Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

70. Orientering om forkortelse af skoledagen i indskolingen

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om forkortelse af skoledagen i indskolingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Justeringen af folkeskoleloven blev hastebehandlet af Folketinget og vedtaget den 2. maj 2019. Det betyder, at forkortelsen af skoledagen i indskolingen på 2,25 klokketime pr. uge er gældende fra 1. august 2019. Aftalens intention er, at afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Sagen fremlægges til orientering om, hvordan skolerne ønsker at forkorte skoleugen i indskolingen både i forhold til form og indhold samt den ændrede buskørsel, som afledes heraf.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om forkortelsen af skoleugen i indskolingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Justeringen af folkeskoleloven med de 13 initiativer blev hastebehandlet af folketinget og vedtaget den 2. maj 2019. Afkortningen af skoleugen i indskolingen er gældende allerede fra 1. august 2019. Det fremgår af aftalen, at de frigjorte ressourcer, som opstår ved forkortelsen af skoleugen i indskolingen, skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Børn og Unge har forespurgt skoleledelserne, hvordan de ønsker at forkorte skoledagen både i forhold til indhold og form, samt bedt skolelederne koordinere hvilke ændringer i forhold til buskørsel, dette kalder på.

 

Buskørsel

Skolelederne har på et fagopdelt ledermøde i maj haft lejlighed til at drøfte og koordinere ønsker til ændrede busplaner som afledt effekt af den kortede skoleuge. Vej og Trafik er nu i gang med at planlægge busruter i forhold til de ringetider, skolelederne har meldt ind. Det er en omfattende og kompleks opgave, hvor de mange ønsker søges imødekommet både i forhold til ringetider og økonomisk råderum. Vej og Trafik forventer at kunne udsende køreplaner ultimo juni. Der formodes at være behov for mindre justeringer af ringetider for at minimere eventuelle ventetider for eleverne.

 

Afkortelse af skoleugen - form

Til spørgsmålet om, hvordan skoledagen forkortes, er der forskellige lokale løsningsmodeller, dog med overvejende anvendelse af løsning a):

 

a) Forkortelse af skoleugen i indskolingen fordeles ligeligt på 3 af ugens 5 dage (fx 3 dage gives 45 minutter tidligere fri)

b) Forkortelsen placeres ujævnt fordelt på 2-3 dage (fx. 1 dag forkortes 1 t og 40 min. og 1 dag med 35 min)

c) Der forkortes jævnt fordelt over alle 5 skoledage

d) Forkortelse som det passer bedst med skemalægning (1 skole - uafhængig af bus)

 

Afkortelse af skoleugen - indhold

Tilsvarende er der forskellige lokale bud på, hvad de frigivne ressourcer fra forkortelsen af skoleugen anvendes til. Man kan inddele disse i 5 kategorier, hvor de 2 øverste går hånd i hånd. De 5 kategorier fremgår af følgende oversigt, og hver kategori er desuden udfoldet med eksempler på tiltag.

 

A) Faglig understøttelse: Holddeling, niveaudeling i perioder, små faglige kurser, øget differentiering, mere variation i undervisningen, åben skole, fokus på læsning og matematik på mange måder, aktiviteter i lokalområdet som understøtter faglig udvikling, sprogbaseret undervisning, kvalitet i understøttende undervisning og bedre sammenhæng til fagene, udeskole, bevægelse i undervisningen, øgede samarbejdsmuligheder lærere og pædagoger med henblik på udvikling af læringsrum, læringssamtaler, vejlederindsatser i matematik og læsning og gennem Pædagogisk Læringscenter (PLC), indsatser i forhold til klassernes læring og trivsel baseret på data (fx SMTTE-model og analyse)

B) Trivselsindsatser og inklusionsfremmende undervisning: Indsatser i forhold til klassernes trivsel baseret på data, Læringsdialoger (løbende evaluerende elevsamtaler om læring og trivsel, klassetrivsel), øget AKT-arbejde, Inklusionspædagoger, trivselsfremmende samtaler, inddrage pædagoger i skolen og styrke barnets hele dag, Art-indsatser, relationsarbejde, trivselsforløb omhandlende konflikthåndtering, socialforståelse, dannelse og aldersintegrerede forløb.

C) 2-personaleordninger, støtte til store klasser, ekstra personale på fagdage, ture ud af huset, faguger og særlige dage, lærer-pædagogsamarbejde, færre samlæste timer, mere hjælp til struktur til børn i udsatte positioner.

D) Andet: Heartwork, SKAKMAT forløb i samarbejde med Dansk skoleskak, Motorikforløb "Kroppen bygger bro", samt kvalitet og sammenhæng mellem skole og SFO som udviklingsområde

 

Samlet set kan man sige, at der er mange forskellige bud på både form og indhold i forhold til forkortelsen af skoledagen. Dette passer fint i tråd med den politiske aftale, hvor øget frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen er nøgleord.

Økonomi

De frigjorte ressourcer, som opstår ved forkortelsen af skoleugen i indskolingen, skal ifølge aftalen konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. De nævnte tiltag er dermed finansieret af den allerede eksisterende ressource.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om forkortelsen af skoleugen i indskolingen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.