Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

77. Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen

Sagsnr.: 17.00.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Bjærg Mogensen

Sagsresume

Aftale om justering af folkeskolen - Initiativ nr. 13: Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen:

  

Der skal være en lokal dialog mellem det politiske niveau, forvaltningen, skoleledelser og de fagprofessionelle om, hvordan en meningsfuld brug af læringsplatformene kan understøttes. Anvendelsen af læringsplatformene skal være begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Denne anvendelse skal ske på baggrund af den grundlæggende præmis, at læringsplatformen alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende. 

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalen om Læringsplatforme er en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Aftalen blev konkretiseret i det fælles brugerportalinitiativ (BPI) for folkeskolen.

 

Brugerportalsinitiativet indeholder for Hernings vedkommende de to hovedelementer Aula og Meebook. Aula skal dække kommunikation og samarbejdet til forældre, hvor læringsplatformen skal dække behovet for lærernes pædagogiske arbejde med blandt andet elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål. Samlet skal de to platforme understøtte et tættere samarbejde med forældre blandt andet om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse og elev-til-elev-aktiviteter.

 

Herning Kommune valgte med et enigt udvalg bestående af skoleledere, forvaltningsledere, Herningegnens lærerforening og medarbejderrepræsentanter at anbefale købet af Meebook i april 2016.

 

Herning Kommunes skoler har fra efteråret 2016 anvendt Meebook i en udvikling, der er gået fra at bruge den til årsplanlægning til opbygning af undervisningsforløb, samarbejde mellem lærerne om undervisning, udarbejdelse af elevplaner og til deling af undervisningsforløb på tværs af skoler.

 

Læringsplatformene har udstillet de ca. 3300 kompetence-, videns og færdighedsmål. Det har været et stort og uoverskueligt arbejde for lærerne at få overblik over disse i Meebook, hvilket har ført til anvendelse af systemet på forskellige niveauer.

 

I Herning Kommune ønsker vi at få sat dialogen om meningsfuld brug af læringsplatformen i gang, så platformens elementer anvendes, hvor det giver faglig og didaktisk mening og understøtter elevens læring og trivsel.

 

Læringsplatformens elementer og muligheder for:

  • synlig årsplanlægning,
  • opbygning af undervisningsforløb
  • afvikling af undervisningsforløb
  • deling af undervisningsforløb  
  • samarbejde internt
  • samarbejde med forældre
  • sammenhæng med Aula

 sættes til faglig og didaktisk dialog, så brugen kan blive meningsfuld for den enkelte lærer og i lærerteams.

 

Dialogen skal i høj grad ske på skolen mellem personale og ledelse. Men dialogen skal også ske i skolebestyrelsen, de faglige udvalg, tværkommunale grupper, mellem forvaltning og lærerforening, samt i Samrådet.

 

Central opsamling på ovenstående dialog skal danne grundlag for, at der besluttes fælles kommunal ramme for anvendelsen læringsplatformen i Herning Kommune. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget i foråret 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.