Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

69. Beslutning om overgangsordning ved nye skoledistrikter i Tjørring

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om overgangsordning ved nye skoledistrikter i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af kapacitetsudfordringerne på Tjørring Skole blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for 3 scenarier på udvalgsmødet den 10. april. Udvalget sendte scenarie 3 (eksklusiv og inklusiv Gødstrup) i høring hos de implicerede skolebestyrelser. På baggrund af høringssvarene besluttede Børne- og Familieudvalget på mødet den 22. maj at indstille scenarie 3 eksklusiv Gødstrup til Byrådets godkendelse.

 

Derudover blev det besluttet, at antallet af indmeldte daginstitutionsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, men som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, skulle afdækkes i forhold til mulighederne for en overgangsordning.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der ikke etableres en overgangsordning på grund af, at antallet, der i givet fald vil blive omfattet af ordningen, vil udfordre den bygningsmæssige kapacitet på Tjørring skole. Det indstilles, at optagelseskriterierne om søskende og geografisk afstand skal gælde i forbindelse med anvendelse af det frie skolevalg ved Tørring skole og for Herning Kommunes øvrige skoler.

Sagsfremstilling

Administrationen har belyst, hvor mange børn, der pt. vil være omfattet af en overgangsordning til Tjørring Skole, jf. bilag. Pr. dags dato bliver 31 daginstitutionsbørn fra Stjernen berørt af scenarie 3. Disse 31 børn har i dag adresse i Tjørring Skoles distrikt, men vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt ved scenarie 3. Jf. prognosen (se bilag) vil Tjørring Skole formentligt kunne rumme disse 31 børn i en overgangsordning.

 

Det er dog relevant at have in mente, at mange dagtilbudsbørn, med adresse i det nuværende Tjørring Skoledistrikt, enten står på venteliste til Stjernen eller har meldt sig ind i et andet dagtilbud. Hvis samtlige dagtilbudsbørn, der i dag har adresse i Tjørring Skoles distrikt, men ved scenarie 3 vil tilhøre Lundgårdskolens distrikt, skal indgå i en overgangsordning, drejer det sig om 58 børn. Ifølge prognosen (se bilag) kan Tjørring Skole ikke rumme samtlige 58 elever. Det anbefales derfor, at der ikke laves en decideret overgangsordning, men at det er reglerne om det frie skolevalg og de lokale retningslinjer om søskende- og afstandskriterier, der gælder for indskrivning på Tjørring Skole. Det foreslås, at disse kriterier gælder for hele Herning kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der ikke etableres en overgangsordning ved Tjørring Skole
at søskende- og afstandskriterier i forbindelse med brug af det frie skolevalg er gældende for hele Herning kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Data ift. overgangsordning