Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

21. Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

Sagsnr.: 27.57.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Vibeke Hother

Sagsresume

Reviderede vedtægter for Herning Krisecenter fremlægges til godkendelse.


De hidtidige vedtægter blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016 (punkt 71).

Sagsfremstilling

Herning Krisecenters vedtægter er blevet ændret. Ændringerne er behandlet af Herning Krisecenters bestyrelse.


Den væsentligste ændring angår bestyrelsens sammensætning. I dag består bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem udpeget af Herning Byråd, et bestyrelsesmedlem udpeget blandt personalet og fem bestyrelsesmedlemmer valgt blandet de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er kvinder, der arbejder som frivillig på krisecentret.


Bestyrelsen sammensættes med de nye vedtægter således:

  • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget blandt medlemmerne af støtteforeningen ”Kvinder i Herning” (to i stedet for fem).
  • 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget fra det lokale erhvervsliv eller anden relevant aktør på området. Udpegningen sker på generalforsamlingen i støtteforeningen ”Kvinder i Herning” efter indstilling fra bestyrelse for Herning Krisecenter (ny).
  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Herning Byråd (uændret).


Ændringen har ikke betydning for Byrådets udpegninger til bestyrelsen.


Krisecentrets støtteforening har hidtil haft den samme bestyrelse som Herning Krisecenter. Ligeledes har Støtteforeningens vedtægter været de samme som Herning Krisecenters vedtægter. Med de reviderede vedtægter er støtteforeningen og Herning Krisecenter er blevet skilt op i to forskellige instanser.


Støtteforeningen får sine egne vedtægter samt bestyrelse. Medlemmerne af støtteforeningen er alle de frivillige ved Herning Krisecenter. Der vil blive afholdt generalforsamling i støtteforeningen. Herning Krisecenter vil frem over ikke have generalforsamling.


Foruden bestemmelserne om sammensætning af bestyrelsen er der sket justeringer og tilpasninger. Der er blandt andet tilføjet bestemmelse om tegningsret.


De nye vedtægter for Herning Krisecenter er vedlagt som bilag.


De reviderede vedtægter træder i kraft efter godkendelse på generalforsamling i marts 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede vedtægter for Herning Krisecenter godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Vedtægter for Herning Krisecenter 2021