Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Revision af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-357-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Revision af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2012, blev det besluttet, at tildelingsmodellen/resourcetildelingen på daginstitutionsområdet ændres pr. 1. august 2012 og at tildelingen fremadrettet opdeles i flere elementer, herunder børnetal, ledelse, husleje og forbrugsafgifter med mere, således, at der bliver en ensartet fordelingsnøgle baseret på antallet af børn.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det ligeledes besluttet, at ændre yderligere principper i den nuværende tildelignsmodel. Konkret vil det ekstraordinære driftstilskud/minimumsnormering senest med virkning fra 1/8 2012 bortfalder.

 

Forbrugsafgifter m.m. flyttes fra at være udenfor rammen til at være indenfor rammen.  

 

Det har været målet, at den nye ressourcetildelingsmodel udmønter det politisk besluttede råderum.

 

Ved omlægning og forenkling af tildelingsmodellen kan institutionerne fremadrettet lettere gennemskue budgetmæssige konsekvenser ved ændringer i børnetal. Modellen er herudover administrativt lettere håndterbar for institutionerne.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den igangværende strukturændring på daginstitutionsområdet er der udarbejdet forslag til ny ressourcetildeling på daginstitutionsområdet gældende fra 1/8 2012.

 

Tildelingsmodellen er udarbejdet i samarbejde med daginstitutionernes økonomiudvalg (DØKE), som består af en lederrepræsentant fra hver af de 8 ledernetværk. Modellen er efterfølgende præsenteret på et fælles møde mellem DØKE, daginstitutionernes FU og med repræsentanter fra de faglige organisationer BUPL og FOA.

 

Af vedlagte notat kan den foreslåede ressourcetildeling ses i sin helhed.

 

Der kan dog specifikt nævnes følgende væsentlige ændringer:

 • Tildeling af ressourcer vil fremover ligge indenfor daginstitutionernes ramme (Det vil sige, at udgifterne fremover afholdes af institutionernes eget budet)

 • Tildeling til ledelse

  • Grundbeløb: Der tildeles et grundbeløb pr. institution med egen leder.

  • Grundbeløb pr. ekstra hus: Der tildeles et ekstra grundbeløb til institutioner med mere end et hus.

  • Tildeling pr. barn: Der gives en tildeling pr. faktisk barn samt en tildeling pr. vægtet barn.

 • Tildeling til fagpersonale: Fremover gives et kr. beløb pr. indskrevet barn i stedet for timer. Beløbet er differenceret i forhold til pasningstypen

 • Forbrugsafgifter: Dette har indtil nu været en udgift udenfor daginstitutionernes ramme. Forbrugsafgifter vil fremover være indenfor daginstitutionernes ramme og blive tildelt som et gennemsnit af forbruget i årene 2008 - 2010

 • Husleje har hidtil være udenfor daginstitutionernes ramme, den faktiske udgift vil fremover være indenfor daginstitutionens ramme.

 

Arbejdsgruppen har foretaget konsekvensberegninger af den foreslåede model. Konsekvensberegningerne er foretaget på institutionsniveau på et givet børnetal. Ovennævnte ændringer medfører, at der vil ske budgetmæssige ændringer for flere institutioner.

 

Den anbefalede model indebærer, at de nuværende puljer fastholdes. Der er således følgende puljer: PAU - Pædagogisk assistent uddannelse, Praktikfinansiering, Fællestillidsrepræsentanter, PAU som GVU, Vikarpulje, Praktisk hjælp, Speciel vedligeholdelse, Rummelighedspulje.

 

Ressourcetildelingsdokumentet tilrettes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i forbindelse med øvrige ændringer der måtte besluttes i Børne- og Familieudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget eller Byrådet.

 

Høring

Forinden endelig politisk beslutning af ressourcemodellen udsendes materialet i høring hos de berørte parter.

 

Der er udarbejdet følgende procesplan for høringsfasen:

 

Tidsfrist
Emne
1. feb. 2012
Børne- og Familieudvalget behandler sagen og sender ressourcetildeling i høring.
 
2. feb. 2012
Høringsmateriale sendes ud til høring i institutionernes bestyrelser, Sektor MED-udvalg og de berørte faglige organisationer på området
9. feb. 2012
Der gives orientering på daginstitutionernes ledermøde
 
22. feb. 2012
Møde i daginstitutionernes samråd
 
27. feb. 2012 kl. 8.00
Frist for indsendelse af høringssvar
 
29. feb. 2012
Høringsmaterialet behandles i Børne- og Familieudvalget
 
19. marts 2012
Evt. høringsmaterialet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
27. marts 2012
Evt. høringsmaterialet behandles i Byrådet
 
Ultimo marts 2012
Udmelding af ny ressourcetildeling til institutionerne 

 

Ifølge Styrelsesvedtægten har Børne- og Familieudvalget kompetence til at vedtage ressourcetildelingsmodellen og kontrakter med daginstitutionerne.
Ressourcetildelingsmodellen skal dog leve op til Byrådets beslutninger og kunne afholdes inden for de økonomiske rammer.
Såfremt Børne- og Familieudvalget finder det politisk hensigtsmæssigt at bringe ressourcetildelingen op til Byrådet, så kan dette ske.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet i Herning Kommune gældende fra 1. august 2012

 

at Børne- og Familieudvalget sender udkast til ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet til høring i institutionernes bestyrelser, Sektor MED-udvalg og de berørte faglige organisationer på området med høringsfrist den 27. februar 2012 kl. 8.00

 

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om ressourcetildelingsmodellen skal sendes videre til henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter høringen.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt idet det bemærkes, at udkast til model sendes til høring hos relevante bestyrelser, herunder Interim på såvel skole- som daginstitutionsområdet.

Bilag

 • Udkast til administrationsgrundlag