Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

18. Sundhed og Trivsel blandt børn og unge

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhed og Trivsel blandt børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Forebyggelsesudvalget har derfor bedt administrationen udarbejde en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalget fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.


På baggrund heraf har Forebyggelsesudvalget udvalgt ni projekter, som blev førstebehandlet på møde i udvalget den 19. oktober 2020. To af projekterne vedrører Børne- og Familieudvalget.


På mødet ønskes en fælles drøftelse af de to valgte projekter.

Sagsfremstilling

De to projekter, som vedrører Børne- og Familieudvalget, er:


- Sundhed og trivsel blandt børn og unge (Side 5 i bilag).
- Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (Side 13 i bilag).


Baggrund for de to indsatser

Trivsel og god livskvalitet er vigtige omdrejningspunkter i de to projekter. Tobaksrygning, uhensigtsmæssig alkoholadfærd og overvægt kan være symptomer på ringere trivsel og livskvalitet hos børn og unge, hvorfor indsatserne tager udgangspunkt i dette.


Social ulighed i sundhed er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt i de to projekter. Ulighed i sundhed handler om generel forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position. Det kan være uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold og etnicitet. Lykkedes det at skabe et sundhedsfremmende miljø, er det særligt børn og unge fra dårligere stillede familier, der får gavn af indsatsen.


1. Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Målgruppen er elever i overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, kommunens efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Formål med indsatsen: At skabe og understøtte rammer for god alkoholadfærd, tobaksfrihed og normalvægt i overbygningen på et antal af kommunens folkeskoler, friskoler, efterskoler, 10. klasses-tilbud samt på alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Indsatsens indhold: Overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen tilbydes følgende aktiviteter.

 • Hjælp til videreudvikling af skoletilbuddets sundheds- og trivselspolitik, så den rummer regler og retningslinjer for god alkoholkultur og røgfrihed. Desuden beskrives, hvordan skoletilbuddet fremmer bevægelse og sund kost blandt eleverne.
 • Tilbud om gratis afholdelse af tre årlige sundheds- og trivselsevents for eleverne på skoletilbuddet.
 • Tilbud om gratis workshopforløb, hvor eleverne på et oplyst grundlag giver bud på, hvordan pauser og frikvarterer kan fremme sundhed og trivsel blandt eleverne på skoletilbuddet.
 • Tilbud om gratis deltagelse i ”snusfri”-forløb til de elever på skoletilbuddet, der ønsker at blive fri for at bruge snus.
 • Tilbud om gratis deltagelse i individuelt forløb med psykolog og diætist forløb for skoletilbuddets overvægtige unge.
 • Medvirke i en kreativ konkurrence mellem alle deltagende skoletilbud om at skabe det mest effektfulde tiltag for at fremme god alkoholkultur blandt unge.
 • Tilbud om gratis sundheds-og trivselsprofil blandt eleverne på skoletilbuddet ved deltagelse i Børn/Unge/Liv-undersøgelsen.


Projektet har en varighed på to skoleår.


2. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen

Målgruppen er overvægtige børn og unge i alderen 12-16 år.


Formål med indsatsen: At tilbyde overvægtige børn og unge i alderen 12 – 16 år et relevant, effektfuld og sjovt gruppeforløb med trivsel og selvværd som omdrejningspunkt med følgende indhold:


- Individuel tid mellem familie, psykolog og diætist med fokus på sunde måltider og mere bevægelse i hverdagen

- Caféaftener til de deltagende børn/unge i gruppen
- Sjove og anderledes motionseftermiddage for de deltagende børn/unge i gruppen.
- Madlavningsaftener i storkøkkener som kan rumme gruppen af børn/unge.
- Fritidspas på max 1.000 kr. til de børn/unge der gennemfører forløbet og ordningens kriterier.


Projektet er berammet til en varighed på to skoleår.

Ressourceforbruget i Børn og Unge er primært til samarbejde og koordinering. Projekterne skal færdigudvikles og konkretiseres ift. indhold og målgruppeafgrænsning.

Økonomi

Indsats

2021

2022

2023

I alt

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

200.000

425.000

225.000

850.000

Familieorienteret sundhedstilbud til børn og unge med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen


0


125.000


125.000


250.000

i alt

200.000

550.000

350.000

1.100.000


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter indsatserne med henblik på, at der arbejdes videre med de beskrevne indsatser inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomi.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet.


Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af projekterne inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomiske ramme. De konkretiserede projekter forelægges Børne- og Familieudvalget til junimødet.

Bilag

 • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan
 

19. Budget 2022-2025 perspektiver

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-27 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2022-2025 perspektiver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen, Signe L. Eggers-Weber

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2022 forelægges perspektivnotatet for serviceområderne 10,12 og 16 under Børne- og Familieudvalgets område til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2022-2025 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. Formålet hermed er at beskrive centrale udviklingstendenser og adressere væsentlige budgetproblemstillinger på kort og lang sigt. Notatets budskaber er underbygget af faktaoplysninger og økonomi.


Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2022 i udvalget. I konsekvens af det to årige budgetforlig er perspektivnotatet for 2021 justeret og suppleret med enkle nye perspektiver. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Perspektivnotat 2022 - 04.02.21
 

20. Drøftelse af input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse af input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget deltog ved KL's Børn og Ungetopmøde i januar 2021. På baggrund heraf lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvad der kan inspirere til arbejdet på børne- og ungeområdet lokalt i Herning.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget deltog i KL's Børn og Ungetopmøde den 28. januar 2021. Temaet for topmødet var "Et sammenhængende børne- og ungeområde".


Ved topmødet var der en række oplæg:


Sammenhænge i indsatser, økonomi og data v. Morten Mandøe

Oplæg om datamæssigt overblik på dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus på det datamæssige udviklingspotentiale på dagtilbudsområdet samt mulighederne data giver for at yde tidligere indsats for børn/unge, der ikke starter på ungdomsuddannelse.


Sammenhænge i kommunernes indsatser og reelle arbejde v. Carsten Hornstrup, Joint Action

Oplæg om behov for yderligere opmærksomhed på den organisatoriske kvalitet – særligt kvaliteten af det tværgående samarbejde. Forskning viser, at kvaliteten af det tværfaglige samarbejde har en positiv effekt på flere niveauer. Det gælder både borgerens oplevelse af kvalitet, den faglige kvalitet af arbejdet, effektiviteten og slutteligt økonomien.


Gensidige afhængigheder på børne- og ungeområdet v. Lotte Bøgh Andersen, centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Oplæg om at aktørerne på børne- og ungeområdet er særligt afhængige af hinanden. Børnehaven bygger på arbejdet i vuggestuen. Folkeskolen er afhængig af dagtilbuddenes gode arbejde. Sådan fortsætter afhængigheden af hinanden i børne- og ungdomsårene og ind i voksenlivet. Derudover er kommunalpolitikerne afhængige af deres medarbejdere og ledere i forhold til at udmønte de politiske visioner og bringe erfaringer tilbage til politikerne.


Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige politiske oplæg:

 • Oplæg 1: Sammenhæng mellem de strukturelle rammer og børnenes læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet
 • Oplæg 2: Styring, ledelse og fagligt råderum i folkeskolen – hvordan finder vi den rigtige balance?
 • Oplæg 3: Syn på kommunale sammenhænge i unges vej til uddannelse og job


Slutteligt var der mulighed for deltagelse i indslag fra viden og praksis:

 • Sammenhæng mellem evalueringskultur, tilsyn og faglig ledelse på dagtilbudsområdet
 • Samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og pædagoger i overgangen til dagtilbud
 • God og motiverende undervisning
 • Bedre sammenhæng mellem almen og specialundervisning giver bedre uddannelses- og livsmuligheder
 • Hvad skal der til for at nedbringe skolefravær?


Link til program findes her.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet i forhold til, hvad der med fordel kan inddrages i det lokale arbejde på området.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

21. Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

Sagsnr.: 27.57.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Vibeke Hother

Sagsresume

Reviderede vedtægter for Herning Krisecenter fremlægges til godkendelse.


De hidtidige vedtægter blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016 (punkt 71).

Sagsfremstilling

Herning Krisecenters vedtægter er blevet ændret. Ændringerne er behandlet af Herning Krisecenters bestyrelse.


Den væsentligste ændring angår bestyrelsens sammensætning. I dag består bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem udpeget af Herning Byråd, et bestyrelsesmedlem udpeget blandt personalet og fem bestyrelsesmedlemmer valgt blandet de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er kvinder, der arbejder som frivillig på krisecentret.


Bestyrelsen sammensættes med de nye vedtægter således:

 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget blandt medlemmerne af støtteforeningen ”Kvinder i Herning” (to i stedet for fem).
 • 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget fra det lokale erhvervsliv eller anden relevant aktør på området. Udpegningen sker på generalforsamlingen i støtteforeningen ”Kvinder i Herning” efter indstilling fra bestyrelse for Herning Krisecenter (ny).
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Herning Byråd (uændret).


Ændringen har ikke betydning for Byrådets udpegninger til bestyrelsen.


Krisecentrets støtteforening har hidtil haft den samme bestyrelse som Herning Krisecenter. Ligeledes har Støtteforeningens vedtægter været de samme som Herning Krisecenters vedtægter. Med de reviderede vedtægter er støtteforeningen og Herning Krisecenter er blevet skilt op i to forskellige instanser.


Støtteforeningen får sine egne vedtægter samt bestyrelse. Medlemmerne af støtteforeningen er alle de frivillige ved Herning Krisecenter. Der vil blive afholdt generalforsamling i støtteforeningen. Herning Krisecenter vil frem over ikke have generalforsamling.


Foruden bestemmelserne om sammensætning af bestyrelsen er der sket justeringer og tilpasninger. Der er blandt andet tilføjet bestemmelse om tegningsret.


De nye vedtægter for Herning Krisecenter er vedlagt som bilag.


De reviderede vedtægter træder i kraft efter godkendelse på generalforsamling i marts 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede vedtægter for Herning Krisecenter godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Vedtægter for Herning Krisecenter 2021
 

22. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

Sagsnr.: 54.18.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: ”Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)". Ansøgningen er sket i et samarbejde mellem Knudmoseskolen/Center for Børn og Læring/Børn og Unge og Ungevejledningen/Beskæftigelsesafdelingen/Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tilskud til ansættelse af kontaktpersoner og sagsbehandlere udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 3.435.104 kr.


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt forlængelse af projektperioden. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt.


Indtægts- og udgiftsbevilling for 2020 på 1 mio. kr. blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2020, punkt 23.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, og Herning Kommune, Beskæftigelsesafdelingen, bevilliget i alt 3.435.104 kr. fra puljen: "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)".


Projektejer er Ungdomscenter Knudmosen, der er Herning Kommunes STU-skole. Ungdomscenter Knudmosen hører under Børn og Unge i Herning Kommune. Samarbejdspartner er Ungevejledningen, der står for Herning Kommunes UU og beskæftigelsesindsats for alle unge under 25 år. Ungevejledningen hører under Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.


Projektet knytter an til forligspartiernes ønske om, at flere STU elever ved afslutningen af det treårige forløb er erhvervsafklaret (Budgetforlig 2021-2022, s.10).


Projektets formål

Projektet bygger videre på tidligere anbefalinger fra udviklingsindsatsen kaldet ”Sårbare unge”, som er afsluttet juni 2018. ”Sårbare unge” skulle motivere til tættere tværfagligt samarbejde omkring job, bolig og uddannelse for sårbare unge, i forventning om sammen at skabe en bedre overgang fra barn til voksen. Anbefalingerne fra den tidligere udviklingsindsats er, at vi skal søge at fremme en glidende overgang fra STU-forløb til arbejdsmarkedet, hvor vejen oftest går via beskæftigelsesindsats. Overgang skal fremmes ved en tidlig koordineret indsats imellem fagpersoner fra STU-forløb og fagpersoner fra beskæftigelsesområdet på det sidste år i elevernes STU-forløb. Formålet med dette projekt er derfor at sikre energi og fornyet styrke til området, så anbefalinger fra tidligere kan implementeres og sættes i drift.


Der implementeres tre kerneelementer, som er:

 • Etablering af tværgående formaliserede netværksmøder.
 • Ansættelse af to kontaktpersoner til øget beskæftigelsesrettet indsats på sidste år i STU-forløb.
 • Samarbejde med sagsbehandler omkring øget fokus på tidlig afklaring i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsesgrad og dialog herom med den unge og forældrene.


Finansiering

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finanslovene for 2019-2021 samt den kommende finanslov for 2022. Der kan alene gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Hvis også finanslov for 2022 vedtages med de forventede beløb, vil nedenstående beløb kunne tildeles Herning Kommune:


Grundet det sene tidspunkt for modtagelse af tilsagn om tilskud er projektets opstart forsinket. Forlængelse af bevillingen er søgt og godkendt ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det totale tilskudsbeløb i projektperioden, i alt 3.435.104 kr., forventes anvendt således:


Midlerne anvendes til aflønning af 0,5 medarbejder pt. ansat på Knudmoseskolen og 1,5 medarbejdere pt. ansat i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 3.435.104 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Bevillingen tilgår Børne- og Familieudvalgets område, hvor de tilsammen 2 projektmedarbejderes lønudgifter afholdes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1.000.000 kr. i 2021.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

23. Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne W. Wiwe

Sagsresume

I aftalen om generelt løft af folkeskolen tildeles Herning Kommune i 2021 6,937 mio. kr. I forbindelse med behandlingen i Børne- og Familieudvalget den 1. juli 2020 blev der foreløbigt fordelt 6,0 mio. kr. i 2021. Der skal ske fordeling af de resterende 0,937 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt. Sagen fremlægges til beslutning i udvalget forsåvidt angår fordelingen af midlerne.

Sagsfremstilling

Om aftalen

Som følge af politisk aftale om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen. Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere.


Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Tilskuddet i 2021 fordeles, ligesom i 2020, til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Fordelingen af den afsatte reserve for år 2022 og for 2023 og frem kendes endnu ikke, men hvis puljen fortsat fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, så kan Herning Kommune forvente en andel svarende til 9,5 mio. kr. i 2022 og 13,9 mio. kr. i 2023 og frem.


I aftalen indgår, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.


Fordeling af puljen i 2020

Herning Kommunes andel udgjorde 4,745 mio. kr. i 2020, som blev fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. Dette blev gjort ved at ansætte 12 lærere ved 11 overbygningsskoler. Lærerne blev rekrutteret fra oktober 2020. Derfor blev midlerne i 2020 fordelt sådan, at overbygningsskoler fik 1/4 af helårsbeløbet afsat til målrettet indsats, og resten blev fordelt til alle skoler som engangsmidler i 2020.


Fordeling af puljen i 2021

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. juli 2020 traf udvalget beslutning om at fordele 6 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. På daværende tidspunkt var Herning Kommunes andel af puljen ikke endeligt kendt. Finansloven for 2021 er nu politisk godkendt, og puljetilsagnet er modtaget fra Ministeriet. Det ligger derfor fast, at i 2021 er Herning Kommunes andel af reserven til generelt løft af folkeskolen steget til 6,937 mio. kr. Derfor udestår en fordeling af de resterende 0,937 mio. kr.


Forslag til udmøntning

Nedenfor foreslås 2 forskellige måder at fordele de resterende midler i 2021 på:


Forslag 1: Fordeling efter elevtal

De 0,937 mio. kr. fordeles efter skolernes elevtal. Beløbet svinger mellem 5.000 kr. og 96.000 kr. Se vedlagte bilag for specificering.


Forslag 2: Fordeling til hele årsværk til ordblindeindsatsen.

De 6 mio. kr., som allerede er fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen, er fordelt mellem de 11 overbygningsskoler som beløb i hele 100.000 kr. Det medfører, at flere skoler for eksempel har fået tildelt 500.000 kr. til ansættelse af én lærer; ét årsværk. Jf. tildelingsmodellen på skoleområdet er lønudgiften til en lærer dog 533.000 kr.


De 0,937 mio. kr. giver mulighed for at ”opgradere” beløbstildelingen til de 11 overbygningsskoler, således at der tildeles til hele og halve årsværk. De skoler, som i første omgang fik tildelt 500.000 kr., får således tildelt 533.000 kr. To overbygningsskoler fik tildelt 600.000 kr. og ”opgraderes” til 1,5 årsværk. En overbygningsskole fik i første omgang tildelt 800.000 kr. og kan nu tildeles et beløb svarende til 2 årsværk. Se vedlagte bilag for specificering.


De 12 årsværk servicerer et forskelligt antal elever, og denne fordeling forbedrer/udjævner forskellene, når der ses på beløb pr. barn. Antallet af elever er dog ikke den eneste parameter, som har betydning for opgavens omfang for den enkelte lærer i ordblindeindsatsen. Også antallet af matrikler, som læreren servicerer har betydning samt andelen af ordblinde.

Økonomi

Aftalen om det generelle løft af folkeskolen indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 807 mio. kr. på landsplan i 2023. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2022-2023 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til det generelle løft af folkeskolen fra 2022-2023 først foretages, når dette ligger klart. I 2021 udgør det samlede beløb 6,937 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling på 6,937 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler
at fordelingen af de resterende ufordelte midler i alt 0,937 mio. kr. besluttes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indtægts- og udgiftsbevillingen på 6,937 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler blev godkendt.


De resterende 0,937 mio. kr. fordeles efter elevtal (forslag 1).

Bilag

 • Fordeling af restbeløb 937 t.kr._bilag BFU
 • Punkt_87_Bilag_4_Bilag_ENDELIG_BESLUTNING_VEDR_FORDELING_AF_FINANSLOVMIDLER_TIL_LAeRERE
 

24. Godkendelse af afprøvning af ny prøveform i naturfag på Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 17.05.00-P08-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af afprøvning af ny prøveform i naturfag på Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Laila Gottenborg Lauridsen

Sagsresume

Vildbjerg Skole ønsker at deltage i et forsøg iværksat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor en ny type skriftlige prøver i naturfag afprøves. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har iværksat et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i fysik/kemi, biologi og geografi i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022.


Formålet er at udvikle de eksisterende skriftlige prøver for at sikre, at eleverne prøves mere dybdegående og bredt fagligt.


I forsøget er prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi blevet udvidet, så eleverne kan afgive korte tekstsvar. Eleverne kan også møde naturfaglige simuleringer, video og animationer i opgaverne.


Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at afprøve eleverne i de kompetencemål og færdigheds- og vidensområder, som er beskrevet i Fælles Mål.


Forsøgsprøverne består af to dele: Del A ligner den nuværende prøve, men med færre opgaver og en kortere tidsramme. Del B består af opgaver, hvor eleverne skal formulere korte åbne tekstsvar. Sammenlagt vil del A og B vare ca. 90 minutter. Prøvens del B vil blive bedømt af et statsligt beskikket censorkorps, fordi opgaverne skal besvares med elevernes selvstændige formuleringer. Eleverne vil få en samlet karakter for del A og del B.


Fra Herning Kommune har Vildbjerg Skole været forhåndstilmeldt forsøget i efteråret 2020. Det vil sige, at skolens afgangsklasser i efteråret 2020 har afprøvet det nye prøveformat. Dette har været en forudsætning for at deltage i det endelige forsøg, som går ud på, at skolens afgangselever til afgangsprøverne i maj 2021 og maj 2022 vil komme op i den nye prøvetype, hvis fagene udtrækkes.


Skolens ledelse og naturfagsundervisere ønsker at deltage i det endelige forsøg. Skolens egen bestyrelse har godkendt dette. Deltagelsen kræver dog også politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Vildbjerg Skoles deltagelse i forsøget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Det bemærkes, at prøverne er aflyst i 2021, og afprøvningen dermed alene vedrører 2022.

 

25. Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 28.06.08-K09-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Indtil 2019 har Herning Kommunes Tilsynsenhed udført det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne. Fra 2020 er det Center for Børn og Læring, der udfører pædagogisk tilsyn i daginstitutioner. Tilsynet med daginstitutionerne udføres på baggrund af dagtilbudslovens §5 og §3a, stk. 2, samt Finanslovsaftalens (2021) initiativ om et styrket tilsyn i dagtilbud.


Børne- og Familieudvalget orienteres om den nye tilsynsmodel på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Tidligere er følgende tilsynsmodel blevet anvendt af Herning Kommunes Tilsynsenhed:

1. år: Tilsyn gennemførtes på halvdelen af daginstitutionerne

2. år: Tilsyn gennemførtes på den anden halvdel af daginstitutionerne

3. år: Tilsyn af nye institutioner og /eller tilsyn, hvor der har været behov for opfølgning.


Fremadrettet er det forvaltningen Børn og Unge, Center for Børn og Læring, der udfører tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner. Tilsynsenheden udfører fremover tilsynet med de private tilbud.


Overordnet set kan tilsynene kategoriseres som følger:


 • Kvalitetsdialoger/opfølgningsmøder (tidligere kontraktmøder)
 • Pædagogisk tilsyn v. tilsynsbesøg
 • Økonomisk tilsyn
 • Uformelle tilsyn


Fremadrettet sker der en opprioritering af det pædagogiske tilsyn med blandt andet et større fokus på uvildighed, men også inddragelse af børn og forældre. Hvert år gennemføres kvalitetsdialoger og økonomisk tilsyn. Derudover gennemføres der et pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år i ulige år. I forbindelse med tilsynet udvælges pædagogiske temaer, der sættes særligt fokus på i det givne år. Tilsynet har en lærende tilgang i forhold til, at der på baggrund af tilsynets tilsynsrapport sker en faglig drøftelse med ledelsen i forhold til at sikre læring og udvikling. Der følges op på de gennemførte tilsyn, og hvis et tilsyn viser, at et dagtilbud ikke lever op til kvaliteten, sættes der med det samme ind.


Se bilaget "Projektbeskrivelse ny tilsynsmodel", hvor tilsynsmodellen beskrives nærmere, herunder de forskellige former for tilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager tilsynsmodellen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Projektbeskrivelse_Ny tilsynsmodel
 

26. Orientering vedr. Tour de Bestyrelse

Sagsnr.: 00.01.10-P21-1-13 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering vedr. Tour de Bestyrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om afholdelse af Tour de Bestyrelse i 2021, hvor konceptet ændres på grund af COVID-19. Formålet med Tour de Bestyrelse er at introducere til bestyrelsesarbejdet på skoler og dagtilbud samt understøtte arbejdet.

Sagsfremstilling

Formål

Det første Tour de Bestyrelses arrangement blev afholdt i efteråret 2013. Konceptets fornemmeste formål var at sikre, at arbejdet i bestyrelserne i Herning Kommunes mange institutioner opleves som en meningsfuld ”vil-opgave” (stolthed, engagement og involvering) og dermed opleves som et attraktivt hverv.


Derudover er det vigtigt, at de enkelte medlemmer kender deres rolle og ansvar, at bestyrelsen fungerer som gruppe, og endeligt, at samspillet mellem leder og bestyrelse og institution og forvaltning fungerer så optimalt som muligt. Børn og Unge ønsker en dynamisk relation med sine decentrale enheder. Her er samspillet med bestyrelserne af høj vigtighed. Derfor ønsker Børn og Unge at anerkende det frivillige arbejde, der lægges i de mange bestyrelser med et godt og meningsfyldt bestyrelseskursus.


Succeskriterier

 • At bestyrelsesmedlemmerne oplever forløbet som meningsfuldt, vitaliserende og kompetenceudviklende
 • At dialogen mellem forvaltningen og bestyrelser er god og konstruktiv
 • At Center for Børn og Læring får præsenteret sin faglighed
 • At bestyrelserne fungerer godt som grupper
 • At bestyrelserne ser sig selv som en ressource


Koncept

Konceptet er udviklet og ændret over tid. Deltagerne har kunnet vælge mellem nogle forskellige workshops. Nogle år har der været 2 workshops og andre år 3 workshops. De sidste par år har der været nogle workshops, som har haft dobbelt længde for at kunne gå mere i dybden med et emne. Der har også været et år, hvor der har været en obligatorisk workshop, som alle har skullet deltage i. På grund af COVID-19 blev man i efteråret 2020 nødt til at aflyse Tour de Bestyrelse. Som erstatning tilbyder Børn og Unge i stedet for 6 webinarer, som bestyrelser kan deltage i. Der vil blive afholdt et webinar hver måned frem til sommer. De enkelte webinarer vil blive optaget, så man også har mulighed for, enten enkeltvis eller i bestyrelsen, at se dem på et senere tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Notat vedr. Program for Tour de Bestyrelse
 

27. Orientering om ændring i ejerforholdet for Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 00.00.00-P19-36-05 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om ændring i ejerforholdet for Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Udvalget orienteres om, at produktudviklingsaktiviteterne i MT Højgaard A/S per 1. januar 2021 overgår fra at være en intern afdeling til at være et selvstændigt selskab, MT Højgaard Produktudvikling A/S, ejet af MT Højgård Holding A/S.

Sagsfremstilling

Herning kommune modtager den 23. november 2020 en meddelelse fra MT Højgård om, at de ønsker at ændre i ejerforholdene i selskabet, der ejer Vildbjerg Skole, og som Herning Kommune har indgået OPP-aftale med.


I kontrakten fra 2005 har Herning kommune sikret sig, at aktierne i OPP-selskabet ikke kan overdrages til tredjemand i kontraktperioden, medmindre Herning kommune samtykker til dette. Efter en kontraktperiode på 5 år fra ibrugtagningstidspunktet kan Herning kommune dog ikke nægte samtykke, hvis det dokumenteres, at OPP-selskabet i den resterende del af kontraktperioden kan opfylde sine forpligtigelser i henhold til OPP-Kontrakten.


Forvaltningen har bedt advokatfirmaet DAHL vurdere MT Højgaards henvendelse med henblik på at vurdere, om MT Højgaards påtænkte ændring er inden for kontraktens rammer. Eller sagt på en anden måde: at ændringer i ejerforholdet ikke er til økonomisk, teknisk eller administrativ ugunst for Herning kommune, set i forhold til den indgåede kontrakt i 2005.


DAHLs notat er vedlagt som bilag. Sammenfattende er det DAHLs vurdering, at den fremsendte dokumentation opfylder både udbudslovens § 182, samt kontraktens krav i forbindelse med OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser jf. punkt 26.3. Det er derfor tilsvarende DAHLs vurdering, at Herning Kommune med henvisning til den fremsendt dokumentation kan meddele sit samtykke til omstruktureringen.


På den baggrund vil forvaltningen meddele MT Højgaard samtykke til omstruktureringen af ejerforholdet af Vildbjerg skole.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Redegørelse fra DAHL
 

28. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på håndtering af COVID-19 i Børn og unge.
 • Tandplejen: orientering om flytning af genbrugeligt inventar m.v. fra Sønderagerklinikken til Lind.
 • Opfølgning på drøftelsen af Tilsynsenhedens rapport på sidste Børne- og Familieudvalgsmøde (punkt 9).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

29. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer