Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

82. Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag for modtageklasser

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag for modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Lundgårdskolen om mulighed for kortere skoledage i skolens 3 modtageklasser.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

  • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
  • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
  • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Lundgårdskolen ansøger om, at modtageklasseelevernes ugentlige mødetid for skoleåret 2016/17 nedsættes med 4 af lektionerne mellem kl. 14.00 - 15.00, og i stedet etablere mulighed for at undervisningsdifferentiere og holddele i de øvrige lektioner. Den sidste understøttende undervisningslektion vil fortsat blive brugt til projekttimer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Lundgårdskolens bestyrelse ikke imødekommes
at organiseringen af modtageklassernes undervisning på Lundgårdskolen afdækkes i den igangsatte analyse af det fremtidige undervisningstilbud til fleresprogede børn i Herning Kommune
at Lundgårdskolen i skoleåret 2016-17 tilføres ressourcer til holddeling således at mulighederne for at udsluse modtageklasseeleverne i distriktskolen øges.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Dispensationsansøgningen kan imødekommes med nedsættelse af timetallet med 2 timer svarende til øvrige klasser i udskolingen.

Øvrige indstillingspunkter godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

  • Ansøgning fra Lundgårdskolen. Modtageklasser