Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 30. maj 2018
Mødested: B0.44

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31. marts

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 til behandling i Børne- og Familieudvalget. Opfølgningen baseres på forbruget pr. 31 marts 2018 og viser det forventede regnskab for 2018.

 

Forventet regnskab udviser pr. 31/3 2018 samlet balance i økonomien i forhold til budgettet eksklusive genbevillinger. På anlæg forventes et mindreforbug på 5,6 mio.kr.

Sagsfremstilling

Den første budgetopfølgning i 2018 er foretaget på basis af det bogførte forbrug pr. 31. marts 2018. Tabel 1 viser det forventede resultat. Fra kolonner A til E vises resultaterne med udgangspunkt i servicedriftsrammen, som opgøres eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning og eksklusiv genbevillinger.

 

Af tabel 1 (kolonner F til I) fremgår også det forventede resultat, når refusionerne medtages.

 

Af tabel 1 fremgår det, at afvigelsen på servicedriftrammen forventes at udgøre 0,4 mio.kr. i 2018. Dette betyder, at Børne- og Familieudvalget samlet set forventes at overholde servicedriftsrammen i indeværende år.

 

Tabel 1

 

 

 

Af tabel 1 fremgår også, at der er forskel på de tre driftsområder, hvor serviceområde 10 Dagtilbud for børn og serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler forventes at have et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, mens det modsatte er tilfældet for serviceområde 16 Børn- og Familie. De tre serviceområder behandles mere uddybende i de følgende afsnit.

 

Når der i det efterfølgende skal ses på Børne- og Familieudvalgets samlede budget, indgår udover servicedriftsudgifter også budget og forbrug vedrørende den centrale refusionsordning samt håndtering af sidste års genbevillinger i den almindelige driftsramme. Det samlede forventede resultat fremgår af tabel 2. Afvigelse mellem forventet regnskab og driftsbudget inklusive genbevillinger fremgår af nedenstående tabel og forventes i 2018 at udgøre et merforbrug på 24,3 mio.kr. Forskellen i afvigelsen mellem tabel 1 og 2 skyldes genbevillinger fra 2017, samt at der er indeholdt refusioner i driftsrammen.

 

Tabel 2

 

 

SO10 Dagtilbud for børn

Fordelingen mellem selvforvaltning og centrale konti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3

 

 

Selvforvaltning består hovedsageligt af budget til institutioner og den kommunale dagpleje. På den kommunale dagpleje er indarbejdet en prognose for at afslutte med et merforbrug på 4,0 mio. kr., som forudsætter, at nuværende belægningsgrad ikke forbedres. Der er fokus på at opnå tættere styring på området, og der arbejdes på at opnå samme belægningsniveau som i 2015, hvilket vil forbedre prognosen. Det bemærkes, at budgetforudsætninger i forhold til gæstehuset i Herning by giver nogle styringsmæssige udfordringer. Derfor arbejdes med mulig omlægning med henblik på at opnå optimering af driften.

 

På de øvrige decentrale enheder er der variation i de forventede resultater for året, men samlet set giver driften af institutionerne ikke anledning til bemærkninger.

 

rammestyringsområdet indeholdes der bl.a. budget til forældrebetaling og tilskud til private institutioner. 

Der har de sidste år været vækst i antallet af børn i private tilbud. I forhold til demografireguleringen betyder det en årlig merudgift. Dette er en fortsættende udfordring, hvis antallet af børn i private pasningstilbud fortsat stiger. I 2018 forventes dette forhold at medføre et pres på den centrale budgetramme på 0,9 mio.kr.

 

Der forventes et stigende børnetal i de kommende år, som fordeler sig forskelligt både på pasningsdistrikter og aldersgrupper. Det er derfor et opmærksomhedspunkt at tilpasse bygningskapaciteten, så tilbuddene i de kommende år kan rumme de flere børn der er behov for, men også at der sker tilpasninger i områder med faldende børnetal. I det omfang tilpasningerne kan følge med, vil det påvirke dagtilbuds budgetramme på en positiv måde og være med til at sikre at de kommende års rammereduktioner kan håndteres. 

 

Der opleves på dagtilbudsområdet i lighed med skoleområdet et stigende pres på visitation til de specialiserede fritidstilbud. Indtil videre er udgifterne dog på nogenlunde samme niveau som tidligere.

 

I budgettet er indbygget en forventning om løbende at kunne spare på driften som følge af optimering af antallet af kvadratmeter. I 2018 udgør den forventede besparelse 0,8 mio.kr. Hertil kommer optimering af Lundgårdskolens SFO med 0,55 mio.kr. Disse besparelser forventes først indfriet i 2019 og påvirker således den centrale budgetramme i 2018.

 

I løbet af 2018 og 2019 implementeres regeringens lovpakke ”Stærke Dagtilbud” indeholdende 24 initiativer, som blandt andet sigter på at øge fleksibiliteten og forældrenes frie valg. Endvidere har byrådet tildelt dagtilbudsområdet 3,0 mio.kr. til området. Da DUT-reguleringerne forbundet med lovændringerne endnu ikke kendes, er det vanskeligt at anslå effekten af de kommende ændringer pt.

 

SO12 Folke- og Ungdomsskoler

 

Tabel 4

 

I alt udviser området et mindreforbrug på 5,7 mio.kr, fordelt med et mindreforbrug på 6,5 mio.kr. på selvforvaltning og et merforbrug på 0,8 mio.kr. på rammestyring.

 

Selvforvaltning: På såvel almenskoler som specialskoler er der variation i de forventede resultater for året. I det kommende arbejde med inklusionseftersynet, bør der derfor være opmærksomhed på skolernes forskellige budgetvilkår.

 

Budget og forbrug ved drift af Munkgård er indeholdt i det samlede mindreforbrug, hvor nedlæggelse af Munkgård bidrager med et mindreforbrug på 1,8 mio.kr, som i forbindelse med denne budgetopfølgningssag overføres til serviceområde 16 Børn og Familie.  

 

rammestyringsområdet kan der konstateres fortsat stigende udgifter til det specialiserede område. I prognosen er medtaget kendte sager inklusive nye visitationer til og med 31. marts 2018. Det er ikke indarbejdet en evt. stigning på grund af løbende visitationer i prognosen, som kan opstå i løbet af året. Endvidere fortsætter tendensen fra tidligere år, hvor andre kommuner i stigende grad hjemtager elever, med tab af indtægter ved salg af pladser til følge.

 

På trods af disse udfordringer er ubalancen på rammestyringsområdet ikke blevet større end sidste år, da der er blevet indhentet finansiering fra skolerne med en budgetreduktion på 1,4%. Det forventes at inklusionseftersynet vil bidrage til at finde strukturelle løsninger til at håndtere situationen i de kommende år.

 

På IT-området er det indregnet udgifter til udskiftning af elev-pc’er for at fastholde 85% dækning.

 

I lighed med dagtilbudsområdet er der indeholdt en besparelse som følge af kvadratmeteroptimering. Beløbet udgør 1,6 mio.kr. i 2018.

 

SO16 Børn og Familie

 

Tabel 5

 

Samlet status ved udgang af 2018 for serviceområde 16 Børn og Familie er en samlet afvigelse på - 28,1 mio.kr. Beløbet er fordelt med 0,8 mio.kr. på selvforvaltning og 27,3 på rammestyring. En del af merforbruget skyldes negativ genbevilling fra 2017 på 19,8 mio.kr. Det bemærkes at regnskabsresultat for 2017 var 279 mio. kr. (2017-prisniveau). Den historiske udvikling vises i figur 1. Tal for regnskab 2018 er det forventede regnskab pr. 31. marts 2018.

 

Figur 1

 

I den nye organisering består selvforvaltningen af Tandplejen. I Tandplejen er der foretaget engangsinvesteringer i forbindelse med nye hygiejnekrav for tandklinikker, som udgør ca. 55.000 kr. for hver af de 10 klinikker. Endvidere er der stigende udgifter til bakterieprøver af vandkvaliteten i de i alt 38 tandlægeunits. For at imødegå merudgifterne er der iværksat personalereduktioner, som kan hente noget af merforbruget i 2018.

 

Rammestyringsområdet er i 2018 tilpasset den nye organisering og indeholder både myndighedsudøvelse og behandlingstilbud. Når der ses bort fra sidste års genbevilling, udgør det forventede merforbrug 8,2 mio.kr. i 2018.

Som en følge af merforbruget i 2017, blev der i efteråret foretaget omstrukturering og kapacitetstilpasning. Disse korrektioner kan mærkes i 2018, hvor der i begyndelsen af året stadig bogføres udgifter vedrørende opsagt personale. I 2018 udgør udgifterne til opsagt personale 2,8 mio.kr. af det forventede merforbrug. I 2018 afholdes endvidere udgifter til bygninger som ikke rummer aktivitet på i alt 0,450 mio.kr. Disse udgifter er i et vist omfang fortsættende indtil bygningerne afhændes. Samlet set forklarer disse to forhold en afvigelse på 3,250 mio.kr. i 2018.

 

Det planlægges at fastholde kapacitetstilpasningen i 2019, hvilket vil betyde at lønforbruget i 2019 bliver 4,9 mio.kr. lavere end i 2018.

 

I 2019 kan der endvidere imødeses en driftsoptimering på området, idet det nuværende budget til drift af Munkgård overgår pr 1/1 2018 fra serviceområde 12 til serviceområde 16. Det resterende budget til personalelønninger og bygningsdrift udgør i 2018 1,8 mio.kr og 4,2 mio.kr. i 2019. Opgaverne kan fremadrettet varetages på serviceområde 16 med en reduktion af udgifterne til følge.

 

Med hensyn til de øvrige budgetafvigelser vedrørende foranstaltningsområdet, er der særligt to områder som giver anledning til opmærksomhed og korrigerede handlinger:

 • Handicapaflastning – afvigelse i forhold til budget udgør 2,3 mio.kr.
 • Fast kontaktperson – afvigelse i forhold til budget udgør 2,1 mio.kr.

 

På handicapaflastningen, bliver ordningen anvendt forebyggende i forhold til at undgå at anbringe handicappede børn. Det synes derfor vanskeligt at reducere i antallet af borgere, som modtager tilbuddet.

 

Brugen af private kontaktpersoner afviger i forhold til det budgetterede med 2,1 mio.kr. Det vurderes, at en fokuseret omlægning til et færre antal personer på fuld tid på sigt vil kunne nedbringe udgifterne til støtte-kontaktperson væsentligt. Omlægningen fordrer en individuel sagsgennemgang og eventuel revisitering til en ny kontaktperson og kan derfor først have fuld effekt i 2019. Det vurderes, at udgifterne kan nedbringes fra de nuværende 5,7 mio.kr. til 3,7 mio.kr. i 2019.

 

Anlæg

Når genbevillingerne indeholdes i det korrigerede budget, forventes der et mindreforbrug på 5,591 mio.kr. på anlægsområdet i Børn og Unge. Såfremt forbruget opgøres ekslusiv genbevilliger, er der et samlet merforbrug på 86,3 mio.kr.

 

Mindreforbrug inkl. genbevilling, forårsages især af følgende projekter:

 • Lundgårdskolens SFO, hvor man forventer et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Snejbjerg skole på ca. 1,7 mio. kr.
 • Lundgårdskolen med 0,203 mio. kr. i mindreforbrug
 • Et mindreforbrug på Tag og fag på skoler med 0,754 mio. kr.
 • Et merforbrug på Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen med 0,123 mio. kr.
 • Vedrørende Herning Krisecenter forventes et mindreforbrug på 0,474 mio. kr.

 

Det bemærkes vedrørende anlægsprojekt Sinding-Ørre Midtpunkt, sted nr. 301079, er der lavet en indsamling på 0,700 mio.kr. Det svarer til 0,578 mio.kr. efter afregning af moms, hvortil der søges anlægsbevillinger.

Økonomi

Budgetflytninger mellem serviceområder

* Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 549.000 kr. i 2018 og 625.000 kr. i 2019 og frem til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedrørende indsatser indenfor Børne- og Familieudvalgets pulje på 1 mio. kr. Beløbet finansieres af Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, hvor puljen er afsat. Budgetbeløbet i 2018 er allerede foruddisponeret. I 2019 er der et disponibelt beløb på 44.000 kr. og i 2020 og frem udgør det disponible beløb i 1 mio.kr's puljen 331.000 kr.

* Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 4,897 mio. kr. i 2018, 4,733 mio. kr. i 2019, 4,719 mio. kr. i 2020 og 4,705 mio. kr. i 2021 og frem til Serviceområde 16 Børn og Familie vedrørende omlægning af opgaver og flytning af Munkgård. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og i forbindelse med omlægning af opgaver mellem serviceområderne overføres både budget og forbrug.

 

Budgetflytninger mellem udvalg

* Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 119.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse som følge af korrektion vedr. DUT-sag i 2017, hvor der som en følge af gymnasiereformen tilføres yderligere midler til vejledningsopgaver i UU. Beløbet finansieres af serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.

* Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 429.000 kr. i 2018 og 536.000 kr. i 2019 til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende fordeling af DUT midler til lungesatsning mellem børne- og ældreområdet. Beløbet finansieres af Serviceområde 16 Børn og familie.

* Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 475.000 kr. i 2018 og frem til Serviceområde 20 Administration vedrørende elever på fri- og efterskoler, hvor der budgettet reguleres i forhold til elevtallet pr 5/9 2017og med takster jvf takster af december 2017. Beløbet finansieres af serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler.

 

Anlæg

* Der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,578 mio.kr. i 2018 til stednr. 301079,Sinding-Ørre Midtpunkt vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkts indsamling jf. budgetforligsaftalen

* Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,578 mio. kr. i 2018 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til sted nr. 301079 Sinding-Ørre Midtpunkt

 

Budgetoverholdelse

Med henblik på at kunne opnå budgetoverholdelse på Børn og Familieudvalgsområdet vil administrationen igangsætte følgende handlinger:

På SO 10, Dagtilbud for børn foretages målrettede indsatser for at forhøje belægningsgrad i dagplejen for at komme på 2015-niveau.

På SO 12, Folkeskole og ungdomsskoler foreslås at reducere dækningsgraden af elev-pc’er på skole til 83 %. Derudover arbejdes med mindset i inklusionsstrategi.

På SO 16, Børn og Familie omlægges praksis for private støtte/kontaktpersoner. Yderligere korrigerende handlinger beskrives i pkt. 70.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagens økonomiafsnit
at Børne- og Familieudvalget tager til efterretning, at administrationen intensiverer arbejdet med implementering af tiltag beskrevet i sagens økonomiafsnit med henblik på at opnå budgetoverholdelse
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som efterfølgende skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.    

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Materiale til budget 2019: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskema

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2019 - 2022 aflevere budgetforslag i juni 2018. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2019 på Børne- og Familieudvalget for serviceområder 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

 

Som en del af materialet til den kommende budgetkonference skal afleveres udkast til mål og budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte budgetrammer for 2019. Budgetbemærkninger 2019, udkast til mål 2019 samt ændringsskemaer er vedlagt som bilag.

 

I udkast til budgetmål for 2019 er målene for de tre serviceområder samlet i to overordnede, fælles mål. De to overordnede mål svarer til Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor om, at alle børn skal være en del af fællesskabet, og at alle børn skal blive så dygtige de kan.

 

Budgetrammeudmelding for Børne- og Familieudvalget ser sådan ud:

 

 

Tabellen viser, hvordan budgetrammen ser ud for det samlede udvalg og for de tre serviceområder.

 

Der er et fald i udvalgets budgetramme fra 2018 til 2019. En detaljeret forklaring på ændringerne i budgetrammen fra 2018 til 2019 vises i nedenstående tabel 2.

 

 

Tabellen viser på den første linje det oprindelige budget for 2018 for hvert serviceområde. De efterfølgende rækker i tabellen viser ændringerne i budgetrammen fra 2018 til 2019. Den sidste række i tabellen viser budgetrammen for 2019.

 

Faldet i budgetrammen for serviceområde 10, Dagtilbud til børn, skyldes hovedsagligt, at der er blevet overført 7 mio. kr. mindre fra tidligere år i 2019 end i 2018.

 

På serviceområdet 12, Folke- og ungdomsskoler, skyldes reduktionen tidligere politiske beslutninger blandt andet i forbindelse med mulighedskataloget, og at analoge læremidler var en engangsbevilling i 2017-2018.

 

På serviceområde 16, Børn og Familie, skyldes reduktionen beslutninger fra tidligere budgetaftaler. Derudover er der også indarbejdet beslutningen fra budgetforliget 2018 vedrørende "Balanceplanen". Der blev forudsat, at der var muligt at reducere forbruget på området med ca. 6 mio. kr. fra 2019 og frem. Derfor blev det besluttet at investere 3,7 mio. kr. i IT-digitalisering på skolerne under forudsætning, at besparelsen blev opnået. De resterende 2,3 mio. kr. blev afbalanceret som en del af budgetforliget 2018.
Da det nu kan konstateres, at der er sket en ændring i forudsætninger i forhold til den oprindelige plan kan der derfor ikke tilføres midler til at finansiere den digitale satsning på skolerne.

 

Tabel 1 viser også, at der er et yderligere fald i budgetrammerne fra 2019 til 2020-2021, mens budgetrammen stiger igen i 2022.

 

Der er følgende forklaringer på faldet i budgetrammen fra 2019 og frem:

 • I budget 2019 indgår overførte genbevilinger fra 2017, som er engangsbevillinger i 2019 og derfor ikke optræder i de følgende år.
 • Fra 2020 og de følgende år er der indarbejdet en generel reduktion på ekstra 0,3% og yderligere 0,3% fra 2021 (beslutning fra budgetforlig 2018).

 

Budgetbevægelser mellem årene skyldes iøvrigt demografiregulering på serviceområde10 (Dagtilbud for børn) og serviceområde 12 (Folke- og Ungdomskoler).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål og ændringsskemaer for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om status på familieplejeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Som et led i status på Herningmodellen orienteres om status på familieplejeområdet generelt.

Sagsfremstilling

På mødet orienteres der om arbejdet med øget støtte og forstærkning af plejefamilier i Herning, i takt med at brugen af plejefamilier som anbringelsesform øges som led i Herningmodellen.

 

Familieplejekonsulenterne understøtter plejefamilierne gennem:

 

Supervision, undervisning og uddannelse, herunder:

 • Vejledning og sparring omkring konkrete dagligdagssituationer – forståelse af barnets adfærd – samarbejde med biologiske forældre, daginstitution og skoler - planlægning og evaluering af konkrete tiltag    
 • Netværksgrupper for
  • kommunale plejefamilier/plejefamilier med børn, som har et plejebarn med højt støttebehov – 4 grupper
  • plejefamilier med spæd- og småbørn – 1 gruppe
  • netværksplejefamilier – 1 gruppe
  • KEEP-netværksgrupper – 4 grupper
 • Tema- og kursusdage for plejefamilierne
 • KEEP, jf. evalueringsrapport (orientering på Børne- og Familieudvalgsmødet den 18. april 2018, pkt. 47)
 • Undervisning i pædagogiske metoder – udvalgt teori og praksis tilpasset en plejefamilies behov, eks. Marte Meo, KRAP mm.
 • At arbejde struktureret og målrettet jf. Handleplan

 

Og forstærkning, herunder:

 • Udnytte faglige viden og kompetencer i udføreleddet – tilrettelæggelse, sparring og udførsel
 • Korte kurser for plejeforældre/gruppeforløb for børn– ART, MST, m.m.
 • Intensiv pædagogisk indsats, f.eks. Konkret Pædagogisk Vejledning, pædagogisk udmøntning af anbefalinger fra Psykiatrien, Center for spiseforstyrrelser, samt indsatser, der modvirker en anden uhensigtsmæssig adfærd

 

Rådgiverne har ved anbringelser i plejefamilier fokus på:

 • Hyppigere børnesamtaler og opfølgning
 • Arbejde med sammensatte løsninger
 • Fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Inddragelse af netværk
 • Tættere samarbejde med familieplejekonsulenten
 • Barnets hverdagsliv
 • Støtte til plejefamilien

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om tilsynsrapport for Handicapcenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Socialtilsyn Midts rapport vedrørende Handicapcenter Herning fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Midt har udført tilsyn på Handicapcenter Herning (som fra 1. januar 2018 hedder Døgn og Familiestøtte Herning).

 

Socialtilsynets samlede vurdering er følgende:

 

Socialtilsyn Midt vurderer, at Handicapcenter Herning lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Handicapcenter Herning er godkendt efter SEL § 66, stk. 1 nr. 6.

 

Handicapcenter Herning er godkendt til at modtage i alt 38 børn fordelt på Tjørringhus med 21 pladser, Tjørnebo med 1 aflastningsplads der aktuelt deles af 3 børn, og Agerbo med 16 pladser. Socialtilsynet vurderer, at Handicapcenter Herning er hensigtsmæssigt organiseret, samt at der er ledelsesmæssigt fokus på, at de nødvendige kompetencer er tilstede i tilbuddet og sikret kontinuitet for børnene/de unge i det daglige.

 

Socialtilsynet vurderer, at Handicapcenter Herning samlet set arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, samt at der arbejdes med relevante tilgange og metoder og at de fører til positive resultater for borgerne.

 

Socialtilsynet vurderer, at de metoder der anvendes på tilbuddet understøtter målsætningen om at arbejde videns og evidensbaseret, at tilrettelægge målrettet aktiviteter ud fra faglige argumentationer og være aktive samarbejdspartnere.

 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set har relevante uddannelser og erfaring i forhold til målgrupperne.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer og skolegang. Det vurderes, at der er et aktivt samarbejde med skolerne omkring de unge.

 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på tilbuddet understøtter børnenes/de unges behov og formålet med indsatsen. De fysiske rammer giver mulighed for, at opretholde sociale netværk, sikre borgernes trivsel og deres ret til privatliv.

 

I forhold til rapportens udviklingspunkter under Organisation og Ledelse arbejdes der med udviklingspunkterne i lederteamet, hvor arbejdsplaner mv. optimeres, og der arbejdes også med udviklingspunkterne i MED samt på de lokale personalemøder, så vi sikrer, at medarbejdernes kompetencer og prioriteringer i hverdagen understøtter børnenes/de unges behov.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Tandsundhed 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Tandsundhed 2017. Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2017 viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er på niveau med landsgennemsnittet for 3-10 årige (mælketænder), og meget pænere end landsgennemsnittet for de for de 6 til 18-årige (blivende tænder).

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau. 

 

12.446 børn og unge (3-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2017. Der har i 2017 været en indberetningsprocent på 67 % på de lovpligtige årgange. Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 16. måned.

 

Bilag 1 viser tabeller og kurver over tandsundheden i Herning Kommune, sammenlignet med hele landet og Region Midt.

 

For de 3 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune for 2017 på niveau med landsgennemsnittet.

 

For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2017 fortsat en fin tandsundhedsfremgang. Herning Kommunes tandsundhedstal for 2017 er meget pænere end landsgennemsnittet.

 

I 2017 forlod 54 % af de 18- årige tandplejen uden huller.

 

Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er fortsat lav i 2017, og er på 0,16 %.

 

Antallet af risikopatienter i alderen 10 til 17 år (DMFS>8) er faldet igen i 2017 til 125 børn og unge. I 2016 var antallet 152. Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er halveret siden 2012. Fra 276 i 2012 til 125 i 2017. Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

 

Der ses igen i 2017 variationer i sundhedstallene mellem de enkelte distrikter/klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i bilag 2.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om forslag om sundhedssamtale til unge på 6.-7. klassetrin

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

På foranledning af Børne- og Familieudvalget har forvaltningen udarbejdet forslag om sundhedssamtaler til unge i 6. – 7. klasse.

 

I Herning Kommune er der et behov for, at alle 6. - 7. klasser tilbydes en sundhedssamtale, idet undersøgelser viser, at ved at fremme den mentale og seksuelle sundhed blandt unge, får flere unge bedre skolegang og ungdomsuddannelse samt en mindre risikobetonet seksuel adfærd. Dette tilbud ligger også godt i tråd med et af Center for Børn og Forebyggelses fokusområder, at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, samt tidlig opsporing af børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det.

 

Tilbuddet vil udgiftsmæssigt ligge på 582.000 kr. årligt og omfatte en sundhedssamtale til alle elever i 6. – 7. klasse, inkl. tværfagligt samarbejde internt og på tværs af forvaltninger, samt samarbejde med skoler og frivillige foreninger, og elevernes egen vurdering af mental og seksuel sundhed og trivsel (skolesundhed.dk).

Sagsfremstilling

Herningmodellen for børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det er den model, der arbejdes efter i Center for Børn og Forebyggelse. Den indeholder blandt andet et styrket fokus på:

 • Tidlig sundhedsfremme samt tidlig opsporing og forebyggelse af børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det
 • Styrket tværfagligt samarbejde og koordinering internt og ekstern
 • Styrket tværfaglighed på tværs af faggrupper

 

En sundhedssamtale læner sig op af Herningmodellen, hvor indsatsen bliver differentieret ud fra udfaldet af sundhedssamtalen, der ønskes givet til alle unge i 6. - 7. klasser. Hermed kan det forebygges, at små og potentielle udfordringer vokser sig større, og den unge beskyttes mod yderlige belastninger.

 

UngHerning/SSP holder et to-dags forløb for alle 8. klasser. UndHernings tilbud er gruppebaseret og involverer forældrene. Det foreslåede tilbud fra Sundhedsplejen er individbaseret og selvfølgelig koordineret og afstemt med UngHernings tilbud.

 

Målgruppen

Målgruppen er unge i 6. – 7. klasser (13 – 14 år), hvor mange unge oplever, at krop og psyke er under store forandringer. 

 

Undersøgelser viser, at hver 5. ung viser flere tegn på dårlig mental sundhed: de er kede af det, nervøse, føler sig uden for eller er pressede af skolearbejdet. Børn og unge med mentale problemer har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre skolen. Mentale helbredsproblemer er medvirkende årsag til frafald fra ungdomsuddannelser. Børn, der ikke trives, har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og sygdomme, der kan vare ved som ung og voksen.

 

Unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, har en mere risikobetonet seksualitet end unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Blandt unge, der har en psykisk lidelse, debuterer flere tidligt seksuelt, og de har en mere risikobetonet seksualitet.

 

Fem procent af drenge og 22 procent af piger har, inden de er fyldt 15 år, haft krænkende seksuelle erfaringer med voksne og/eller uønskede seksuelle oplevelser med jævnaldrende.

 

En sundhedssamtale med eleverne i 6. – 7. klasser vil kunne medvirke til at forebygge ovenstående og hjælpe den unge til øget handlekompetence.

 

Formål

 • at vejlede eleven til aktiv at kunne reflektere, vurdere og vælge egen livsstil og sundhedsadfærd ved hjælp af øgede handlekompetencer
 • at opspore sundhedsrisiko på individ- og gruppeniveau
 • at igangsætte sundhedsydelser på individ- og gruppeniveau tværfagligt og på tværs af forvaltninger, samt skoler og frivillige foreninger

 

Indhold

Sundhedsstyrelsen, Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011) og Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen (2012) anbefaler følgende indhold til en sundhedssamtale i 7. klasse:

 

Sundhedssamtalen gennemføres med den enkelte elev gennem dialog og anerkendende samtale. Følgende emner vil være aktuelle:

 

 • Helbredsundersøgelse: specielt rettet mod kronisk sygdom, vægt og højde og synsprøve.
 • Sundhed: Hvad forstår den unge ved sundhed, egen sundhed, klassens sundhed. Hvilke ændringer ønsker den unge, hvordan skabes disse, og hvad kan være udfordringen.
 • Trivsel: Hvad forstår den unge ved et godt netværk, hvordan har den unge det i skolen, i fritiden, i hjemmet, og hvordan har den unge det med egen krop og kropsforståelse. Hvilke ændringer ønsker den unge, hvordan skabes disse, og hvad kan være udfordringen.
 • Familieliv, livsstil og levevilkår: Den unges forståelse af forskellige former for familieliv, betydningen af familieliv, livsstil og levevilkår, samt betydningen af risikoadfærd.
 • Krop, sind og seksualitet: Den unges forståelse af pubertet, forelskelse, kærlighed, seksualitet, prævention, seksuelt overførte sygdomme, samt psykisk sundhed herunder bevidstgørelse af egne normer, værdier og grænser.
 • Hygiejne: Den unges forståelse og viden om egen hygiejne og forebyggelse af smitsomme sygdomme, samt håndhygiejne.

 

Evaluering

Skolesundhed.dk under Komiteen for Sundhedsoplysning lancerer et landsdækkende spørgeskema, hvor de unge rapporterer i forhold til egen sundhed og trivsel. En sådan undersøgelse danner et godt fundament for emner, som sundhedssamtalerne kalder på. Det vil således være hjælpsomt for sikring af relevans og kvalitet at anvende materiale/spørgeskemaer udviklet af Skolesundhed.dk.

Økonomi

Elevgrundlaget ligger på 950 – 1000 elever fordelt på 42 skoler. En sundhedsplejerske kan gennemføre i gennemsnit 5 sundhedssamtaler pr. dag, hvilket svarer til ca. 200 dage. Ud over selve sundhedssamtalen er der opfølgende møder, tværfaglige møder, møder på tværs af forvaltninger, kompetenceudvikling af sundhedsplejersker samt køretid. I alt vil det svare til ansættelse af 1 sundhedsplejerske.                                                         

 

1 sundhedsplejerske + opkvalificering af hele sundhedsplejerskegruppen

480.000 kr.

Kørsel (gennemsnitsberegning) 200 skolebesøg x 30 km x 3,54 kr.

22.000 kr.

Skolesundhed.dk. (abonnement 40.000) + 40.000 til 1.modul

80.000 kr.

I alt

582.000kr.

 

Der kan ikke anvises finansiering indenfor Børn og Unges budget.    

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud 2016/2017 fremlægges til vurdering og dialog, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til resultaterne for kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dette er den 4. kvalitetsrapport, der er udarbejdet på baggrund af data genereret i Hjernen&Hjertet på dagtilbudsområdet. Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, derfor er den kommunale kvalitetsrapport i år blevet reduceret til 21 sider (Kvalitetsrapporten har ofte fyldt ca. 50 sider). Nogle af de nøgletal, der ikke længere indgår i kvalitetsrapporten er:

 

 • Gennemsnitlig fuld åbningstid pr. uge - Antal timer
 • Gennemsnitligt antal lukkedage pr. år.  - Antal dage
 • Antal pædagoger og andet pædagogisk personale opgjort som fuldtidsstillinger
 • Normeret antal timer seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Faktisk ansættelsestimer total seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Bruttodriftsudgift seneste regnskabsår i alt heraf lønudgift
 • Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk friplads seneste regnskabsår i alt
 • Sygefravær FLD: Antal fraværsdagsværk
 • Medarbejderomsætning: Antal fastansatte medarbejdere ved start af året

  

Kvalitetsrapporten rummer en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen&Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger
 • Overgangsvurderinger
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger (herunder forældretilfredshedsundersøgelse)
 • Skoleudsættere

 

Konklusionen på kvalitetsrapporten for 2016/2017 er i hovedtræk:

 

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt. Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende, at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

I den kommende tid vil der sættes et særligt fokus på to temaer – sprogarbejdet og overgangsarbejdet.

 

Kvalitetsrapporten viser, at antallet af børn, der lander i en særlig eller fokuseret sproglig indsats i år 2017 stort set er det samme som antallet i 2016 og 2015. For første gang i 2016 begyndte dagtilbuddene at sprogvurdere alle 3-årige, og ikke blot den gruppe, hvor man havde en formodning om, at der var behov for en særlig indsats. Det lå således en forventning om, at antallet der landede i en særlig og fokuseret indsats ville falde fra 2015 til 2016, hvilket ikke er sket. Dette vidner om, at der med fordel kan sættes ind med et ekstra fokus på at få denne gruppe reduceret. Selve sprogvurderingen gennemføres i et trygt og legende miljø oftest med barnets kontaktperson.

 

Antallet af skoleudsættere er faldet siden 2011/2012, men de seneste to år er antallet stagneret med en lille stigning i 2018, hvilket må vurderes til at være på et passende niveau. Her vil der også, qua den nye dagtilbudsreform og Herning Kommunes inklusionseftersyn, blive sat et øget fokus på dagtilbuddenes og skolernes samarbejde om barnets overgang. Dagtilbuddene genererer en masse data på hvert barn i Hjernen&Hjertet, der danner et godt fagligt udgangspunkt for en dialog mellem dagtilbuddet og skolen, om hvordan barnet sikres en så optimal overgang som mulig. Et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoler er derfor målet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune.

 

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Kvartalsrapport Dagtilbud maj 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Kvartalsrapport over kapacitet i de enkelte dagtilbudsdistrikter fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede for den pågældende måned. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten for maj er bygget op omkring dagpleje- og vuggestuepladser, da det er her, der er kapacitetsudfordringer.

 

I Herning Kommune starter man typisk i dagpleje eller vuggestue, når man er 10 måneder. Når man fylder 2 år og 9 måneder, overgår man til børnehave.

  

Rapporten for maj 2018 viser, at:

 • Frem til oktober er der større efterspørgsel fra forældrene efter vuggestuepladser i forhold til udbuddet af pladser i samtlige dagtilbudsdistrikter. Der er især højere efterspørgsel end udbud i distrikt: 1 (Tjørring, Skibbild/Nøvling, Sinding), 5 (Sunds, Ilskov), 7 (Herning, Gullestrup), 8 (Snejbjerg, Studsgård) og 9 (Hammerum, Gjellerup).
 • Der er en lidt højere efterspørgsel end udbud af dagplejepladser i nogle af distrikterne. Mest markant er det i distrikt 3 (Ørnhøj, Sørvad, Vind), 4 (Aulum, Hodsager) og 13 (Kibæk).

 

Hvad gøres pt. for at imødekomme efterspørgslen?

 • Der er udvidet med i alt 35 vuggestuepladser fra 1. maj, således den samlede vuggestuekapacitet nu er 680 pladser.
 • Der er i 2018 ansat yderligere dagplejere i distrikt 1(Tjørring, Skibbild/Nøvling, Sinding), 4 (Aulum, Hodsager), 6 (Haderup, Feldborg), 7 (Herning, Gullestrup), 9 (Hammerum, Gjellerup) og 10 (Lind). Derudover er der igangsat en rekrutteringsstrategi, der skal sørger for, at der hurtigere kan ansættes dagplejere, når der er behov. Strategien fokuserer på inddragelse af dagplejerne, øget samarbejde med Jobcentret, stærkere markedsføring, bl.a. i form af udarbejdelse af en ny folder, flere personalegoder (herunder italesættelsen af dagplejen som et attraktiv erhverv) og uploading af flere billeder og videoer på de sociale medier. Strategien fremgår på side 5 i kvartalsrapporten (se bilag).

 

Herudover arbejdes der på at øge belægningen i Dagplejen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Solstrålen afdeling Skoven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets møde den 18. april 2018 pkt. 40 fremlægges herved tillægssag omhandlende renovering af daginstitutionen Børnehuset Solstrålen, afdeling Skoven. Afd. Skoven er beliggende Fenrisvej 22.

Sagsfremstilling

Børnehuset Solstrålens afdeling Skoven er pt. under omdannelse til naturbørnehave med plads til 46 børnehavebørn. Visioner og legepladsideer er indarbejdet i renoveringsbeskrivelsen, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Forslag til renovering af Skoven er udarbejdet af repræsentanter fra ledelsen i Solstrålen/Skoven, medarbejdere i Solstrålen/Skoven, Kommunale Ejendomme og Børn og Unge.

 

Renoveringen omfatter følgende hovedområder:

 • Nyt ventilationsanlæg med Zoneopdeling
 • Ny belysning
 • Ny varmestyring med zoneopdeling
 • Akustikregulering
 • Renovering af toiletter
 • Renovering og forbedring af legeplads

Økonomi

Beregnet anlægsbudget:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager oplægget til efterretning, og oplægget indgår i de fremtidige drøftelser og drøftelser af anlægsbudgettet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget fik på deres møde den 18. april 2018 pkt. 41 programoplæg for arealoptimering og kapacitetstilpasning i Skalmejeområdet til orientering.

 

Udvalget tog programoplægget til efterretning og ønskede at se programoplægget tilpasset således, at etape 1 og 3 samles.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning om tilpasning af programoplægget har Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme tilrettet programoplægget således, at etape 1 og 3 er samlet.

 

Programoplægget indeholder følgende elementer:

Lokaleoptimering:

 • Opsigelse af lejemålet Skalmejevej 50
 • Afhændelse af Vibevej 33

 

Ny- og ombygning:

 • Nybyggeri af daginstitution til børnehave og vuggestue - skal bygges sammen med Skalmejegårdens nuværende lokaler ved skolen
 • Ombygning  af Skalmejeskolens eksisterende lokaler, således de kan dobbeltudnyttes til også at rumme fritidshjem 1 og 2 børn
 • Fælles administration og personalefaciliteter
 • Udvidelse af skolens sal til en "hel" hal.

 

Programoplægget er vedlagt som bilag.

 

Overslag over erstatningsbyggeri for pavillon er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter programoplægget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Susanne Nielsen skoleleder på Åmoseskolen og bygningsansvarlig for Holtbjerg Midtpunkt har sendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt på Valdemarsvej.

 

Jf. Byrådsbeslutning fra 16. februar 2009 skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med at etablere videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt er at forebygge kriminalitet, hjælpe politiet med fremtidig opklaring af kriminalitet og for at skabe tryghed for Holtbjerg Midtpunkts personale og brugere.

 

Holtbjerg Midtpunkt har gennem den seneste tid oplevet, at deres arealer i større grad anvendes uhensigtsmæssigt af en gruppe borgere udenfor Holtbjerg Midtpunkts åbningstid. Flere gange ugentligt møder personalet ind til knuste flasker, hærværk og et omfattende affaldssvineri. Politiet har ønsket eventuelle overvågningsbilleder ved henvendelser.

 

Der ønskes etableret overvågning i følgende tidsrum:

Mandag – fredag: Tidsrummet kl. 16.45 – 6.30.

Torsdag: Tidsrummet kl. 20.00-6.30.

Lørdag – søndag (samt helligdage og ferier): Hele døgnet

 

Holtbjerg Midtpunkt er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og har udarbejdet retningslinjer for videoovervågningen. Den tekniske løsning er drøftet med Koncern IT, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder Herning Kommunes installationskoncept.

 

Der monteres 12 kameraer på væggen ved gangareal, udendørsareal osv., som ”kigger på hinanden”, så de overvåger hinanden og tilsammen dækker det ønskede område. Der er vedhæftet bilag med information om, hvor de forskellige kameraer er opsat, og hvilket område de dækker.

 

Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af videoovervågningsudstyret ligger hos ledelsen på Åmoseskolen/bygningsansvarlig for Holtbjerg Midtpunkt.

 

Alle institutioner på Holtbjerg Midtpunkt har fået tilsendt ansøgning og retningslinjer, således brugerråd, bestyrelser m.v., og alle har godkendt ansøgning og diverse bilag til ansøgningen.

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Holtbjerg Midtpunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af videoovervågning ved Holtbjerg Midtpunkt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Ansøgning om dispensation for klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra 4 skoler om dispensation for klassestørrelse på 28 elever ved planlægning af skoleåret 2018-2019. Ansøgningerne fremlægges til behandling i Børne- og Familieudvalget og til endelig behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jf. Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

 

4 skoler har fremsendt ansøgning om dispensation for elevtallet på 28 i skoleåret 2018-2019:

 

Lundgårdskolen ansøger om, at skolens kommende 1. klasse og kommende 3. klasse gennemføres med et elevtal på 29, hvilket giver større sociale rammer for eleverne fremfor to klasser med 14 og 15 elever.

 

Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds, ansøger om, at den internationale linje i kommende 8. klasse gennemføres med 29 elever. Skolen oplyser, at det i efterfølgende skoleår ikke skulle give problemer, da der sandsynligvis skal en del elever på efterskole.

 

Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum, søger om, at skolens kommende 7.b gennemføres med 29 elever. Hermed undgår skolen at flytte en elev til 7.a.

 

Herningsholmskolen ansøger om at etablere tre 5. klasser med hhv. 28 elever i to af klasserne og 29 elever i den trejde klasse. Det er skolens erfaring, at elevtallet godt kan stige hen over et skoleår, men skolen vurderer, at det pædagogisk ikke er den bedste løsning at lave fire klasser. Dette begrunder skolen med, at klasserne ved overgangen til udskoling altid mister elever til Skolen på Sønderagers talentklasser, ligesom der også er elever, der tager på efterskole. Skolen ville i så fald om få år skulle reducere klasserne igen, hvilket vil skabe uro både blandt elever og forældre. Skolen påtænker i stedet at skabe gode muligheder for holddeling i klasserne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der gives dispensation for klassestørrelsen i de ansøgte klasser på Lundgårdskolen, Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds, Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum, samt Herningsholmskolen i kommende skoleår.

Beslutning

Det gives afslag til alle ansøgninger. Ansøgning fra Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds er øvrigt trukket tilbage.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning fra Koglens interne skole om reduktion i timetallet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger Koglens interne skole på de sikrede afdelinger i Stakroge om nedsættelse af undervisningstimetallet i folkeskolens boglige fag.

Sagsfremstilling

Koglens interne skole på de sikrede afdelinger i Stakroge modtager unge anbragt efter § 63 b i lov om social service. Den gennemsnitlige anbringelsestid pr. ung er ca. 70 dage.

 

Under anbringelsen tilbydes alle unge (uanset alder) undervisning på folkeskoleniveau og undervisning i håndværksmæssige færdigheder.

 

Af hensyn til de unge gennemføres alt skoleundervisning i mindre grupper og altid med to-lærerordning. Begrundelsen for denne ordning er, at Koglen oplever meget store variationer i de unges faglige niveauer og motivation for undervisning samt sikkerhed for såvel anbragte som ansatte. Diagnoser ses ofte hos flere af eleverne, hvorfor den tætte lærerkontakt er nødvendig for at skabe fremdrift i undervisningen og give mulighed for tæt individuel sparring og vejledning til eleverne.

 

Undervisningen i folkeskolens boglige fag gennemføres i tidsrummet 8.30-14.10. I skoleåret 2018-19 undervises der i 42 uger, hvilket udgør 1191 timer.

 

På baggrund af ovenstående samt § 16 b i lov om folkeskolen ansøger Koglen om godkendelse af det nedsatte timetal, eftersom det ikke når de 1400 timer, som lov om folkeskolens § 14 b foreskriver for et skoleår på 7.-9. klassetrin.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at undervisningstimetallet på den interne skole nedsættes som ansøgt.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Evaluering af Social Pejling - SSP

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 22. februar 2017 blev det besluttet, at formidlerteamet under Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP) skal implementere projektet Social Pejling for 6. årgang på alle folkeskoler i Herning Kommune i skoleåret 2017/18. Det blev endvidere besluttet, at projektet skulle evalueres og genbehandles på Børne- og Familieudvalgets møde i foråret 2018.

 

Evaluering af pilotprojekt i skoleåret 2017-18 samt ansøgning om indarbejdelse af fremtidig finasiering angående social pejling på 6. årgang fra skoleåret 2018-19 og overslagsårene i budgetplanlægningen fremlægges til behandling i Børne- og Familieudvalget med henblik på en permanent implementering af social pejling på 6. årgang i alle kommunale skoler i Herning.

Sagsfremstilling

Social Pejling er en måde at arbejde med flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser på.

 

Flertalsmisforståelser er: Når et flertal tror, at en holdning eller/og adfærd er normalt, men det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Sociale overdrivelser er: Hvis man tror noget er normalt (normen), men i virkeligheden forholder det sig ikke sådan.

 

Det kan være problematisk at have overdrevne forestillinger om andre individers adfærd, da især børn og unge i denne sammenhæng har et stort behov for at føle sig som en del af normaliteten og gruppen. For at imødekomme dette behov kan børn og unge udvikle en risikoadfærd, som ikke er ”nødvendig”, hvis de børn og unge pejler sig efter individer, som ikke har denne risikoadfærd.

 

Social pejling bruges i det forbyggende arbejde til at oplyse eleverne om, hvordan virkeligheden ser ud, via Ungeprofilundersøgelsen. Deres pejlinger eller forestillinger korrigeres, så denne stemmer overens med virkeligheden. Social pejling er dermed en arbejdsmetode mod flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.

 

Formål

Arbejdet med social pejling og sociale misforståelser har til formål at styrke trivslen hos eleverne på 6. årgang. Det er en forlængelse af samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiets (SSP) nuværende indsatser i 4. årgang (Digital trivsel), samt 8. årgang (Trivselsdage). Derudover kan en forebyggelse af sociale misforståelser/overdrivelser være med til at styrke de beskyttende faktorer, samt forebygge en udvikling af eventuelle risikofaktorer på et generelt niveau.

 

Den samlede indsats med Digital trivsel, Social Pejling og Trivselsseminar skal ses som en del af Herning Kommunes forebyggelsesindsats (Herningmodellen - Børn og Unge), hvor tidlig opsporing, trivsel og inklusion er gennemgående temaer.

 

Social pejling - lektioner/opbygning

Målgruppen er børn og unge i alderen 11-13 år på 6. årgang på alle kommunale skoler i Herning og deres forældre. Evalueringens data tager udgangspunkt i 11 skoler, da implementeringen af social pejling på alle folkeskoler i Herning kommune ikke var færdiggjort ved evalueringens sluttidspunkt. For nærmere præcisering af skolerne henvises til vedlagte evaluering af social pejling.

 

Social pejling forløber over fire lektioner med et afsluttende forældremøde om aftenen. Eleverne bliver præsenteret for en række sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, hvor forholdet mellem forestillinger og faktiske forhold er det centrale. Eleverne udarbejder slutteligt en fælles hensigtserklæring med beskrivelse af klassefællesskabets normer og værdier.

 

Forældremødet giver indsigt i elevernes erkendelser, samt et indblik i sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser på baggrund af den evidensbaserede forskning.

 

Data fra evalueringen/projektets målopfyldelse

Størstedelen af målsætningerne for indsatsen Social Pejling er opnået. Dette betyder, at eleverne gennem oplæg og inddragelse har fået brugbare værktøjer til at gennemskue sociale misforståelser, kendskab til begreberne flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. Desuden lærer eleverne at forholde sig kritiske overfor deres egne fordomme omkring andre personer og den information, som de modtager fra andre. Derudover har eleverne fået et indblik i menneskers behov for at følge gruppen, samt arbejdet med deres egne grænser og mavefornemmelse. De adspurgte elever svarer, at det var en sjov og læringsrig dag.   

 

Adspurgt, om skolen skal forsætte med at afholde den forbyggende indsats Sociale Pejling, svarer henholdsvis 85 % af forældrene og 100 % af lærerne, at de ønsker en fremtidig implementering af Social Pejling:

 

 

72 % af forældrene svarer, at de har fået et bedre udgangspunkt for at kunne tale sammen om udfordringerne i hverdagen. Derudover angiver 80 % af forældrene, at oplægget til forældrene gav indblik i begreberne flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.

 

93,6 % af forældrene tilkendegiver, at de har fået ny viden omkring normal adfærd blandt børn og unge. Der kan derfor argumenteres for relevansen i at afholde forældremødet, da det giver forældrene og eleverne et fælles grundlag angående flertalsmisforståelser, sociale overdrivelser, og normal adfærd for børn og unge, som de kan anvende i det daglige liv.

 

Størstedelen af lærerne angiver, at eleverne taler med dem om indholdet efterfølgende, og at eleverne har fået noget ud af dagen. 70 % af lærerne har lært noget nyt om klassen. Derudover udtrykker de fleste lærere, at de vil arbejde videre med de præsenterede emner, herunder hensigtserklæringen. Dette indikerer, at indsatsens grundlag har en mulighed for at bliver en del af klassens daglige praksis.    

 

Resultatet af evalueringen viser, at forældre, lærere og elever har en positiv oplevelse af indsatsen med den nuværende opbygning.

Økonomi

Til gennemførelse af pilotprojektet i skoleåret 2017-18 blev der af Børne- og Familieudvalgets pulje bevilget 99.850 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager evaluering af social pejling til efterretning
at Forvaltningen indgår i drøftelse med UngHerning om inddragelse af elementer i social pejling i UngHernings andre aktiviteter.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Forberedende grunduddannelse (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 x

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Folketinget har indgået aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018.

 

Kommunerne indstiller via KKR forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler, hvorefter Undervisningsministeren foretager den endelige fastsættelse.

Sagsfremstilling

Folketinget indgik den 17. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, hvori det er aftalt, at en række forberedende tilbud og uddannelser skal omlægges, og at der i stedet skal etableres et nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til personer under 25 år benævnt forberedende grunduddannelse (FGU).

 

Den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018. Lovforslaget har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af forberedende grunduddannelser. Lovforslaget fastlægger desuden finansiering af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Lovforslagets hovedformål er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelser.

 

Samtidig med lovforslaget er der fremsat lovforslag om forberedende grunduddannelse, om kommunal indsats om vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år samt om ændringer af forskellige love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv.

 

KKR holder et ekstraordinært møde den 17. maj 2018 med henblik på afgivelse af en samlet indstilling til Undervisningsministeren om forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler.

 

Lokalt har løbende drøftelser ført til forslag om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

 

Når loven og med tilhørende følgelove er endeligt vedtaget forventes den indholdsmæssige del af Forberedende Grunduddannelse behandlet i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.

 

Sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller 7. maj 2018, pkt. 170:

at Der overfor KKR afgives indstilling om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. maj 2018, pkt. 170:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Der overfor KKR afgives indstilling om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Brev til kommunalbestyrelsen vedrørende den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud (vedhæftet)
 • Orientering om brug af talentspejderne (notat vedhæftet)
 • Program for besigtigelsestur for Børne- og Familieudvalget torsdag d. 28. juni 2018 (vedhæftet)
 • Kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen (bilag vedhæftet)
 • Orientering om tillæg på skoleområdet

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Orienteringen om tillæg på skoleområdet udsættes til næste møde. Orientering om nødberedskab blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Budgetoverholdelse på Service Område 16 i 2019 og frem

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer