Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

72. Godkendelse af implementeringsplan for Obligatorisk læringstilbud til 1-årige

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af implementeringsplan for Obligatorisk læringstilbud til 1-årige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget lov nr. 1529 om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (obligatorisk læringstilbud til 1 årige børn i udsatte boligområder). Loven træder i kraft den 1 juli 2019. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til implementering af loven.

Sagsfremstilling

Loven om Obligatoriske læringstilbud træder i kraft den 1. juli 2019 og indeholder, at alle børn med bopæl i et udsat boligområde, som ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal optages i et obligatorisk læringstilbud. Hvis barnet (med bopæl i det udsatte boligområde) meldes ud af et dagtilbud, fra det er 1-2 år, skal barnet optages i et obligatorisk læringstilbud. Når barnet fylder 3 år, udmeldes det af det obligatoriske læringstilbud.

 

Det obligatoriske læringstilbud består af 25 timer i en daginstitution. Kommunen giver forældrene 100 % tilskud til tilbuddet (gælder ikke transport, frokost, bleer mv.).

 

Som et led i det obligatoriske læringstilbud vil der blive iværksat målrettede forløb for børnene, som skal medvirke til at styrke blandt andet børnenes dansksproglige kompetencer og introducere børnene til danske traditioner og demokratiske normer og værdier. Forældrene har pligt til at lade deres barn deltage i det obligatoriske læringstilbud og i de målrettede forløb. Begge forældre skal ligeledes selv indgå i de målrettede forløb. Lever forældrene ikke op til dette, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

 

I Herning Kommune er Holtbjerg kategoriseret som et udsat boligområde jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgørelse pr. 1. december 2018. På nuværende tidspunkt er der 2 børn i alderen 1-2 år med bopæl på Holtbjerg, som ikke er indmeldt i et dagtilbud.

 

Nedenfor beskrives forslag til retningslinjerne for Obligatoriske Læringstilbud i Herning Kommune:

 • Det obligatoriske læringstilbud samles i daginstitutionen Solstrålen
 • Pladsanvisningen og CBL-konsulent orienterer forældre på Holtbjerg, med børn i alderen 1-2 år, der ikke er i et dagtilbud, om det obligatoriske læringstilbud
 • Der gives 100 % tilskud til det obligatoriske læringstilbud (gælder ikke transport, frokost, bleer mv.)
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningen om, hvordan de 25 timer skal placeres over ugen til daginstitutionen (de skal dog fordeles jævnt, da børnene skal integreres i børnefællesskabet i dagtilbuddet)
 • Daginstitutionen planlægger i samarbejde med CBL-konsulent de målrettede forløb for børnene med henblik på at styrke børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed og introducere børnene til danske traditioner og normer
 • Begge barnets forældres skal indgå i de målrettede forløb
 • Dagtilbudslederen er ansvarlig for at registrere og oplyse kommunen, hvis barnet bruger tilbuddet mere eller mindre end 25 timer
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til direktør for Børn og Unge om at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, hvis forældre ikke overholder deres pligt
 • Barnets placering i den 2- eller 3-årige sprogvurdering afgør, hvorvidt barnet skal forblive optaget i det obligatoriske læringstilbud. Barnet kan ellers udmeldes, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde (Holtbjerg) eller optages i et alment dagtilbud. Disse retningslinjer gælder indtil, der ikke er flere børn i tilbuddet, hvis området ikke længere er på listen.
 • Forældrene kan også vælge selv at forestå indsatsen. Dette skal meddeles skriftligt til kommunen, før indsatsen begynder.
 • CBL-konsulent står for tilsyn med forældrenes egen indsats (første gang efter den første måned)

 

Retningslinjerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Daginstitutionen tildeles midler jf. administrationsgrundlaget svarende til en 30 timers plads pr. barn. Dette skyldes, at der vil være mere forberedelsestid til denne opgave end 25 timer.

 

DUT-midlerne er endnu ikke tildelt. Det vides endnu ikke, om disse midler kan dække de reelle udgifter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for Obligatorisk læringstilbud i Herning Kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • lov om obligatorisk læringstilbud til 1 årige