Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

76. Budgetopfølgning 31. marts 2016, Børn og Unge

Sagsnr.: 00.01.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning 31. marts 2016, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2016. Sammenfattende viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 5,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2016.

 

I forhold til sanktionslovgivningen forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2016. ekskl. genbevillinger. Der er ansøgt om genbevilling af 19,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2016 ekskl. ansøgt genbevilling af mindreforbrug fra 2015 på 43,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægskontiene på grundlag af konstateret forbrug pr. 31. marts 2016. Det bemærkes at såvel de centrale som decentrale enheder for første gang udelukkende har anvendt budgetopfølgningsværktøjet "Forventet Regnskab", som er en nyere del af Økonomisysemet. Den generelle brug af et nyt værktøj tilføjer en vis usikkerhed til opfølgningen, men også en usikkerhed, som vil være væsentligt reduceret allerede ved næste budgetopfølgning.

 

Drift:

 

Det forventede regnskab for 2016 er her målt i forhold til korrigeret budget 2016 for serviceområderne under Børne- og familieudvalget.

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

  

Tabellen viser at der samlet forventes et merforbrug på driften på 5,8 mio. kr. pr. 31 marts 2016. De væsentligste forskydninger på områderne er følgende:

 

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

 

Selvforvaltning:

De decentrale enheder forventer et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. for 2016. Den decentrale budgetramme er dog fortsat meget usikker, hvilket skyldes at anvisning af pladser til kommende skoleår, først sker senere på foråret. Dagplejen udgør ligeledes et usikkerhedsmoment, da antallet af børn, der passes igennem tilskud til privat pasning, er steget betydeligt igennem de seneste par år. Der ses samtidig en tendens til, at søgningen mod dagplejen er faldende i forhold til søgningen mod vuggestuer, hvor efterspørgslen er mere konstant. Dette har medført, at dagplejens børnetal er stadigt faldende, hvorfor der løbende sker kapacitetsmæssige tilpasninger for området, hvilket kan aflede øgede udgifter.

 

Rammestyring:

Mindreforbruget på de centrale konti omfattet af rammestyring forventes at udgøre 2,7 mio. kr. Heri er indeholdt estimeret mindreforbrug på områdets centrale rådighedspulje. Dette mindreforbrug forventes at skulle dække de stigende udgifter til lovgivningsbestemte tilskud (søskendepladser og fripladser), samt øgede tilskud til pulje- og privatinstitutioner. De øgede udgifter til tilskud forventes at udgøre 8 mio. kr., mens mindreforbruget på den centrale rådighedspulje udgør 9,5 mio. kr., hvorefter der udstår 1,5 mio. kr. på den centrale rådighedskonto.

 

Serviceområdet er udfordret af følgende usikkerhedspunkter:

 • Den kommende reform af Dagtilbud
 • Implementeringen af Herning-modellen/Sverigesprogram på dagtilbudsområdet
 • Mulighedskatalogets budgetreduktioner i 2017, som stiger frem med 2018 og 2019. Her kan der opstå nødvendige etablerings- og engangsudgifter, når der foretages investeringer.

 

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

 

Selvforvaltning:

Skolerne forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016.

 

Rammestyring:

På de centrale konti, som er omfattet af rammestyring forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mulighedskataloget indeholder budgetreduktioner i 2017, som stiger frem mod 2018 og 2019. De kommende års budgetreduktioner skal indarbejdes i løbet af 2016, og der kan i den forbindelse opstå nødvendige ekstraudgifter som skal finansieres indenfor rammen.

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

 

Selvforvaltning:

Selvforvaltningsområdet viser et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. , heraf vedrører 1,5 mio. kr. merforbrug på specialinstitutionerne og 2,5 mio. kr. i mindreforbrug på myndighedsområdet. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med merforbruget under rammestyring, da Center for Børn og Forebyggelse fra januar 2016 er organiseret tværfaglig i forbindelse med udrulning af Herning-modellen, hvilket indebærer at selvforvaltningsområdet på rådhuset (tidligere PPR og Sundhedsplejen) skal ses i sammenhæng med myndighedsområdet (tidligere BOF), og at budgetfordelingen mellem de to områder ikke er endelig på plads.

Under specialtilbuddene er Børne- og Familiecenter Herning og Hedebocentret udfordret af ændret efterspørgselsmønster på deres tilbudsvifte. Der forventes således et underskud i 2016 på visse ydelser.

  

Rammestyring:

Der forventes merudgifter for 13,3 mio. kr. i 2016. Specialtilbuddene forventer dog merindtægter på 2,1 mio. kr. mens myndighedsområdet forudser merforbrug på ca. 15,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på myndighedsområdet vedrører hovedsagelig udgifter til familiebehandling, plejefamilier og rådgivning og afledte ydelser jvf. § 11 omfattende bl.a. lettere famililebehandling, FFT  (Functional Family Therapy) og PMTO (Parent Managemennt Training - Oregon). Til imødegåelse af de udfordringer serviceområdet har, arbejdes der p.t. med en indsatsplan, nærmere en balanceplan, hvori der vil ske tilpasning af tilbuddene i forhold til den nye Herning-model med henblik på at matche de nye foranstaltningsmønstre. Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt en forventning om færre udgifter til institutionsanbringelser og øget brug af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger, hvilket er i tråd med udrulningen af Herning-modellen.

 

Sanktionslovgivning

Sanktionslovgivningen gør, at kommunerne ikke kan bruge af genbevillingerne, da der så er risiko for, at blive ramt af sanktioner.

I Herning Kommune styres det via Kollegiemodellen, hvor den enkelte direktør har det styringsmæssige ansvar for at fagudvalget overholder deres ramme for servicedriftsudgifterne.

 

Rammen opgøres som korrigeret budget uden genbevillinger. Under Børne- og Familieudvalget kan forskellen mellem driftsrammen og servicedriftsrammen, nu hvor der ingen genbevillinger er  medtaget, forklares med at områderne 'Indtægter fra den centrale refusionsordning' og udgifter vedrørende 'Sociale formål' ikke medtages i servicedriftsudgifterne.

 

Det forventede regnskab for 2016 på 1.448,7 mio. kr. afviger 5,7 mio. kr. i forhold til rammen for servicedriftsudgifter, som er på 1.443 mio. kr. Merforbruget søges såvidt muligt løst ved brug af kollegiemodellen indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme.

 

Anlæg

Under anlægsområdet forventes samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. genbevillinger.

Økonomi

 

Tekniske omplaceringer vedrørende driften:

 

 • Central administration af PC indkøb: Børn og Unges andel i 2016 med 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. 2017-2019 flyttes til central indkøb af PC`ere SO 20. Beløbet 2017-2019 er fordelt med 0,1 mio. kr. fra Børn og Unge (SO 20) samt 0,2 mio.kr. fra hvert af de øvrige serviceområder SO10, SO12 og SO16
 • Der søges om permanent flytning af 1,9 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016. Flytningen vedrører 75% af udgifterne til kørsel til/fra specialskolernes og Åmoseskolens SFO-er. Udgifterne har tidligere været afholdt af skoleområdet. I kraft af at udgifterne nu afholdes på serviceområde 16, kan der opnåes 50% statsrefusion, hvilket nedbringer de faktiske udgifter til ca. 1,3 mio. kr.
 • Med udgangspunkt i BFU's beslutning den 16/3 vedrørende pædagogstuderende i skolen, flyttes varigt 0,147 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 10 Dagtilbud for børn. Midlerne tilføres den nuværende pulje i Dagtilbud, hvorfra lønudgifterne til pædagogstuderende afholdes. Med start fra 1/6 2016, hvor der kommer et nyt hold studerende, etableres samtidigt en administrativ praksis som sikrer, at de skoler som har pædagogstuderende tilknyttet, fremadrettet betaler deres andel af udgifterne hertil.
 • Anmodning om tilførsel af 5,64 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler. Demografireguleringen vedrører skoleåret 2015/16, da taksterne fastlægges i finansloven og dermed ikke kunne nå at blive indregnet i budgettet for 2016.
 • At der af hensyn til takstberegningen vedrørende ophold på Herning Krisecenter afsættes driftsbudget til intern huslejeindtægt på serviceområde 16 Børn og Familie på 0,216 mio. kr. for 11 måneder i 2017 samt 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018, svarende til nettooverskudet ved forrentning og afskrivning af renoveringsudgiften på 6,087 mio. kr. af lejemålet. De 0,216 mio. kr. i 2017 og 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018 tilskrives de likvide midler.
 • Der anmodes om flytning af bevilling vedrørende familieguiderne fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016 og frem. Udgifterne til familieguiderne er p.t. 100% dækket af refusion fra staten. Der forventes udgifter og indtægter for ca. +/- 2 mio. kr. årligt, så bevillingen er udgiftsneutral.

 

Tekniske bevillinger vedrørende anlæg:

 • Der søges om anlægsudgiftbevilling samt rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. i 2016 til serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 513090. Beløbet finansieres af afsat rådgihedsbeløb på 1,487 mio. kr. under samme serviceområde , sted nr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.
 • I forbindelse med byggeriget af Snejbjerg ny skole søges om anlægsindtægtsbevilling på 4 mio. kr. i 2016 til egenfinansiering, som vedrører Snejbjerg Hallens indsamling jf. budgetforligsaftale. Anlægsbevillingen gives til sted nr. 301071.
 • Der søges om anlægsudgiftsbevilling samt rådgihedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til sted nr. 301096 Sdr. Felding skole om- og tilbygning. Beløbet finansieres af serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Sdr. Felding skoles drift.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen for Børn og Unge tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgnng, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016
at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet under punktet Økonomi godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.