Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. juni 2021
Mødested: Broen - Ekstraordinært udvalgsmøde

Dagsordenpunkter

69. Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: John Lund, Bo U. Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2019 er det besluttet, at der skal opføres en Ny Herningsholmskolen.


Projektet er klar til igangsætning som planlagt i investeringsoversigten, og samtidig planlægges udsendt i EU-udbud prækvalifikation den 24. august 2021 efter behandling i relevante fagudvalg og Byrådet. Der ansøges derfor om igangsætning af opførelse af en ny Herningsholmskolen til delvis erstatning for den nuværende skole i henhold til det foreløbige byggeprogram.

Sagsfremstilling

Projektet indebærer etablering af en ny 3-sporet skole som delvis erstatning for den eksisterende Herningsholmskole med afsæt i en kompakt skole i flere etager i størrelse og med en beliggenhed, der fremgår af den lokalplan (endelig vedtaget i Byrådet d. 10. november 2020 pkt. 220).


Skolen er overordnet organiseret med afsæt i det pædagogiske program, der er endelig godkendt i Byrådet d. 15. december 2020 pkt. 239.


Den eksisterende idrætshal og bygninger til indskolingshus bevares. Derudover nybygges ca. 9.600 m2. Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almen- og specialområdet. Skolen tænkes organiseret i tre dele – indskoling, mellemtrin og udskoling med hver deres pædagogiske måde at organisere sig på. Indretningen skal derfor være fleksibel, så den kan rumme forskellige pædagogiske tiltag, herunder specialpædagogiske tiltag og vekslende gruppestørrelser.


Faglighed og fællesskab skal være de bærende søjler i arbejdet med rumdisponering og arealbehov. Rum og rammer skal gøre læring lettere, skabe rammerne om fællesskaber og give mulighed for at tilgodese den enkelte elev.

Der indrettes faglaboratorier til teoretisk viden og værksteder til praktisk forståelse, således teori, proces og produktion går hånd i hånd og bliver en integreret del af undervisningen på alle alderstrin. Det forudsættes, at den eksisterende hal med omklædning samt indskolingsbygning integreres i det nye byggeri – i hvilket omfang resten af den eksisterende skole integreres eller nedrives, er op til de bydende. Hvis dele af skolen integreres i et nyt projekt, skal der indregnes erstatningsarealer, således skolen kan fungere under byggeriet.


Foruden det beskrevne forslår administrationen følgende optioner:


 • Alternativ energi til eksisterende bygninger
 • Godkendte bæredygtige materialer (Eksempelvis har Svanemærket krav til materialer, til byggeproces og energiforbruget. De fleste materialer i byggeriet bliver vurderet og godkendt af Miljømærkning Danmark – lige fra gulvet til fugemassen. En stor del af træet skal f.eks. stamme fra bæredygtigt skovbrug, og byggematerialerne må ikke indeholde en lang række kendte miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. I selve byggeprocessen kræver det eksempelvis, at affaldet skal kildesorteres på byggepladsen, sådan så det bliver muligt at genanvende det)
 • Elektronisk låsesystem på alle døre
 • Kunststofbane


Disse vil blive særskilt beskrevet og efterfølgende prissat af de bydende.


Målet er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel - og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Det har samtidig været naturligt at inddrage FN's Verdensmål i rammesætningen af projektet.


Resultatet forventes at være en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og varierende i forhold til de fysiske læringsmiljøer, så de pædagogiske krav bliver tilgodeset.


Der arbejdes aktivt med FN's Verdensmål i forhold til både det pædagogiske indhold og det byggede. I forhold til Verdensmålene arbejdes der med muligheder for sund skolemad, og den nye skole skal skabe de bedste muligheder for at opnå fysisk og mental sundhed i hverdagen og skabe et inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.


FN’s verdensmål nr. 7, bæredygtig energi, skal forsøges udformet som en del af bygningskroppen, dette kunne være solceller eller andre alternative energikilder.


Derudover arbejdes der med FN's verdensmål nr. 9, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, hvilket skal understøtte en øget trafiksikkerhed for børn og voksne. Dette sker igennem etablering af ny trafikregulering, samt en ny tilkørselsvej. Desuden vil der ske lukning af eksisterende veje, som i dag benyttes i forbindelse med aflevering af elever, samt etablering af stier, hvilket alt sammen er med til at gøre skolen trafiksikker for bløde trafikanter.


Sluttelig arbejdes der aktivt med Verdensmål nr. 13, Klimaindsats, der blandt andet skal håndtere og ikke mindst udnytte den øgede mængde af regnvand.


Udbudsform og tildelingskriterier

EU udbuddet foreslås lavet som en totalentreprise med forhandling, hvor det skal indeholde et basisprojekt, som opfylder byggeprogrammet med eventuelle optioner. Et sådant udbud er tidligere anvendt på projektet omkring Talentskole, hal og ankomst. Udbudstypen gør, at bedømmelsesudvalget skal udpege den tilbudsgiver, der efter en forhandlingsproces har afgivet til det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.


Tildelingskriteriet består af følgende underkriterier:

 • Arkitektur og funktionalitet, 40 %
 • Teknisk kvalitet og bæredygtighed, 30 %
 • Proces og organisation, 10 %
 • Pris, 20 %


For det samlede projekt (ny 3-sporet skole med idrætsfaciliteter) er der fastsat en targetpris for totalentreprisesummen på 140 mio. kr., ekskl. moms.


Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil der blive udvalgt 3-5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Vi forventer at udvælge 3 ansøgere, men forbeholder os ret til at udvælge op til 5 ansøgere til tilbudsgivning.


Bedømmelsesudvalget understøttes i evalueringsprocessen af et forhandlingsudvalg, arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter og bygherrerådgivere.


Bedømmelsesudvalget har følgende sammensætning:

 • Direktør i Teknik og Miljø og formand for styregruppen, Herning Kommune
 • Direktør, Børn og Unge, Herning Kommune
 • Udvalgsformand i Børne- og Familieudvalget
 • Næstformand i Børne- og Familieudvalget
 • Skoleleder, Herningsholmskolen
 • Driftschef for Børn og Unge, Herning Kommune
 • Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Arkitektfagdommer I
 • Arkitektfagdommer II


Bedømmelsesudvalget har tilknyttet et panel af rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune


Herningsholmskolen:

 • Viceskoleleder, Herningsholmskolen
 • Sekretær, Herningsholmskolen
 • SFO-leder, Herningsholmskolen
 • Lærer og AMR-repræsentant, Herningsholmskolen
 • Lærerrepræsentanter, Herningsholmskolen
 • Formand for Skolebestyrelsen, Herningsholmskolen


Bedømmelsesudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
 • Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S
 • Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S


Bedømmelsesudvalget kan herudover udpege et antal bisiddere, der deltager i bedømmelsesmøderne og rådgiver bedømmelsesudvalget inden for en relevant faglighed.


Bedømmelsesudvalgets hovedopgaver omfatter:

 • Overordnet gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende, reviderede og endelige tilbud)
 • Deltagelse i præsentationsmøder
 • Identifikation af emner, som ønskes afklaret eller bearbejdet i forhandlingsmøderne
 • Beslutning om shortlisting af deltagerfeltet
 • Beslutning om tildeling af kontrakt
 • Deltagelse i udarbejdelse og godkendelse af bedømmelsesrapport.


Forhandlingsudvalget har følgende sammensætning:

 • Skoleleder, Herningsholmskolen
 • Driftschef, Børn og Unge, Herning Kommune
 • Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune
 • Bygherrerådgiver, projektleder og konkurrencesekretær, Rambøll A/S
 • Arkitekt fagdommer I


Forhandlingsudvalget har i øvrigt tilknyttet følgende eksterne rådgivere:

 • Bygherrerådgiver, funktionalitet og pædagogik, SKALA A/S.
 • Bygherrerådgiver, assisterende projektleder, Rambøll A/S


Forhandlingsudvalgets hovedopgaver omfatter; Gennemgang og vurdering af de indkomne tilbud i alle faser (indledende, reviderede og endelige tilbud) med særlig vægt på:

 • Generelt overblik over tilbuddenes indhold
 • Opsamling og drøftelse af bemærkninger til de indkomne tilbud fra arbejdsgrupper med brugerrepræsentanter, bygherre og bygherrerådgiver
 • Udarbejdelse af forhandlingsbreve


Det samlede projekt inkl. nedrivning af dele af den eksisterende skole forventes færdigt ultimo 2025.


Bilag vedlagt sagsfremstillingen:

 • Byggeprogram i en foreløbig udgave
 • Tids- og procesplan

Økonomi

I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb til Ny Herningsholmskolen på henholdsvis 12,665 mio. kr. i 2021, 30,805 mio. kr. i 2022, 61,590 mio. kr. i 2023, 54,728 mio. kr. i 2024 samt 40 mio. kr. i 2025. Det samlede anlægsbudget er således 199,788 mio. kr. i årene 2021-2025 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at beskrivelse og det foreliggende materiale godkendes, som grundlag til igangsættelse af projektet for så vidt angår EU-udbud prækvalifikation den 24. august 2021.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog er targetprisen for totalentreprisesummen 160 mio. kr., da bl.a. nedrivningsopgaven er blevet inkluderet i entreprisesummen.

Bilag

 • Tids- og procesplan_20210531
 • Byggeprogram - 31 maj 2021_foreløbigversion
 

70. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på aftalen af 1. juni om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdomsuddannelsen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

 

71. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer