Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

26. Orientering vedr. Tour de Bestyrelse

Sagsnr.: 00.01.10-P21-1-13 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering vedr. Tour de Bestyrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om afholdelse af Tour de Bestyrelse i 2021, hvor konceptet ændres på grund af COVID-19. Formålet med Tour de Bestyrelse er at introducere til bestyrelsesarbejdet på skoler og dagtilbud samt understøtte arbejdet.

Sagsfremstilling

Formål

Det første Tour de Bestyrelses arrangement blev afholdt i efteråret 2013. Konceptets fornemmeste formål var at sikre, at arbejdet i bestyrelserne i Herning Kommunes mange institutioner opleves som en meningsfuld ”vil-opgave” (stolthed, engagement og involvering) og dermed opleves som et attraktivt hverv.


Derudover er det vigtigt, at de enkelte medlemmer kender deres rolle og ansvar, at bestyrelsen fungerer som gruppe, og endeligt, at samspillet mellem leder og bestyrelse og institution og forvaltning fungerer så optimalt som muligt. Børn og Unge ønsker en dynamisk relation med sine decentrale enheder. Her er samspillet med bestyrelserne af høj vigtighed. Derfor ønsker Børn og Unge at anerkende det frivillige arbejde, der lægges i de mange bestyrelser med et godt og meningsfyldt bestyrelseskursus.


Succeskriterier

  • At bestyrelsesmedlemmerne oplever forløbet som meningsfuldt, vitaliserende og kompetenceudviklende
  • At dialogen mellem forvaltningen og bestyrelser er god og konstruktiv
  • At Center for Børn og Læring får præsenteret sin faglighed
  • At bestyrelserne fungerer godt som grupper
  • At bestyrelserne ser sig selv som en ressource


Koncept

Konceptet er udviklet og ændret over tid. Deltagerne har kunnet vælge mellem nogle forskellige workshops. Nogle år har der været 2 workshops og andre år 3 workshops. De sidste par år har der været nogle workshops, som har haft dobbelt længde for at kunne gå mere i dybden med et emne. Der har også været et år, hvor der har været en obligatorisk workshop, som alle har skullet deltage i. På grund af COVID-19 blev man i efteråret 2020 nødt til at aflyse Tour de Bestyrelse. Som erstatning tilbyder Børn og Unge i stedet for 6 webinarer, som bestyrelser kan deltage i. Der vil blive afholdt et webinar hver måned frem til sommer. De enkelte webinarer vil blive optaget, så man også har mulighed for, enten enkeltvis eller i bestyrelsen, at se dem på et senere tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Notat vedr. Program for Tour de Bestyrelse