Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

67. Budgetoverholdelse serviceområde 16 Børn og familie

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Budgetoverholdelse serviceområde 16 Børn og familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj fremviser serviceområde 16 Børn og familie et merforbrug på 5,5 mio.kr. Udvalget besluttede den 22. maj at følge udviklingen tæt og genoptage sagen på møde den 12. juni 2019.

 

Sagen fremlægges til udvalgets beslutning om, hvorvidt der skal ske yderligere korrigerende handlinger på serviceområde 16.

Sagsfremstilling

Med baggrund i resultatet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts på serviceområde 16 Børn og familie behandles mulighederne for at reducere merforbruget i form af korrigerende handlinger.

 

Budget 2019 er generelt baseret på forbruget i 2018 fremskrevet til 2019-niveau. Beslutninger behandlet i BFU i oktober 2018 og januar 2019 er endvidere indarbejdet i budgettet. Nogle af disse er til fulde implementeret, mens andre endnu ikke har fået den fulde effekt. Der arbejdes fortsat målrettet på fuld implementering.

 

Forventet merforbrug den 31. marts 2019 udgør 5,5 mio. kr. hvoraf Den kommunale tandpleje udgør 0,4 mio.kr. Tandplejens merforbrug i 2019 skyldes etablering af tandklinik på Lindbjergskolen. Der er planlagt korrigerende handlinger for Tandplejen i 2020, således at det uhåndterede merforbrug på basis af budgetopfølgningen forventes at udgøre 5,1 mio.kr.

 

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 30. april, der tegner samme billede som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019. Pt. er arbejdet med en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj i gang, og den forventes at kunne fremlægges på mødet.

 

Mulighederne for at nedbringe merforbruget isoleret i 2019 samt mulighederne for mere permanent at sænke udgiftsniveauet gennemgås på mødet. Bilaget eftersendes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal iværksættes yderligere korrigerende handlinger på serviceområde 16.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Udviklingen på området følges tæt. Følgende korrigerende handlinger blev besluttet:

 

  1. Intelligent ansættelses- og indkøbsstop
  2. Udarbejdelse af oplæg om øget brug af eget værelse for 16-18 årige. Oplægget præsenteres for udvalget i august 2019.
  3. Fortsat gennemgang af aflastningssager
  4. Øget udnyttelse af kapaciteten i "Olufsgade 15".

 

Ved sagens genoptagelse i august 2019 fremlægges en aktuel budgetopfølgning på serviceområde 16 med henblik på vurdering af, hvorvidt der skal ske yderligere korrigerende handlinger.

Bilag

  • Notat