Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-08 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Jan Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole gennemført som OPP-projekt fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omkring Vildbjerg Ny Skole, stednr. 301076, blev påbegyndt i 2004. Ved opstart af projektet var det ikke endeligt fastlagt, om projektet skulle gennemføres som et OPP-projekt eller et traditionelt skolebyggeriprojekt. Anlægsprojektet er gennemført som et OPP-projekt og er nu afsluttet.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet i Trehøje Kommune af den 16. februar 2004, 17. januar 2005, 12. september 2005, 22. december 2005 9. oktober 2006 og af Byrådet i Herning Kommune af den 16. december 2008 fremsender forvaltningen hermed et samlet anlægsregnskab.

 

Anlægsprojektet har bl.a. omfattet følgende i henhold til anlægsbevillingen:

  • Påbegyndelse af projektering i 2004.

  • Forundersøgelser, programmering og udbud.

  • Kontraktudarbejdelse.

  • Afdækning af moms- og skattemæssige problematikker vedr. OPP-samarbejdet.

  • Indkøb af inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 
Bevilling
Regnskab
Afvigelse
Udgifter
8.610.876
8.735.380
-124.504
Indtægter
-1.516.626
-1.413.588
-103.038
Netto
7.094.250
7.321.792
-227.542

 

Regnskabet udviser et merforbrug (netto) på 227.542 kr.  Merforbruget på udgiftssiden på i alt 124.504 kr. skyldes primært en merudgift til indkøb af inventar. Mindreindtægten på i alt 103.038 kan henføres til, at medfinansieringen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blev mindre end oprindeligt vurderet.

 

En opfølgning på bevilling og rådighedsbeløb viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem disse. Anlægsregnskabet viser et merforbrug i forhold til bevillingen. Der er derimod ikke et merforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet, hvor der resterer 6.000 kr. i 2011. Disse tilgår de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt.