Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

18. Sundhed og Trivsel blandt børn og unge

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhed og Trivsel blandt børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har midler til at udvikle og afprøve nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Forebyggelsesudvalget har derfor bedt administrationen udarbejde en vifte af forslag til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan inden for Forebyggelsesudvalget fokusområder: Rygning, overvægt og mental sundhed.


På baggrund heraf har Forebyggelsesudvalget udvalgt ni projekter, som blev førstebehandlet på møde i udvalget den 19. oktober 2020. To af projekterne vedrører Børne- og Familieudvalget.


På mødet ønskes en fælles drøftelse af de to valgte projekter.

Sagsfremstilling

De to projekter, som vedrører Børne- og Familieudvalget, er:


- Sundhed og trivsel blandt børn og unge (Side 5 i bilag).
- Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen (Side 13 i bilag).


Baggrund for de to indsatser

Trivsel og god livskvalitet er vigtige omdrejningspunkter i de to projekter. Tobaksrygning, uhensigtsmæssig alkoholadfærd og overvægt kan være symptomer på ringere trivsel og livskvalitet hos børn og unge, hvorfor indsatserne tager udgangspunkt i dette.


Social ulighed i sundhed er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt i de to projekter. Ulighed i sundhed handler om generel forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position. Det kan være uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold og etnicitet. Lykkedes det at skabe et sundhedsfremmende miljø, er det særligt børn og unge fra dårligere stillede familier, der får gavn af indsatsen.


1. Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Målgruppen er elever i overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, kommunens efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Formål med indsatsen: At skabe og understøtte rammer for god alkoholadfærd, tobaksfrihed og normalvægt i overbygningen på et antal af kommunens folkeskoler, friskoler, efterskoler, 10. klasses-tilbud samt på alle ungdomsuddannelserne i kommunen.


Indsatsens indhold: Overbygningen på kommunens folkeskoler, friskoler, efterskoler, 10. klasses-tilbud samt alle ungdomsuddannelserne i kommunen tilbydes følgende aktiviteter.

  • Hjælp til videreudvikling af skoletilbuddets sundheds- og trivselspolitik, så den rummer regler og retningslinjer for god alkoholkultur og røgfrihed. Desuden beskrives, hvordan skoletilbuddet fremmer bevægelse og sund kost blandt eleverne.
  • Tilbud om gratis afholdelse af tre årlige sundheds- og trivselsevents for eleverne på skoletilbuddet.
  • Tilbud om gratis workshopforløb, hvor eleverne på et oplyst grundlag giver bud på, hvordan pauser og frikvarterer kan fremme sundhed og trivsel blandt eleverne på skoletilbuddet.
  • Tilbud om gratis deltagelse i ”snusfri”-forløb til de elever på skoletilbuddet, der ønsker at blive fri for at bruge snus.
  • Tilbud om gratis deltagelse i individuelt forløb med psykolog og diætist forløb for skoletilbuddets overvægtige unge.
  • Medvirke i en kreativ konkurrence mellem alle deltagende skoletilbud om at skabe det mest effektfulde tiltag for at fremme god alkoholkultur blandt unge.
  • Tilbud om gratis sundheds-og trivselsprofil blandt eleverne på skoletilbuddet ved deltagelse i Børn/Unge/Liv-undersøgelsen.


Projektet har en varighed på to skoleår.


2. Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen

Målgruppen er overvægtige børn og unge i alderen 12-16 år.


Formål med indsatsen: At tilbyde overvægtige børn og unge i alderen 12 – 16 år et relevant, effektfuld og sjovt gruppeforløb med trivsel og selvværd som omdrejningspunkt med følgende indhold:


- Individuel tid mellem familie, psykolog og diætist med fokus på sunde måltider og mere bevægelse i hverdagen

- Caféaftener til de deltagende børn/unge i gruppen
- Sjove og anderledes motionseftermiddage for de deltagende børn/unge i gruppen.
- Madlavningsaftener i storkøkkener som kan rumme gruppen af børn/unge.
- Fritidspas på max 1.000 kr. til de børn/unge der gennemfører forløbet og ordningens kriterier.


Projektet er berammet til en varighed på to skoleår.

Ressourceforbruget i Børn og Unge er primært til samarbejde og koordinering. Projekterne skal færdigudvikles og konkretiseres ift. indhold og målgruppeafgrænsning.

Økonomi

Indsats

2021

2022

2023

I alt

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

200.000

425.000

225.000

850.000

Familieorienteret sundhedstilbud til børn og unge med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen


0


125.000


125.000


250.000

i alt

200.000

550.000

350.000

1.100.000


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter indsatserne med henblik på, at der arbejdes videre med de beskrevne indsatser inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomi.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet.


Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af projekterne inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomiske ramme. De konkretiserede projekter forelægges Børne- og Familieudvalget til junimødet.

Bilag

  • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan