Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

84. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd, Fasterholt udvider sin normering pr. 1. august 2019 med 2 vuggestuepladser. De har således 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser. Deres driftsgaranti hæves samtidig til 170.000 kr.
  • Orientering om status på implementering af beslutning fra budget 2019.
  • Pædagogfagligheder på skolerne i forbindelse med overgang fra fritidshjem til SFO (bilag vedlagt).
  • Med finanslovsaftalen for 2019 er der udloddet en pulje med midler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Ansøgningspuljen er en del af aftalen om 1.000-dages programmet og kører fra 2019-2022. Ansøgningspuljen er målrettet daginstitutioner, der har mindst 25 % 0-2 årige børn, der får mindst 80 % økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud. I Herning Kommune lever tre institutioner op til kriterierne, hvorfor det påtænkes at ansøge Socialstyrelsen om puljemidler til disse institutioner. Det drejer sig om Børnecenter Nord, Galaxen og Haderup Børnehus. Midlerne skal bruges til pædagogisk personale i vuggestuerne.
  • Det foretages en rettelse i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 (punkt 49 fra udvalgsmøde den 22. maj 2019). Teksten vedrørende bevilingmæssig ændring angående aftenklubber ændres til: "Der flyttes driftsbudget på 0,646 mio.kr. i 2019 og 1,380 mio. kr. i 2020 og frem fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til serviceområde 12 vedrørende midler til aftenklubber jf. punkt 25 godkendt på Byrådsmøde den 22. januar 2019. Derudover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til 0,320 mio kr. årligt."
  • Herning kommune deltager i forskningspartnerskab og casestudium vedrørende sociale investeringer (bilag vedlagt).
  • Indvielse af multisal Engbjerg, tirsdag den 20. august 2019 kl. 10.30.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Notat_pædagogfaglighed på skolerne
  • Overblik over partnerskabet
  • Overblik over Hernings rolle i casestudiet pr 5-april