Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

76. Orientering om sorgindsats i skole og dagtilbud

Sagsnr.: 17.04.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om sorgindsats i skole og dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Inden for det sidste år har Herning Kommune haft fokus på børn og unge i sorg. I den forbindelse har der været afholdt et sorggruppelederkursus for lærere og pædagoger på kommunens skoler. I efteråret 2019 vil pædagoger i daginstitutionerne tilegne sig lignende kompetencer for at kunne håndtere børn i sorg. Børne- og Familieudvalget orienteres om indsatsen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Der er årligt rigtig mange børn, som er i sorg. På landsplan oplever mere end 500 børn i alderen 0-6 år årligt, at en forælder dør fra dem, og mere end 10.000 børn i samme alder oplever, at en af deres forældre bliver indlagt på hospitalet med kritisk sygdom, jf. Kræftens Bekæmpelse, Omsorg. For børn i alderen 6-16 år viser Kræftens Bekæmpelses undersøgelse, at 12.000 skolebørn lever med tabet af en forælder. Dertil kommer de børn, som har mistet en bror eller søster. I alt oplever ca. 26.000 skolebørn, at en mor eller far er indlagt med en livstruende sygdom.

 

I Herning Kommune vil det svare til, at 157 børn i alderen 0-6 år årligt bliver berørt af sorg enten på grund af, at en forælder dør eller bliver kritisk syg. For børn i 6-16 års alderen vil sorgen ramme 570 børn i Herning Kommune hvert år.

 

Der er således et stort behov for en fælles sorgindsats.

 

I Herning Kommune er der  særligt fokus på den tidlige indsats, hvor der arbejdes evidensbaseret, når det opleves, at et barn er i mistrivsel. Sorg er et af de parametre, der kan lede til mistrivsel.

 

Skole

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholdt Center for Børn og Læring i efteråret 2018 to sorggruppelederkurser for lærere og pædagoger, som arbejder på skolerne i Herning Kommune. I alt har vi i Herning Kommune således nu 29 uddannede sorggruppeledere fordelt på i alt 13 skoler. Finansiering af kurset på 100.000 kr. blev afholdt af Kræftens Bekæmpelses lokalforening.

 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på skolernes ønske om at udbyde endnu et sorggruppelederkursus til lærere og pædagoger i skoleregi, så endnu flere lærere og pædagoger i skolerne kan blive uddannet til sorggruppeledere. Kræftens Bekæmpelses lokalforening vil blive ansøgt om finansiering hertil.

 

Alle skoler har i dag en sorghandleplan. Der er i maj  2019 udarbejdet en konkret handleplan og retningslinjer for sorgindsatsen i skolerne. Dette bliver et fremtidigt værktøj, som skolerne kan arbejde ud fra.

 

Etablering af sorgindsatsen i skoleregi indebærer, at der på sigt bør være uddannede fagpersoner på alle kommunens skoler.

  

Dagtilbud

Der planlægges i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et to-dages kompetenceudviklingskursus i efteråret 2019 for pædagoger i daginstitutioner - med plads til 80-100 deltagere. På kurset vil pædagogerne få viden om reaktioner på sorg i 0-6 års alderen samt få konkrete redskaber til, hvordan man taler med børn om at have mistet en forælder eller en søskende – både i tiden lige efter tabet, men også hvordan der løbende bliver taget hånd om barnets reaktion på tabet.

 

På kurset bliver der desuden plads til, at pædagogerne arbejder med udarbejdelse af en overordnet fælles omsorgsplan, som skal anvendes som skabelon for alle daginstitutionerne i Herning Kommune.

 

Det er et krav, at hver daginstitution sender mindst 2 pædagoger på uddannelsen. Derved sikres det, at alle institutioner får ekspertise inden for sorg. Kurset er tilrettet ud fra den erfaring og viden Kræftens Bekæmpelse har om sorggrupper i skoleregi.

 

Ultimo 2019 vil der således være ekspertise omkring børn i sorg i alle kommunens daginstitutioner.

  

Centralt:

På baggrund af erfaringsudveksling med Sønderborg Kommune og for at sikre sorgindsatsen i Herning Kommune etableres der et centralt sorgteam og en central koordinatorfunktion. Koordinators opgave bliver blandt andet at koordinere sorgindsatsen i både skoler og daginstitutioner samt have overblik over behovet for sorggrupper og sorgindsatser i daginstitutioner. Sorgteamet er sammensat med repræsentanter fra forskellige  faggrupper, som alle har ekspertise inden for børn i sorg. Sorgteamets opgave er at bistå skolerne og daginstitutionerne med viden og ekspertise om børn, der enten har eller vil miste.

 

Skolerne og daginstitutionerne kan endvidere sparre med Selvhjælp Herning.

Økonomi

Kompetenceudviklingskurset for pædagoger i efteråret 2019 financieres centralt fra. Kurset beløber sig til i alt 40.000 kr. Dertil kommer daginstitutionernes egenfinansiering til vikarer.


Financiering af eventuelt nyt sorggruppelederkursus i skoleregi vil ske via eksternt søgte midler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om sorgindsatsen i Herning Kommune, herunder orientering om organisering, retningslinjer og handleplaner, tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Sorgindsats - organisering
  • Sorggruppe retningslinjer
  • Sorghandleplan