Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

81. Ansøgning om anlægsbevilling til legeplads ved Åmoseskolen

Sagsnr.: 17.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om anlægsbevilling til legeplads ved Åmoseskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Bestyrelsen for Åmoseskolen har sendt en ansøgning til Herning Byråd om 950.000 kr. til renovering og køb af nye legepladsredskaber. Baggrunden er, at skolens elevtal fordobles, når autismeafdelingen fra Skolen på Sønderager fusionerer med Åmoseskolen. Det indstilles, at udvalget anmoder forvaltningen om, i samarbejde med Åmoseskolen, at udarbejde et projektforslag med budget, som efterfølgende forelægges Børne- og Familieudvalget med henblik på konkret behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Åmoseskolen har sendt en ansøgning til Herning Byråd om 950.000 kr. til renovering og køb af nye legepladsredskaber. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Baggrunden for ansøgningen er, at skolens elevtal fordobles, når autismeafdelingen fra Skolen på Sønderager fusionerer med Åmoseskolen.

 

Byrådet har tidligere bevilget penge til tilretning af bygningerne på Holtbjerg i forbindelse med en større rokade, hvor UngHerning og Ungdomscenter Knudmosen flytter ud, og Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg og Autismeklasserne fra Skolen på Sønderager flytter ind. Der er i den ramme ikke budgetteret med udvidelse eller renovering af legepladser mv., da skolen tidligere har afholdt udgifter til vedligehold og udskiftning af legeplads af budgettet. De senest gennemførte budgetreduktioner på området gør det fremover vanskeligere at afholde udgifter til opgradering og udskiftning af legeplads af driftsbudgettet.

 

På baggrund af ønsker fra Åmoseskolens bestyrelsen og skolens ledelsen har forvaltning i samarbejde med Åmoseskolen og Teknik og Miljø igangsat en udredning af de eksisterende legepladser samt i forlængelse heraf en plan for renovering og forslag til nyanskaffelser.

 

Legepladserne bør tilpasses målgruppen af brugere, både når det gælder alder/udviklingstrin, fysiske muligheder osv., således legearealerne indgår i skolens samlede læring og pædagogiske tilbud. Der er derfor ikke tale om en standardløsning, når det gælder børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et projektforslag med tilhørende budget, som kan ligge til grund for en politisk behandling af skolebestyrelsens ansøgning om en anlægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen i samarbejde med Åmoseskolen udarbejder et projektforslag med budget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • ansøgning fra bestyrelsen