Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

25. Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 28.06.08-K09-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR



X









Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Indtil 2019 har Herning Kommunes Tilsynsenhed udført det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne. Fra 2020 er det Center for Børn og Læring, der udfører pædagogisk tilsyn i daginstitutioner. Tilsynet med daginstitutionerne udføres på baggrund af dagtilbudslovens §5 og §3a, stk. 2, samt Finanslovsaftalens (2021) initiativ om et styrket tilsyn i dagtilbud.


Børne- og Familieudvalget orienteres om den nye tilsynsmodel på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Tidligere er følgende tilsynsmodel blevet anvendt af Herning Kommunes Tilsynsenhed:

1. år: Tilsyn gennemførtes på halvdelen af daginstitutionerne

2. år: Tilsyn gennemførtes på den anden halvdel af daginstitutionerne

3. år: Tilsyn af nye institutioner og /eller tilsyn, hvor der har været behov for opfølgning.


Fremadrettet er det forvaltningen Børn og Unge, Center for Børn og Læring, der udfører tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner. Tilsynsenheden udfører fremover tilsynet med de private tilbud.


Overordnet set kan tilsynene kategoriseres som følger:


  • Kvalitetsdialoger/opfølgningsmøder (tidligere kontraktmøder)
  • Pædagogisk tilsyn v. tilsynsbesøg
  • Økonomisk tilsyn
  • Uformelle tilsyn


Fremadrettet sker der en opprioritering af det pædagogiske tilsyn med blandt andet et større fokus på uvildighed, men også inddragelse af børn og forældre. Hvert år gennemføres kvalitetsdialoger og økonomisk tilsyn. Derudover gennemføres der et pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år i ulige år. I forbindelse med tilsynet udvælges pædagogiske temaer, der sættes særligt fokus på i det givne år. Tilsynet har en lærende tilgang i forhold til, at der på baggrund af tilsynets tilsynsrapport sker en faglig drøftelse med ledelsen i forhold til at sikre læring og udvikling. Der følges op på de gennemførte tilsyn, og hvis et tilsyn viser, at et dagtilbud ikke lever op til kvaliteten, sættes der med det samme ind.


Se bilaget "Projektbeskrivelse ny tilsynsmodel", hvor tilsynsmodellen beskrives nærmere, herunder de forskellige former for tilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager tilsynsmodellen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Projektbeskrivelse_Ny tilsynsmodel