Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

84. Ansøgning fra Tjørring Skole om kortere skoledag for modtageklasser

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Tjørring Skole om kortere skoledag for modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger Tjørring Skole om mulighed for kortere skoledage i skolens modtageklasser.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

  • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
  • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
  • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Tjørring Skole ansøger om at afkorte skoledagen i skolens modtageklasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) med 3 timer ugentligt, så modtageelevernes skoledag bliver 30 timer ugentligt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Tjørring Skole ikke imødekommes
at organiseringen af modtageklassernes undervisning på Tjørring Skole afdækkes i den igangsatte analyse af det fremtidige undervisningstilbud til fleresprogede børn i Herning Kommune
at Tjørring Skole i skoleåret 2016-17 tilføres ressourcer til ekstra pædagogisk personale i modtageklasserne således at muligheden for udslusning af modtageklasseeleverne i distrikdsskolen øges.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

  • Ansøgning om kortere skoledag modtageklasselever (mellemtrinnet)