Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Timetallet i skoler med takstfinansierede tilbud

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Timetallet i skoler med takstfinansierede tilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Folkeskolereformen fastsatte det ugentlige timetal fra 1. august 2014 til 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.
 
På skoler med takstfinansierede tilbud har der hidtil været ensartet timetal i hele skoleforløbet – dette af hensyn til en effektiv kørsel, idet alle eleverne transporteres med taxa.

Sagsfremstilling

De takstfinansierede tilbud omfatter centerklasserækkerne på Lundgaardskolen, Skolen på Sønderager og Herningsholmskolen. Hertil kommer specialskolen Åmoseskolen.
 
Timetallet i centerklasserækkerne har hidtil været 28 ugentlige lektioner for hele skoleforløbet 0. – 10. klasse. Dette har betydet én hjemkørsel, når skoledagen var slut.
 
I tilknytning til skoletilbuddet på de 4 skoler er oprettet følgende ordninger:
 
Lundgaardskolen: Efter skole går nogle i skolens SFO – Bibo
 
Skolen på Sønderager: Her er med Undervisningsministeriets tilladelse oprettet et frivilligt udvidet skoletilbud. Skolen har desuden et fritidstilbud på ikke skoledage.
 
Åmoseskolen: Her går en stor del af eleverne i skolens SFO.
 
Herningsholmskolen: Her går en del af børnene efter skole i specialgruppe på Børnegården.
 
Med skolereformens timetal på 30, 33 og 35 timer vil antal hjemkørsler stige med mindre timetallet fastsættes til samme timetal for hele skoleforløbet.
 
Center for Børn og Læring har haft møde med respektive ledere, der efterfølgende har indsendt deres bud på en fremadrettet model.
 
Lundgårdskolen: Ønsker en kombineret løsning, hvor skoletid og SFO-tid samles i et helhedstilbud med 35 timer, hvor skoledagen begynder kl. 8.15 og slutter kl. 15.15. Eleverne skal fortsat have mulighed for SFO før og efter det obligatoriske helhedstilbud.
 
Skolen på Sønderager: Foreslår at elever i centerklasserne får 35 timer med en skoledag, hvor alle elever som hidtil møder kl 8.15 og slutter kl. 15.30. Udvidelsen af timetallet finansieres af en sparet hjemkørsel.
 
Åmoseskolen: Skolebestyrelsen ønsker at integrere skole- og SFO tiden i et helhedstilbud, hvor så eleverne får 35 timer på skemaet.
 
Herningsholmskolen: Fremhæver at det er nødvendigt med et ens timetal for alle aldersgrupper af hensyn til transporten. Skolebestyrelsen anbefaler 30 timer sammen med et kvalificeret fritidstilbud for centereleverne.
 
Med skolereformen får skolerne i højere grad mulighed for selvstændigt at tilrettelægge skoledagens struktur og indhold. Den understøttende undervisning og kravet om 45 minutters bevægelse giver nye pædagogiske muligheder for at tilrettelægge en skoledag, som både understøtter elevernes mulighed for faglig fordybelse, og samtidig sikrer den variation i undervisningsaktiviteterne, som er vigtig så vigtig for eleverne i specialområdet.
 
Et ensartet timetal på 35 timer vil også understøtte muligheden for at enkeltintegrere centerklasseeleverne i de almindelige klasser i få eller flere timer uden skemamæssige problemer. Omfanget af enkeltintegration afhænger af den enkelte elevs forudsætninger og de lokale forhold på skolerne.
 
Med henblik på fortsat at sikre en effektiv kørsel af eleverne på skoler med et takstfinansieret tilbud, så søges princippet om et ensartet timetal i hele skoleforløbet videreført, sådan at centerklasseeleverne på Lundgårdskolen, Skole på Sønderager, Herningsholmskolen og på eleverne på Åmoseskolen pr. 1. august 2014 har 35 timer på skemaet gennem hele skoleforløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at timetallet for eleverne i centerklasserne på Lundgårdskolen, Skolen på Sønderager og Herningsholmsskolen samt eleverne på Åmoseskolen pr. 1. august 2014 fastsættes til at være 35 timer pr. uge gennem hele skoleforløbet.Der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov samt de lokale forhold på skolerne.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

 

Børne- og Familieudvalget understreger vigtigheden i, at indholdet af de 35 timer er afpasset den enkelte elev.