Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

20. Drøftelse af input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse af input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget deltog ved KL's Børn og Ungetopmøde i januar 2021. På baggrund heraf lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvad der kan inspirere til arbejdet på børne- og ungeområdet lokalt i Herning.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget deltog i KL's Børn og Ungetopmøde den 28. januar 2021. Temaet for topmødet var "Et sammenhængende børne- og ungeområde".


Ved topmødet var der en række oplæg:


Sammenhænge i indsatser, økonomi og data v. Morten Mandøe

Oplæg om datamæssigt overblik på dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus på det datamæssige udviklingspotentiale på dagtilbudsområdet samt mulighederne data giver for at yde tidligere indsats for børn/unge, der ikke starter på ungdomsuddannelse.


Sammenhænge i kommunernes indsatser og reelle arbejde v. Carsten Hornstrup, Joint Action

Oplæg om behov for yderligere opmærksomhed på den organisatoriske kvalitet – særligt kvaliteten af det tværgående samarbejde. Forskning viser, at kvaliteten af det tværfaglige samarbejde har en positiv effekt på flere niveauer. Det gælder både borgerens oplevelse af kvalitet, den faglige kvalitet af arbejdet, effektiviteten og slutteligt økonomien.


Gensidige afhængigheder på børne- og ungeområdet v. Lotte Bøgh Andersen, centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Oplæg om at aktørerne på børne- og ungeområdet er særligt afhængige af hinanden. Børnehaven bygger på arbejdet i vuggestuen. Folkeskolen er afhængig af dagtilbuddenes gode arbejde. Sådan fortsætter afhængigheden af hinanden i børne- og ungdomsårene og ind i voksenlivet. Derudover er kommunalpolitikerne afhængige af deres medarbejdere og ledere i forhold til at udmønte de politiske visioner og bringe erfaringer tilbage til politikerne.


Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige politiske oplæg:

  • Oplæg 1: Sammenhæng mellem de strukturelle rammer og børnenes læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet
  • Oplæg 2: Styring, ledelse og fagligt råderum i folkeskolen – hvordan finder vi den rigtige balance?
  • Oplæg 3: Syn på kommunale sammenhænge i unges vej til uddannelse og job


Slutteligt var der mulighed for deltagelse i indslag fra viden og praksis:

  • Sammenhæng mellem evalueringskultur, tilsyn og faglig ledelse på dagtilbudsområdet
  • Samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og pædagoger i overgangen til dagtilbud
  • God og motiverende undervisning
  • Bedre sammenhæng mellem almen og specialundervisning giver bedre uddannelses- og livsmuligheder
  • Hvad skal der til for at nedbringe skolefravær?


Link til program findes her.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet i forhold til, hvad der med fordel kan inddrages i det lokale arbejde på området.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.