Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

27. Orientering om ændring i ejerforholdet for Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 00.00.00-P19-36-05 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om ændring i ejerforholdet for Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Udvalget orienteres om, at produktudviklingsaktiviteterne i MT Højgaard A/S per 1. januar 2021 overgår fra at være en intern afdeling til at være et selvstændigt selskab, MT Højgaard Produktudvikling A/S, ejet af MT Højgård Holding A/S.

Sagsfremstilling

Herning kommune modtager den 23. november 2020 en meddelelse fra MT Højgård om, at de ønsker at ændre i ejerforholdene i selskabet, der ejer Vildbjerg Skole, og som Herning Kommune har indgået OPP-aftale med.


I kontrakten fra 2005 har Herning kommune sikret sig, at aktierne i OPP-selskabet ikke kan overdrages til tredjemand i kontraktperioden, medmindre Herning kommune samtykker til dette. Efter en kontraktperiode på 5 år fra ibrugtagningstidspunktet kan Herning kommune dog ikke nægte samtykke, hvis det dokumenteres, at OPP-selskabet i den resterende del af kontraktperioden kan opfylde sine forpligtigelser i henhold til OPP-Kontrakten.


Forvaltningen har bedt advokatfirmaet DAHL vurdere MT Højgaards henvendelse med henblik på at vurdere, om MT Højgaards påtænkte ændring er inden for kontraktens rammer. Eller sagt på en anden måde: at ændringer i ejerforholdet ikke er til økonomisk, teknisk eller administrativ ugunst for Herning kommune, set i forhold til den indgåede kontrakt i 2005.


DAHLs notat er vedlagt som bilag. Sammenfattende er det DAHLs vurdering, at den fremsendte dokumentation opfylder både udbudslovens § 182, samt kontraktens krav i forbindelse med OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser jf. punkt 26.3. Det er derfor tilsvarende DAHLs vurdering, at Herning Kommune med henvisning til den fremsendt dokumentation kan meddele sit samtykke til omstruktureringen.


På den baggrund vil forvaltningen meddele MT Højgaard samtykke til omstruktureringen af ejerforholdet af Vildbjerg skole.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Redegørelse fra DAHL