Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Tilpasning af normering og oprettelse af nye tilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgåelse af lejeaftale

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tilpasning af normering og oprettelse af nye tilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgåelse af lejeaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Karin Karlsen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Som en konsekvens af Barnets Reform, Herning Kommunes anbringelsesanalyse samt Center for Børn og Forebyggelses arbejde med at genoprette økonomien i Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed ønsker den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN at tilpasse normeringen i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre; at igangsætte et mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til en målgruppe af børn og unge med mere massive problemstillinger; samt at etablere et dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgå en lejeaftale vedr. lokaler til dagbehandlingstilbuddet.

Sagsfremstilling

Omlægning af døgnpladser
Barnets Reform har medvirket til, at flere småbørn anbringes i plejefamilie. På grund af det ændrede efterspørgselsmønster forventes nedgang i TOFTENs afdeling Kernens målgruppe (0-6 år). Derfor forventes det at blive nødvendigt at nedlægge Kernen medio 2012.
 
Herning Kommunes anbringelsesanalyse, udarbejdet marts 2010, pegede på øget brug af Herning Kommunes egne institutioner. TOFTEN oplever således en øget efterspørgsel efter pladser til en mere ressourcekrævende målgruppe, bestående af børn i skolealderen, som udviser massive kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser, og som er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder.
 
Som led i en kapacitetstilpasning planlægges omlægning af TOFTENs indsats gennem oprettelse af et tilbud til disse børn og unge, som indeholder et mere intensivt behandlingsforløb og mere forskningsbaseret forløb end TOFTENs nuværende tilbud. Der vil blive opkrævet en tillægstakst i forhold til TOFTENs nuværende takst for denne målgruppe. Dette tiltag er i planlægningsfasen og tænkes igangsat i løbet af 2012.
 
Dagbehandlingstilbud
Som led i kapacitetstilpasningen ønskes, som et projekt, oprettet et dagbehandlingstilbud på TOFTEN, under navnet "Børnehuset", for barnet og dets familie med henblik på at undgå eller udskyde døgnanbringelse (se bilaget "Dagbehandlingstilbud TOFTEN").
 
Projektet iværksættes ud fra et ønske om at iværksætte en indsats for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de unge overvejes, men hvor det skønnes formålstjenligt at iværksætte dagbehandling som alternativ. Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt ICS-modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem muligheden for at have et ”børneliv” (ICS står for "Integrated Children's System" og bruges til en vurdering af børns behov og udvikling).

 
Tilbuddet oprettes efter lov om social service, § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 
Der leveres endvidere ydelser efter lov om social service:

  • § 52, stk. 3. nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

  • § 52, stk. 3. nr. 5: Aflastningsordning

  • § 52, stk. 3. nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien

 

Formålet med tilbuddet er at sikre flest mulig børn en opvækst i eget hjem, så de dermed bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, skole, fritidsinteresser, venner og familie m.m. samt at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang, herunder koordinering af tværsektorielle indsatser.
 
Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at børnene kan forblive i hjemmet.


Målgruppen er børn og unge fra Herning kommune, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 4 -14 år, og hvis forældre har behov for professionel støtte til at sikre den daglige omsorg, trivsel og udvikling for barnet/den unge. Der er tale om børn og unge, der udviser betydelige kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og dermed har behov for socialpædagogisk behandling.
 
Tilbuddet adskiller sig fra og supplerer Herning Kommunes øvrige tilbud om familiebehandling ved, at der her er tale om fokus på børnenes vanskeligheder og ikke i så høj grad familiens vanskeligheder.
 
Tilbuddet får plads til 12 børn og deres familier og varetages af 6 fuldtidsmedarbejdere. Taksten er beregnet til 1094,- kr. pr. døgn pr. barn (2012-niveau).
 
Tilbuddet er i princippet udgiftsneutralt på udførerdelen, da det er takstfinansieret.
 
I forhold til Børne- og Familieafdelingens budget (bestillerdelen) forventes en besparelse, da tilbuddet er forebyggende i forhold til anbringelser. Oprettelsen af tilbuddet er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed.
 
Tabel 1 viser, hvor meget der potentielt kan spares ved at benytte dagbehandlingstilbuddet på Toften frem for at anbringe børnene på Toften, under følgende forudsætninger:

  • Der oprettes 12 pladser.

  • Der regnes med visitation i 2012 på 67 % og 100 % fremover.

  • Der regnes med en gennemførelsesprocent på 70-80 % af normeringen hvert år, dvs. 20-30 % anbringes alligevel på TOFTEN.

  • Alle, der visiteres til dagbehandlingstilbuddet, ville være blevet anbragt på TOFTEN, hvis de ikke havde modtaget tilbuddet.

 
Tabel 1: Potentiel besparelse ved brug af dagbehandlingstilbud på TOFTEN

 
Årlig udgift pr. person 2012-niveau
2012
Antal
2012
Kr.
I alt i perioden 2013-2015 Antal
l alt i perioden 2013-2015
Kr. 
Dagbehandlingstilbud, normering pr. 1/1 2012
400.404  
12
4.804.848 
12
4.804.848 
Dagbehandlingstilbud, forudsatte visiteringer (2012: 67%, herefter 100%)
400.404  
8
3.203.232 
12
4.804.848 
Forudsat gennemførelsesprocent af antal visiteringer (Gns. pr. år 70%/80% af norm.)
400.404  
6
2.242.262 
10
3.843.878 
Forudsat tilbagefald, døgnpladser (Gns. pr. år hhv. 30%/20% af antal visiteringer)
735.660  
2
1.765.584 
2
1.765.584 
Forudsat mindreudgift - døgnanbringelser (udgangspunkt i Toften takster) 100%
735.660  
-8
-5.885.280 
-12
-8.827.920 
Nettobesparelse på døgnanbringelser
 
 
-4.119.696 
 
-7.062.336 
Bidrag til genopretningsplan, jf. ovennævnte forudsætninger
 
 
-1.877.434 
 
-3.218.458
  

 

Projektet omkring dagbehandlingstilbuddet ønskes placeret i lokaler på Sjællandsgade 9, hvor TOFTEN ønsker at indgå et lejemål.

 

Toften kan leje lokalerne, som er på 256 m2 + 128 m2 kælder + garage, fra 1/3 2012 og indtil 30/6 2012. Lejen er 12.000 kr pr måned (plus forbrug af el, vand og varme) og betales forud inden indflytning 1/3. Udlejer sørger for maling af 1. sal og nye toiletkummer mv.

Der udarbejdes egentlig lejeaftale fra 1/7 2012 for en uopsigelig aftale indtil 28/2 2015, herefter kan aftalen opsigelse med 3 måneders varsel. Depositum er kontant 3 måneders leje, og månedsleje er 12.000 kr. pr. måned (plus forbrug af el  vand og varme) og betales forud. Udlejer foranlediger nyt køkken i henhold til tegninger for kr. 100.000 kr samt vvs og el til installation inden 1/7 2012, men først efter underskrevet lejeaftale. 

I henhold til lånebekendtgørelsen skal der ske deponering af værdien af det nye lejemål, da lejeaftalen kan sidestilles med en anlægsopgave. Værdien af lejemålet er opgjort til 1.250.000 kr. med udgangspunkt i gældende ejendomsvurdering og udlejers ombygning af ejendommen til TOFTENs formål.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan dog ansøges om fritagelse for deponering med henvisning til, at det er et midlertidigt lejemål. Der vil blive ansøgt om fritagelse for deponering, i det lejemålet ønskes tidsbegrænset til max 3 år, i det der er en forventning om, at TOFTEN inden for perioden tilpasses efterspørgslen og dermed nedjusteres i antallet af døgnpladser. Der er forventning om, at der meddeles deponeringsfritagelse, i det ministeriets praksis er at meddele dette, såfremt lejeaftalerne er midlertidige, dvs. af 2-3 års varighed.
 
Såfremt dispensationen ikke opnås, søges en evt. deponeringsafgift finansieret ved frigivelse af deponeringsmidler ved opsigelse af andet lejemål i 2012. Det skal ses på baggrund af, at der forventes en frigivelse af andre lokaler ved rokering/optimering af opgaver inden for Børne- og Ungeområdet. 

 

Projektet evalueres i slutningen af 2012, hvor der også ses på det samlede antal pladser på TOFTEN, herunder døgnpladser. Ligeledes vil taksterne blive evalueret i slutningen af 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN godkendes

 

at taksten for dagbehandlingstilbuddet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftale vedr. Sjællandsgade 9

 

at såfremt der ikke meddeles deponeringsfritagelse, vil forvaltningen finde finansiering til denne ved opsigelse af andre lejemål inden for Børne- og Ungeområdet

 

at navnet på dagbehandlingstilbuddet, "Børnehuset", godkendes

 

at tilpasning af normering i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre godkendes

 

at igangsættelse af mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til målgruppen med mere massive problemstillinger godkendes.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt idet 5. At udgår.

Bilag

  • Dagbehandlingstilbud TOFTEN