Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

80. Sundhedsplejens konsultationer til flergangsfødende

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Sundhedsplejens konsultationer til flergangsfødende

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Gurli Wolff

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har godkendt projektet "En god start - tæt på", der er støttet af Sundhedsstyrelsen med 4,6 mio. kr. Sundhedsstyrelsen har siden præciseret kravene i projektet, sådan at alle forældre skal tilbydes den samme besøgspakke, uanset om det er førstegangsforældre/nye familier eller flergangsforældre.

 

På denne baggrund indstilles efter dialog med Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsplejens Åbent-Hus-tilbud omlægges til individuelle sundhedsplejerskekonsultationer til flergangsfødende. Omlægningen vil betyde, at Sundhedsplejen i projektet ser alle børn indtil 15-18 måneders alderen. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender omlægningen.

Sagsfremstilling

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:  

  • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
  • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
  • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens mindset for tidlig opsporing af sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af Sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

 

Som en del af projektet skal førstegangs- og flergangsfamilier have samme kontaktfrekvens med Sundhedsplejen.

 

 Førstegangsfamilier/nye familier får i projektperioden tilbudt:

  • 1 graviditetsbesøg
  • 1 barselssbesøg
  • 5 hjemmebesøg i 1. leveår (etableringsbesøg, 3-4 uger, 2 mdr., 4-6 mdr. og 8 mdr.)
  • 1 hjemmebesøg ved 15-18 måneder

 

Flergangsfamilier får pt. tilbudt:

  • 1 graviditetsbesøg
  • 1 barselssbesøg
  • 3 hjemmebesøg i 1. leveår (etableringsbesøg, 3-4 uger og 2 mdr.)

 

For at kunne tilbyde samme kontaktfrekvens til flergangsfamilier som til førstegangsfamilier i projektet indstilles det at omlægge Sundhedsplejens nuværende Åbent Hus-tilbud i lokalområderne til konsultationer for flergangsfødende. Dette vil gælde for familier, der får barn 2 eller mere efter 1. januar 2019. Konsultationerne vil blive tilbudt i lokalområderne.

 

Omlægningen har ikke betydning for Sundhedsplejens tilbud om deltagelse i mødregrupper samt fædregrupper. Disse tilbud består uændret.

 

Der er indgået aftale med den boligsociale helhedsplan Plads til Forskel om, at boligselskaberne i helhedsplanens indsatsområder Gullestrup, Holtbjerg og Brændgårdområdet stiller lokaler til rådighed for netværksdannelse for småbørnsforældre. Der er endvidere dialog med Folkekirkens Familiestøtte om en "prøvehandling" i form af familiecafé-tilbud med det formål at etablere netværksdannelse i lokalmiljøer.

 

Sundhedsfaglig vurdering:

Der er ca. 1000 fødsler årligt i Herning Kommune, fordelt på ca. 500 førstegangs- og ca. 500 flergangsfødende. 3 ekstra besøg til hver flergangsfamilie vil således betyde ca. 1500 flere besøg årligt. For nuværende udføres ca. 6500 standardbesøg om året til første- og flergangsfamilier.

 

Sundhedsplejen erfaring med Åbent hus er, at det hovedsageligt er flergangsfødende, der benytter sig af Åbent Hus-tilbuddet samt, at forældrene efterspørger individuel vejledning.

 

Sundhedsplejen anbefaler omlægningen, der vurderes at understøtte Herningmodellens mindset samt bidrage til mere social lighed i sundhed ved, at Sundhedsplejen ser alle børn indtil 15 -18 måneders alderen og derved kan bidrage til sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og opsporing af børn i udsatte positioner eller med risiko for at komme det.

 

Der vil være tale om konsultation frem for hjemmebesøg for, at de nuværende ressourcer brugt på Åbent Hus kan dække ressourcerne til 1500 konsultationer af en varighed á 30 minutter, inkl. journalisering.

 

Sundhedsstyrelsen har den 4. juni meddelt, at de kan godkende modellen som beskrevet med omlægning til konsultationer, og at styrelsen dermed kan godkende projekt "En god start - tæt på" til at fortsætte på de beskrevne vilkår.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på".

 

Ved at omlægge Åbent Hus kan tilbuddet om 3 konsultationer til flergangsfødende gives inden for nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sundhedsplejens Åben hus-tilbud omlægges til tilbud om individuelle konsultationer.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Forvaltningen får i opdrag at afdække muligheden for at videreføre elementer af Åbent hus-tilbuddet.