Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

19. Budget 2022-2025 perspektiver

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-27 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2022-2025 perspektiver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen, Signe L. Eggers-Weber

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2022 forelægges perspektivnotatet for serviceområderne 10,12 og 16 under Børne- og Familieudvalgets område til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2022-2025 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. Formålet hermed er at beskrive centrale udviklingstendenser og adressere væsentlige budgetproblemstillinger på kort og lang sigt. Notatets budskaber er underbygget af faktaoplysninger og økonomi.


Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2022 i udvalget. I konsekvens af det to årige budgetforlig er perspektivnotatet for 2021 justeret og suppleret med enkle nye perspektiver. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Perspektivnotat 2022 - 04.02.21