Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

85. Ansøgning fra Brændgårdskolen om kortere skoledag

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Brændgårdskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Brændgårdskolen om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

  • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
  • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
  • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Brændgårdskolen ansøger om at afkorte undervisningstiden for 7.-9.klasse, hvor den understøttende undervisning, der svarer til 1 time i ugen, konverteres til en tolærerordning i den fagopdelte undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra skolebestyrelsen ved Brændgårdskolen imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

  • Ansøgning om fravigelse af regler om undervisningstiden
  • Udviklingsplan for Brændgårdskolen