Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

75. Dagsorden til Samrådsmødet

Sagsnr.: 00.01.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Dagsorden til Samrådsmødet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dagsorden til Samrådsmøde – Fælles Dagtilbud og Skoler den 28. august 2019 kl. 19 – 22 fremlægges til Udvalgets drøftelse med henblik på at fastlægge dagsordenen i regi af Forretningsudvalgene (FU) for samrådene.

Sagsfremstilling

Der er aftalt, at i det kommende samrådsmøde i august skal drøftes sundhed i bred forstand som tema, jf. budgetforligsaftale for 2019:

 

"Trods årtiers målrettede indsats for at få danskerne til at kvitte cigaretterne, er der stadig bekymrende mange unge, der ryger. Rundt omkring på skolerne diskuteres rygepolitikken livligt, og budgetforligspartierne betoner vigtigheden af denne debat. Forligspartierne opfordrer de enkelte skolebestyrelser til at drøfte indførelsen af røgfri skoletid. Samtidig gentages ønsket om, at skolerne drøfter indførelsen af mobilfrie skoler”.

  

Ifølge den seneste Ungeprofilundersøgelse fra januar 2018 har 56 % af 7.-9. klasses elever aldrig indtaget alkohol. Desuden har 97 % af eleverne aldrig prøvet at tage stoffer. Undersøgelsen viser desuden, at størstedelen af eleverne ikke mener, det er i orden at ryge eksempelvis hash. Der lægges op til, at skolerne drøfter retningslinjer for alkohol og stoffer med forældrebestyrelserne på Samrådsmødet.

 

Drøftelsen kan ses i sammenhæng med trivselsmålingerne på skolerne og de kommende sundhedsamtaler i 7. klasse. Med hensyn til form vil drøftelserne blive tilrettelagt som cafédrøftelser.

  

Der tages forinden mødet beslutning om eventuelt at forlænge mødet med 1/2 time, hvilket vil blive drøftet på samrådets forretningsudvalg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter det kommende Samrådsmøde med henblik på at give input til dagsordenen, som fastlægges i regi af forretningsudvalgene for Samrådene.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Udvalget foreslår, at der blandt andet sættes fokus på følgende:

 

Skolernes muligheder for at lave rygepolitik, misbrugspolitik, 'mobilpolitik' mv. for eleverne, således at de respektive bestyrelser er klædt på til det lokale arbejde. Der gives mindre inspirationsoplæg ved mødet med vidensinput fra personer, der har erfaring fra praksis. Herudover foreslås generelt fokus på trivsel og kost mv.

 

Mødet tilrettelægges med et fælles oplæg samt caféer, så deltagerne kan vælge sig ind på de emner, der er aktuelle for det enkelte dagtilbud og skole.