Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

22. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

Sagsnr.: 54.18.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: ”Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)". Ansøgningen er sket i et samarbejde mellem Knudmoseskolen/Center for Børn og Læring/Børn og Unge og Ungevejledningen/Beskæftigelsesafdelingen/Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tilskud til ansættelse af kontaktpersoner og sagsbehandlere udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 3.435.104 kr.


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt forlængelse af projektperioden. Indtægts- og udgiftsbevilling for 2021 søges godkendt.


Indtægts- og udgiftsbevilling for 2020 på 1 mio. kr. blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2020, punkt 23.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, og Herning Kommune, Beskæftigelsesafdelingen, bevilliget i alt 3.435.104 kr. fra puljen: "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)".


Projektejer er Ungdomscenter Knudmosen, der er Herning Kommunes STU-skole. Ungdomscenter Knudmosen hører under Børn og Unge i Herning Kommune. Samarbejdspartner er Ungevejledningen, der står for Herning Kommunes UU og beskæftigelsesindsats for alle unge under 25 år. Ungevejledningen hører under Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.


Projektet knytter an til forligspartiernes ønske om, at flere STU elever ved afslutningen af det treårige forløb er erhvervsafklaret (Budgetforlig 2021-2022, s.10).


Projektets formål

Projektet bygger videre på tidligere anbefalinger fra udviklingsindsatsen kaldet ”Sårbare unge”, som er afsluttet juni 2018. ”Sårbare unge” skulle motivere til tættere tværfagligt samarbejde omkring job, bolig og uddannelse for sårbare unge, i forventning om sammen at skabe en bedre overgang fra barn til voksen. Anbefalingerne fra den tidligere udviklingsindsats er, at vi skal søge at fremme en glidende overgang fra STU-forløb til arbejdsmarkedet, hvor vejen oftest går via beskæftigelsesindsats. Overgang skal fremmes ved en tidlig koordineret indsats imellem fagpersoner fra STU-forløb og fagpersoner fra beskæftigelsesområdet på det sidste år i elevernes STU-forløb. Formålet med dette projekt er derfor at sikre energi og fornyet styrke til området, så anbefalinger fra tidligere kan implementeres og sættes i drift.


Der implementeres tre kerneelementer, som er:

  • Etablering af tværgående formaliserede netværksmøder.
  • Ansættelse af to kontaktpersoner til øget beskæftigelsesrettet indsats på sidste år i STU-forløb.
  • Samarbejde med sagsbehandler omkring øget fokus på tidlig afklaring i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsesgrad og dialog herom med den unge og forældrene.


Finansiering

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finanslovene for 2019-2021 samt den kommende finanslov for 2022. Der kan alene gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Hvis også finanslov for 2022 vedtages med de forventede beløb, vil nedenstående beløb kunne tildeles Herning Kommune:


Grundet det sene tidspunkt for modtagelse af tilsagn om tilskud er projektets opstart forsinket. Forlængelse af bevillingen er søgt og godkendt ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det totale tilskudsbeløb i projektperioden, i alt 3.435.104 kr., forventes anvendt således:


Midlerne anvendes til aflønning af 0,5 medarbejder pt. ansat på Knudmoseskolen og 1,5 medarbejdere pt. ansat i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 3.435.104 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Bevillingen tilgår Børne- og Familieudvalgets område, hvor de tilsammen 2 projektmedarbejderes lønudgifter afholdes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1.000.000 kr. i 2021.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.