Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 30. januar 2013
Mødested: Brændgaardskolen, Brorsonsvej 2-4, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.06.08-A21-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Udviklingsstrategi 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. for Børn og Unge foreligger til godkendelse. Inputtet har været i høring  og høringssvar fra Handicaprådet, DH Herning samt administrationens bemærkninger foreligger til orientering.  
 

Sagsfremstilling

Fra marts 2011 har kommunerne fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.  
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, som blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale vurderinger og skøn af behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.  
 
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 13. marts 2011 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes kooordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis – herunder ensretning af oplysninger, der indhentes. Som følge heraf er der indarbejdet et nyt skema i bilag 1, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.  
 
 
Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014 er sendt i høring i følgende:
 

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet (kun input på voksenområdet)

 • DH Herning

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • LEV Herning

 • SIND - Ringkøbing Kreds

 • Hjerneskadeforeningen, lokalforening Midt/Vest

 • ADHD - lokalafdeling Midt/Vest

 

Herning Kommune har modtaget høringssvar fra:

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet

 • DH Herning

 • SIND, Ringkøbing Kreds

 

Høringssvar fra Handicaprådet og DH Herning samt administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.


Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer til Udviklingsstrategien. Deadline for at sende Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014 til Sekretariatet for Rammeaftaler er 10. januar 2013. Vedlagte skema er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler inden deadline med forbehold for fagudvalgenes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning, hvilket indebærer, at de ikke giver anledning til ændringer i Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014

 

at Børne og Familieudvalget godkender bilag 1, som indeholder afkrydsningsskema med vurdering af behov m.v. på børneområdet (1), fritekstskema (2), skema vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud (3) samt kommunens overvejelser om tilbudsviften (4) 

Beslutning

Høringssvarene taget til efterretning.

 

Bilag godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Klatretræet, Kibæk ansøger om at samle institutionen i én bygning på Ollingvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den kommunale daginstitution Klatretræet søger om samling af institutionen på én adresse: Ollingvej, Kibæk pr. 1. juni 2013.

 

Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme har vurderet nærmere på ansøgningen og udfra en totalvurdering anbefales BFU at godkende at Klatretræet samles til én institution.  

 

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Klatretræet i Kibæk har søgt om at få mulighed for samling af hele institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.

 

I dag er institutionen dels i kommunale bygninger beliggende Østergade, Kibæk, dels i kommunale bygninger beliggende Ollingvej. Sidstnævnte byggeri er elopvarmet pavillonbyggeri.

 

Klatretræet ønsker samling af instititutionen som en løsning her og nu, men arbejder samtidigt på etablering af en helt ny daginstitution som erstatningsbyggeri. Børne- og Familieudvalget fik på møde den 19. december 2012 forelagt en status for dette projekt.

 

Klatretræet har et større merforbrug samt et lidt dalende børnetal og kan se nogle muligheder for at udnytte stordrifts fordele ved at samle institutionen et sted, som dermed kan være medvirkende til at reduere institutionens merforbrug.

 

På baggrund af fusionen har både børn, forældre og personale gennermlevet en del forandringer.

 

Kulturmæssigt har personalet oplevet mere fællesskab i fusionen, og det vurderes, at personalet er nået så langt, at de er klar til en fysisk sammenlægning.

 

Klatretræet peger selv på følgende fordele ved at samle institutionen et sted:

 

 • Bedre udnyttelse af personaleressourcer

 • Større faglighed, idet der vil være en bedre udnyttelse af sparring, faglighed og struktur omkring børnene

 • Bedre muligheder for det pædagogiske arbejde omkring vores værdier og dagligdag; nemmere at finde tid til nærvær i små grupper med børnene, når der er mere personale samlet et sted

 • Ledelsesmæssigt vil man blive oplevet mere synlige og nemmere at træffe både for personale og forældre

 • Evt. økonomisk besparelse på drift af Østergade, som kan medtænkes i afvikling af underskuddet

 • Salg af Østergade 20 vil evt. kunne indgå som delvis finansiering af fremtidigt institutionsbyggeri

 

Såvel forældrebestyrelse som personalet er indforstået med en samling af institutionen på Ollingvej.  

 

Situationen er i dag, at 2 pavilloner på Ollingvej er aflåst, og således ikke benyttes pt., men ved samling af institutionen vurderes det, at der kan blive behov for genåbning af begge pavilloner.

 

Det vurderes, at Klatretræet vil kunne rumme sine børn på Ollingvej, men det vil medføre en ændret disponering af bygningerne.

 

Kommunale Ejendomme har vurderet på samling af institutionens aktiviteter på Ollingvej.

 

Østergade 20:

Bebyggelsen er opført i 1910 som en erhvervsejedom med beboelse.Ejendommen er løbende om- og tilbygget for at tilgodese formålet at fungere som daginstitution.

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard.

På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, akustikregulering samt etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

Ollingvej:

Bebyggelsen er opført i 1993 som en mobil landsby for bosniske flygtninge. Bebyggelsen er som en mobilbebyggelse udført i en høj kvalitet og er at sammenligne med et stationært byggeri.

 

Bygningens vedligeholdelses stand er middel i forhold til Herning Kommunes standard. På sigt må man påregne større udgifter til renovering af toiletter, at udføre akustik regulering og etablering af tidssvarende ventilationsanlæg.

 

På det bygningsmæssige er der ikke noget, der taler for, at det er en dårlig ide at flytte aktiviteter fra Østergade til Ollingvej. Det antages, at de fremtidige vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger bliver mindre ved at flytte til Ollingvej.

 

Ved åbning af 2 pavilloner vil de samlede driftsudgifter, når institutionen er samlet på Ollingvej, være samme niveau som driftsudgifterne er i dag totalt set, men institutionen vil kunne profitere af stordriftsfordele og således ad den vej reducere merforbruget.  

 

Der er ikke umiddelbart behov eller ønsker til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med samling af institutionen. Omkostningerne ved flytningen vil være til det rent fysiske ved at flytte inventar mm til Ollingvej samt invendig maler istandsættelse, hvilket anslået vil beløbe sig til 50.000 kr., som Center for Børn og Læring afholder.

 

Der bør overvejes investering i en mere energivenlig opvarmningsform pga. elopvarmningen.

 

Center for Børn og Læring har drøftet ansøgningen med Klatretræets ledelse og vurderer totalt set, at det med baggrund i det skitserede, er en fornuftig løsning at samle institutionen på Ollingvej pr. 1. juni 2013.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Klatretræet samles til en institution på Ollingvej pr. 1. juni 2013
at bygningen Østergade sættes til salg.

Beslutning

Indstilling godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget vedr. salg af bygning.

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2013/14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2013/14, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt, samt ansøgninger om udsættelse af skolegangen.

 

Indskrivningen til skoleåret 2013/14 har for første gang været digital.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget godkende oprettelse af 53 0. klasser i skoleåret 2013/14
at udvalget godkende ansøgninger om optagelse i andes skoledistrikt
at forvaltningen bemyndiges til at koriegere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Anette Nørtoft  

Ansøgning fra Aulum Byskoles bestyrelser om bygningsmidler til skolens SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Aulum Byskoles skolebestyrelse er modtaget 2 ansøgninger om midler til indvendig vedligehold samt reetablering af legeplads ved nyetableret SFO.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Krudthuset blev i forbindelse med Dagtilbudskabalen omdannet til en SFO under Aulum Byskole.
 
Skolens bestyrelse sender dels en ansøgning om reetablering af legeplads på 300.000 kr. og dels en ansøgning ekstraordinær indvendig vedligehold på 500.000 kr.
 
Ansøgningerne er begrundet i manglende indvendig vedligehold samt at legepladsredskaberne er blevet kasseret af det kommunale årlige legepladstilsyn.
 
Center for Børn og Læring har ikke budgetmæssig mulighed for at anvise finansiering eller tilskud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag af budgetmæssige årsager
at ansøgningerne medtages i budgetdrøftelserne for budget 2014 og overslagsår.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Anette Nørtoft  

Ansøgning om opsætning af videoovervågning fra Hammerum Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Hammerum Skole er modtaget ansøgning om tilladelse til opsætning af videoovervågning på skolen.
 
I henhold til tidligere principdrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget om videoovervågning skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. februar 2009 pkt. 46 hvor det blev principgodkendt, at der kan anvendes TV-overvågning af de kommunale bygninger. De enkelte forvaltningsdirektører indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Sagsfremstilling

Hammerum Skole søger med baggrund i gentagne tilfælde af hærværk om opstilling af 10 videokameraer på skolen.
 
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med kommunens risikostyringskoordinator.
 
Projektbeskrivelse, hærværksopgørelse, oversigtskort over placeringssteder samt retningslinier for videoovervågning på Hammerum Skole er vedhæftet som bilag.
 
Der søges ikke om økonomi til projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender med anbefaling ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget til vedtagelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om 24 elever i klasserne på Herningsholmskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen ansøger om, at klassekvotienterne på Herningsholmskolen ikke overstiger 24. Det vil sige, at elev nr. 49 udløser et 3. spor.

Sagsfremstilling

Tildelingskriterierne til alle skoler er indrettet efter folkeskolelovens angivne maksimale elevtal pr. klasse, som er 28.
 
En fravigelse fra dette, som eksemplet i ansøgningen, hvor den 49. elev udløser bevillinger til en ekstra klasse vil således eksempelvis på 5. årgang give en årlig merudgift på 196.000 kr.
 
Bygnings/ lokalemæssigt vil en imødekommelse af ansøgningen give visse udfordringer.
 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler afslag af principielle og budgetmæssige årsager.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.09-G00-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om midler til oprettelse af erhvervsklasse ved Herningsholmskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen ansøger om oprettelse af erhvervsklasse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ønsker, at erhvervsklassen er målrettet
 

 • Fagligt svage elever, som ikke kan gennemføre folkeskolens afgangsprøver

 • ”Socialt” udsatte unge

 • Skoletrætte unge

 • Unge med risiko for at blive ekskluderet til ekstern specialpædagogisk tilbud

 

Undervisningen skal være individuel og vil variere mellem 10 og 24 ugentlige lektioner.
 
Ansøgningen andrager minimum 250.000 kr.
 
Forvaltningen bemærker, at Børne- og Familieudvalgets beslutning den19. december 2012 om afsættelse af midler til erhvervsklasser blev sat i bero indtil evalueringen af nuværende forsøg på Skolen på Bjergevej foreligger. Denne evaluering vil foreligge til udvalgets møde den 6. marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler at ansøgningen vil indgå i en samlet stillingtagen til anvendelse af forsøg med erhvervsklasser, når evaluering af forsøget på Skolen på Bjergevej foreligger.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning fra Herningsholmskolen om 11. skoleår i centerklasserne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen ansøger herved om mulighed for at tilbyde 11. skoleår i konkrete tilfælde til afgangselever fra centerklasserne.

Sagsfremstilling

Tidligere var der i ganske få tilfælde mulighed for at tilbyde et 11. skoleår til ovennævnte elevgruppe. Denne bortfaldt imidlertid med oprettelsen af den særlige ungdomsuddannelse – STU – som tilbydes på Ungdomscenter Knudmosen.
 
Det bemærkes, at den årlige merudgift andrager ca. 220.000 kr. pr. elev der i givet fald tilbydes et ekstra skoleår.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler afslag af principielle og budgetmæssige årsager
at der henvises til Herning Kommunes særlige tilbud om ungdomsuddannelse på Ungdomscenter Knudmosen.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.11.01-P20-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Sæt "Drøn på skolegården"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestervangskolen og Molevitten har udarbejdet projektansøgning til ”Drøn på Skolegården”.


”Drøn på skolegården” er en landsdækkende kampagne, der støtter udviklingsforløb med fokus på mere leg og bevægelse i og omkring skolen med sparring og økonomisk støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Projektets gennemførelse fordrer kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

Vestervangskolens og Molevittens projektansøgning vedr. den gamle skolegård, som har indskoling, fritidshjem, børnehave og junior klub som daglige brugere.
 
I projektets visionsdel hedder det: Man vil inddrage lys/skygge, regn/sne, storm/vindstille aktiviteter, så rummet altid er i forandring, men aldrig i forfald.
 
Natur og Grønne områder, arkitekter, ergoterapeuter, naturvejleder, idrætsstuderende og kunstnere vil blive inddraget i såvel proces som projektetudførelse.
 
Projektet er 2 delt - dels en projektmodningsfase i 2013 og dels selve projektudførelsen i 2014.
 
Projektmodningen finansieres af "Drøn på skolegården" og Vestervangskolen / Molevitten.
 
Selve projektudførelsen har et budget på 2.000.000 kr., hvoraf der søges om 1.000.000 kr. fra "Drøn på Skolegården". De resterende 1.000.000 kr. skal kommunalt finansieres. Vestervangsskolen og Molevitten foreslår tilsammen 400.000 kr. fra skole/institution og ansøger om 600.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget.
 
Forvaltningen kan anbefale projektet. Finansieringen og fordelingen mellem skole/ institution og Børne- og Familieudvalget afklares i forbindelse med budget 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget principgodkender projektansøgningen
at Børne- og Familieudvalgets andel afklares endeligt ultimo 2013.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Connie Brink Bolding  

Svømmeundervisning i skoleåret 13/14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra BFUs møde 19. december 2012 pkt.144:

Det blev på Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. februar 2012 besluttet at ny svømmeordning skulle afprøves på forsøgsbasis på et mindre antal skoler, hvorefter erfaringerne skulle evalueres efter et år.

 

Sunds Skole og Brændgårdskolen har i efteråret 2012 været med i forsøgsordningen og konklusionen på tilbagemeldingerne er, at det har været et rigtigt godt forløb, som kan anbefales fremover.

 

Begge skolers evaluering vedlægges som bilag.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Herning Svømmeklub afholdt en række planlægningsmøder med afsæt i de indhøstede erfaringer på de to forsøgsskoler og med baggrund heri kan forvaltningen anbefale, at den nye svømmeordning igangsættes med virking fra 1. august 2013

 

Udgifterne vil kunne holdes inden for eksisterende budgetter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplyser supplerende:

 • Hvis den enkelte elev får forfald tilbydes de gratis medlemsskab af Herning Svømmeklub, så de kan indhente den manglende undervisning på nogle af Herning Svømmeklubs eksisterende hold.

 • Skolernes Idrætsudvalg afholder stormøde få dage før udvalgsmødet. Der vil foreligge en udtalelse fra dette stormøde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny svømmeordning med ikrafttræden 1. august 2013.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.18-P05-1-13 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Afgangsskolestatistik pr. nov. 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har en målsætning om at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Denne målsætningen er i oversstemmelselse med regeringens målsætning.

Som en del af Kvalitetsrapporten for folkeskolerne skal der udarbejdes en statistik for elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse.

Denne statistik suppleres i kommende kvalitetsrapporter med en oversigt over den uddannelsesmæssige status for de 15 - 19 årige, der har afsluttet 9. klasse på navngiven skole, selvom de efterfølgende har gået på en anden skole (efterskole, friskole eller anden folkeskole).

Denne statistik, der fremlægges til orientering er den anden afgangsskolestatistik. Den første blev udarbejdet i februar 2012.

Sagsfremstilling

Afgangsskolestatestikken sætter fokus på de unges uddannelsesmønster på baggrund af, hvilken skole de har taget deres grundskoleuddannelse på. Statestikken er således med til at skabe et billede af, hvordan unge fra folke - og friskoler agerer i uddannelsessystemet.

 

Statistikken pr. november 2012 er opgjort således, at special- og centerklasser er adskilt fra almenundervisningen. I denne del af statistikken er det på nogle skoler få elever, der indgår, da der ikke er afgangselever hvert år i alle special/centerkalsser. 

 

Analysen fokuserer på de elever, der har afsluttet grundskolen - dvs. at der optræder skoler i statistikken, som på indeværende tidspunkt ikke har 9. klasse i forlængelse af strukturændringen, der blev implementeret fra august 2011.

 

Den unges uddannelsesmæssige status beskriver, hvor langt den unge pt. er nået i uddannelsessystemet, og defineres ud fra følgende kategorier:

 • I gang med uddannelse (grundskole eller ungdomsuddannelse)

 • fuldført ungdomsuddannelse (gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser (grundforløb+ hovedforløb, erhvervsgrunduddannelse (egu)), STU eller private uddannelser)

 • I gang med anden aktivitet end uddannelse, som består af "forberedende og udviklende aktiviteter"(f.eks. arbejde, produktionsskole og VUC), "Midlertidige aktiviteter" (f.eks. offentlig forsørgelse eller orlov) samt andet "andet", hvilket omfatter de unge over 18, som senest ha afsluttet, afbrudt eller aftalt en aktivitet

 

Statistikken anvendes til at følge udviklingen af i hvilken grad elever, der har afsluttet grundskolen på en skole i Herning Kommune, er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Statestikken udarbejdes årligt i oktober måned.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at statestikken tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-6-12 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Talenttilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

TalentTilbuddet er tidligere behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøder den 23. maj 2012 og 8. august 2012 .
 
I efteråret 2012 er to pilotprojekter under overskriften: ‘TalentTilbud’ blevet afviklet i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Herning Kommunes skoler.
 
I forbindelse med projektet blev nedsat en styregruppe, bestående af uddannelsesledere fra stx (det almene gymnasium), htx (det tekniske gymnasium) og HF(højere forberedelseseksamen) & VUC(voksen uddannelsescenteret) samt 2 skoleledere. Denne gruppe blev efterfølgende udvidet med repræsentanter fra Museum Midtjylland og skolelederen fra Sunds Skole.
CBL(center for børn og læring) -centralt har sammen med styregruppen tilrettelagt begge tilbud.
 
Det ene tilbud var rettet mod elever fra 8.-9. klasse og det andet mod 4.-6. klasse.

I hvert tilbud har en folkeskolelærer fungeret som klasselærer og koordinator, mens Ungdomsuddannelser og Museum Midtjylland har leveret undervisere.
 
Målgruppen var elever med særlige forudsætninger, der ville have lyst til eller brug for ekstra/andre udfordringer samt mulighed for at skabe et netværk omkring deres interesser.

Sagsfremstilling

Evalueringen af pilotprojektet har tydeliggjort nye dilemmaer:

 • Hvordan indgår friskolerne i tilbuddet?

 • Hvordan findes pigerne?

 • Hvordan samarbejder Ungdomsuddannelserne med CBL – og hinanden?

 • Bør målgruppen udvides fra de 2 % til de 10 %?

 • Hvordan styrkes skolernes evne og kompetence til at inkludere de dygtigste elever? 

 
På baggrund af de indhøstede erfaringer, foreslås at iværksætte et nyt projekt, der vil udvide målgruppen, tilbyde flere linjer og bygge videre på det, der har virket godt.

Principperne for et nyt projekt i 2013-2014, kan omfatte to temaer

1. talenttilbud til eleverne

2. uddannelse af resursepersoner på skolerne, der kan omsætte den viden og erfaring projekterne genererer til praksis i den almene skolehverdag.

 

ad 1. talenttilbud til eleverne:

 • I samarbejde med ungdomsuddannelserne etableres linjer, som udbydes på hver ungdomsuddannelse

 • I samarbejde med interesserede aktører etableres tilbud, der dækkes 0-16 år

 • Alle tilbud har tilknyttet en klasselærer, med tilknytning til kommunes folkeskoler

 • Cbl sikrer optagelsesproceduren

 • Alle tilbud afholdes samlet inden for en økonomisk ramme på 2500 kr. pr. deltagende elev.

 • Udgiften deles mellem kommunes folkesskoler efter størrelse, mens serviceområde 10, centralt afholder udgiften for 0-6 år

 • Transportudgifter afholdes af forældrene

 • Friskolernes betaler for deltagende elever

 

 

Tilbuddet kunne f.eks. se således ud. 

[image]

ad 2
Der oprettes et forløb for 1 lærer pr. skole som giver kompetence til at vejlede kollegaer i forhold til undervisning af de dygtigste elever.   Dette forløb har 3 dages varighed og placeres i starten af skoleåret 2013-2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at evalueringen tages til orientering
at der etableres et projekt i skoleåret 2013-2014
at projektet udformes i samarbejde med ungdomsuddannelserne og andre relevante samarbejdspartnere
at elever fra friskolerne deltager mod deltagerbetaling fra friskolerne.

Beslutning

Evaluering taget til orientering.

Det er besluttet,

at projektet fortsætter i sin nuværende form med fokus på udbredelse til alle skoler samt styrkelse af lærernes kompetencer.

at Friskoler kan deltage mod deltagerbetaling, når der er ledige pladser.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.05-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udvidet undervisningstimetal fra skoleåret 2013 - 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2013 vedtog forligspartierne at timetallet i 6. – 9. årgang sammenlagt skal øges med 7 ugentlige lektioner. Ligeledes vedtog Byrådet, at øge det ugentlige timetal på 3.,4. og 5. årgang med 0,75 lektion pr. uge fra skoleåret 2014-15. Ændringen sker fra skoleåret 2013-14 og bevirker, at alle elever i Herning Kommune modtager undervisning i forhold til ministeriets vejledende timetal.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes minimums ugentlige undervisningstimetal på hver årgang ændres på følgende måde:

 

[image]

 

I 0. - 6. årgang fordeles de ugentlige lektioner i 2013-14 i overensstemmelse med ministeriets minimumstimetal og skolens principper for de enkelte fagområder.

I 7. - 9. årgang fordeles de egentlige lektioner i 2013-14 således at ministeriets vejledende timetal for det enkelte fag opfyldes samlet for 7. - 9. årgang.

 

Fra skoleåret 2014-15 fordeles de ugentlige lektioner på fagene således, at ministeriets vejledende timetal for det enkelte fag opfyldes over skoleforløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det ugentlige minimums undervisningstimetal er i overensstemmelse med ovenstående skema for henholdsvis august 2013 og august 2014
at de ugentlige lektioner i 0. - 6. årgang fordeles i 2013-14 i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal og skolens principper for de enkelte fagområder
at de ugentlige lektioner i 7. - 9. årgang fordeles i 2013-14 således at ministeriets vejledende timetal for det enkelte fag opfyldes samlet for 7. - 9. årgang
at timerne fordeles på fag, således at ministeriets vejledende timetal for det enkelte fag opfyldes over hele skoleforløbet fra august 2014.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisatorisk placering af Minihøjskolen samt AOF og FOF

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 X
 X
 X
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

I forbindelse med et løbende behov for omstilling i tilbud har det vist sig, at Minihøjskolens rent administrative, organisatoriske placering i Børn og Unge ikke længere findes hensigtsmæssig. Det skyldes især, at det budgetmæssige grundlag for Minihøjskolens ydelser på voksenområdet overvejende ligger i Social, Sundhed og Beskæftigelse og dermed også er her, der er den største viden om et løbende behov for tilpasning af ydelserne og den nødvendige beslutningskompetence og dermed en større indflydelse på at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremover.  
Efter den seneste omstrukturering findes der desuden ikke længere lignende tilbud på serviceområde 16, Børn og Familie, idet Knudmoseskolen er overgået til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler. Ved en flytning fra Børn og Unge til voksenregi sikres Minihøjskolen faglig sparring med andre, der arbejder med samme målgruppe.
 
Den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning for voksne søges ligeledes overført til voksenregi.
 
Herudover samles budgetterne til kompenserende specialundervisning for voksne inkl. køb i andre kommuner på  serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Ved strukturomlægningen i 2007 overgik Minihøjskolen fra Ringkjøbing Amt til Herning Kommune. Minihøjskolen som driftstilbud blev rent administrativt organiseret under den nu nedlagte Afdeling for Specialtilbud, nu hørende under Center for Børn og Forebyggelse (CBF).
 
Minihøjskolen er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende over 18 år med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

 
Minihøjskolens ydelser hører under forskellig lovgivning og budgetgrundlaget/-kompetencen for disse ydelser ligger i forskellige forvaltninger/afdelinger. Det er kun det rent administrative ansvar, der ligger i Børn og Unge.
 
Et notat om den organisatoriske placering af Minihøjskolen har været forelagt Minihøjskolen til kommentering. Notatet samt høringssvaret fra Minihøjskolen er vedlagt.

 

Ændringen i Minihøjskolens organisatoriske tilknytning har ikke nogen konsekvenser juridisk set, ift. gældende regler omkring udbud og rammeaftaler.

Økonomi

Der er ingen økonomiske mellemværender mellem Minihøjskolen og Serviceområde 16 under Center for Børn og Forebyggelse, som skolen administrativt hører ind under.   
 
Der er imidlertid budgetmæssige bevillinger under henholdsvis:
 
Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalget (Kultur- og Fritidsafdelingen),
Budget 2013-16, tilskud til daghøjskole, årligt 884.000 kr.  
Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse)
Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, årligt 676.000 kr.
Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse)
Budget 2013-16, Plan B (aktivering), årligt 2.649.000 kr. (uændret serviceområde)
Herudover er der på:
Serviceområde 17, Forsøgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse)
Budget 2013-16, Kompenserende specialundervisning, Betaling til kommuner m.v., ialt  årligt 616.000 kr.
 
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsudvalget,
(afdelingen for Handicap og Psykiatri).
Budget 2013-16, Kulturhuset (aktivitetstilbud), årligt 361.000 kr. (uændret serviceområde).
 
For at skabe et mere sikkert driftsgrundlag for Minihøjskolen fremadrettet søges de respektive budgetter overført til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2013, dog undtaget budget vedrørende køb af aktiveringsydelser under LAB-loven, der stiger og falder med behovet. 
 
Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med FOF Herning og AOF Herning om kompenserende specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser. Hele området er fuldt takstfinansieret og afregnes direkte med bestiller i voksenregi.
 
Den årlige budgetmæssige bevilling til kompenserende specialundervisning for voksne under: Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget (afdelingen for Beskæftigelse) udgør samlet for FOF/AOF 504.000 kr. (uændret serviceområde).

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den administrative organisering af Minihøjskolen flyttes organisatorisk fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2013

 

at det årlige budget (tilskud til daghøjskole, funktion 03.38.77) på 884.000 kr. på Serviceområde 15, Kultur overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013

 

at det årlige budget (kompenserende specialundervisning, funktion 03.22.17) på samlet 1,292 mio. kr. til henholdsvis internt køb på 676.000 kr. og 616.000 kr. til køb i andre kommuner m.v. på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse overføres til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013

 

at der i Handicap og Psykiatri arbejdes videre med at få udarbejdet driftsoverenskomster med Minihøjskolen som ønsket i deres høringssvar

 

at den administrative organisering af AOF- og FOF- Hernings kompenserende specialundervisning ligeledes overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til afdelingen for Handicap og Psykiatri 

 

at sagen sendes til godkendelse i henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

 

at den kommunale styrelsesvedtægt tilpasses ændringerne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-460-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2013-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Familiecentret Nordlys er Herning Kommunes døgntilbud, der tilbyder familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund end dansk og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være indenfor målgruppen. Målgruppen er børn er 0-6 årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelse, eller hvor risikoen herfor er til stede.

 

Organisatorisk er Nordlys en del af Familiebehandlingen Herning.

 

Børne- og Familieudvalget blev orienteret den 08. august 2012, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 15. august 2012 at godkende Familicentret Nordlys som behandlingstilbud for misbrugende forældre til mindre børn og gravide stofmisbrugere.

 

For at sikre, at anbringende kommuner kan benytte Nordlys som behandlingstilbud i henhold til lov om social service § 101, skal der foreligge en kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys' ydelser.

 

Kvalitetsstandard beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvante at få ved indskrivning på Familiecentret Nordlys, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen.

 

Flg. beskrives:

 • Antal pladser

 • Fysiske rammer

 • Nordlys' mål og værdier
  Herunder Nordlys overordnede mål og teoretiske referenceramme

 • Metoder

 • Behandlingsindsats
  Her beskrives visitation, møder m.v.- herunder at familierne afholder udgfiter til kost, køber ind og laver mad. Der kan være særlige situationer, der gør, at familien ikke kan købe ind/tilberede maden. I disse tilfælde sørger Nordlys for mad. Prisen vil her være 76,- kr. pr. voksen og 40,- kr. pr. barn (2013-niveau).
  Endvidere beskrives medicinhåndtering, mulighed for ledsaget udgang, tvangstilbageholdelse, samarbejde/samarbejdsaftaler samt registrering og indberetning af stofmisbrug

 • Ansatte
  Her beskrives normering samt medarbejdergrupper

 • Hverdagen på Nordlys
  Her beskrives hverdagen, politik i forhold til gæster samt kostpolitik

 • Brugerindflydelse
  Fællesmødet er et forum, hvor den aktuelle forældregruppe har mulighed for at skabe de rammer og det miljø, der passer til netop dem. Samtidig sikres familierne højest mulig indflydelse på egen situation i forhold til fællesskabet.

 • Tilsyn

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2013-14 godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Analyse af Tandplejens organisering og struktur i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne - og Familieudvalget godkendte d. 21. november 2012, pkt. 130, at der skulle laves en analyse af Tandplejens organisering og struktur i Herning Kommune. Formålet med analysen er dels at vurdere, hvordan tandpleje for børn og unge kan varetages mest effektivt i Herning Kommune, dels at vurdere, hvordan Herning kommunale Tandpleje også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere.
 
Resultatet af analysen foreligger nu, og det anbefales, at klinikstrukturen i Herning midtby og forstæderne ændres fra 6 klinikker til en central behandlingsklinik, inkl. en central tandreguleringsklinik.

Sagsfremstilling

Herning kommune skal fremstå som en attraktiv kommune, der kan fastholde og rekruttere nyt personale, hvis den skal løse sin opgave med tandpleje til børn og unge, samt omsorgs- og specialtandplejen. Der er mangel på tandlæger i dag, og i Herning kommune vil vi inden for de næste 2 til 6 år skulle igennem et generationsskifte. Herning kommune får brug for at ansætte 4 nye tandlæger. 7 tandlæger er i dag over 58 år. Derfor har det stor betydning for tiltrækning af kvalificeret personale, at man fortsat kan tilbyde job i professionelle og indbydende omgivelser. Vi ved, at unge tandlæger/tandplejere ikke ønsker job på små ”enmandsklinikker”, de ønsker kollegaer med faglig sparring i dagligdagen. En centralisering vil give mulighed for at skabe et fælles fagligt miljø for hele det ansatte personale og oplære nyuddannede tandlæger/tandplejere.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne organiserer tandplejen i teamtandpleje og efter LEON- princippet (Lavest Effektive Omkostnings Niveau). De højtuddannede tandlægers arbejdskraft samt den dyre teknologi skal udnyttes bedst muligt. Teamtandpleje betyder i praksis, at tandlægerne løser specialopgaverne, og andre opgaver løses af tandklinikassistenter og tandplejere. Det betyder også, at der skal være fysiske rammer, der er store nok til, at man kan arbejde i teams. Disse rammer har vi ikke Herning.

 

Tandplejens mål er altid ”at være bedst og billigst ”. En klinikstruktur med en større klinikenhed i midtbyen vil give større effektivitet og langt bedre udnyttelse af personaleressourcer. Tandplejen kan i dag give service til 1800 patienter pr. team. Ved implementering af det anbefalede scenarie vil der opnås en yderligere optimering, så patient tallet kan komme op på 2.000 pr. team.

 

Rapporten, der er vedlagt dagsordenen, giver en nærmere beskrivelse af de mange problemstillinger. Rapporten indeholder en statusdel med fokus på klinikstrukturen og de fordele og ulemper, som arbejdsgruppen ser ved den nuværende struktur og organisering, samt forslag til tre scenarier for en ny klinikstruktur i midtbyen og vurdering af de økonomiske konsekvenser. De fremtidige effektiviseringsgevinster er omtalt, og endelig er der givet alternative løsningsmuligheder ved bl.a. fordele og ulemper ved udlicitering af børne - og ungdomstandplejen.

 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at klinikstrukturen i Herning Midtby og forstæderne bør centraliseres fra 6 klinikenheder til én klinikenhed, inkl. en central tandreguleringsklinik, til optimering af organisationen og for at sikre en rentabel drift på længere sigt. Anbefalingen følger Sundhedsstyrelsens vejledning om organisering i større klinikenheder for at få stordrift fordele og for at få større effektivitet.
 
Med en større klinik i midtbyen gives der bedre service for brugerne, da det vil være muligt at udvide åbningstiden og dermed skabe mere fleksibilitet. En større klinik betyder også mindre behov for aflysninger i tilfælde af sygdom.
 
Ulempen ved at reducere antallet af klinikker er, at der må forventes mere transport til tandbehandling.
 
Flere og flere patienter bliver kariesfrie. De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 75 % af de 12-årige i Herning aldrig har haft karies i de blivende tænder, og 76 % af de 15-årige har ingen karies eller kun små fyldninger i kindtændernes tyggeflader. Det betyder, at langt flertallet af børn og unge i Herning har en god tandsundhed. I dag besøger hovedparten af vores børn og unge kun tandklinikken en gang hver 14 måned.  
Arbejdsgruppen har udarbejdet 3 scenarier for en strukturændring i tandplejen, som gennemgås i rapporten. Arbejdsgruppen peger på scenarie nr. 3 som det mest hensigtsmæssige set i forhold til hensynet til de forskellige grupper af patienter, den økonomiske drift samt den faglige og personalemæssige udvikling i tandplejen.
 
En central Midtbyklinik kræver en stor anlægsinvestering. Afhængigt af, om der findes egnede lokaler på 1500 m2 til renovering eller nybygning vil de bygningsmæssige omkostninger beløbe sig til at ligge mellem 18 og 22 mio. kr., ekskl. moms og ekskl. inventar/tandlægeudstyr. Udgiften til en evt. ombygning vil ikke kunne fastsættes nærmere, før man helt konkret ved, hvilken bygning der i så fald vil være tale om, og dermed hvilke bygningsmæssige tiltag, som vil blive nødvendige, for at kunne indrette en fuldt fungerende og nutidig tandklinik.


Arbejdsgruppen vurderer, at en realisering af denne struktur først og fremmest vil sikre rekruttering og fastholdelse af tandlæger men samtidig giver den en årlig effektivisering i form af sparede personaletimer og sparede udgifter til vedligehold og anskaffelse af tandlægeudstyr til de 6 klinikker.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til at fremlægge et konkret forslag til en central behandlingsklinik i Herning midtby og forstæder, jf. scenarie 3.

Beslutning

Det er besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med scenarie 1.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-26-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Eventyrhaven (tild. Puff), toiletter til vuggestuebørn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Eventyrhaven (tidl. Puff), toiletter til vuggestuebørn

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 28. august 2012 vedr. Eventyrhaven, etablering af toiletter til vuggestuebørn, sted nr. 514098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet etablering af ekstra toiletrum i en tidligere grupperum til vuggestuebørn i Eventyrhaven (tidl. Puff) i Aulum.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet er blevet billigere en først antaget.

Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 24.00.01-P27-1-13 Sagsbehandler: Tove Mortensen  

Anlægsregnskab vedr. aktiekøb i Den Internationale Skole i Ikast-Brande kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup,Jann Ringtved, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Byrådet besluttede på sit møde den 28. august 2012 (260. Lukket punkt), at Herning kommune støtter op om Den Internationale Skole i Ikast-Brande Kommune med køb af aktiepost til værdi af 1 mio. kr. i Ejendomsselskabet ISIB A/S, som har til formål at udleje bygningen til Den Internationale Skole.

Der aflægges anlægsregnskab herfor.

Sagsfremstilling

Herning Kommune kan efter friskoleloven give tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter til friskoler, der modtager elever fra Herning Kommune, og Byrådet har i den forbindelse besluttet:
 

 • at Herning Kommune yder et anlægstilskud på brutto 1 mio. kr. svarende til 830.000 kr. excl. moms og modtager aktier i Ejendomselskabet ISIB til en værdi af 1 mio. kr.,

 • at meddele anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2012 til Serviceområde 12, Folke og Ungdomsskole, stednr. 310098.

 • at finansieringen sker af de likvide midler, og

 • at der som krav for Herning Kommunes deltagelse i selskabet oprettes en aktionæroverenskomst, hvorefter de ikke-kommunale aktionærer forpligtes til at indløse kommunens aktier, såfremt ordningen måtte findes at være eller blive ulovlig.

 
Efterfølgende er det aftalt, at kravet om aktionæroverenskomst afløses af en aftale mellem Ikast-Brande Byråd og Herning Byråd om, at Herning Byråd skal have eventuelle ændringer til "Vedtægter for ISIB Ejendomsselskab A/S" til udtalelse forinden godkendelse i Ikast-Brande Byråd. Aftalen er underskrevet af de to kommuners borgmestre og kommunaldirektører.
 
Bruttobeløbet på 1 mio. kr. er blevet overført til ejendomsselskabets bankkonto og Herning Kommune har modtaget underskrevet Børsnota.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image] 

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet for aktiekøb vedrørende Den Internationale Skole i Ikast-Brande Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.11.04-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Udbud og implementering af IT- og digitaliseringssystemer på børnepasningsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering omkring udbud og implementering af IT- og digitaliseringssystemer på børnepasningsområdet.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring (CBL) er efter flere års drift af administrative IT systemer på børnepasningsområdet udbudspligtig. I halvåret 2012 er der udarbejdet udbudsmateriale med tilhørende kravspecifikation som forberedelse til udbud i foråret 2013.
 
CBL’s styregruppe på udbudsprojektet godkendte 16. januar 2013 udbudsmaterialet og tilhørende kravspecifikation samt iværksættelse af udbuddet.
 
Udbuddet omfatter IT- digitaliseringssystemer relateret til:  

 • Pladsanvisningssystem inkl. løsning for håndtering af dagpleje

 • Økonomimodul til håndtering af takster, forældrebetalinger, tilskud m.m.

 • Analyseværktøj til prognose- og kapacitetsstyring

 • Digital forældreportal til bl.a. opskrivning af pladser og ansøgning om økonomisk tilskud

 • Modul til brug for institutionerne, klubberne og SFO’erne

 • Integrationer og snitflader til/fra andre systemer

 • Levering af uddannelse

 • Implementering af systemet – herunder projektledelse, konvertering, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af systemerne.

 • Evt. drift af løsningen

 • Vedligeholdelse og løbende support

 • Levering og vedligeholdelse af teknisk, system- og brugermæssig dokumentation og brugervejledninger

 
Systemet skal til enhver tid kunne håndtere pladsanvisningens kerneydelser og sagsbehandling forbundet hermed samt den til enhver tid gældende lovgivning.  En ny aftale i relation til ovenstående forventes etableret for en 4-årig periode med mulighed for yderligere forlængelse i 2 år. Den vedlagte tidsplan for udbuddet gør, at der forventes valg af leverandør i maj 2013 på baggrund af indkomne tilbud. Implementering af IT- og digitaliseringssystemerne forventes foretaget i 2. halvår af 2013 og videre ind i 2014. Den konkrete tidsplan for implementering og drift af IT- og digitaliseringssystemerne fastlægges, når leverandøren er valgt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Lone Abildskov  

Orientering: Børnetalsprognose 2013 - 2023

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Børnetalsprognose for 2013 - 2023 er udarbejdet på baggrund af den godkendte befolkningsprognose for 2013 - 2025.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for Herning Kommune.

 

Der er i børnetalsprognosen korrigeret på en række områder for at kunne vise udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet.

 

Der er blandt andet korrigeret for, at alder og pasningstype ikke altid hænger sammen, samt at der er forskel på pasningsprocenten for de enkelte aldersgrupper i de 13 pasningsdistrikter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Orientering: Børn og bevægelse - herunder fritidspas

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Ramsgaard

Sagsresume

Ved behandling af forebyggelseshandleplanen den 30. april 2012, punkt nr. 23, ønskede Forebyggelsesudvalget, at indsatserne "Mere bevægelse i skolernes frikvarterer" og "Mere bevægelse i Fritidshjem og SFO" skulle sammenskrives. Disse indsatser skulle desuden tænkes sammen med fritidspasordningen. I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der givet ekstra midler til fritidspasordningen i 2013.
 
Der fremlægges forslag til udformning af fritidpasordningen samt til indsatser, som understøtter hinanden og samlet vil stimulere børn til at bevæge sig mere i daginstitutioner, skoler, SFO’er samt i fritiden.

 

Dagsordenspunktet blev vedtaget af Forebyggelsesudvalget den 3. december 2012, punkt 51 med beslutning om sende punktet til orientering i Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Eftersom indsatserne om "Mere bevægelse i skolernes frikvarterer", "Mere bevægelse i Fritidshjem og SFO", samt "Fritidspas for børn og unge" ønskedes sammenskrevet og sammentænkt har en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne drøftet behovet for konkrete indsatser, som vil kunne stimulere børn til at bevæge sig mere i dagligdagen. Deltagere i arbejdsgruppen har været en pædagogisk konsulent fra Børn- og Ungeforvaltningen, en skoleleder, en institutionsleder, en konsulent fra Kultur- og Fritidsforvalningen, lederen af sundhedsplejen samt sundhedskonsulenter fra Sundhed og Ældre.

Indsatserne vil blive implementeret i samarbejde med DGI-Midtjylland og i samarbejde på tværs af forvaltninger i Herning Kommune.

 

Alle indsatserne er med til at opfylde flere anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Der vil være synergieffekt med andre tiltag i Herning Kommune, og eksempelvis vil erfaringerne fra skoleprojektet "Ta' Pulsen" og andre bevægelsestiltag på børneområdet blive inddraget.


1. Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn

Formålet med "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" er at introducere børn, der af forskellige sociale årsager ikke deltager i en frivillig fritidsaktivitet, til en aktivitet og blive "sluset" ind i denne. Dette gøres ved at skabe et match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, så barnet starter på og fortsætter i aktiviteten. Dette opnås gennem vejledning af forældre og frivillige i foreningslivet, samt ved at yde økonomiske støtte til kontingent og udstyr.

 

Projektet vil blive implementeret i 3-4 skoledistrikter, som vil blive valgt på baggrund af kommunale nøgletal, som viser stor koncentration af udsatte børn og unge.

"Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" har naturlig sammenhæng med nedenstående indsatser, der skal stimulere børn til mere bevægelse.

 

2. Indsatser til fremme af bevægelse blandt børn og unge

Nedenstående indsatser kan bidrage til at løfte mulighederne for mere bevægelse i børns dagligdag. De beskrevne indsatser skal forstås differentieret, således at den enkelte skole og daginstitution kan prioritere ud fra aktuel situation og behov. For eksempel kan skoler med eksisterende og velfungerende legepatruljer foretrække deltagelse i cykelkursus.

 

Skoledistrikter som indgår i "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" vil efter anbefaling fra Center for Børn og Læring blive prioriteret, således at bevægelses-

indsatserne støtter alle børn i de pågældende skoledistrikter og skaber mulighed for at "sluse" udsatte børn ind i fritidspasordningen.


2. 1. Legepatruljer
Skolernes arbejde med legepatruljer skal styrkes ved at tilbyde kommunens skoler uddannelse af legepatruljer for både de mindre og de ældste klassetrin eller efteruddannelse af de allerede eksisterende legepatruljer i 2013. Tilsvarende vil kursus blive tilbudt i 2014 bl.a. med henblik på nyrekruttering af elever til legepatruljerne.

Til uddannelsen inviteres også medarbejdere fra alle SFO'er og fritidshjem i kommunen. Medarbejderne skal være tovholdere og har en betydningsfuld rolle i processen, da det er vigtigt for legepatruljeeleverne, at læreren/pædagogen er engageret og bakker op om eleverne både før, under og efter kurset. Legepatruljerne bliver udstyret med legeudstyr i en taske, en mappe med legeidéer samt tøj, som identificerer børnene som ansvarlige for legepatruljen.


2. 2. Cykelindsats
Cykling stimulerer både motorikken, sanserne, intellektet, sundheden og selvtilliden hos barnet. Og på cyklen kan børn træne både balancen, orienteringsevnen, fornemmelsen for rum og retning og finde ud af, hvor mange kræfter de skal bruge i forskellige situationer. Alt sammen evner, som har betydning for, hvor godt de ellers klarer sig.

I Danmark er der tradition for, at cykeltræningen foregår i familierne, men denne indsats giver mulighed for at børn, der ikke får cykeltræning hjemme, også lærer at cykle.


Herning Kommune er blevet udnævnt til cykelby i 2012, og cykling er eller bør være central i alle børns hverdag og skal læres så tidligt som muligt. Cykling er ikke en naturlig transportform for alle børn, da mange børn eksempelvis i dag køres til skole i bil.

Der foreslås en flerstrenget indsats:

 • At udbyde cykelkurser til medarbejdere i institutioner/SFO’er/ fritidshjem med henblik på, at disse efterfølgende arbejder med forskellige cykeltemaer for børn i alderen 2-12 år.

 • At lave tiltag direkte målrettet børn og unge og deres forældre.

 • Indkøb af løbecykler og cykelhjelme til udvalgte børnehaver.

 • Pilottest brug af el-ladcykler i dagplejen, således disse kan transportere børnene til oplevelser samt selv få motion.

 
Understøttelse af cykling vil desuden medvirke til at løfte Herning Kommunes klimaplan.


2. 3. Afdækning af ruter i lokalområdet
Herning Kommune har etableret sit første ”Sundhedsspor” i Løvbakkerne, og de omkringliggende skoler har udvist stor interesse for at bruge dette ”Sundhedsspor”.
Daginstitutioner og skoler skal i samarbejde med medarbejdere i Natur og Grønne Områder identificere gang- og cykelruter i lokalområderne, som kan bruges på flere måder: Sikre skoleveje, som træning i skoleregi, som oplevelsesture for institutioner og skoler.

 
Det forventes at lave 5 ruter i 2013. I 2014 bliver disse ruter justeret efter afprøvning og nye ruter udarbejdet i forhold til økonomi.


2. 4. Bevægelsescertificering af institutioner for børn og unge.
På baggrund af erfaringer med bevægelsescertificering af børnehaver og fritidhjem tilbydes flere institutioner bevægelsescertificeringsforløb. Baggrunden er ønsket om at sætte fokus på det sunde og aktive liv blandt børn. Ved at stimulere bevægelse i institutioner tages udgangspunkt i nogle grundlæggende overvejelser om aktiviteter med børn: Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, der skal skabes sunde bevægelsesrammer for børnene, og motivation, begejstring og involvering er centrale begreber.

 
På kursusforløbene er der mulighed for deltagelse af max. 25 medarbejdere, og afhængigt af institutionens størrelse er der plads til flere institutioner på hvert kursus.
At blive bevægelsescertificeret tager ca. ét år med en efterfølgende recertificering. Uddannelsen sker gennem et forløb på 4 til 5 moduler. Det forventes, at hele personalegruppen deltager.

 

2. 5. DGI-karavane

DGI har en mobil enhed, ”DGI-karavanen”, som bringer idræt, leg og bevægelse ud til børn og unge. Formålet er at inspirere børn, medarbejdere, forældre og foreninger ved hjælp af et højt aktivitetsniveau, bevægelsesglæde og idéer til undervisningen ved hjælp at enkeltstående arrangementer.

 

DGI-karavanen består at en stor mobil enhed med udstyr til at introducere nye lege og aktiviteter, samt to instruktører, som over 3 timer laver aktiviteter for én eller flere grupper af børn og unge. Ca. 50 børn kan deltage ad gangen.


Det foreslås at tilbyde DGI-karavanen 6 gange i 2013 og 3 gange i 2014. Programmet sammensættes således, at det passer ind i institutionens, skolens og foreningens verden og understøtter aktuelle og fremtidige aktiviteter.  

 

Forebyggelsesudvalget behandlede sagen den 3. december 2012, pkt. 51: 

Direktøren for Social-, Sundhed og beskæftigelse indstillede at at de beskrevne indsatser godkendes, samt at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget


Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

 

På Forebyggelsesudvalgets næste møde forelægges til stillingtagen forslag til, hvordan udbredelsen af fritidspasordningen på tværs af skoledistrikter kan tilrettelægges.

 

Herudover forelægges status for udvalgets økonomi incl. de midler, der blev afsat ved budgetforliget for 2013 og overslagsårene.

 

Lone Nielsen kan alene tiltræde indsats 1, "Fritidspasvejledning og fritidspas til udsatte børn" og ønsker de øvrige midler tilført denne indsats, så dette kan udbredes til hele kommunen.

Økonomi

Fritidspas
2013
2014
Ialt
Fritidspas (Herning Kommune)
700.000,-
700.000,-
1.400.000,-
Fritidspas (DGI)
 
150.000,-
150.000,-
   300.000,-
Ialt
850.000,-
 
850.000,-
1.700.000,-

 

Bevægelses-
indsatser
2013
2014
I alt
Legepatruljer, inkl materiale
  41.700,-
  43.100,-
    84.800,-
Cykelindsats, inkl. cykler (heraf DGI)
 
306.000,-
(75.000,-)
  70.000,-
(25.000,)
  376.000,-
(100.000,-)
Ruter i lokalområdet
 
  37.500,-
  22.500,-
    60.000,-
Bevægelsescertificering af institutioner
 258.000,-
  73.500,-
  331.700,-
DGI-karavane
 
   31.800,-
  15.900,-
    47.700,-
I alt til rådighed  
 675.000,- 
 225.000,- 
  900.000,- 

Der henvises til bilaget for mere detaljeret budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1593-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Autismeprojektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om Autismeprojektet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børn og Unge.

Sagsfremstilling

Autismeprojektet i Herning Kommune udbyder rådgivnings- og vejledningsydelser, pædagogiske støttesamtaler samt undervisning og kurser. Ydelserne henvender sig til børn og unge med forstyrrelser indenfor det autistiske spektrum samt deres familier og de professionelle omkring dem.

 

Autismeprojektet leverer følgende ydelser - se bilaget Autismeprojektet - beskrivelse af tilbud:

 • Råd og vejledning

 • Early Bird

 • Undervisnings- og samværstilbud for teenagere

 • Temadag for forældre til teenagere

 • Autismegrundkursus

 • Intensivt vejledningsforløb

 • Undervisningsdag

 • Temadage

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.22-G00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Andersen  

Orientering om muligheder for justeringer i køreplaner for skolebusruter og montering af seler i busserne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. august 2012, pkt. 144 at anmode Midttrafik om forlængelse af kontraktperioden med 2 år for de nuværende kontrakter om skolebuskørsel.

 

Samtidig ønskede udvalget at få belyst, om der kan foretages justeringer på enkelte ruter i den nuværende kontrakt.

 

Børne- og Familieudvalget  havde sagen til orientering på mødet den 19. september 2012, pkt. 114 og tog orienteringen til efterretning. Samtidig ønskede Børne- og Familieudvalget belyst, hvor meget det koster at montere seler i busserne.

 

Tællinger i oktober 2012 viser, at der vil være behov for 7-8 dubleringsbusser, hvis alle børn i bussen skal være fastspændt i sele. skønnet årlig merudgift på ca. 2 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Justeringer på køreplaner for skoleruterne 
I kontrakterne for buskørsel i Herning Kommune indgået mellem Midttrafik og Herning Kommune i 2008 er anført, at bestiller (Herning Kommune) fastlægger køreplaner og vognløb, som ligger til grund for kontraktbetalingen.

 

Forud for hvert skoleårs begyndelse udarbejdes der nye køreplaner gældende for det kommende skoleår.


Ruteforløbet udarbejdes på baggrund af de kørselsberettigede elevers bopæl. Det betyder, at der hvert år foretages justeringer på den enkelte rutes busomløb.

 

Ruteforløbet tilrettelægges desuden således, at ingen børn kører mere end 1 time i bus til og fra skole.

 
Kørselsomfang omfatter et årligt antal timer, som fremgår af den enkelte kontrakt for hver rute, og som er oplyst af bestiller forud for tilbudsafgivelse.


Det antal køreplantimer, som er nævnt i kontrakten, kan justeres med op til 20 % i kontraktperioden.


Ved nedskæringer på mere end 20 % betales en godtgørelse til busselskabet for kontraktens restperiode, dog maksimalt for 1 år.
 
Montering af seler i busserne

Forud for sidste udbudsrunde i 2008 blev det besluttet, at skolebusruterne skulle være offentlige busruter, så alle har mulighed for at køre med i busserne. Der blev ikke stillet krav om montering af seler i busserne.


Der må sidde 3 børn under 12 år på hvert sæde. Derudover er hver enkelt bus godkendt til et antal ståpladser, typisk 20-25 pladser.

Hvis der skal eftermonteres seler i en bus, må der forventes en udgift pr. bus på 30-35.000 kr. + moms. Dertil kommer, at det nogle steder vil være nødvendigt at indsætte dubleringsbusser, for at der er siddeplads til alle skolebørn. Alternativt at der optages forhandling om indsættelse af en større bus.

 

I Herning Kommune er der i øjeblikket 28 busser, som kører skolebuskørsel.

Hvis der skal monteres seler i alle 28 busser vil det udløse en

merudgift til seler på: (28 x 35.000 kr.) ..................... =  op til 1 mio. kr.

 
Udgifter til eventuelle dubleringsbusser er ca. 180.000 kr. pr. bus om året i faste omkostninger. Derudover kommer udgifter til kørsel ca. 450 kr. pr. køreplantime.

 

Der skønnes at være behov for en times kørsel med dubleringsbus pr. tur, det udløser en udgift på ca. 100.000 kr. pr. år pr. dubleringsbus.

 

Skønnet årlig merudgift for 7 dubleringsbusser:
Faste udgifter pr. bus ca. 180.000 kr./år x 7 busser  ................  ca. 1.260.000 kr.

Variable udgifter pr. bus ca. 450 kr./time x 7 busser i 200 dage ca.    630.000 kr.

Årlig udgift i alt for 7 dubleringsbusser ....................................   ca. 2.000.000 kr.


Det er i ovennævnte overslag skønnet, at dubleringsbus kun er nødvendig til indkørsel om morgenen, hvor alle elever skal møde på samme tid.

 

Der er i kontrakterne om buskørselen under kørselsmateriellet anført, at "Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at busserne godkendes af Midttrafik, og at der stilles tilstrækkelig pladskapacitet til rådighed på alle afgange."

 

Endvidere skal man være opmærksom på, om det er chaufførens ansvar, at børnene bruger selen.

 

Midttrafik har oplyst, at der ikke er kommuner i Midttrafiks område, der har krav om seler i skolebusser.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 3. december 2012, pkt. 236:

at orienteringen tages til efterretning,

 

at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2012, pkt. 236:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer