Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

73. Godkendendelse af nye retningslinjer for pladsanvisning

Sagsnr.: 28.70.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Godkendendelse af nye retningslinjer for pladsanvisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

På baggrund af overgangen fra Fritidshjem fra SFO 1. august 2019 og som led i en generel serviceopdatering fremlægges reviderede retningslinjer for Pladsanvisningen til udvalgets godkendelse.

 

De nuværende retningslinjer samt forslag til nye retningslinjer gældende fra 1. august 2019 er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

På baggrund af overgangen fra Fritidshjem til SFO 1. august 2019 og som led i en generel serviceopdatering er der udarbejdet reviderede retningslinjer for Pladsanvisningen. Nedenstående beskriver de væsentlige ændringer:

 

Pasningsgaranti
Formuleringen i afsnittet er gjort mere borgerrettet og det er tilføjet, at der i ekstraordinære tilfælde kan tilbydes plads i tilstødende dagtilbudsdistrikt.

 

Det særskilte afsnit om tilflyttere er slettet, da tilflyttere som alle andre er omfattet af pasningsgaranti. Det samme gælder forældre, hvor et privat pasningstilbud pludselig ophører. Disse er sikret via Dagtilbudsloven, der siger, at der skal tilbydes kommunal plads senest efter 1 måned. Det er præciseret, at alle tilbydes plads hurtigst muligt, også selv om barnet ikke er skrevet op 3 måneder før behov.

 

Når barnet skrives på venteliste
Forældrene er ikke længere begrænset af, at de kun må have 2 ønsker. Derudover bliver det tilføjet, at forældre kan tilkendegive ønsker om konkrete dagplejere eller afdelinger/stuer. Denne mulighed har længe eksistereret i Herning Kommune, men er fra 1. januar 2019 et lovkrav. Det er tilføjet til punktet, at et bestemt dagtilbud ikke giver fortrinsret til en bestemt skole.

 

Rækkefølge for anvisning
Punktet om specielle forhold for skolesøgende børn er slettet, da ordet ”skolesøgende” kan opfattes som dækkende aldersgruppen fra 0 år til og med 4. klasse. Endvidere er det politisk besluttet, at førskolebørn flyttes til SFO pr. 1. juni det år, de starter skole.

 

Overflytning til andet dagtilbud
Her er det nu beskrevet, at barnet stadig kan stå på venteliste til et andet dagtilbud, når det aktivt er valgt til. "Overflytning fra dagpleje eller vuggestue til børnehave” er tilføjet og forklarer, at barnet er sikret overgang fra aldersgruppen 0-2,8 år til aldersgruppen 2,9 år til skolestart.

 

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave
Dette punkt er nyt og beskriver de muligheder, forældrene har.

 

Deltidsplads ved barsels- eller forældreorlov

Nyt punkt, da beskrivelse vedrørende deltidsplads ved barselsorlov tidligere har været under punktet ”Andet”. Det er tilføjet til teksten, at det enkelte dagtilbud kan have retningslinjer for, hvordan og hvor en 30 timers plads kan benyttes.

 

Madordning

Her er ingen ændringer.

 

Indmeldelse i SFO

Dette afsnit er nyt og beskriver nuværende beslutning om overflytning pr. 1. juni det år, barnet starter skole, samt de retningslinjer, der er gældende fra 1. august 2019. Tidligere kunne forældre skifte til en billigere pladstype fra næstkommende 1. I de nye retningslinjer kan man skifte til en billigere pladstype efter gældende udmeldelsesregler, altså fra udgangen af næste måned. Denne ændring ønskes, da det så er muligt for forældrene at benytte selvbetjening via Digital Pladsanvisning.

 

Udmeldelse

Her er ingen ændringer.

 

Andet
Punktet udgår, da deltidsplads ved barsel har fået sit eget punkt.

Økonomi

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de nye retningslinjer for pladsanvisning fra 1. august 2019.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet med tilføjelse om, at eventuelle ekstraordinære situationer, hvor der foreslås pladsanvist i et tilstødende distrikt forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Bilag

  • Pladsanvisningens retningslinjer nuværende
  • Pladsanvisningens retningslinjer forslag fra 010819NY