Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

24. Godkendelse af afprøvning af ny prøveform i naturfag på Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 17.05.00-P08-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af afprøvning af ny prøveform i naturfag på Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Laila Gottenborg Lauridsen

Sagsresume

Vildbjerg Skole ønsker at deltage i et forsøg iværksat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor en ny type skriftlige prøver i naturfag afprøves. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.  

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har iværksat et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i fysik/kemi, biologi og geografi i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022.


Formålet er at udvikle de eksisterende skriftlige prøver for at sikre, at eleverne prøves mere dybdegående og bredt fagligt.


I forsøget er prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi blevet udvidet, så eleverne kan afgive korte tekstsvar. Eleverne kan også møde naturfaglige simuleringer, video og animationer i opgaverne.


Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at afprøve eleverne i de kompetencemål og færdigheds- og vidensområder, som er beskrevet i Fælles Mål.


Forsøgsprøverne består af to dele: Del A ligner den nuværende prøve, men med færre opgaver og en kortere tidsramme. Del B består af opgaver, hvor eleverne skal formulere korte åbne tekstsvar. Sammenlagt vil del A og B vare ca. 90 minutter. Prøvens del B vil blive bedømt af et statsligt beskikket censorkorps, fordi opgaverne skal besvares med elevernes selvstændige formuleringer. Eleverne vil få en samlet karakter for del A og del B.


Fra Herning Kommune har Vildbjerg Skole været forhåndstilmeldt forsøget i efteråret 2020. Det vil sige, at skolens afgangsklasser i efteråret 2020 har afprøvet det nye prøveformat. Dette har været en forudsætning for at deltage i det endelige forsøg, som går ud på, at skolens afgangselever til afgangsprøverne i maj 2021 og maj 2022 vil komme op i den nye prøvetype, hvis fagene udtrækkes.


Skolens ledelse og naturfagsundervisere ønsker at deltage i det endelige forsøg. Skolens egen bestyrelse har godkendt dette. Deltagelsen kræver dog også politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Vildbjerg Skoles deltagelse i forsøget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Det bemærkes, at prøverne er aflyst i 2021, og afprøvningen dermed alene vedrører 2022.