Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

79. Orientering om proces og udbud vedr. renovering af Gl. Skolevej 76 til UNG Herning

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om proces og udbud vedr. renovering af Gl. Skolevej 76 til UNG Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 anlægsmidler til flytning af UNG Herning fra Holtbjerg Midtpunkt til Gl. Skolevej 76 til det tidligere Børnehjem Toftens lokaler.

 

Ung Hernings fraflytning fra Holtbjerg Midtpunkt giver hermed plads til oprettelse af Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg.

 

Anlægsmidlerne blev frigivet på Byrådets møde 18. december 2018 pkt. 285 sted nr.301076.

 

Udbud er klar til udsendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 nedsattes en styre-arbejdsgruppe, bestående af ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, bestyrelsesrepræsentant fra UNG Herning, og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

 

Der er udarbejdet programoplæg. Rådgivningsfirmaet ÅF, det tidligere Midtconsult er tilknyttet, og byggeprogram er færdiggjort.

 

I hovedtræk omfatter ombygning og klargøring af Gl. Skolevej 76 følgende:

 

 • Etablering af ventilationsanlæg og intern varsling. Ret omfattende idet der ikke er etableret ventilation tidligere.
 • Ombygning af ca. 1000 m² af bygningen
 • Nødvendig tilpasning og forandring af lokaler.
 • Etablering af handicaptoiletter
 • Maling, gulvbelægning akustiklofter
 • Ny belysning samt nødvendige IT-installationer.

 

Den resterende tidsplan for anlægsprojektet ser således ud:

 

 • Børne- og Familieudvalget 12. juni 2019
 • Udsendelse af udbud 19. juni 2019
 • Licitation 10. juli 2019
 • Børne- og Familieudvalget 21. aug. 2019
 • Aflevering mm. ultimo jan. 2020
 • Indflytning primo feb. 2020

 

Projektet udbydes som hovedentreprise.

 

Da licitationen falder sammen med sommerferieperioden, foreslår forvaltningen, at der gives en bemyndigelse til at lave kontrakt efter, at lavestbydende er fundet. Dette under forudsætning af, at anlægsbudgettet og lavestbydende matcher hinanden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontakt med lavestbydende
at Børne- Familieudvalget orienteres om licitationsresultatet på udvalgets møde den 21. august 2019.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.