Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 31. maj 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr 30.04.2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 30. april 2017 til behandling i Børne- og Familieudvalget. Opfølgningen baseres på forbruget pr. 30. april 2017 og viser det forventede regnskab for 2017.

Opfølgningen på driftsområderne viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 22,1 mio. kr.

Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på 36,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. inklusive overførte midler fra 2016. Fra 2016 til 2017 blev der overført i alt 30,9 mio. kr.

I tabellen er det forventede regnskab for 2017 sammenholdt med det nuværende korrigerede budget 2017 for serviceområderne under Børne- og Familieudvalget.

 

 

Det bemærkes vedrørende afvigelseskolonnen yderst til højre, at positive tal er mindreudgifter, og negative tal er merudgifter.

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., hvoraf de genbevilligede midler udgør 31,0 mio. kr. Forskellen udgør 8,9 mio. kr.

 

Sanktionslovgivningen gør, at kommunerne ikke kan bruge af genbevillingerne, da der så er risiko for at blive ramt af sanktioner. I Herning Kommune styres sanktionslovens betingelser ved hjælp af Kollegiemodellen, hvor den enkelte direktør har det styringsmæssige ansvar for, at fagudvalget overholder deres ramme for servicedriftsudgifterne. Rammen set i forhold til sanktionslovgivningen opgøres som korrigeret budget uden genbevillinger, indtægter fra den centrale refusionsordning og sociale formål. Når resultatet opgøres på denne måde, udgør det faktiske merforbrug af de genbevilligede midler i Børne- og Familieudvalget 4,1 mio. kr.

 

Fordelt på serviceområder giver afvigelserne anledning til følgende bemærkninger:

 

Serviceområde 10 Dagtilbud

I alt udviser området et mindreforbrug på 13,0 mio. kr.

 

Selvforvaltning:

For daginstitutioner, fritidstilbud og decentrale puljer forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Heraf udgør sidste års genbevilling 9,4 mio.kr., hvilket er et udtryk for, at der er givet grønt lys for at bruge 1,9 mio. kr. af de opsparede midler.

 

Centrale konti:

På de centrale konti udgør genbevillingen 3,6 mio. kr. Brugen af de opsparede midler på de decentrale enheder påregnes at kunne indeholdes ved et mindreforbrug på de centrale konti, således at serviceområde Dagtilbud samlet set balancerer.

Resultatet tager også højde for, at der flyttes 100.000 kr. til serviceområde 17 Beskæftigelse, vedrørende fritidskonsulent, jf. beslutning i Børne- og Familieudvalget den 5/10 2016.

 

I dagplejen er der et fortsættende fokus på at nedbringe og tilpasse kapaciteten til en vigende og lokalt noget differentieret søgning til pladserne. Dette sætter pres på økonomien på de centrale konti, som i de tidligere år har dækket de midlertidige merforbrug, der har været som følge af kapacitetstilpasninger i dagplejen.

 

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

I alt udviser området et mindreforbrug på 15,4 mio. kr.

 

Selvforvaltning:

På de almene skoler, Centerskoler, Åmoseskolen og Knudmosen m.fl. samt decentrale projektkonti forventes et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf genbevillinger udgør 5,3 mio. kr. 

 

Centrale konti:

På de centrale konti inklusive centrale projekter forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Heraf udgør genbevillinger 10,1 mio. kr.

Af mindreforbruget på de centrale konti reserveres 6,4 mio. kr. til hensættelser på det takstfinansierede område.

I det forventede regnskab er indeholdt et mindreforbrug på kørsel på 2,0 mio. kr. i forhold til foregående år. Der er en vis usikkerhed om dette resultat, da udbuddet stadigt er nyt og der er ikke er megen erfaring at bygge forventningerne på.

 

Vedrørerende demografiregulering for fri- og efterskoler for skoleåret 2016/17 anmodes der om en tilførsel på 4,053 mio. kr. Resultatet fra budgetopfølgningen forudsætter, at midlerne bliver tilført.

 

Området er udfordret af et faldende antal skolebørn og en deraf følgende nedregulering af rammen. Endvidere opleves det, at der er et stigende antal børn, som ønskes visiteret til specialiserede skoletilbud.

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

I alt udviser området et merforbrug på 6,3 mio. kr. Balanceplanen er udmøntet i de korrigerede budgetter.  

 

Selvforvaltning:

På de decentrale konti og projekter forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf genbevillingen udgør 1,0 mio. kr.  

 

Centrale konti:

Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr på myndighedsområdet, hvor der blandt andet på området for familiepleje forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Refusionsindtægterne er på grund af et vigende antal dyre personsager mindre end tidligere forventet - afvigelsen i forhold til budget udgør 3,8 mio. kr.

 

Det bemærkes, at området endnu ikke er tilført 3,0 mio. kr., som var årets forventede merforbrug ved balanceplanens godkendelse. Når midlerne tilføres, vil resultatet blive forbedret med 3,0 mio. kr.

 

Der arbejdes fortsat med at forfine og justere balanceplanen, således at planen bliver gennemført i fuld udstrækning. Det vurderes,at der er potentiale for at iværksætte yderligere handlinger som, set i forhold til denne opfølgning, kan betyde en positiv effekt på årets forventede resultat.  

 

Anlæg 

Der forventes et mindreforbrug på 36,3 mio. kr på anlægsområdet i Børn og Unge. Det skyldes især de tre nye børnehaver, hvor man forventer et mindreforbrug på ca. 30,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på Snejbjerg skole på 6 mio. kr.

 

Vedrørende opgradering af de fire midtbyskoler finansierer skolerne en del af anlægsudgifterne med egne driftsmidler:

 

 • 300.000 kr. Herningsholmskolen. Heraf kommer 200.000 kr fra Centerskolen og 100.000 kr fra Center-SFO
 • 700.000 kr. Lundgårdsskolen. Heraf kommer 700.000 kr fra Lundgårdsskolens SFO.
 • 350.000 kr. Vestervangskolen. Heraf kommer 350.000 kr. fra Vestervangskolen.

 

Vedrørende adgangsvej til Lindbjergskolen, er der afsat 4,5 mio. kr. til anlæg af adgangsvej til Lindbjergskolen på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Der oprettes et særskilt vejprojekt på Serviceområde 09, Trafik til dette. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der flyttes 4.053.000 kr. til serviceområde 12 Folkeskole- og Ungdomsskoler i 2017 og overslagsår. Beløbet vedrører demografiregulering for fri- og efterskoler for skoleåret 2016/17. Taksterne fastlægges i finansloven og kunne dermed ikke nå at blive indregnet i budgettet for 2017
at der flyttes 3.000.000 kr. til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbet vedrører den ubalance i 2017, som blev godkendt i forbindelse med den samlede balanceplan for serviceområde 16 efter aftale med budgetforligskredsen. Beløbet finansieres af de likvide midler
at der flyttes 100.000 kr. til fritidskonsulent i UU på serviceområde 17 Beskæftigelse i 2017. Beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets pulje på 1 mio.kr. og vedrører året 2017, som besluttet i BFU 5/10 2016 punkt 155
at der flyttes 52.000 kr i 2017 og 70.000 kr i overslagsårene fra serviceområde10 Dagtilbud til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler. Beløbene vedrører driften af Skovhuset, som overgår fra Dagtilbud til Ung Herning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Adgangsvej ved Lindbjergskolen 
at anlægsudgiften på 4,5 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler sted nr. 301059 Lindbjergskolen i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 4,5 mio. kr. samme sted 
at der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2017 til sted nr. 301087 01 Opgradering af de fire midtbyskoler – Herningsholmskolen. Beløbet finansieres af driften på Herningsholmskolen fordelt med 200.000 kr. fra Centerskolen og 100.000 kr. fra Center-SFO 
at der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2017 til sted nr. 301087 02 Opgradering af de fire midtbyskoler – Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af driften Lundgårdsskolens SFO 
at der meddeles rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 350.000 kr. i 2017 til sted nr. 301087 03 Opgradering af de fire midtbyskoler – Vestervangskolen. Beløbet finansieres af driften på Vestervangskolen.

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen ( A) stemte imod.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budget 2018 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Som en del af materialet til budgetkonferencen i august skal Børne- og Familieudvalget aflevere udkast til mål og budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne 10, 12 og 16.

Sagsfremstilling

Budgetbemærkninger 2018, udkast til mål 2018 samt ændringsskemaer er vedlagt som bilag.

 

I udkast til budgetmål for 2018 er målene for de tre serviceområder samlet i to overordnede, fælles mål. De to overordnede mål svarer til Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor om, at alle børn skal være en del af fællesskabet, og at alle børn skal blive så dygtige de kan. Felterne "Veje til målet" beskriver de indsatser, der vil være særligt fokus på i 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål og ændringsskemaer for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde.

 

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen ( A) stemte imod.

 

Udvalget besluttede i forhold til mål 2018 at tilføje en formulering vedrørende dagplejen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kommunalisering af Østbyens Børnehuse, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende institution Østbyens Børnehuse om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. januar 2018.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedr. dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd i forhold til deres kompetence vedrørende ejendomsoverdragelse via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Østbyens Børnehuse har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. januar 2018.

 

Østbyens Børnehuse er beliggende i Herningsholm skoledistrikt. Institutionen har i dag vuggestue, børnehave, fritidshjem 1, fritidshjem 2, aftenklub og specialafdeling. Institutionen ønsker ikke at ændre på børnesammensætningen i forbindelse med kommunalisering. Ligesom der heller ikke ændres på den bygningsmæssige kapacitet.

 

Østbyens Børnehuse ejer følgende bygninger, som de ønsker at overdrage til Herning Kommune via gaveskøde:

 • Parkvej 2, 7400 Herning
 • Korsørvej 9, 7400 Herning

 

Der er et mindre lån i ejendommen Parkvej 2, som forventes indfriet inden overdragelsen. Ellers er der ingen specielle servitutter på nogle af ejendommene.

 

Udover ovenstående bygninger har institutionen til huse i andre bygninger, som ejes af Herning Kommune, og 1 bygning lejes af Fællesbo, hvor Herning Kommune overtager lejemålet.  

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

 

"I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal dens formue, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Herning Kommune, anvendes til tilsvarende socialt formål".

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med institutionen efterfølgende igangsætte Civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Østbyens Børnehuse vil blive virksomhedoverdraget til Herning Kommune i forbindelse med kommunaliseringen.

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Østbyens Børnehuse bliver kommunaliseret pr. 1. januar 2018
at forvaltningen bemyndiges til at forestå kommunaliseringen af Østbyens Børnehuse
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for de 2 ejendomme Parkvej 2 og Korsørvej 9
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. ejendom afholdes af Serviceomårde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tidlig indsats 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Center for Børn og Læring har siden 1998 haft en pulje til daginstitutionerne i Herning kommune. Denne pulje hed indtil 2013 Rummelighedspuljen, men blev omdøbt til Tidlig indsatspuljen.

 

Det er et centralt punkt i Børne- og Ungepolitikken, at Herning kommune kan yde en tidlig indsats, som sikrer, at den rette indsats sættes ind i tide. For at styrke den tidlige understøttende indsats fortsætter prakis med en central pulje, og der afsættes i 2018 og årene fremover en pulje på 1,2 mio. kr. om året til formålet.

 

Puljens størrelse har varieret over årene. Senest har den i 2017 været på i alt 3 mio. kr. Tidlig indsatspuljen har til og med 2017 været fordelt til større projekter med tildeling af 80 % af midlerne, og de resterende 20 % er tildelt til mindre løbende projekter.

 

Fra 2018 og årene fremover foreslås, at puljen er en blivende pulje, som tildeles den tidlige understøttende indsats for 0 – 6 årige i kommunens daginstitutioner. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tildelingskriterier:

 

Puljen tildeles daginstitutioner med stor koncentration af børn, der har et særligt behov for en tidlig indsats som følge af familiemæssige og/eller sociale vanskeligheder, eller som har et særligt behov for kulturel og sproglig støtte.

 

Disse kriterier operationaliseres ved at vægte:

 

 • Andelen af tosprogede børn der vurderes ressourcekrævende
 • Andelen af børn hvis udfordringer vurderes at være meget komplekse
 • Andelen af børn hvor der er iværksat hjælpeforanstaltninger i henhold til Servicelovens Kapitel 11 vedr. Særlig støtte til børn og unge
 • Andelen af børn der har socialpædagogisk eller handicapfriplads i henhold til dagtilbudsloven

 

Halvdelen af puljen øremærkes andelen af ressourcekrævende tosprogede og børn med komplekse udfordringer. Den resterende del af puljen tildeles andelen af børn omfattet af hjælpeforanstaltninger, eller som har socialpædagogisk og/eller handicapfriplads. Midlerne skal anvendes på en større gruppe af børn, og som understøttelse af målsporene på området.

 

Center for Børn og Læring har udarbejdet nye tildelingskriterier, som i højere grad svarer til de erfaringer, vi har erhvervet, og den udvikling der har været på området. Center for Børn og Læring har besluttet, at andelen af tosprogede børn, der vurderes ressourcekrævende, og andelen af børn, hvis udfordringer vurderes at være meget komplekse, skal vægtes højere end tidligere.

 

Puljen fordeles primo året. Ud fra forrige års historik tildeler Center for Børn og Læring puljen til daginstitutionerne med godkendelse af CBL-ledelsen med virkning fra budgetåret 2018.

 

Bevillingerne fra Tidlig indsatspuljen er gældende inden for budgetåret, og vil fortsat være budgetlagt på serviceområde 10 - daginstitutionsområdet.

Økonomi

Tidlig indsatspuljen vil fra 2018 og årene fremover være på 1,2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Tidlig indsatspuljen og de nye kriterier godkendes for 2018 og årene fremover.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgninger om billedkunstprofilskoler - piloprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lasse Stig Sandgaard

Sagsresume

Lind Skole og Sønder Felding Skole har ansøgt om godkendelse til at blive billedkunstprofilskoler. Skolerne ønsker at indgå et samarbejde med Herning Billedskole, hvorigennem skolereformens åben skole princip imødekommes - med fokus på elevernes faglige progression. Der ansøges om en økonomisk bevilling til et pilotprojekt. 

Sagsfremstilling

Som led i skolereformen skal grundskolerne åbne sig op for det omkringliggende samfund. Skolerne kan åbne sig op ved at indgå samarbejder med lokale organisationer. Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne skole skal derved bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Samarbejdet skal planlægges så det understøtter Fælles Mål for fagene.

 

Herning Kommune har i forbindelse med implementeringen af den åbne skole lavet en åben skole platform, hvor grundskolerne kan søge efter forskellige åben skole samarbejder. Blandt andet med det lokale forenings-, kultur- og erhvervsliv.   

 

Inspireret af erfaringer med ovenstående platform har to af Herning Kommunes skoler, i et nytænkende samarbejde med Herning Billedskole, forsøgt at åbne sig for det omkringliggende samfund. Sønder Felding Skole og Lind Skole har hver især udarbejdet en ansøgning, hvori der søges om at blive billedkunstprofilskoler. Kort fortalt er en profilskole en almindelig folkeskole under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og Fælles Mål med vægt på en særlig faglig profil – i disse tilfælde billedkunst.

 

Sønder Felding Skoles samarbejdsprojekt med Herning Billedskole tænkes at løbe over en 3-årig periode. Projektets målsætning er at tilbyde undervisningsforløb med fordybelse og høj faglighed. Undervisningsforløbene udarbejdes i et samarbejde mellem skolens billedkunstlærere, ansatte fra Herning Billedskole og skolens ledelse. Samarbejdet skal udover at bidrage til elevernes øgede faglighed, også bidrage til at skolens billedkunstlærere får et kompetenceløft der kan gavne skolens medarbejdergruppe som helhed. Bilaget angiver, hvordan det endlige pilotprojekt kan forløbe. Det skal efter erfaringer fra projektet tilrettes.

 

Lind Skoles samarbejdsprojekt med Herning Billedskole tænkes at løbe over en 3-årig periode. Samarbejdsprojektet sigter mod at styrke elevernes praktisk-musiske kompetencer i et hyperkomplekst samfund, hvor kreative og sociale kompetencer efterspørges. Lind Skoles samarbejde med Herning Billedskole skal ligeledes bidrage til et kompetenceløft hos skolens lærere. Bilaget angiver, hvordan det endlige pilotprojekt kan forløbe. Det skal efter erfrainger fra projektet tilrettes.

 

Begge ovenstående samarbejdsprojekter tænkes påbegyndt som pilotprojekt i august 2017 og evalueres foråret 2018.

Økonomi

Det er aftalt med de to skoler, at der søges om et tilskud til kommende skoleår på 150.000 kr. for Lind Skole og 100.000 kr. for Sdr. Felding Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender pilotprojektet mellem Sønder Felding Skole og Herning Billedskole
at Børne- og Familieudvalget godkender pilotprojektet mellem Lind Skole og Herning Billedskole
at Børne- og Familieudvalget tildeler Lind Skole en bevilling på 150.000 kr. til pilotprojektet i skoleåret 2017/18. Financieres på Serviceområde 12
at Børne- og Familieudvalget tildeler Sdr. Felding Skole en bevilling på 100.000 kr. til pilotprojektet i skoleåret 2017/18. Financieres på Serviceområde 12.

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen (A) stemte imod. Lone Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstilling, idet hun finder det uklart, hvorvidt der foregår forskelsbehandling af skolerne.

 

Sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.25.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

SSP-arbejdsværktøjer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I juni 2016 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for den nye strategi for SSP-området i Herning Kommune samt organiseringen af SSP i UngHerning. I forlængelse af dette har diverse aktører udarbejdet tre separate dokumenter, som alle skal betragtes som tillæg til ”Strategi for SSP og SSP-samarbejdet i Herning Kommune”.

 

De tre dokumenter ”handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet”, ”SSP Læseplan” og ”handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme” fremlægges til udvalgtes godkendelse.

Sagsfremstilling

Nedenstående vil kort introducere de tre planer.

 

Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet:

Formålet er at give alle relevante aktører samt SSP-medarbejdere et redskab, som de kan bruge i deres daglige arbejde med forebyggelse af ungdomskriminalitet.

 

Handlingsplanen skal ses som et redskab til fagpersoner, omhandlende hvordan man skal agere, hvis man har en bekymring om, at en ung er ved at udvikle en kriminel adfærd. Dokumentet indeholder både en beskrivelse af beskyttelses- og risikofaktorer. Herefter følger en beskrivelse af tre niveauer – generelt niveau, specifikt niveau og individorienteret niveau – samt hvilke aktører/strategier, der operer på de forskellige niveauer i arbejdet med at forebygge kriminalitet. For hvert af de nævnte niveauer beskrives hvilke mål, der er i Herning Kommune, samt vejene til at nå disse mål.

 

Handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme:

Formålet er at give alle relevante aktører et fælles arbejds- og informationsgivende redskab i arbejdet omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Derudover læner handlingsplanen sig op ad den nationale handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering fra 2016.

 

Først og fremmest indeholder dokumentet en målgruppebeskrivelse af de forskellige typer af radikalisering. Herefter følger en guide til identifikation af tegn på radikalisering og ekstremisme.

 

Som for handlingsplanen for forebyggelse af ungdomskriminalitet indeholder nærværende handlingsplan også tre niveauer. Denne har dog fokus på de aktører og strategier, der er særligt relevante i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme på de tre niveauer – generelt niveau, specifikt niveau samt individorienteret niveau. Herefter følger en beskrivelse af målene og vejene til målene for hvert af de tre niveauer.  

 

Bilag 3 indeholder en specifik guide til, hvad man gør, hvis man har en bekymring om, at en ung er ved at blive radikaliseret.

 

SSP Læseplan:

Læseplanen giver skolerne inspiration til undervisning i at forebygge misbrug og kriminalitet hos de unge samt øge eleverne trivsel.

 

Dokumentet er et arbejdsredskab til folkeskolerne, hvor de for hvert klassetrin kan se relevante temaer, emner, materiale og web-adresser, både med fokus på eleverne og forældrene.

Økonomi

Udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet
at Børne- og Familieudvalget godkender Handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
at Børne- og Familieudvalget godkender SSP Læseplanen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Strategi og handleplan for Uddannelse og Job

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Schibsbye

Sagsresume

Center for Børn og Læring (CBL) har sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammenfattet en strategi og handleplan på baggrund af skolernes uddannelses- og erhvervsudvalgs (SUE) erfaringer og anbefalinger.

 

Sagen blev fremlagt og høringsudkast til skolebestyrelserne godkendt i Børne- og Familieudvalget den 15. marts 2017. Strategien har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne i marts/april 2017. Strategien fremlægges til udvalgets behandling med henblik på endelig godkendelse, samt til orientering i Beskæftigelsesudvalget den 14. juni. På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 15. marts fremlægges ligeledes en opsamling vedrørende praktik i overbygningsskolerne.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med strategi og handleplan for Uddannelse og Job er at gøre de unge i stand til at træffe bedre uddannelsesvalg. Strategien har ligeledes som overordnet vision at øge procentsatsen af unge, der vælger erhvervsfaglige uddannelser.

 

Strategien og handleplanen har ligeledes til formål at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i at tilrettelægge læreprocesser, der rummer mulighed for deltagelse for alle børn og unge.

 

Strategi for Uddannelse og Job

Målet med strategien er at give lærerne konkrete værktøjer til at varetage undervisningen i det timeløse fag "Uddannelse og job". Værktøjer i form af materialer og undervisningsforløb, som lærerne kan tage afsæt i, når undervisningen skal planlægges og gennemføres.

 

Skolernes uddannelses- og erhvervsudvalg har peget på et behov for en helhedsorienteret indsats, der favner de eksisterende initiativer i form af faget Uddannelse og job samt indsatserne fra UU. En helhedsorienteret indsats, der har udmøntet sig i en implementeringsstrategi, hvor skærpelse af en rød tråd for eleven tydeliggøres gennem en kobling og en præcisering af den unges kompetencer og fremtidigt erhvervs- og karrierevalg.

 

Skolen skal ligeledes med den nye implementeringsstrategi beslutte sig for, hvordan de vil følge op på denne helhedsorienterede indsats. Ovennævnte skal af skolerne beskrives og gennemføres, jævnfør implementeringsstrategien, i en tidsramme på op til 4 år (2017-2020).

 

Høringssvar fra skolebestyrelserne

Strategien har været til høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne er generelt positive overfor strategien og anerkender visionen og vigtigheden af at skabe helhed i læring, karrieremuligheder og egne forudsætninger. Der er indarbejdet og foreslået ændringer på baggrund af høringssvarene. I den nye version skal opfølgningen af den helhedsorienterede indsats ske via læringsdialoger gennem forvaltningen, fremfor kvalitetsrapporten og udviklingsplanerne. Der er tilrettet nye mål for strategi- og handleplanen. Herved en præcisering af hvad der menes med grundskolen. Udarbejdelse af en realistisk karriereplan er ændret til udarbejdelse af en ungdomsuddannelsesplan, samt målsætning af mere langsigtet politisk karakter (bilag 2, s. 2).

 

Som strategien forelå i høringsmatrialet, opleves strategien svær at inddrage indenfor specialområdet. Dette er tilrettet i den nye version af strategien, hvor der åbnes op for et samarbejde med specialskoleområdet og på sigt en mere dynamisk og konkret handleplan. For samlet oversigt og uddybning af høringssvar fra skolebestyrelserne henvises til bilag 2.

 

Fremadrettet implementering af Strategi for Udddannelse og Job

For at forankre og kvalitetssikre Strategi for Uddannelse og Job samarbejder og reviderer CBL og UU en intern samarbejdsaftale på skoleniveau ved hvert skoleårs planlægning. Det er dette grundlag, elevernes uddannelsesvejledning og karriereerklæring skal hvile på. I dette allerede eksisterende samarbejde implementeres strategien for Uddannelse og Job, hvorved sammenhængskraft og fremdrift sikres gennem kontinuerlig proces, der allerede er kendt på skolerne og i UU.

 

Af hensyn til den samlede vejledning af de unge anbefales det, at tre forløb (bilag 1, s. 4-8) gennemføres på de pågældende klassetrin, da disse direkte understøtter UU´s vejledningsaktiviteter i udskolingen. Uddybning og konkretisering heraf (bilag 1, s. 3).

 

Regeringen og nationale udspil på ungeområdet, som kan have konsekvenser for bl.a. faget "Uddannelse og Job", vil i takt med, at der vil komme lovændringer og nye anbefalinger, blive indarbejdet i den nye Uddannelse og Job strategi.

 

Praktik i udskolingen

Børne og Familieudvalget besluttede den 15. marts at Forvaltningen fik i opdrag at undersøge skolernes praksis vedrørende praktik i udskolingen.

 

CBL har foretaget en undersøgelse af, hvordan Herning kommunes 16 overbygningsskoler afvikler praktikperioder for deres udskolingselever. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke kan spores konsensus i den måde, der tilbydes erhvervspraktik til kommunens elever. For samlet undersøgelse og uddybning henvises til bilag 3.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Strategi og handleplan for Uddannelse og Job godkendes endeligt.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Udvalget præsenteres for yderligere afdækning af gennemførelse af praktik i 8. og 9. klasse og erfaringerne hermed.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

HeartWork som Pilotprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I skoleåret 2016/17 har Belinda Hornshøj, som er lærer på Lind Skole og projektleder i HeartWork, benyttet det lokale plejehjem i sin undervisning af 1.b. Det, eleverne har lært i undervisningen på skolen, skal eleverne overføre til en læringssituation med de ældre på plejehjemmet. HeartWork anvender således relationsbaseret undervisning, der skaber forpligtende fællesskaber mellem eleverne og de ældre, hvorved der opstår værdighedsproduktion (oplevelsen af at have værdi i kraft af den, man er).

 

Projektet ønskes nu afprøvet i større skala som pilotprojekt. Et udspil til et sådan pilotprojekt fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

HeartWork er en tankegang og et tiltag, der bygger på en entreprenant metode (mindset, hvor det er legalt at fejle – vi lærer af vores fejl). Mindsettet i HeartWork kombinerer relationsbaseret læring, meningsbærende undervisning (undervisning, der knytter an til livet udenfor skolen) samt læringstransfer (teori, der kan anvendes i praksis) for at skabe værdighedsproduktion, der giver eleverne lyst til at lære. At læringsrummet flyttes til plejehjemmet betyder, at de sociale og faglige forskelle mellem eleverne udlignes, eleverne kan derfor bidrage på samme grundlag, og alle eleverne inkluderes i fællesskabet.

  

Formålet med pilotprojektet er:

 • At skabe og afprøve et innovativt og relationsbåret læringsrum for folkeskoleelever i Herning Kommune.
 • At skabe alternative rammer, danne nye læringsrum, og læringsmuligheder hvor der opbygges relationskompetencer og værdighedsproduktion.
 • At implementere og gøre brug af medieret læring med henblik på elevinvolvering og meningsbåret undervisning.
 • At vidensdele og videnssprede. Den indsamlede erfaring videregives til de skoler, der måtte vise interesse. Der laves og udbydes camps og kompetenceudvikling af deltagende skoler og lærer.

 

Pilotprojektet forventes at foregå i skoleåret 2017/18 og skoleåret 2018/19. På Lind Skole vil en indskolings-, mellemtrins- og udskolingsklasse deltage og på Hammerum Skole vil to indskolingsklasser deltage. Der vil samtidig være mulighed for at afholde workshops og lignede arrangement for andre interesserede skoler i Kommunen.

 

Ved pilotprojektets afslutning laves en evaluering, som bl.a. har fokus på elevernes trivsel, forældresamarbejdet, elevernes selvværdsforståelse og lignende parametre.

 

Der er endnu ikke indgået aftale mellem Center for Børn og Læring og Belinda Hornshøj omkring rettighederne efter pilotprojektets afslutning. Indgåelse af aftale er en forudsætning for igangsættelse af projektet.

 

Belinda Hornshøj samarbejder med organisationen Reach for Change, der giver sociale iværksættere support, rådgivning, værktøjer og mulighed for økonomisk støtte, så de kan omsætte deres gode idé til en bæredygtig forretning. Reach for Change har et målrettet fokus på at støtte sociale iværksættere, der ønsker at gøre en forskel for børn, ved at forbedre deres livsbetingelser og styrke deres rettigheder.

Økonomi

Frikøb af Belinda Hornshøj en dag om ugen. Center for Børn og Lærings centrale konti kompenserer Lind Skole med 71.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender iværksættelsen af HeartWork som pilotprojekt under forudsætning af, at der indgås en aftale om rettighederne.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Der er tale om et 2-årig projekt med en årligt udgift på 71.000 kr.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Hedegaard, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Lundgårdskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten.


Der er i investeringsoversigten sted nr. 301099 02 Lundgårdskolen, Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.947.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renoveringer på Lundgårdskolen.

Projektet på Lundgårdskolen startede som renovering af sløjdlokalet og blev siden hen ændret til håndværk og design, da sløjdlokalet er blevet en del af dette sammen med håndarbejdslokalet.

 

I faget håndværk og design er det hensigtsmæssigt at lokalerne ligger ved siden af hinanden og har direkte forbindelse og vinduer imellem for den bedste udnyttelse af lokaler og undervisningspersonale.

På skolen ligger skolekøkkenet dog imellem de 2 lokaler, så det er besluttet i samarbejde mellem skole, forvaltning og kommunale ejendomme at renovere og arealoptimere hele faglokalegangen. Der bliver etableret håndværk og designlokaler ved siden af hinanden, lavet nyt skolekøkken og billedkunst bliver flyttet fra et andet sted på skolen til at ligge ved siden af de andre lokaler, så der er mulighed for at kunne udnytte lokalet i forbindelse med de andre fag. Det frigør også et lokale som er påtænkt SFO i et andet projekt.

Det betyder, at de får nogle mindre faglokaler end tidligere, når der skal placeres 4 lokaler i eksisterende 3 lokaler, men de eksisterende lokaler er store. Det er vurderet, at det samlet set er en gevinst for skolen at kunne samle alle de kreative faglokaler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.947.000 i 2017 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. , Lundgårdskolen
at beløbet på kr. 1.947.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301099 02, Lundgårdskolen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P05-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om udvikling på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Antonio Barahona

Sagsresume

Gennem den senere tid har der været stor fokus på udvikling af dagtilbud. Også i Herning. Der redegøres for de forskellige perspektiver, som kan bruges til at forklare udviklingen på området. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der er mange, der forsøger at belyse udviklingen på dagtilbudsområdet i forhold til udgiftsniveau, normering og kvalitet mv. Hermed kommer der mange forskellige perspektiver på området. I vedhæftede notat "Dagtilbud - udvikling" inddrages perspektiver fra følgende:

 

 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • KL’s nøgletal 2012-2014
 • Egne beregninger på udgifter og normering
 • BUPL’s alenetidundersøgelse (forår 2017)
 • KORA's normeringsundersøgelse (juni 2016)
 • Øvrige faktorer

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.05.30-P08-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om Hammerum Skole og Brændgårdskolens tilbud om deltagelse i puljeprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Udvalget orienteres hermed om Hammerum Skole og Brændgårdskolens beslutning vedrørende ministeriets pulje for elevløft og program for fagligt løft af de svageste elever.

 

Folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, har fået tilbud om at blive en del af skolepuljen. Puljen bliver udmøntet over tre år og udbetales til skoler, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel har både Hammerum Skole og Brændgårdskolen valgt ikke at deltage i puljen eller de understøttende indsatser. Det er ikke muligt at deltage i programmet med understøttende indsatser, hvis ikke skolen deltager i puljen.

I bilaget ses også skolernes overvejelser omkring beslutningerne.

 

Skole

Deltager i puljen (Ja/nej)

Deltager i program med understøttende indsatser (ja/nej)

Hammerum Skole

Nej

Nej

Brændgårdskolen

Nej

Nej

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den private daginstitution Feldborg Frie Børneunivers udvider pr. 1/6 2017 deres børnetal fra 7 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn til 10 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Institutionen har den bygningsmæssige kapacitet til udvidelsen. Udvidelsen betyder, at de fremover skal stille med en driftsgaranti på 863.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-3-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af licitationsresultat

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af licitationsresultat

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer