Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

74. Orientering om øget pasningsbehov i special-SFO

Sagsnr.: 00.00.00-A00-61-17 Sagsbehandler: Rasmus Vestergaard Dørken  

Orientering om øget pasningsbehov i special-SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Preben Siggaard, Antonio Barahona

Sagsresume

Besparelserne på specialundervisningsområdet og den nye folkeskolelovs forkortede skoledage i indskolingen medfører kortere skoledage i specialklasserne. Det øger pasningsbehovet i special-SFO, fordi en del elever indtil nu har kunnet undvære pasning i SFO på grund af den forlængede skoledag samt kørselstid. Et større antal elever i special-SFO medfører et udgiftspres på special-SFO, og der forventes en årlig merudgift på ca. 1,7 mio. kr.  

 

Her og nu vides det ikke, i hvilket omfang ændringen i folkeskoleloven udløser DUT(det udvidede totalbalanceprincip)-regulering fra Undervisningsministeriet.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I det nuværende skoleår (og tidligere år) har flere af specialklasserne haft skoledage fra 8-15. Det gælder primært de takstfinansierede specialklasser. Samtidig har børn i specialklasser typisk kørselstid, som forlænger tiden, hvor barnet er borte fra hjemmet. Det har samlet betydet, at en del børn i specialklasser har kunnet undvære et SFO-tilbud, fordi de ikke har haft behov for yderligere pasning.

 

Imidlertid vil det ændre sig til det kommende skoleår. Byrådet vedtog i december 2018 på grund af væksten i specialundervisningsudgifterne en reduktion i tildelingen til specialundervisningsområdet. Samtidig fik specialklasserne mulighed for at ”harmonisere lektionstallet svarende til folkeskolelovens krav”, det vil sige nedsætte timetallet, så skoledagen i første omgang kunne slutte kl. 14. Imidlertid besluttede Folketinget i maj en ny folkeskolelov, som reducerer timetallet generelt for indskolingen med (yderligere) 3 lektioner.

 

Samlet set betyder det, at skoletiden i flere specialklasser reduceres med op til 7,25 timer ugentligt. Det medfører, at flere forældre ikke længere vil kunne nå hjem, før barnet ankommer, og derfor vil der i det kommende skoleår være et øget pasningsbehov. Her og nu vurderes det, at der vil blive behov for at passe 20 børn ekstra i special-SFO.

Økonomi

På baggrund af det nuværende administrationsgrundlag vil flere børn i special-SFO øge udgifterne til special-SFO. Tildelingen til SFO består af både nogle faste tildelinger og nogle tildelinger pr. barn. Der er i dag budgetteret med en forventning om i alt ca. 110 børn i special-SFO. For special-SFO er den samlede variable tildeling i 2019 pr. barn knap 85.000 kr. årligt. 97 pct. af den variable tildeling er lønmidler. Det øgede pasningsbehov for 20 special-SFO-børn vil derfor - alt andet lige - medføre en årlig merudgift på ca. 1,7 mio. kr.

 

Ved lovændringer, der medfører en øget udgift for kommunerne, tildeles kommunerne efter DUT(det udvidede totalbalanceprincip)-princippet yderligere midler i bloktilskuddet fra staten. Her og nu vides det ikke, om og i hvilket omfang ændringerne i folkeskoleloven vil medføre en økonomisk kompensation, der kan dække dele af merudgiften til special-SFO. Derfor er orienteres Børne- og Familieudvalget i første omgang om den forventede merudgift.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagen genoptages til augustmødet med henblik på at give en status på antal tilmeldte elever.