Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

79. Midtjyllands Kristne Friskole søger om oprette af privat institution

Sagsnr.: 28.03.16-P21-2-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Midtjyllands Kristne Friskole søger om oprette af privat institution

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Midtjyllands Kristene Friskole (MKF) søger om oprettelse af privat daginsitution pr. 1. november 2016 med op til 25 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn, hvoraf 48 børnehavebørn er førskolebørn i perioden 1. marts til 31. juli hvert år.

 

Formalier er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt.

Sagsfremstilling

MKF søger om oprettelse af privat daginstitution efter friskolelovens §36a og dagtilbudslovens §20. De ønsker en institution med 25 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn samt en førskolegruppe fra 1. marts til 31. juli hvert år med 48 børnehavebørn - i alt 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn. MKF ønsker opstart pr. 1. november 2016.

 

MKF driver i dag en puljeordning efter dagtilbudslovens § 101 og 102 med 42 børnehavebørn og 40 børnehavebørn i førskolegruppe fra 1. marts til 31. juli hvert år. Der kan ifølge Dagtilbudsloven ikke mere indgås nye aftaler om puljeordninger. Og det vil ikke være muligt at udvide puljeordningen til det ønskede børnetal inden for Dagtilbudslovens rammer.

 

Institutionen begrunder deres ansøgning med stigende efterspørgsel til vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med skolen. Samtidig giver det institutionen fleksibilitet omkring optagelsen henover året.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Herning Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Ved ønske om udvidelse af det anførte børnetal, skal der ske fornyet henvendelse til forvaltningen, idet Center for Børn og Læring formelt skal sikre, at der er tilstrækkelig m2 til rådighed til at rumme det ønskede børnetal. Desuden skal det sikres, at størrelsen af garantistillelsen tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægter fo MKFs Børnehave og vuggestue, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærkninger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Den nuværende afdelingsleder og souschef i puljeordningen er begge pædagogisk uddannet og fortsætter i den private institution.

 

MKF er pt. i gang med en større renovering og tilbygning. Og vuggestue og børnehave flyttes i nye lokaler. Institutionen skal inden opstart indsende ibrugtagningstilladelse til Center for Børn og Læring. Ligesom Center for Børn og Læring vil besigtige lokalerne i den private institution inden godkendelsen.

 

Herudover vil Herning Kommune føre tilsyn med den private institution i henhold til kriterierne for private leverandører. 

 

MKF har via tegninger dokumenteret, at de har de nødvendige m2 til rådighed.

 

Dispensationer

I henhold til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune, skal ansøgning om oprettelse af privat institution afleveres senest 1. marts forud for det år, hvor driften påbegyndes. MKF vil ifølge dette kriterium tidligst kunne starte op pr. 1/1 2017. MKF søger om dispensation for dette kriterium, da de ønsker opstart pr. 1. november 2016.  

 

Ifølge godkendelseskriterierne skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift.

 

MKF har i første gang ansøgt om at fortsætte med puljeordningen og oprette de ekstra pladser som privat institution. Center for Børn og Læring har haft forespørgsel hos KL vedr. problematikken omkring en puljeordning i samme bygninger og med samme personale m.v som en privat institution. KL sætter spørgsmålstegn ved, hvordan sådan to ordninger lovligt kan drives adskilt, da der skal være vandtætte skodder imellem de to ordninger. Center for Børn og Læring kan derfor ikke anbefale at puljeordningen og den private institution drives samtidig.

 

Alternativt søger MKF dispensation om fritagelse for driftsgarantien for den del, der allerede drives som puljeordning i dag. Således der kun stilles driftsgaranti for 25 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. MKF bemærker, at det kun er i månederne marts til juli, der vil være 143 børn, resten af året er der kun 95 børn.

 

Center for Børn og Læring vurderer, at med så stor en privat institution er der behov for en sikring mod den private institutions konkurs og derfor skal der stilles en driftsgaranti omfattende alle børn. Med baggrund i den specielle situation, med omdannelse af en puljeordning til en privat daginstitution, foreslår Center for Børn og Læring, at den private institution kun stiller med en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drift, men omfattende alle 143 børn.

 

Hvis der gives dispensation i forhold til driftsgarantien, vil dette ikke danne præcedens ved evt. fremtidige ansøgninger om oprettelse af private institutioner. Ligesom den private institution ved MKF ved evt. fremtidige udvidelser skal stille med 3 måneders driftsgaranti på det antal børn, der udvides med.

Økonomi

MKF skal inden opstart af privat institution stille med en driftsgaranti for 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn.

 

Jævnfør ovenstående anbefaling er der følgende drifsgaranti ved hhv. 1½ og 3 måneders drift:

1½ månedes driftsgarnti: 1.056.000 kr.

3 måneders driftsgarnti: 2.113.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender opstart af privat institution med 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn under Midtjyllands Kristne Friskole i henhold til Dagtilbudlovens § 20
at der gives dispensation til opstart pr. 1. november 2016
at Børne- og Familieudvalget giver dispensation i forhold til de 3 måneders driftsgaranti og den private institution skal stille med driftsgaranti på 1½ måneds drift svarende til 1.056.000 kr.
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt med forudsætning af, at der stilles med 3 måneders driftsgaranti.

Bilag

  • Vedtæger
  • Ansøgninger