Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Ændring af anvendelse af tidligere frigivet beløb ved Bøgehuset, Børnegården

Sagsnr.: 00.00.00-P19-823-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af anvendelse af tidligere frigivet beløb ved Bøgehuset, Børnegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

B yrådet besluttede under pkt. 217 den 23. august 2011 frigivelse af anlægsbevilling til mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet 2011, herunder frigivelse af 105.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgehuset v/Børnegården, stednr. 514078 02.

Sagsfremstilling

Børnegården har besluttet, at de ikke ønsker at gøre brug af Bøgehuset længere. De opsiger derfor lejemålet. Dels er det muligt at flytte børnene internt i Børnegården, dels er der truffet aftale om nednormering af børnetallet i Børnegården med 35 pladser.

 

Renoveringen af ventilationsanlægget er derfor stillet i bero, og forvaltningen ønsker i stedet at få overført det frigivne beløb til 2012 og anvende det til delvis finansiering af  krybberum ved de nye vuggestueafsnit, der skal etableres i forbindelse med implementering af bæredygtige dagtilbud i forlængelse af strukturanalysen.

 

Bevilling og rådighedsbeløb på stednr. 514078 2 søges på denne baggrund flyttet til anlægsprojektet vedr. Strukturanalysen, serviceområde 10, Dagtilbud i 2012 i forbindelse med den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 på stednr. vedr. Strukturanalysen. Serviceområde 10, Dagtilbud på 105.000 kr.

 

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på stednr. 514078 02 Bøgehuset v/Børnegården, hvor bevillingen nedskrives tilsvarende

 

at beløbet søges overført fra 2011 til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende uforbrugte midler i 2011.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.