Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

66. Materiale til budget 2020: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Materiale til budget 2020: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Anne Marie Muff

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2020 - 2023 aflevere budgetforslag i juni 2019. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2020 på Børne- og Familieudvalgets område for serviceområder 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget til den kommende budgetkonference består af udkast til mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2020. Budgetbemærkninger 2020, udkast til mål 2020, ændringsskemaer er vedlagt som bilag. Det vedhæftes også som bilag et notat, hvor ændringerne, som er indarbejdet i budgetforslaget, beskrives nærmere.

 

I udkast til budgetmål for 2020 er beskrevet et fælles mål i perioden 2020-2023 for de tre serviceområder: at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne. Målet er i tråd med Børne- og Ungepolitikken og Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor. 

  

Det bemærkes, at økonomiske konsekvenser som følge af ændringerne af skolereformen ikke er blevet indarbejdet i budgetforslaget. Det skyldes, at det endnu ikke foreligger en aftalegrundlag fra centralt hold i forhold til økonomien.

 

Der er følgende bilag til dagsordenen:

  • Bilag 1: Mål for budget 2020-2023
  • Bilag 2: Budgetbemærkninger for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget
  • Bilag 3: Ændringsskemaer for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget. Bilaget viser i detaljer, hvordan budgetterne for den enkelte serviceområde ændrer sig mellem 2019 og 2020.
  • Bilag 4: Beskrivelse af ændringerne indarbejdet i budgetforslaget for perioden 2020-2023

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål samt ændringsskemaer fra serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Mål 2020 BOU
  • Driftsbemærkninger BFU alle områder - maj 2019
  • BFU MAJ 2019
  • notat beskrivelse af ændringer