Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

77. Budget 2017-2020, Børn og Unge

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2017-2020, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 25. april budgetrammerne for 2017 - 2020.

Budgetrammerne består af vedtaget budget for 2016 korrigeret med demografi, tidligere byrådsbeslutninger samt eventuelle tekniske justeringer.

Børne- og familieudvalget skal på baggrund af udmeldte rammer udarbejde et samlet budgetforslag, herunder behandle eventuelle omprioriteringer.

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 16. marts blev 1. udkast til mål 2017-2020 behandlet og indgik i materialet til budgetkonference den 25. april. Sagen genoptages med en nærmere drøftelse af mål og indsatser.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede udmeldte budgetramme i 2017 udgør 1.400.991 kr. (1.000 kr.) Budgetrammen er på nuværende tidspunkt ekskl. pris- og lønfremskrivninger.

 

Budgetrammen for 2017 er 12 mio. kr. højere end budgetoverslaget for 2017.

 

Af væsentligste ændringer kan nævnes:

  • Demografiregulering med 2,4 mio. kr. reduktion dagtilbud
  • Barselsudligningspuljen med en forøgelse af budgetterne på 10,4 mio. kr. (der bogføres en tilsvarende udgift)
  • Direkte overført fra 2015 til 2017 i alt 4,2 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at de udmeldte budgetrammer kun er første oplæg, hvor der senere skal følges op på de konkrete økonomiske konsekvenser af, KL`s aftale med regeringen, herunder økonomi i lov- og cirkulæreprogrammet

Børne- og Familievalget skal på nærværende mødet drøfte budgetrammerne samt eventuelle forslag til omprioriteringer med udvidelsesforslag/besparelsesforslag.

Forvaltningen vil herefter kvalificere fremkomne budgetforslag og sagen genoptages på juni mødet, hvor også 1. udkast til budgetbemærkninger skal behandles.

Børne- og Familieudvalget får endvidere mulighed for nærmere drøftelse af mål og indsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer drøftes
at mål og indsatser 2015-2018 drøftes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet og sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. juni.