Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

94. Orientering om projektansøgning til tidlig opsporing i dagplejen

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om projektansøgning til tidlig opsporing i dagplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Herning Kommunes dagpleje har ansøgt Socialstyrelsen som Partnerskabskommune i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner om deltagelse i et projekt, der skal kvalificere medarbjederne i dagplejen til at arbejde med tidlig opsporing.

 

Projektet løber fra ultimo 2016 til 2019.

 

Projektet indbærer, at alle medarbejdere - såfremt ansøgningen imødekommes - skal gennem en AMU-uddannelse i tidlig opsporing. Samlet vil det betyde, at Herning Kommunes dagpleje på ca 3 år får et samlet kompetenceløft på 10 uddannelsesdage pr. medarbejder, da dagplejerne for øjeblikket er i gang med AMU-uddannelsen i "Samspil og relationer".

Sagsfremstilling

Formålet med ”Tidlig Opsporing i Dagplejen” er, at dagplejen i Herning Kommune opkvalificeres med henblik på at forbedre opsporingen af og indsatsen overfor børn i en socialt udsat position eller i risiko for at komme det. Dagplejen gennemgår et opkvalificeringsforløb og efterfølgende tages viden og metoder i brug i samarbejdsrelationer på tværs af det specialiserede og det almene område. Der er tale om en videreudvikling af Herningmodellen på området for udsatte børn og unge, som efter succesfuld pilotafprøvning, aktuelt er under implementering og videreudvikling i hele kommunen.

 

Efter endt uddannelse vurderes det, at nedenstående effekter ville kunne aflæses i praksis i dagplejen:

  • Dagplejerne bliver bedre til at opspore børn, som er i en socialt udsat position eller i risiko, således, at der kan iværksættes en tidligere forebyggende indsats.
  • Dagplejerne begynder at anvende viden og vidensbaserede metoder og redskaber til opsporing af børn, som er i en socialt udsat position eller i risiko for at komme det.
  • Dagplejerne bliver bedre til at observere det enkelte barn og videregive og handle på relevante observerede signaler i forhold til hhv. forældre, dagplejepædagoger og de tværfaglige samarbejdspartnerne i Center for Børn og Forebyggelse.
  • Dagplejerne bliver bedre til at støtte børn, som er i en udsat position eller i risiko, men kender også grænsen for understøttelse og kompensation, så den ikke slører problemudviklingen og behovet for intervention. 
  • Efter sparring og i koordination med faggrupper i CBFs tværfaglige områdeteams – inddrager Dagplejen i højere grad forældrene i forbindelse med eventuelle indsatser.
  • Dagplejen oplever øget mestringskompetence i forhold til opspore og håndtere børn, som er i socialt udsatte positioner eller i risiko – og deres forældre.
  • Dagplejen indgår aktivt i det tværfaglige samarbejde, der etableres i takt med implementeringen af Herningmodellen i hele kommunen således at Dagplejen får et tættere samarbejde med de tværfaglige teams i Center for Børn og Forebyggelse, bestående af myndighedssagsbehandlere, sundhedsplejersker og medarbejdere med PPR-funktioner

 

Igennem ovenstående forventes ”Tidlig Opsporing i Dagplejen” endvidere at bidrage til, at følgende to målspor i Børn og Unge, Herning Kommune, opnås:

  • At alle børn og unge bliver så dygtige, de kan
  • At alle børn og unge er en del af fællesskabet

 

Herunder ikke mindst de børn, der er i en socialt udsat position, eller i risiko for at komme det.

Økonomi

Til projektet er der et krav om en medfinansiering på 50%. Medfinansieringen afholdes inden for dagplejens og dagtilbuds ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteting om projekt til tidlig opsporing i Dagplejen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.