Der søges om dispensation fra loftet på 30 % nyoptag i Holtbjerg Børnehus, Eventyrhuset og Borgen ud fra forventningen om, at boligområdet ikke forventes at være på listen over udsatte boligområder inden for en kort række årrække, og hvis kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte en bygningsplan, som forventes at sikre, at der på sigt max nyoptages 30 % i samtlige enheder af Østbyens Børnehuse
 • Hvis udvalget beslutter at søge om dispensation fra loftet, anbefales det, at driftschefen inden da ser på de reelle muligheder for bygningstilpasning og laver et oplæg herfor.

Økonomi

Økonomien afhænger af de efterfølgende politiske beslutninger. Hvis det besluttes, at der skal søges om dispensation, vil ansøgningen og oplægget vedrørende muligheder for bygningstilpasning fremlægges Børne- og Familieudvalget i efteråret 2019, således der kan søge som dispensation i september/oktober 2019. DUT-midlerne for implementeringen af loven kendes først i juni 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender pladsanvisningsmodellen
at Børne- og Familieudvalget beslutter at søge om dispensation fra loftet i tre af Østbyens Børnehuses enheder. Såfremt dette besluttes vil udvalget blive præsenteret for et oplæg vedrørende mulighederne for de bygningsmæssige tilpasninger.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Udsatte områder 2018
 • fastsættelse af dispensationsadgang
 • orientering om loven
 • Ansøgningsskema for dispensation selvejende, udliciterede og private
 • Ansoegningsskema for dispensation for Kommunale daginst.
 • Lov om bedre fordeling i daginstitutioner
 • Oversigt over Østbyens Børnehuses enheder
 

72. Godkendelse af implementeringsplan for Obligatorisk læringstilbud til 1-årige

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af implementeringsplan for Obligatorisk læringstilbud til 1-årige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget lov nr. 1529 om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1 årige børn i udsatte boligområder). Loven træder i kraft den 1 juli 2019. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til implementering af loven.

Sagsfremstilling

Loven om Obligatoriske læringstilbud træder i kraft den 1. juli 2019 og indeholder, at alle børn med bopæl i et udsat boligområde, som ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal optages i et obligatorisk læringstilbud. Hvis barnet (med bopæl i det udsatte boligområde) meldes ud af et dagtilbud, fra det er 1-2 år, skal barnet optages i et obligatorisk læringstilbud. Når barnet fylder 3 år, udmeldes det af det obligatoriske læringstilbud.

 

Det obligatoriske læringstilbud består af 25 timer i en daginstitution. Kommunen giver forældrene 100 % tilskud til tilbuddet (gælder ikke transport, frokost, bleer mv.).

 

Som et led i det obligatoriske læringstilbud vil der blive iværksat målrettede forløb for børnene, som skal medvirke til at styrke blandt andet børnenes dansksproglige kompetencer og introducere børnene til danske traditioner og demokratiske normer og værdier. Forældrene har pligt til at lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud og i de målrettede forløb. Begge forældre skal ligeledes selv indgå i de målrettede forløb. Lever forældrene ikke op til dette, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

 

I Herning Kommune er Holtbjerg kategoriseret som et udsat boligområde jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgørelse pr. 1. december 2018. På nuværende tidspunkt er der 2 børn i alderen 1-2 år med bopæl på Holtbjerg, som ikke er indmeldt i et dagtilbud.

 

Nedenfor beskrives forslag til retningslinjerne for Obligatoriske Læringstilbud i Herning Kommune:

 • Det obligatoriske læringstilbud samles i daginstitutionen Solstrålen
 • Pladsanvisningen og CBL-konsulent orienterer forældre på Holtbjerg, med børn i alderen 1-2 år, der ikke er i et dagtilbud, om det obligatoriske læringstilbud
 • Der gives 100 % tilskud til det obligatoriske læringstilbud (gælder ikke transport, frokost, bleer mv.)
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningen om, hvordan de 25 timer skal placeres over ugen til daginstitutionen (de skal dog fordeles jævnt, da børnene skal integreres i børnefællesskabet i dagtilbuddet)
 • Daginstitutionen planlægger i samarbejde med CBL-konsulent de målrettede forløb for børnene med henblik på at styrke børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed og introducere børnene til danske traditioner og normer
 • Begge barnets forældres skal indgå i de målrettede forløb
 • Dagtilbudslederen er ansvarlig for at registrere og oplyse kommunen, hvis barnet bruger tilbuddet mere eller mindre end 25 timer
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til direktør for Børn og Unge om at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, hvis forældre ikke overholder deres pligt
 • Barnets placering i den 2- eller 3-årige sprogvurdering afgør, hvorvidt barnet skal forblive optaget i det obligatoriske læringstilbud. Barnet kan ellers udmeldes, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde (Holtbjerg) eller optages i et alment dagtilbud. Disse retningslinjer gælder indtil, der ikke er flere børn i tilbuddet, hvis området ikke længere er på listen.
 • Forældrene kan også vælge selv at forestå indsatsen. Dette skal meddeles skriftligt til kommunen, før indsatsen begynder.
 • CBL-konsulent står for tilsyn med forældrenes egen indsats (første gang efter den første måned)

 

Retningslinjerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Daginstitutionen tildeles midler jf. administrationsgrundlaget svarende til en 30 timers plads pr. barn. Dette skyldes, at der vil være mere forberedelsestid til denne opgave end 25 timer.

 

DUT-midlerne er endnu ikke tildelt. Det vides endnu ikke, om disse midler kan dække de reelle udgifter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for Obligatorisk læringstilbud i Herning Kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • lov om obligatorisk læringstilbud til 1 årige
 

73. Godkendendelse af nye retningslinjer for pladsanvisning

Sagsnr.: 28.70.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Godkendendelse af nye retningslinjer for pladsanvisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

På baggrund af overgangen fra Fritidshjem fra SFO 1. august 2019 og som led i en generel serviceopdatering fremlægges reviderede retningslinjer for Pladsanvisningen til udvalgets godkendelse.

 

De nuværende retningslinjer samt forslag til nye retningslinjer gældende fra 1. august 2019 er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

På baggrund af overgangen fra Fritidshjem til SFO 1. august 2019 og som led i en generel serviceopdatering er der udarbejdet reviderede retningslinjer for Pladsanvisningen. Nedenstående beskriver de væsentlige ændringer:

 

Pasningsgaranti
Formuleringen i afsnittet er gjort mere borgerrettet og det er tilføjet, at der i ekstraordinære tilfælde kan tilbydes plads i tilstødende dagtilbudsdistrikt.

 

Det særskilte afsnit om tilflyttere er slettet, da tilflyttere som alle andre er omfattet af pasningsgaranti. Det samme gælder forældre, hvor et privat pasningstilbud pludselig ophører. Disse er sikret via Dagtilbudsloven, der siger, at der skal tilbydes kommunal plads senest efter 1 måned. Det er præciseret, at alle tilbydes plads hurtigst muligt, også selv om barnet ikke er skrevet op 3 måneder før behov.

 

Når barnet skrives på venteliste
Forældrene er ikke længere begrænset af, at de kun må have 2 ønsker. Derudover bliver det tilføjet, at forældre kan tilkendegive ønsker om konkrete dagplejere eller afdelinger/stuer. Denne mulighed har længe eksistereret i Herning Kommune, men er fra 1. januar 2019 et lovkrav. Det er tilføjet til punktet, at et bestemt dagtilbud ikke giver fortrinsret til en bestemt skole.

 

Rækkefølge for anvisning
Punktet om specielle forhold for skolesøgende børn er slettet, da ordet ”skolesøgende” kan opfattes som dækkende aldersgruppen fra 0 år til og med 4. klasse. Endvidere er det politisk besluttet, at førskolebørn flyttes til SFO pr. 1. juni det år, de starter skole.

 

Overflytning til andet dagtilbud
Her er det nu beskrevet, at barnet stadig kan stå på venteliste til et andet dagtilbud, når det aktivt er valgt til. "Overflytning fra dagpleje eller vuggestue til børnehave” er tilføjet og forklarer, at barnet er sikret overgang fra aldersgruppen 0-2,8 år til aldersgruppen 2,9 år til skolestart.

 

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave
Dette punkt er nyt og beskriver de muligheder, forældrene har.

 

Deltidsplads ved barsels- eller forældreorlov

Nyt punkt, da beskrivelse vedrørende deltidsplads ved barselsorlov tidligere har været under punktet ”Andet”. Det er tilføjet til teksten, at det enkelte dagtilbud kan have retningslinjer for, hvordan og hvor en 30 timers plads kan benyttes.

 

Madordning

Her er ingen ændringer.

 

Indmeldelse i SFO

Dette afsnit er nyt og beskriver nuværende beslutning om overflytning pr. 1. juni det år, barnet starter skole, samt de retningslinjer, der er gældende fra 1. august 2019. Tidligere kunne forældre skifte til en billigere pladstype fra næstkommende 1. I de nye retningslinjer kan man skifte til en billigere pladstype efter gældende udmeldelsesregler, altså fra udgangen af næste måned. Denne ændring ønskes, da det så er muligt for forældrene at benytte selvbetjening via Digital Pladsanvisning.

 

Udmeldelse

Her er ingen ændringer.

 

Andet
Punktet udgår, da deltidsplads ved barsel har fået sit eget punkt.

Økonomi

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de nye retningslinjer for pladsanvisning fra 1. august 2019.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet med tilføjelse om, at eventuelle ekstraordinære situationer, hvor der foreslås pladsanvist i et tilstødende distrikt forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Bilag

 • Pladsanvisningens retningslinjer nuværende
 • Pladsanvisningens retningslinjer forslag fra 010819NY
 

74. Orientering om øget pasningsbehov i special-SFO

Sagsnr.: 00.00.00-A00-61-17 Sagsbehandler: Rasmus Vestergaard Dørken  

Orientering om øget pasningsbehov i special-SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Preben Siggaard, Antonio Barahona

Sagsresume

Besparelserne på specialundervisningsområdet og den nye folkeskolelovs forkortede skoledage i indskolingen medfører kortere skoledage i specialklasserne. Det øger pasningsbehovet i special-SFO, fordi en del elever indtil nu har kunnet undvære pasning i SFO på grund af den forlængede skoledag samt kørselstid. Et større antal elever i special-SFO medfører et udgiftspres på special-SFO, og der forventes en årlig merudgift på ca. 1,7 mio. kr.  

 

Her og nu vides det ikke, i hvilket omfang ændringen i folkeskoleloven udløser DUT(det udvidede totalbalanceprincip)-regulering fra Undervisningsministeriet.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I det nuværende skoleår (og tidligere år) har flere af specialklasserne haft skoledage fra 8-15. Det gælder primært de takstfinansierede specialklasser. Samtidig har børn i specialklasser typisk kørselstid, som forlænger tiden, hvor barnet er borte fra hjemmet. Det har samlet betydet, at en del børn i specialklasser har kunnet undvære et SFO-tilbud, fordi de ikke har haft behov for yderligere pasning.

 

Imidlertid vil det ændre sig til det kommende skoleår. Byrådet vedtog i december 2018 på grund af væksten i specialundervisningsudgifterne en reduktion i tildelingen til specialundervisningsområdet. Samtidig fik specialklasserne mulighed for at ”harmonisere lektionstallet svarende til folkeskolelovens krav”, det vil sige nedsætte timetallet, så skoledagen i første omgang kunne slutte kl. 14. Imidlertid besluttede Folketinget i maj en ny folkeskolelov, som reducerer timetallet generelt for indskolingen med (yderligere) 3 lektioner.

 

Samlet set betyder det, at skoletiden i flere specialklasser reduceres med op til 7,25 timer ugentligt. Det medfører, at flere forældre ikke længere vil kunne nå hjem, før barnet ankommer, og derfor vil der i det kommende skoleår være et øget pasningsbehov. Her og nu vurderes det, at der vil blive behov for at passe 20 børn ekstra i special-SFO.

Økonomi

På baggrund af det nuværende administrationsgrundlag vil flere børn i special-SFO øge udgifterne til special-SFO. Tildelingen til SFO består af både nogle faste tildelinger og nogle tildelinger pr. barn. Der er i dag budgetteret med en forventning om i alt ca. 110 børn i special-SFO. For special-SFO er den samlede variable tildeling i 2019 pr. barn knap 85.000 kr. årligt. 97 pct. af den variable tildeling er lønmidler. Det øgede pasningsbehov for 20 special-SFO-børn vil derfor - alt andet lige - medføre en årlig merudgift på ca. 1,7 mio. kr.

 

Ved lovændringer, der medfører en øget udgift for kommunerne, tildeles kommunerne efter DUT(det udvidede totalbalanceprincip)-princippet yderligere midler i bloktilskuddet fra staten. Her og nu vides det ikke, om og i hvilket omfang ændringerne i folkeskoleloven vil medføre en økonomisk kompensation, der kan dække dele af merudgiften til special-SFO. Derfor er orienteres Børne- og Familieudvalget i første omgang om den forventede merudgift.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagen genoptages til augustmødet med henblik på at give en status på antal tilmeldte elever.

 

75. Dagsorden til Samrådsmødet

Sagsnr.: 00.01.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Dagsorden til Samrådsmødet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dagsorden til Samrådsmøde – Fælles Dagtilbud og Skoler den 28. august 2019 kl. 19 – 22 fremlægges til Udvalgets drøftelse med henblik på at fastlægge dagsordenen i regi af Forretningsudvalgene (FU) for samrådene.

Sagsfremstilling

Der er aftalt, at i det kommende samrådsmøde i august skal drøftes sundhed i bred forstand som tema, jf. budgetforligsaftale for 2019:

 

"Trods årtiers målrettede indsats for at få danskerne til at kvitte cigaretterne, er der stadig bekymrende mange unge, der ryger. Rundt omkring på skolerne diskuteres rygepolitikken livligt, og budgetforligspartierne betoner vigtigheden af denne debat. Forligspartierne opfordrer de enkelte skolebestyrelser til at drøfte indførelsen af røgfri skoletid. Samtidig gentages ønsket om, at skolerne drøfter indførelsen af mobilfrie skoler”.

  

Ifølge den seneste Ungeprofilundersøgelse fra januar 2018 har 56 % af 7.-9. klasses elever aldrig indtaget alkohol. Desuden har 97 % af eleverne aldrig prøvet at tage stoffer. Undersøgelsen viser desuden, at størstedelen af eleverne ikke mener, det er i orden at ryge eksempelvis hash. Der lægges op til, at skolerne drøfter retningslinjer for alkohol og stoffer med forældrebestyrelserne på Samrådsmødet.

 

Drøftelsen kan ses i sammenhæng med trivselsmålingerne på skolerne og de kommende sundhedsamtaler i 7. klasse. Med hensyn til form vil drøftelserne blive tilrettelagt som cafédrøftelser.

  

Der tages forinden mødet beslutning om eventuelt at forlænge mødet med 1/2 time, hvilket vil blive drøftet på samrådets forretningsudvalg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter det kommende Samrådsmøde med henblik på at give input til dagsordenen, som fastlægges i regi af forretningsudvalgene for Samrådene.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Udvalget foreslår, at der blandt andet sættes fokus på følgende:

 

Skolernes muligheder for at lave rygepolitik, misbrugspolitik, 'mobilpolitik' mv. for eleverne, således at de respektive bestyrelser er klædt på til det lokale arbejde. Der gives mindre inspirationsoplæg ved mødet med vidensinput fra personer, der har erfaring fra praksis. Herudover foreslås generelt fokus på trivsel og kost mv.

 

Mødet tilrettelægges med et fælles oplæg samt caféer, så deltagerne kan vælge sig ind på de emner, der er aktuelle for det enkelte dagtilbud og skole.

 

76. Orientering om sorgindsats i skole og dagtilbud

Sagsnr.: 17.04.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om sorgindsats i skole og dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Inden for det sidste år har Herning Kommune haft fokus på børn og unge i sorg. I den forbindelse har der været afholdt et sorggruppelederkursus for lærere og pædagoger på kommunens skoler. I efteråret 2019 vil pædagoger i daginstitutionerne tilegne sig lignende kompetencer for at kunne håndtere børn i sorg. Børne- og Familieudvalget orienteres om indsatsen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Der er årligt rigtig mange børn, som er i sorg. På landsplan oplever mere end 500 børn i alderen 0-6 år årligt, at en forælder dør fra dem, og mere end 10.000 børn i samme alder oplever, at en af deres forældre bliver indlagt på hospitalet med kritisk sygdom, jf. Kræftens Bekæmpelse, Omsorg. For børn i alderen 6-16 år viser Kræftens Bekæmpelses undersøgelse, at 12.000 skolebørn lever med tabet af en forælder. Dertil kommer de børn, som har mistet en bror eller søster. I alt oplever ca. 26.000 skolebørn, at en mor eller far er indlagt med en livstruende sygdom.

 

I Herning Kommune vil det svare til, at 157 børn i alderen 0-6 år årligt bliver berørt af sorg enten på grund af, at en forælder dør eller bliver kritisk syg. For børn i 6-16 års alderen vil sorgen ramme 570 børn i Herning Kommune hvert år.

 

Der er således et stort behov for en fælles sorgindsats.

 

I Herning Kommune er der  særligt fokus på den tidlige indsats, hvor der arbejdes evidensbaseret, når det opleves, at et barn er i mistrivsel. Sorg er et af de parametre, der kan lede til mistrivsel.

 

Skole

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholdt Center for Børn og Læring i efteråret 2018 to sorggruppelederkurser for lærere og pædagoger, som arbejder på skolerne i Herning Kommune. I alt har vi i Herning Kommune således nu 29 uddannede sorggruppeledere fordelt på i alt 13 skoler. Finansiering af kurset på 100.000 kr. blev afholdt af Kræftens Bekæmpelses lokalforening.

 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på skolernes ønske om at udbyde endnu et sorggruppelederkursus til lærere og pædagoger i skoleregi, så endnu flere lærere og pædagoger i skolerne kan blive uddannet til sorggruppeledere. Kræftens Bekæmpelses lokalforening vil blive ansøgt om finansiering hertil.

 

Alle skoler har i dag en sorghandleplan. Der er i maj  2019 udarbejdet en konkret handleplan og retningslinjer for sorgindsatsen i skolerne. Dette bliver et fremtidigt værktøj, som skolerne kan arbejde ud fra.

 

Etablering af sorgindsatsen i skoleregi indebærer, at der på sigt bør være uddannede fagpersoner på alle kommunens skoler.

  

Dagtilbud

Der planlægges i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et to-dages kompetenceudviklingskursus i efteråret 2019 for pædagoger i daginstitutioner - med plads til 80-100 deltagere. På kurset vil pædagogerne få viden om reaktioner på sorg i 0-6 års alderen samt få konkrete redskaber til, hvordan man taler med børn om at have mistet en forælder eller en søskende – både i tiden lige efter tabet, men også hvordan der løbende bliver taget hånd om barnets reaktion på tabet.

 

På kurset bliver der desuden plads til, at pædagogerne arbejder med udarbejdelse af en overordnet fælles omsorgsplan, som skal anvendes som skabelon for alle daginstitutionerne i Herning Kommune.

 

Det er et krav, at hver daginstitution sender mindst 2 pædagoger på uddannelsen. Derved sikres det, at alle institutioner får ekspertise inden for sorg. Kurset er tilrettet ud fra den erfaring og viden Kræftens Bekæmpelse har om sorggrupper i skoleregi.

 

Ultimo 2019 vil der således være ekspertise omkring børn i sorg i alle kommunens daginstitutioner.

  

Centralt:

På baggrund af erfaringsudveksling med Sønderborg Kommune og for at sikre sorgindsatsen i Herning Kommune etableres der et centralt sorgteam og en central koordinatorfunktion. Koordinators opgave bliver blandt andet at koordinere sorgindsatsen i både skoler og daginstitutioner samt have overblik over behovet for sorggrupper og sorgindsatser i daginstitutioner. Sorgteamet er sammensat med repræsentanter fra forskellige  faggrupper, som alle har ekspertise inden for børn i sorg. Sorgteamets opgave er at bistå skolerne og daginstitutionerne med viden og ekspertise om børn, der enten har eller vil miste.

 

Skolerne og daginstitutionerne kan endvidere sparre med Selvhjælp Herning.

Økonomi

Kompetenceudviklingskurset for pædagoger i efteråret 2019 financieres centralt fra. Kurset beløber sig til i alt 40.000 kr. Dertil kommer daginstitutionernes egenfinansiering til vikarer.


Financiering af eventuelt nyt sorggruppelederkursus i skoleregi vil ske via eksternt søgte midler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om sorgindsatsen i Herning Kommune, herunder orientering om organisering, retningslinjer og handleplaner, tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Sorgindsats - organisering
 • Sorggruppe retningslinjer
 • Sorghandleplan
 

77. Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen

Sagsnr.: 17.00.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Bjærg Mogensen

Sagsresume

Aftale om justering af folkeskolen - Initiativ nr. 13: Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen:

  

Der skal være en lokal dialog mellem det politiske niveau, forvaltningen, skoleledelser og de fagprofessionelle om, hvordan en meningsfuld brug af læringsplatformene kan understøttes. Anvendelsen af læringsplatformene skal være begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Denne anvendelse skal ske på baggrund af den grundlæggende præmis, at læringsplatformen alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende. 

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalen om Læringsplatforme er en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Aftalen blev konkretiseret i det fælles brugerportalinitiativ (BPI) for folkeskolen.

 

Brugerportalsinitiativet indeholder for Hernings vedkommende de to hovedelementer Aula og Meebook. Aula skal dække kommunikation og samarbejdet til forældre, hvor læringsplatformen skal dække behovet for lærernes pædagogiske arbejde med blandt andet elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål. Samlet skal de to platforme understøtte et tættere samarbejde med forældre blandt andet om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse og elev-til-elev-aktiviteter.

 

Herning Kommune valgte med et enigt udvalg bestående af skoleledere, forvaltningsledere, Herningegnens lærerforening og medarbejderrepræsentanter at anbefale købet af Meebook i april 2016.

 

Herning Kommunes skoler har fra efteråret 2016 anvendt Meebook i en udvikling, der er gået fra at bruge den til årsplanlægning til opbygning af undervisningsforløb, samarbejde mellem lærerne om undervisning, udarbejdelse af elevplaner og til deling af undervisningsforløb på tværs af skoler.

 

Læringsplatformene har udstillet de ca. 3300 kompetence-, videns og færdighedsmål. Det har været et stort og uoverskueligt arbejde for lærerne at få overblik over disse i Meebook, hvilket har ført til anvendelse af systemet på forskellige niveauer.

 

I Herning Kommune ønsker vi at få sat dialogen om meningsfuld brug af læringsplatformen i gang, så platformens elementer anvendes, hvor det giver faglig og didaktisk mening og understøtter elevens læring og trivsel.

 

Læringsplatformens elementer og muligheder for:

 • synlig årsplanlægning,
 • opbygning af undervisningsforløb
 • afvikling af undervisningsforløb
 • deling af undervisningsforløb  
 • samarbejde internt
 • samarbejde med forældre
 • sammenhæng med Aula

 sættes til faglig og didaktisk dialog, så brugen kan blive meningsfuld for den enkelte lærer og i lærerteams.

 

Dialogen skal i høj grad ske på skolen mellem personale og ledelse. Men dialogen skal også ske i skolebestyrelsen, de faglige udvalg, tværkommunale grupper, mellem forvaltning og lærerforening, samt i Samrådet.

 

Central opsamling på ovenstående dialog skal danne grundlag for, at der besluttes fælles kommunal ramme for anvendelsen læringsplatformen i Herning Kommune. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget i foråret 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

78. Orientering om status på Aula projekt

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om status på Aula projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Mortensen

Sagsresume

Aula bliver den nye kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudsområdet, som vil give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud.

 

Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019.

 

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen. Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

 

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn- og Familieudvalget om status på implementering af Aula i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Implementeringen af Aula er i fuld gang og kører efter den tidsplan, der er lagt.

 

Aula-projektet er nu i sidste fase, inden elever og forældre gives adgang 1. august 2019. Skolerne har arbejdet på højtryk med at rydde op i Skoleintra og bygge såvel Aula som nye hjemmesider op, i forberedelse på dette.

 

Næste skridt er at foretage årsrul, således at elever placeres korrekt i Aula og skolernes udvalgte data føres fra Skoleintra i Aula.

 

Samtidig med, at skolerne tager Aula i brug, vil både nuværende og kommende SFO'er skulle benytte Aula. For de nye SFO'er betyder det et skifte fra kommunikationsplatformen NemBørn/MitBarn, hvilket oprindelig var en del af det samlede dagtilbudsområdes overgang til Aula i 2020.

 

Det arbejdes på at sikre, at kommunikation til og med forældre vil forløbe gnidningsfrit i Aula. Dog vil der være nogle arbejdsgange og veje, der skal gentænkes, og det vil kræve tilvænning og nye rutiner i den daglige kommunikation for alle parter.

 

I forbindelse med at komme i drift efter sommerferien kan det på nuværende tidspunkt nævnes to udfordringer for projektet, som er af teknisk karakter:

 • Skoler med strukturændringer i det kommende skoleår (fusioner, sammenlægninger) har vist sig at være vanskelige at håndtere. Det skyldes, at Aula ikke kan bygges op på den kommende (ny) struktur. Kombit er bekendtgjort med problemsstillingen siden starten af 2019 og arbejder på at finde en løsning.
 • På SFO siden er udfordringen, at det landsdækkende Aula projekt ikke er parat til at håndtere data (på børnene) fra andre kilder end SkoleIntra. Udfordringen medfører en manuel håndtering af data på Herning Kommunes SFO'er. Det arbejdes på at være klar 1. august.

 

Endvidere bør bemærkes et fokuspunkt i forhold til at bruge Aula som intern samarbejdsplatform. Det er utilfredshed med, at de løsninger som SkoleIntra tilbød, ikke er til stede i Aula.

 

Der er potentiale i Aula for videreudvikling. Men det vil blive indarbejdet løbende og ikke være til rådighed, når det tages i brug 1. august 2019. I projektet arbejdes på at vejlede skolerne om, hvordan disse udfordringer kan håndteres med udgangspunkt i den samlede programpakke, der er tilgængelig.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

79. Orientering om proces og udbud vedr. renovering af Gl. Skolevej 76 til UNG Herning

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om proces og udbud vedr. renovering af Gl. Skolevej 76 til UNG Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 anlægsmidler til flytning af UNG Herning fra Holtbjerg Midtpunkt til Gl. Skolevej 76 til det tidligere Børnehjem Toftens lokaler.

 

Ung Hernings fraflytning fra Holtbjerg Midtpunkt giver hermed plads til oprettelse af Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg.

 

Anlægsmidlerne blev frigivet på Byrådets møde 18. december 2018 pkt. 285 sted nr.301076.

 

Udbud er klar til udsendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 nedsattes en styre-arbejdsgruppe, bestående af ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, bestyrelsesrepræsentant fra UNG Herning, og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

 

Der er udarbejdet programoplæg. Rådgivningsfirmaet ÅF, det tidligere Midtconsult er tilknyttet, og byggeprogram er færdiggjort.

 

I hovedtræk omfatter ombygning og klargøring af Gl. Skolevej 76 følgende:

 

 • Etablering af ventilationsanlæg og intern varsling. Ret omfattende idet der ikke er etableret ventilation tidligere.
 • Ombygning af ca. 1000 m² af bygningen
 • Nødvendig tilpasning og forandring af lokaler.
 • Etablering af handicaptoiletter
 • Maling, gulvbelægning akustiklofter
 • Ny belysning samt nødvendige IT-installationer.

 

Den resterende tidsplan for anlægsprojektet ser således ud:

 

 • Børne- og Familieudvalget 12. juni 2019
 • Udsendelse af udbud 19. juni 2019
 • Licitation 10. juli 2019
 • Børne- og Familieudvalget 21. aug. 2019
 • Aflevering mm. ultimo jan. 2020
 • Indflytning primo feb. 2020

 

Projektet udbydes som hovedentreprise.

 

Da licitationen falder sammen med sommerferieperioden, foreslår forvaltningen, at der gives en bemyndigelse til at lave kontrakt efter, at lavestbydende er fundet. Dette under forudsætning af, at anlægsbudgettet og lavestbydende matcher hinanden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontakt med lavestbydende
at Børne- Familieudvalget orienteres om licitationsresultatet på udvalgets møde den 21. august 2019.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

80. Sundhedsplejens konsultationer til flergangsfødende

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Sundhedsplejens konsultationer til flergangsfødende

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Gurli Wolff

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har godkendt projektet "En god start - tæt på", der er støttet af Sundhedsstyrelsen med 4,6 mio. kr. Sundhedsstyrelsen har siden præciseret kravene i projektet, sådan at alle forældre skal tilbydes den samme besøgspakke, uanset om det er førstegangsforældre/nye familier eller flergangsforældre.

 

På denne baggrund indstilles efter dialog med Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsplejens Åbent-Hus-tilbud omlægges til individuelle sundhedsplejerskekonsultationer til flergangsfødende. Omlægningen vil betyde, at Sundhedsplejen i projektet ser alle børn indtil 15-18 måneders alderen. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender omlægningen.

Sagsfremstilling

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:  

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens mindset for tidlig opsporing af sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af Sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

 

Som en del af projektet skal førstegangs- og flergangsfamilier have samme kontaktfrekvens med Sundhedsplejen.

 

 Førstegangsfamilier/nye familier får i projektperioden tilbudt:

 • 1 graviditetsbesøg
 • 1 barselssbesøg
 • 5 hjemmebesøg i 1. leveår (etableringsbesøg, 3-4 uger, 2 mdr., 4-6 mdr. og 8 mdr.)
 • 1 hjemmebesøg ved 15-18 måneder

 

Flergangsfamilier får pt. tilbudt:

 • 1 graviditetsbesøg
 • 1 barselssbesøg
 • 3 hjemmebesøg i 1. leveår (etableringsbesøg, 3-4 uger og 2 mdr.)

 

For at kunne tilbyde samme kontaktfrekvens til flergangsfamilier som til førstegangsfamilier i projektet indstilles det at omlægge Sundhedsplejens nuværende Åbent Hus-tilbud i lokalområderne til konsultationer for flergangsfødende. Dette vil gælde for familier, der får barn 2 eller mere efter 1. januar 2019. Konsultationerne vil blive tilbudt i lokalområderne.

 

Omlægningen har ikke betydning for Sundhedsplejens tilbud om deltagelse i mødregrupper samt fædregrupper. Disse tilbud består uændret.

 

Der er indgået aftale med den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel om, at boligselskaberne i helhedsplanens indsatsområder Gullestrup, Holtbjerg og Brændgårdområdet stiller lokaler til rådighed for netværksdannelse for småbørnsforældre. Der er endvidere dialog med Folkekirkens Familiestøtte om en "prøvehandling" i form af familiecafé-tilbud med det formål at etablere netværksdannelse i lokalmiljøer.

 

Sundhedsfaglig vurdering:

Der er ca. 1000 fødsler årligt i Herning Kommune, fordelt på ca. 500 førstegangs- og ca. 500 flergangsfødende. 3 ekstra besøg til hver flergangsfamilie vil således betyde ca. 1500 flere besøg årligt. For nuværende udføres ca. 6500 standardbesøg om året til første- og flergangsfamilier.

 

Sundhedsplejen erfaring med Åbent hus er, at det hovedsageligt er flergangsfødende, der benytter sig af Åbent Hus-tilbuddet samt, at forældrene efterspørger individuel vejledning.

 

Sundhedsplejen anbefaler omlægningen, der vurderes at understøtte Herningmodellens mindset samt bidrage til mere social lighed i sundhed ved, at Sundhedsplejen ser alle børn indtil 15 -18 måneders alderen og derved kan bidrage til sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og opsporing af børn i udsatte positioner eller med risiko for at komme det.

 

Der vil være tale om konsultation frem for hjemmebesøg for, at de nuværende ressourcer brugt på Åbent Hus kan dække ressourcerne til 1500 konsultationer af en varighed á 30 minutter, inkl. journalisering.

 

Sundhedsstyrelsen har den 4. juni meddelt, at de kan godkende modellen som beskrevet med omlægning til konsultationer, og at styrelsen dermed kan godkende projekt "En god start - tæt på" til at fortsætte på de beskrevne vilkår.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på".

 

Ved at omlægge Åbent Hus kan tilbuddet om 3 konsultationer til flergangsfødende gives inden for nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sundhedsplejens Åben hus-tilbud omlægges til tilbud om individuelle konsultationer.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Forvaltningen får i opdrag at afdække muligheden for at videreføre elementer af Åbent hus-tilbuddet.

 

81. Ansøgning om anlægsbevilling til legeplads ved Åmoseskolen

Sagsnr.: 17.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om anlægsbevilling til legeplads ved Åmoseskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Bestyrelsen for Åmoseskolen har sendt en ansøgning til Herning Byråd om 950.000 kr. til renovering og køb af nye legepladsredskaber. Baggrunden er, at skolens elevtal fordobles, når autismeafdelingen fra Skolen på Sønderager fusionerer med Åmoseskolen. Det indstilles, at udvalget anmoder forvaltningen om, i samarbejde med Åmoseskolen, at udarbejde et projektforslag med budget, som efterfølgende forelægges Børne- og Familieudvalget med henblik på konkret behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Åmoseskolen har sendt en ansøgning til Herning Byråd om 950.000 kr. til renovering og køb af nye legepladsredskaber. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Baggrunden for ansøgningen er, at skolens elevtal fordobles, når autismeafdelingen fra Skolen på Sønderager fusionerer med Åmoseskolen.

 

Byrådet har tidligere bevilget penge til tilretning af bygningerne på Holtbjerg i forbindelse med en større rokade, hvor UngHerning og Ungdomscenter Knudmosen flytter ud, og Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg og Autismeklasserne fra Skolen på Sønderager flytter ind. Der er i den ramme ikke budgetteret med udvidelse eller renovering af legepladser mv., da skolen tidligere har afholdt udgifter til vedligehold og udskiftning af legeplads af budgettet. De senest gennemførte budgetreduktioner på området gør det fremover vanskeligere at afholde udgifter til opgradering og udskiftning af legeplads af driftsbudgettet.

 

På baggrund af ønsker fra Åmoseskolens bestyrelsen og skolens ledelsen har forvaltning i samarbejde med Åmoseskolen og Teknik og Miljø igangsat en udredning af de eksisterende legepladser samt i forlængelse heraf en plan for renovering og forslag til nyanskaffelser.

 

Legepladserne bør tilpasses målgruppen af brugere, både når det gælder alder/udviklingstrin, fysiske muligheder osv., således legearealerne indgår i skolens samlede læring og pædagogiske tilbud. Der er derfor ikke tale om en standardløsning, når det gælder børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et projektforslag med tilhørende budget, som kan ligge til grund for en politisk behandling af skolebestyrelsens ansøgning om en anlægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen i samarbejde med Åmoseskolen udarbejder et projektforslag med budget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • ansøgning fra bestyrelsen
 

82. Ansøgning om anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Molevitten

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Molevitten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for Molevitten søger om anlægsmidler i forbindelse med, at institutionen ønsker at udvide institutionen med 19 vuggestuepladser. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende grundet manglende finansiering.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Molevitten (Vestervang skoledistrikt) ansøger om tilskud til bygningstilretninger i forbindelse med ønske om at oprette 19 vuggestuepladser. Molevitten begrunder blandt andet ansøgningen med, at i Herning By Projekt er der fokus på at udvikle og understøtte folkeskoler i Herning by og herunder gode overgange. Derfor ønsker Molevitten at sikre en naturlig fødekæde til folkeskolen. Det kan man gøre ved, at optag i vuggestue svarer til kapaciteten i børnehave og skole. Således vil fødekæden hænge sammen fra vuggestue til skole, og Vestervang bliver et naturligt skolevalg.

 

I dag kan Molevitten ikke følge efterspørgslen på vuggestuepladser, og derfor ønsker bestyrelsen udvidet med 19 vuggestuepladser, som oprettes i eksisterende lokaler i institutionen. Lokalerne frigøres i forbindelse med ændringen fra Fritidshjem til SFO.

 

Pladsaftale i Børnehuset Molevitten pr. 1/8-19            

 

Antal børn

Vuggestue

53

Børnehave

191

I alt

244

  

Antal indskrevne børn pr. 1/7 2019:

 

Antal børn

Vuggestue

53

Børnehave

171

I alt

224

 

Ifølge Børnetalsprognosen for 2019-2029 er der følgende behov for vuggestuepladser i Molevittens distrikt: Ifølge pladsanvisninger er der pr. 3. juni 2019 5 børn med vuggestue som 1. prioritet frem til 31/12 2019 og der kommer sandsynligvis flere til. Prognosen viser, der kommer flere børn i Vestervang skoledistrikt. Vi kender ikke forældrenes valg med hensyn til pasning, men sandsynligvis vil der blive behov for flere vuggestuepladser for at dække efterspørgslen.

Økonomi

Molevitten har lavet et prisoverslag, hvoraf de ønsker Herning kommune finansierer 802.800 kr. Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise finansiering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes fornuværende.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Forvaltningen udarbejder en analyse af pladsbehov i Herning by, som fremlægges til udvalgets møde i august 2019.

Bilag

 • Ansøgning om udvidelse af vuggestue
 • Molevitten - vestervang skoledistrikt
 

83. Ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børneliv og Skalmejegården

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børneliv og Skalmejegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Daginstitution Børneliv og Skalmejegården i distrikt 5 - Sunds, ansøger om udvidelse af vuggestuepladser.

Sagsfremstilling

Ansøgningerne om udvidelse med i alt 18 vuggestuepladser i distrikt 5 fordeles således:

 

Skalmejegården:

Skalmejegården ansøger om udvidelse med 6 vuggestuepladser. Udvidelsen kan ske i nuværende lokaler. Det er således ikke nødvendigt med bygningsmæssige tilpasninger.

 

Daginstitution Børneliv:

Børneliv ansøger om udvidelse med 12 vuggestuepladser, herunder etablering af vuggestue afdeling i Sunds. Institutionens nuværende vuggestue med 16 pladser er placeret i Ilskov. Udvidelsen vil kræve en ombygning af afdelingen i Sunds.

 

De i alt 28 vuggetuepladser forventes fordelt med 20 pladser i Børnelivs afdeling i Ilskov og 8 pladser i Sunds.

 

Kommunale Ejendomme er på nuværende tidspunkt ved at undersøge omfaget af ombygningen i Børnelivs afdeling i Sunds.

Økonomi

I henhold til Børneliv vides økonomien i ombygningen ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget tager orienteringen om ansøgningerne om udvidelse af vuggestuepladser til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et samlet overblik over kapacitet, behov og ønsker i Sunds for så vidt angår vuggestuepladser.

Bilag

 • Kvartalsrapport og børnetalsprognose
 

84. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd, Fasterholt udvider sin normering pr. 1. august 2019 med 2 vuggestuepladser. De har således 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser. Deres driftsgaranti hæves samtidig til 170.000 kr.
 • Orientering om status på implementering af beslutning fra budget 2019.
 • Pædagogfagligheder på skolerne i forbindelse med overgang fra fritidshjem til SFO (bilag vedlagt).
 • Med finanslovsaftalen for 2019 er der udloddet en pulje med midler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Ansøgningspuljen er en del af aftalen om 1.000-dages programmet og kører fra 2019-2022. Ansøgningspuljen er målrettet daginstitutioner, der har mindst 25 % 0-2 årige børn, der får mindst 80 % økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud. I Herning Kommune lever tre institutioner op til kriterierne, hvorfor det påtænkes at ansøge Socialstyrelsen om puljemidler til disse institutioner. Det drejer sig om Børnecenter Nord, Galaxen og Haderup Børnehus. Midlerne skal bruges til pædagogisk personale i vuggestuerne.
 • Det foretages en rettelse i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 (punkt 49 fra udvalgsmøde den 22. maj 2019). Teksten vedrørende bevilingmæssig ændring angående aftenklubber ændres til: "Der flyttes driftsbudget på 0,646 mio.kr. i 2019 og 1,380 mio. kr. i 2020 og frem fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til serviceområde 12 vedrørende midler til aftenklubber jf. punkt 25 godkendt på Byrådsmøde den 22. januar 2019. Derudover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til 0,320 mio kr. årligt."
 • Herning kommune deltager i forskningspartnerskab og casestudium vedrørende sociale investeringer (bilag vedlagt).
 • Indvielse af multisal Engbjerg, tirsdag den 20. august 2019 kl. 10.30.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Notat_pædagogfaglighed på skolerne
 • Overblik over partnerskabet
 • Overblik over Hernings rolle i casestudiet pr 5-april
 

85. Kapacitetstilpasning

Sagsnr.: 27.21.16-A00-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kapacitetstilpasning

 

86. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer