Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

82. Ansøgning om anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Molevitten

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Molevitten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for Molevitten søger om anlægsmidler i forbindelse med, at institutionen ønsker at udvide institutionen med 19 vuggestuepladser. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende grundet manglende finansiering.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Molevitten (Vestervang skoledistrikt) ansøger om tilskud til bygningstilretninger i forbindelse med ønske om at oprette 19 vuggestuepladser. Molevitten begrunder blandt andet ansøgningen med, at i Herning By Projekt er der fokus på at udvikle og understøtte folkeskoler i Herning by og herunder gode overgange. Derfor ønsker Molevitten at sikre en naturlig fødekæde til folkeskolen. Det kan man gøre ved, at optag i vuggestue svarer til kapaciteten i børnehave og skole. Således vil fødekæden hænge sammen fra vuggestue til skole, og Vestervang bliver et naturligt skolevalg.

 

I dag kan Molevitten ikke følge efterspørgslen på vuggestuepladser, og derfor ønsker bestyrelsen udvidet med 19 vuggestuepladser, som oprettes i eksisterende lokaler i institutionen. Lokalerne frigøres i forbindelse med ændringen fra Fritidshjem til SFO.

 

Pladsaftale i Børnehuset Molevitten pr. 1/8-19            

 

Antal børn

Vuggestue

53

Børnehave

191

I alt

244

  

Antal indskrevne børn pr. 1/7 2019:

 

Antal børn

Vuggestue

53

Børnehave

171

I alt

224

 

Ifølge Børnetalsprognosen for 2019-2029 er der følgende behov for vuggestuepladser i Molevittens distrikt: Ifølge pladsanvisninger er der pr. 3. juni 2019 5 børn med vuggestue som 1. prioritet frem til 31/12 2019 og der kommer sandsynligvis flere til. Prognosen viser, der kommer flere børn i Vestervang skoledistrikt. Vi kender ikke forældrenes valg med hensyn til pasning, men sandsynligvis vil der blive behov for flere vuggestuepladser for at dække efterspørgslen.

Økonomi

Molevitten har lavet et prisoverslag, hvoraf de ønsker Herning kommune finansierer 802.800 kr. Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise finansiering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes fornuværende.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Forvaltningen udarbejder en analyse af pladsbehov i Herning by, som fremlægges til udvalgets møde i august 2019.

Bilag

  • Ansøgning om udvidelse af vuggestue
  • Molevitten - vestervang skoledistrikt