Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

23. Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne W. Wiwe

Sagsresume

I aftalen om generelt løft af folkeskolen tildeles Herning Kommune i 2021 6,937 mio. kr. I forbindelse med behandlingen i Børne- og Familieudvalget den 1. juli 2020 blev der foreløbigt fordelt 6,0 mio. kr. i 2021. Der skal ske fordeling af de resterende 0,937 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt. Sagen fremlægges til beslutning i udvalget forsåvidt angår fordelingen af midlerne.

Sagsfremstilling

Om aftalen

Som følge af politisk aftale om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen. Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere.


Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Tilskuddet i 2021 fordeles, ligesom i 2020, til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Fordelingen af den afsatte reserve for år 2022 og for 2023 og frem kendes endnu ikke, men hvis puljen fortsat fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, så kan Herning Kommune forvente en andel svarende til 9,5 mio. kr. i 2022 og 13,9 mio. kr. i 2023 og frem.


I aftalen indgår, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oveni kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.


Fordeling af puljen i 2020

Herning Kommunes andel udgjorde 4,745 mio. kr. i 2020, som blev fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. Dette blev gjort ved at ansætte 12 lærere ved 11 overbygningsskoler. Lærerne blev rekrutteret fra oktober 2020. Derfor blev midlerne i 2020 fordelt sådan, at overbygningsskoler fik 1/4 af helårsbeløbet afsat til målrettet indsats, og resten blev fordelt til alle skoler som engangsmidler i 2020.


Fordeling af puljen i 2021

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. juli 2020 traf udvalget beslutning om at fordele 6 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen. På daværende tidspunkt var Herning Kommunes andel af puljen ikke endeligt kendt. Finansloven for 2021 er nu politisk godkendt, og puljetilsagnet er modtaget fra Ministeriet. Det ligger derfor fast, at i 2021 er Herning Kommunes andel af reserven til generelt løft af folkeskolen steget til 6,937 mio. kr. Derfor udestår en fordeling af de resterende 0,937 mio. kr.


Forslag til udmøntning

Nedenfor foreslås 2 forskellige måder at fordele de resterende midler i 2021 på:


Forslag 1: Fordeling efter elevtal

De 0,937 mio. kr. fordeles efter skolernes elevtal. Beløbet svinger mellem 5.000 kr. og 96.000 kr. Se vedlagte bilag for specificering.


Forslag 2: Fordeling til hele årsværk til ordblindeindsatsen.

De 6 mio. kr., som allerede er fordelt til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen, er fordelt mellem de 11 overbygningsskoler som beløb i hele 100.000 kr. Det medfører, at flere skoler for eksempel har fået tildelt 500.000 kr. til ansættelse af én lærer; ét årsværk. Jf. tildelingsmodellen på skoleområdet er lønudgiften til en lærer dog 533.000 kr.


De 0,937 mio. kr. giver mulighed for at ”opgradere” beløbstildelingen til de 11 overbygningsskoler, således at der tildeles til hele og halve årsværk. De skoler, som i første omgang fik tildelt 500.000 kr., får således tildelt 533.000 kr. To overbygningsskoler fik tildelt 600.000 kr. og ”opgraderes” til 1,5 årsværk. En overbygningsskole fik i første omgang tildelt 800.000 kr. og kan nu tildeles et beløb svarende til 2 årsværk. Se vedlagte bilag for specificering.


De 12 årsværk servicerer et forskelligt antal elever, og denne fordeling forbedrer/udjævner forskellene, når der ses på beløb pr. barn. Antallet af elever er dog ikke den eneste parameter, som har betydning for opgavens omfang for den enkelte lærer i ordblindeindsatsen. Også antallet af matrikler, som læreren servicerer har betydning samt andelen af ordblinde.

Økonomi

Aftalen om det generelle løft af folkeskolen indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 807 mio. kr. på landsplan i 2023. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2022-2023 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til det generelle løft af folkeskolen fra 2022-2023 først foretages, når dette ligger klart. I 2021 udgør det samlede beløb 6,937 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling på 6,937 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler
at fordelingen af de resterende ufordelte midler i alt 0,937 mio. kr. besluttes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indtægts- og udgiftsbevillingen på 6,937 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler blev godkendt.


De resterende 0,937 mio. kr. fordeles efter elevtal (forslag 1).

Bilag

  • Fordeling af restbeløb 937 t.kr._bilag BFU
  • Punkt_87_Bilag_4_Bilag_ENDELIG_BESLUTNING_VEDR_FORDELING_AF_FINANSLOVMIDLER_TIL_LAeRERE