Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen, Pia Elgetti og Bo Meldgaard

Sagsresume

Forvaltningens tredje orientering til Børne- og Familieudvalget om status på implementeringen af skolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Center for Børn og Læring arbejdes der med at få de overordnede rammer for skolereformen på plads, og lokalt på skolerne fokuseres der især på reformens indholdsdel. Torsdag den 20. februar 2014 blev der taget hul på skoleårets planlægning på et skoleledermøde. Skolerne har nu fået en første udmelding vedrørende ressourcetildelingen til skoleåret 2014-15. På skoleledermødet blev de overordnede principper, som skal lægge til grund for udviklingen af skolevæsnet i Herning Kommune gennemgået. Udmøntningen af ressourcerne til skoleåret 2014-15 og udmeldingen af de overordnede principper er centrale for skolerne i forbindelse med skoleårets planlægning.
 
Konkret centrerer arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen sig i Herning Kommune pt. om følgende temaer:
 
Konkret organisering af skoledagen, herunder placering af understøttende undervisning, fagopdelt undervisning, pauser og skemablokke. Udfordringerne handler bl.a. om mulighederne for at sikre sammenhængende arbejdsdage for såvel lærere som pædagoger i skole- og fritidsdelen og samtidig samtænke fagopdelt og understøttende undervisning.
 
Information til og kommunikation med skoleledere, medarbejdere, forældre, elever om skolereformens elementer, og om hvordan skolehverdagen vil tage sig ud efter 1. august 2014. På kommunens hjemmeside findes der informationer om skolereformen, som er målrettet personale, elever og forældre. Der er udarbejdet et virtuelt katalog til elever og forældre med titlen ”Den bedste skole for vores børn”. Kataloget giver indsigt i, hvad skolereformen kommer til at betyde for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014. På herning.dk får elever, forældre og andre som interesserer sig for folkeskolen mulighed for at stille spørgsmål direkte til Center for Børn og Læring. Svarene offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden, så alle har mulighed for sammen at blive klogere på skolereformen.
 
Skolereformen åbner skolerne for omverdenen, og giver den enkelte skole mulighed for at lave konkrete samarbejdsaftaler. Lokalt på skolerne i Herning er der mange gode ideer til, hvordan især foreningslivet og ressourcepersoner i skolens nærområde kan bidrage til målsætningen om et øget fokus på elevernes læring og trivsel. Center for Børn og Læring har blandt andet gennem vidensdelingsprocesser og oplæg på efterårets ”Mandags Møder” for skoleledelserne om reformen skabt fundamentet for skolernes lokale aftaler med især idrætsforeninger, musik- og billedskolen. 

Kompetenceudviklingsplanerne for skoleledere, lærere, pædagoger set i lyset af reformens indholdselementer – især arbejdet med målsætning, evaluering, respons, varierede undervisnings- og arbejdsformer, understøttende undervisning og teamsamarbejdet – og kravet om undervisningskompetence svarende til linjefag eller tilsvarende. Kompetenceudviklingen er en stor mundfuld, fordi en del af det tidligere kendte ressourcefundament – Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU´en) – til efter- og videreuddannelse af skolernes pædagogiske personale er forsvundet. Herning Kommune har indledt et samarbejde med Ikast-Brande Kommune, VIA og de faglige organisationer med henblik på at nå endnu tættere på målet om, at alle undervisere i folkeskolen skal være linjefagsuddannede i 2020.
 
Rammesætningen af de nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger. Center for Børn og Læring har tidligere lavet en guideline, som understøtter skolernes arbejde med de nye rammer for lærernes arbejdstid. Denne guideline suppleres nu med forvaltningens løbende respons på de spørgsmål, som opstår hos skolerne i arbejdet med lærernes nye arbejdstidsregler.
 
Center for Børn og Læring opsamler ligeledes spørgsmål fra skolerne om den understøttende undervisning og den åbne skole og udsender løbende tilbagemeldinger, når der foreligger en afklaring. Spørgsmål og svar om den understøttende undervisning formidles ligeledes af forvaltningen til skolerne efter behov. 
Det generelle indtryk er, at arbejdet med realiseringen af skolereformen er godt i gang i Herning Kommune. Mange af de centrale rammeforhold er så småt ved at være på plads, og det er nu ude lokalt på skolerne, at arbejdet pågår med at live klar til næste skoleår.
 
I forhold til skolernes medarbejdere er det indtrykket, at der bliver taget godt imod de pædagogiske elementer i skolereformen, men at der også her i den indledende planlægningsfase er nogen usikkerhed omkring den fremtidige organisering af skoledage, arbejdsopgavernes fordeling og de gensidige forventninger mellem skoleledelse, lærere og pædagoger. Center for Børn og Læring understøtter det lokale arbejde med reformen på skolerne. Skolelederne inviteres i løbet af foråret til en individuel sparring med ledelsen i Center for Børn og Læring om de lokale implementeringsprocesser. Der arrangeres lignende møder mellem skolernes ledelse og forvaltningen om ressourceudmeldingen til skoleåret 2014-15.
 
Det er vigtigt, at huske på, at skolereformen ikke er fuldt færdig implementeret fra den 1. august 2014. Det er først fra august, vi begynder at vide, hvad vi ikke ved i dag, og hvor vi skal være særligt opmærksomme. Der skal være plads til, at skolerne kan gøre sig erfaringer, som de efterfølgende kan anvende til at justere praksis og blive endnu klogere og dygtigere af.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.