Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

71. Godkendelse af implementeringsplan for Bedre fordeling i daginstitutioner

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af implementeringsplan for Bedre fordeling i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget lov nr. 1528 om Bedre fordeling i daginstitutioner. Loven stiller krav om, at der fra 2020 hvert år max nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder pr. daginstitution/enhed. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender pladsanvisningsmodellen og beslutter, at der søges om dispensation fra loftet i tre af Østbyens Børnehuses enheder.  

Sagsfremstilling

Loven udmønter delaftalen Bedre fordeling i daginstitutioner, der udspringer af regeringens Ghettoplan. Loven stiller krav om, at der fra 2020 hvert år max nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder pr. daginstitution. Hvis daginstitutionen består af flere enheder, gælder loftet på enhedsniveau. Loftet gælder kun nyoptagede børn.Der er ikke tale om omfordeling af nuværende børn i daginstitutioner, men en tilpasning af pladsanvisningsmodellen for kommende børn i daginstitutioner. Når et barn overgår fra vuggestue til børnehave i samme daginstitution, tæller barnet ikke som nyoptag.

 

Derudover beskriver loven, at børn, med bopæl uden for et udsat boligområde, tilbydes to pladser, hvis den ene plads er i en daginstitution i et udsat boligområde.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggør hvert år den 1. december listen over udsatte boligområder. På listen fra 1. december 2018 fremgår Holtbjerg som et udsat boligområde. Det udsatte boligområde på Holtbjerg består af Valdemarsvej, Thyrasvej, Gormsvej og Knudsvej.

 

Størstedelen af børnene i alderen 0-5 år med bopæl på Holtbjerg går i daginstitution i Østbyens Børnehuse. Østbyens Børnehuse består af fem enheder.

 

Pr. 29. marts 2019 går der samlet 34 % børn fra Holtbjerg i Østbyens Børnehuse. De fleste af børnene fra Holtbjerg går i enhederne: Holtbjerg Børnehus, Eventyrhuset og Borgen, som er placeret på Valdemarsvej og Thyrasvej på Holtbjerg (se bilag).

 

Forslag til pladsanvisningsmodel

 • Fra 2020 vil Pladsanvisningen være ansvarlig for, at der i løbet af et kalenderår, kun anvises op til 30 % børn fra Holtbjerg til alle daginstitutioner i kommunen (særligt fokus på Østbyens Børnehuse).
 • Daginstitutionslederne vil være ansvarlige for, at der max anvises op til 30 % børn fra Holtbjerg pr. enhed (særligt fokus på enhederne på Holtbjerg).

 

Dette vil kræve, at både Pladsanvisningen og daginstitutionslederne løbende opgør, hvor mange børn fra Holtbjerg, der pladsanvises til daginstitutionerne/enhederne.

 

Der er fleksibilitet til, at der for eksempel nyoptages en relativ høj andel børn fra Holtbjerg til daginstitutionen/enheden i starten af kalenderåret, så længe det sikres, at andelen af børn fra Holtbjerg kommer under 30 % i forhold til det samlede antal nyoptagne børn i daginstitutionen/enheden for kalenderåret. Det er derfor op til Pladsanvisningen og daginstitutionslederne, hvordan de sikrer det maksimale optag.

 

Forslag om dispensationsansøgning

Børne- og Socialministeren har besluttet, at der kan søges om dispensation fra reglerne. Der kan både søges om dispensation fra reglerne om, at der højst må nyoptages 30 % børn i daginstitutioner/enheder fra et udsat boligområde, og at børn med bopæl uden for udsatte boligområder skal tilbydes to pladser (hvis den ene er i en daginstitution i det udsatte boligområde). Dispensationen er tidsbegrænset på op til 5 år (der kan grundet særlige forhold gives dispensation for en længere periode).

 

Eksempler på helt særlige forhold:

 • Daginstitutionen/enheden er beliggende meget isoleret, hvor det er ekstraordinært vanskeligt at tiltrække øvrige børn fra kommunen.
 • Det udsatte boligområde er arealmæssigt meget stort.
 • Boligområdet forventes ikke at være på listen over en kort årrække.
 • Kommunalbestyrelsen har en plan om tiltag, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra et udsat boligområde.

 

I arbejdet med implementeringen af lovgivningen i Herning Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter og ledere fra Center for Børn og Læring, ansatte i Pladsanvisningen samt ledelsen i Østbyens Børnehuse. Arbejdsgruppen foreslår, at der søges om dispensation fra reglerne om loftet på max 30 % i tre af Østbyens Børnehuses enheder (Eventyrhuset, Holtbjerg Børnehus og Borgen). Alle tre enheder ligger på Holtbjerg.

 

Ansøgningen kan laves ud fra forventningen om, at Holtbjerg boligområde ikke er på listen over udsatte boligområder inden for en kort årrække. Derudover foreslås det, at der søges om dispensation, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at udarbejde en plan om tiltag, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra Holtbjerg i Østbyens Børnehuses enheder på Holtbjerg.

 

Nedenfor beskrives de argumenter, der kan lægges vægt på i dispensationsansøgningen

 1. Boligområdet forventes ikke at være på listen over en kort årrække:

Jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets liste fra 1. december 2018 ses det, at beboerne på Holtbjerg kun ligger 5 procentpoint over grænsen for andelen, der skal være i job, og at beboerne kun ligger 7 procentpoint over andelen, der skal have højere uddannelse end grundskolen – for ikke at være på listen over udsatte boligområder.

 

På baggrund af disse data vurderes de målrettede indsatser, der allerede er i gang, at kunne fjerne Holtbjerg fra listen over udsatte boligområder. Nedenstående indsatser er igangsat:

 • Som noget nyt har Boligforeningen FællesBo reserveret 20 boliger på Holtbjerg, hvor borgere i beskæftigelse har fortrinsret. Kravet er, at borgeren skal kunne dokumentere at have minimum 28 timer – jobbet skal være fast eller være af minimum 1 års varighed. Dette tiltag har til formål at hæve andelen af beboere i job i området.
 • På baggrund af de mange forskellige kulturer, mennesker og lejemål i områderne: Holtbjerg, Lyngbyen, Porsvænget, Sønderager, Fredhøj, Fruehøj og Brændgårdsparken, gennemfører FællesBo i samarbejde med Lejerbo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Herning Kommune helhedsplanen ”Plads Til Forskel”. Formålet er at gøre områderne til endnu bedre og tryggere steder at bo gennem forskellige aktiviteter, der skabes i samarbejde med beboerne og andre parter.

 

2. Plan om tiltag:

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter en plan, som forventes at betyde, at institutionen vil kunne leve op til, at der efter en årrække maksimalt nyoptages 30 % fra Holtbjerg i alle Østbyens Børnehuses enheder, kan dette medtages i en dispensationsansøgning. Planen kan bestå af bygningsmæssige tilpasninger. Der vil muligvis kunne bygges ud i en af enhederne uden for Holtbjerg. På den måde vil det samlede antal børn (med bopæl uden for Holtbjerg) stige, og der vil kunne foretages en eventuel omfordeling af børnene.

 

Sideløbende vil ledelsen i Østbyens Børnehuse arbejde endnu mere på at gøre enhederne attraktive for forældre/børn med bopæl uden for Holtbjerg, således nyoptaget på max 30 % kan indfries. Dette vil blandt andet gøres ved at ”brande” enhedernes økologiske profiler i større grad, end der gøres i dag.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

 • Pladsanvisningen sikrer, at der max optages 30 % fra Holtbjerg pr. daginstitution fra 1. januar 2020.
 • Daginstitutionslederne sikrer, at der max optages 30 % fra Holtbjerg pr. enhed fra 1. januar 2020 (eksklusiv de tre enheder på Holtbjerg, såfremt der gives dispensation).
 • Der søges om dispensation fra loftet på 30 % nyoptag i Holtbjerg Børnehus, Eventyrhuset og Borgen ud fra forventningen om, at boligområdet ikke forventes at være på listen over udsatte boligområder inden for en kort række årrække, og hvis kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte en bygningsplan, som forventes at sikre, at der på sigt max nyoptages 30 % i samtlige enheder af Østbyens Børnehuse
 • Hvis udvalget beslutter at søge om dispensation fra loftet, anbefales det, at driftschefen inden da ser på de reelle muligheder for bygningstilpasning og laver et oplæg herfor.

Økonomi

Økonomien afhænger af de efterfølgende politiske beslutninger. Hvis det besluttes, at der skal søges om dispensation, vil ansøgningen og oplægget vedrørende muligheder for bygningstilpasning fremlægges Børne- og Familieudvalget i efteråret 2019, således der kan søge som dispensation i september/oktober 2019. DUT-midlerne for implementeringen af loven kendes først i juni 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender pladsanvisningsmodellen
at Børne- og Familieudvalget beslutter at søge om dispensation fra loftet i tre af Østbyens Børnehuses enheder. Såfremt dette besluttes vil udvalget blive præsenteret for et oplæg vedrørende mulighederne for de bygningsmæssige tilpasninger.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Udsatte områder 2018
 • fastsættelse af dispensationsadgang
 • orientering om loven
 • Ansøgningsskema for dispensation selvejende, udliciterede og private
 • Ansoegningsskema for dispensation for Kommunale daginst.
 • Lov om bedre fordeling i daginstitutioner
 • Oversigt over Østbyens Børnehuses enheder