Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 29. november 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1081-07 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Specialtilbuddenes Samråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der afholdes Specialtilbuddenes Samråd i forbindelse med Børne- og Familieudvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Dagsorden for Samrådet er:

 

 1. Kort præsentation af mødedeltagere
 2. Kort status på de landsdækkende tendenser
 3. Drøftelser af Herning Krisecenters opgaver og udfordringer
 4. Fælles drøftelser og spørgsmål

 

Følgende deltager under punktets behandling:

Bo U. Bertelsen, Centerchef, Børn og Forebyggelse

Lone Eiersted, konstitueret Centerleder i Center for Børn, Unge og Familier

Charlotte Jensen, Centerleder Handicapcenter Herning

Henriette Refstrup, Formand for Forældrerådet på Handicapcenter Herning

Lise Lotte Bjerge, Bestyrelsesformand Herning Krisecenter

Lene Danner Hessellund, Leder af Herning Krisecenter

Helle Petersen, TR/Socialpædagog, næstformand i SektorMED

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.25-A00-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på Intro og Brobygningsforløb for 8.-10. klasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Under dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget og Børne og Familieudvalget om samarbejdet mellem Center for børn og læring, Herningsholms Erhvervsskole og Ungevejledningen, som har til formål videreudvikle Intro- og brobygningsforløb for 8. - 10. klasses elever på Herningsholm Erhvervsskole.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejledningsaktiviteterne "Introduktionskurser for 8. klasse", "Brobygning 9. klasse " og "Brobygning 10. klasse" er lovbundne (vejledningsloven og lov om introduktionskurser" og brobygning), der skal gennemføres på en ungdomsuddannelse og er taksameterfinansieret fra Undervisningsministeriet.

 

Ungevejledningen har en vejledningsforpligtigelse i forhold til at bruge kurserne som led i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den/de målgrupper, de er bestemt for.

 

Det er forældrene, der vælger og tilmelder eleven til introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 10. klasse, da disse er obligatoriske for alle elever.

Valgprocessen starter med at alle 8. klasser og deres forældre deltager i "Uddannelsesdagen" i Holing, hvor der er mødepligt.

 

Brobygning i 9. klasse var tidligere et generelt tilbud, men er siden lovændringen i 2014 alene målrettet uafklarede unge og unge, der er vurderet ikke-parate i 8. klasse og fortsat har denne vurdering i 9. klasse. Tilbuddet gælder altså udvalgte elever. Ungevejledningen vejleder denne gruppe og sørger for tilmelding samt opfølgning på dagen samt efterbearbejdning efter endt brobygning.

 

Ikke-parate elever i 8. -10. klasse kan deltage i frivillige introduktionskurser og brobygningsforløb ud over de fastlagte aktiviteter i en periode.

 

Unge op til 19 år, der ikke er i uddannelse eller ikke har gennemført en uddannelse, kan deltage i brobygning på en ungdomsuddannelse i op til 4 uger.

 

Udvikling af Introduktionskurser for 8. klasserne:

I samarbejde med Ungevejledningen og Center for børn og læring har Herningsholms Erhvervsskole redesignet strukturen og indholdet i introduktionskurserne for 8. klasserne (de obligatoriske) således, at de i højere grad rammer de unges interesser og sikrer at eleverne i høj grad bliver aktive i undervisningen. Det sker via oprettelse af tre "arbejdspladser" sat sammen af de faglige indgange, der skal til for at løse en konkret opgave. De tre er "Shoppingcentret", der er rettet mod handelsområdet, "Byggepladsen" der er rettet mod bygge/anlægsfagene og "Teknologipladsen" der er rettet mod mere tekniske og mekaniske fag så som mekaniker og elektriker. På denne måde skal den unge ikke vælge konkret, at ville i brobygning som elektriker eller tømrer, men som bygningshåndværker inklusiv VVS.

 

Der afholdes "Generalprøve" for alle UU medarbejdere i Herning og Ikast-Brande den 13. december 2017 for at sikre at kendskabet til indhold og motivationsfaktorer overfor de unge er på plads, således at formidlingen kan være optimal.

Kurserne for 8. klasserne gennemføres i foråret 2018 for første gang, hvorefter de evalueres i fællesskab mellem Ungevejledningen og Herningsholms Erhvervsskole.

 

Der arbejdes videre med udvikling af brobygningen for 9. og 10. klasserne og som noget helt nyt også brobygning mod erhvervsuddannelse på Herningsholms Erhvervsskole for voksne unge i Ungevejledningen, der enten aldrig kom i gang med uddannelse eller er gået i stå undervejs.

 

Afdelingschef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Målsætningen bag aftalen er, at alle unge under 25 år skal have gennemført en uddannelse, være under uddannelse eller være i beskæftigelse. Med afsæt i aftalen er der således fastsat følgende delmål:

 

 • I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Aftalen kan overordnet set opdeles i to hovedområder, hvilket er:

 

 • Sammenlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

FGU uddannelsen:

Den forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at vare op til to år.

 

FGU uddannelsen består af tre spor: almindelig grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Endemålet for de tre uddannelsesspor er som følger:

 

 • Almindelig grunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller hf.
 • Produktionsgrunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.
 • Erhvervsgrunduddannelse - At kunne opnå beskæftigelse samt eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse (egu).

 

FGU uddannelsen skal dog være fleksibel, sådan at eleven har mulighed for at skifte spor, samt mulighed for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb. Derudover skal der være forskellige på- og afstigningsniveauer.

 

Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen for unge over 18 år ligger på et niveau med uddannelseshjælp, hvor ydelsen for unge under 18 år svarer til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år. Forsørgere modtager et forsørgertillæg svarende til forsørgertillægget der gives til SU modtagere. Eleverne får desuden en madordning.

 

Den Forberedende Grunduddannelse bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Med aftalen oprettes nye statslige selvejende institutioner samt dertilhørende skoler, der skal varetage FGU uddannelsen. Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse.

 

For hver institution er der én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, der ansætter medarbejderne. Det forventes at der oprettes én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.

 

Det Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne.

 

Finansieringsmodellen for FGU uddannelsen er, at kommunerne betaler en kommunal medfinansiering til Staten. Fordelingen af finansieringen at 65 % af udgifterne afholdes af kommunen, hvor 35 % betales af Staten. Tilskuddet til institutionerne betales af Staten.

 

Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats:

Aftalen rummer ligeledes et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

 

Uddannelsesplanen bliver det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning, varighed mv. for den enkelte elev. Uddannelsesplanen der beskriver målene for den enkelte udarbejdes af den kommunale ungeindsats. Skolen udfolder herefter den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor.


Afdelingschef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter den fremlagte orientering.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.21.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om evaluering af pilotprojekt med udlånscykler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere på møde den 10. februar 2016 (sag nr. 25) fået en orientering om udfordringer for medtagelse af cykler i skolebusserne. Fra foråret 2016 blev det ikke længere muligt at medbringe cykler i skolebusserne.

 

For at understøtte skolernes mulighed for at lægge undervisningen uden for skolen godkendte Børne- og Familieudvalget på møde den 2. november 2016 (sag nr. 168) etablering af et pilotprojekt med udlånscykler på udvalgte skoler.

 

Ungdomscenter Knudmosen har indkøbt og klargjort cyklerne, der er blevet leveret til seks skoler, som ligger i områder med et stort opland med megen skolebuskørsel.

 

Evaluering af projektet fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Ungdomscenter Knudmosen har opkøbt og klargjort 99 cykler til fordeling på de seks skoler, der har deltaget i projektet.

 

Skolerne har fået leveret cyklerne hen over forår og efteråret 2017. Skarrild Skole -15 stk., Sdr. Felding Skole - 30 stk., Højgårdskolen - 8 stk., Ørnhøj Skole - 10 stk., Vinding Skole 20 stk. og Lind Skole - 16 stk.

 

Bortset fra Lind Skole, der på grund af udfordringer med renovering og sanering efter skimmelsvamp ikke har haft mulighed for at opbevare cyklerne, så de var nemt tilgængelige, anvender de fleste skoler cyklerne jævnligt.

 

Cyklerne giver skolerne bedre mulighed for at forlægge undervisningen uden for skolen. Skolerne oplyser, at cykerne bl.a. anvendes til ekskursioner i nærområdet, færdelslære og lektioner med bevægelse. Skolerne har med cyklerne fået en transportmulighed mere samt mulighed for variation i bevægelsessektionen.

 

Nogle skoler er begrænsede af, at de skal længere for at få oplevelser, og er derfor glade for de muligheder, cyklerne giver. Planlægning af aktiviteter bliver nemmere, og med ordningen er skolerne fri for at skulle bede forældrene køre cyklerne ind til skolen.

 

Skolerne skal selv vedligeholde cyklerne, og ulempen ved ordningen er, at pedellen har fået lidt ekstra arbejde med vedligeholdelse og klargøring af cyklerne. Nogle skoler er også udfordret af opbevaring af cyklerne.

 

Ungdomscenter Knudmosen har været glade for at være involveret i projektet, og generelt har det været et godt projekt for eleverne.

 

I opstartsperioden var Ungdomscentrets elever meget engagerede og gik til opgaverne med stor gejst. Efterhånden som der gik ”hverdag” i projektet, blev det svære og svære at motivere eleverne. Eleverne deltog i at afslutte projektet , men i afslutningsfasen var det stædige undervisere, som gik forrest og var de bærende kræfter (også i arbejdsprocessen).

 

Gennem projektet har den enkelte elev arbejdet med fastholdelse i processen, fokus, klare mål, succeser, hårdt arbejde og det at være en del af noget større.

 

Ungdomscenter Knudmosen har som uddannelsescenter være glade og stolte over at være en del af projektet.

 

Fremadrettet kan Ungdomscenter Knudmosen ikke bidrage med levering af cykler i samme omfang som tidligere. Elevgruppen er foranderlig, og pt har ungdomscentret ikke mange elever, der kan motiveres i den retning.

 

Ungdomscentret vil gerne fortsat være en del af projektet, men målet for hvor mange cykler de kan klargøre og levere skal sættes væsentligt ned til ca. 20 cykler pr. halve år.

 

Anna Mette Bonde Pedersen, Ungdomscenter Knudmosen, deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-P22-2-16 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af et fælles børne- og ungesyn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen og Jacob Brøgger

Sagsresume

Med afsæt i orienteringen på Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. december 2016 forelægges Børne- og Familieudvalget resultaterne af samskabelsesprocessen for udarbejdelsen af et fælles børne- og ungesyn til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Unge, forældre, politikere samt professionelle fra den offentlige, private og frivillige sektor har gennem samskabelse udviklet et fælles børne- og ungesyn, "Her skaber vi venskaber".

 

 

I samskabelsesprocessen deltog repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget, børn, unge og forældre samt professionelle fra den private, offentlige og frivillige sektor i Herning Kommune. I alt er der blevet afholdt tre workshops i perioden juni-september .

Efterfølgende har der været en kvalificeringsproces, hvor Det Fælles Børne- og Ungesyn blandt andet er blevet afprøvet på skolernes og dagtilbuddenes samrådsmøder samt ved et af det fælles elevråds møder.

 

Et fælles børne- og ungesyn udtrykker den måde børn og unge bliver mødt på i Herning Kommune. Formålet er at kvalificere og guide den fremtidige børne- og ungepolitik. Samtidig skal det også kunne inspirere og påvirke den måde offentlige, private og frivillige organisationer møder Herning Kommunes børn og unge på.

 

Fremadrettet ønskes en igangsættelse af forskellige handlinger til udbredelse af Det Fælles Børne- og Ungesyn. Eksempler på mulige handlinger:

 • Udvikling og distribuering af vennespil via sprogkuffert
 • "TED-talk" om venskaber
 • Sang om venskaber udviklet i samarbejde med Den Jyske Sangskole
 • Diverse arrangementer på biblioteket

 

Samtidigt foreslås, at det kommende fællesarrangementet for alle ansatte i Børn og Unge, som i 2017 satte fokus på dannelse, kommer til at dreje sig om 'venskaber'. Det foreslås, at arrangementet finder sted i april 2018.

 

Tovholdergruppen for projektet vil ved mødet orientere yderligere om proces og resultat.

 

Stinne Højer Mathiasen, Mette Wemmelund og Shahram Khorami deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Det Fælles Børne- og Ungesyn
at Børne- og Familieudvalget godkender tema for det kommende fællesarrangement for ansatte i Børn og Unge om venskaber.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole. Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

 

Byggeriet skal, ud over en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet. Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, der bliver et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler. Lindbjergskolen bliver bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

 

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 69,115 mio. kr. i 2018 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Lindbjergskolen.

 

Udover ovennævnte beløb til Lindbjergskolen ønskes også frigivet 1,425 mio. kr. til biblioteksprojektet på Lindbjergskolen, sted nr. 301059 02, Lindbjergskolen, biblioteksprojekt.

 

Anlægsmidlerne er bevilliget til, at biblioteket i Hammerum flyttes og integreres i det nye skole/hal projekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 69,115 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen i 2018
at beløbet på 69,115 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,425 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 02, Lindbjergskolen, biblioteksprojekt i 2018
at beløbet på 1,425 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 02, Lindbjergskolen, biblioteksprojekt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 301089, Tag og fag på skoler, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende tag og fag på skoler udgør kr. 6.000.000 i perioden 2017-2018.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag og fag på skolerne ud fra nedenstående priotering.

I 2017 har det været Haderup og Lind skoler, som er blevet renoveret, og i 2018 er det så Vinding skole og Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds.

 

Haderup skole

Bygningerne er opført i 1968 – 1972

Bygningerne areal er på ca 1810 m2

Tagene er udført i en gitterspær konstruktion af eternittagplader B7, farvet.

Overfladen på tagene er på begyndt at forvitre

Opretning:

Demontering af eternittagplader med tilhørende lægter (opfylder ikke nugælderne bestemmelser til dimensionering)

Nye taglægter og lægning af nyt bølgeeternit tag, inkl. tagrender

Lind skole

Bygningerne er opført i 1960

Bygningernes samlede driftsareal er på ca. 10.822 m²

Vinduer og døre, i bygning 9 og 10 (mellemtrin) samt bygning 15 og 16 (undervisnings- og forberedelseslokaler), er de oprindelige fra bygningernes opførelse og er særdeles medtaget af råd.

Levetid på tagbelægning på bygning 7 er udløbet.

Opretning:

Udskiftning af samtlige vinduer og døre i bygning 9 og 10 samt vestvendte vinduer og døre i bygning 15 og 16 til nye vedligeholdelsesfrie Træ/Alu-vinduer.

Udskiftning af tagplader, rygning og taglægter. Den del der omhandler gammel lærerbolig bliver også efterisoleret og der skiftes tagrender, nedløb, inddækninger, underbeklædning samt sternbrædder.

Vinding skole

Bygningerne er med gamle jernvinduer fra 1962

Vinduer er meget utætte og dårligt isoleret.

Facaden er sydvendt og der er ingen form for solafskærming, hvilket giver en del indeklimatiske udfordringer.

Opretning:

Alle 41 stk jernvinduer udskiftes til en træ/alu løsning. På grund af facaden er sydvendt monteres der samtidig solafskærmning.

Sunds skole

Facader på 2 etage undervisningsbygninger:

Facaden er opbygget af facadebetonsøjler pr. ca 100 cm, her imellem er isat vindueselementer i hele etagehøjden.

Vindueselementerne er fra skolens opførelse i 1969 / 1977.

Der er generel begyndende råd i bundkarmtræer.

Vinduernes beslag for oplukke er meget slidte, hvilket bevirker at flere og flere ikke kan lukkes op. Det er ikke muligt at udskifte beslagene, da de er udgået af produktion (de er jo også mere 45 år gamle). Det er et sikkerhedsproblem når vinduerne ikke kan åbnes, da de har funktion som redningsåbning.

Betonsøjlerne står i ubeskyttet beton. På grund af fugt indtrængningen er der begyndt at ske skader på søjler i form af rust angreb i armeringsjern. Ses som afskalninger i betonen.

Opretning:

Afrensning af betonsøjler og imprægnering.

Udskiftning af vindueselementer, i alt 250 stk. udført i en træ/alu konstruktion.

 

Bevillingen ønskes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler i 2018
at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende ombygning på Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 301081, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.500.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Anlægsbevillingen er efter ansøgning fra Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse om anlægsbevilling til ombygning af den nuværende gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum, depot og badefaciliteter.

 

Aulum-Hodsager skoles afdeling i Aulum er på alle sider omgivet af andre kommunale bygninger eller offentlig vej. Derfor har skolen ikke mulighed for at udbygge for at skabe de læringsrum, der er brug for med skolereformens krav til  undervisning og læring.

 

Skolens gymnastiksal er ikke mere i brug, da Aulum har fået en ny hal. I gymnastiksalen vil skolen få ca. 500 m2 efter endt renovering. De kan benyttes til læringsrum for eleverne samt være ramme om et pædagogisk læringscenter, der opfylder fremtidens behov. 

Økonomi

Kommunale Ejendomme har i samarbejde med skolen anslået ombygningens pris.

 

Beløbet, der ansøges om, er 3.300.000 kr., hvoraf skolen selv kan afholde 800.000 kr. inden for eget budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.300.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301081, Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum i 2018
at beløbet på kr. 3.300.000 finansieres delvist med det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 i 2018 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301081, Aulum-Hodsager skolen, afdeling Aulum og kr. 800.000 af Aulum-Hodsager skolens drift i 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-5-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Sinding-Ørre Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 318099 11, Sinding-Ørre Midtpunkt, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.300.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Sinding-Ørre Midtpunkt og Sinding Gymnastik og Idrætsforening (SGIF) ønsker at etablere et motion/bevægelsescenter og lokaler til musikundervisning og kulturelle formål i Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Sinding-Ørre Midtpunkt er et hus, som gerne skulle have tilbud til alle generationer, og en del af fremtidssikringen er etablering af et motions- og bevægelsescenter. Der vil blive arbejdet på at få en fysioterapeut og en ergoterapeut tilknyttet centret.

 

Skolen har desuden et behov for et lokale til musikundervisning, hvilket giver endnu et plus på multianvendelsen af Midtpunktet, og lokalhistorisk arkiv vil få et lokale til kontor og opbevaring.

 

Der vil blive etableret et podie med lydudstyr i kantinen/sportscafeen, som giver skolen og lokalområdet mulighed for at booste musikundervisningen og de lokale kulturelle aktiviteter.

 

Der er et stort behov for at kunne tilbyde et mere fleksibelt hus. Der er allerede nu mange brugere i alle aldre af huset, og antallet af brugere i Sinding-Ørre Midtpunkt forventes at stige.

 

Motions- og bevægelsescentret etableres ved at forlænge Midtpunktets servicebygning i de samme materialer, så arkitektur og bygningsudstyk bevares.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 2.300.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr.
at beløbet på kr. 2.300.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318099 11, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Lundgårdskolens SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 305097, Lundgårdskolens SFO, under serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.500.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Lundgårdskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO-afdeling med ca. 180 børn.

 

Lundgårdskolens SFO er i dag placeret 2 forskellige steder. SFO1 er placeret på Spøttrupvej 50 (lejemål), hvor de har til huse i et lejlighedskompleks i 5 lejligheder på hhv. 1. og 2. sal. SFO2 er i lokaler i kælderen under skolen.

 

I henhold til programoplæg placeres den fremtidige SFO i Lundgårdskolens nuværende bygninger. Derved kan lejemålet på Spøttrupvej opsiges. SFO’en indrettes så skole og Sfo’en udnytter hinandens lokaler – desuden ændres fællesarealerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 6.500.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305097, Lundgårdskolens SFO i 2018
at beløbet på kr. 6.500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305097, Lundgårdskolens SFO.   

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-4-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Engbjerg Multisal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Engbjerg Multisal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 301082, Engbjerg Multisal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.600.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

I forlængelse af det politisk behandlede programoplæg for Engbjergområdet, Børne- og Familieudvalget den 5. april 2017 pkt. 36 er der efterfølgende afsat anlægsmidler i budget 2018 - 2021.

 

De 2 institutioner Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen deler allerede i dag lokaler til de fleste fritidshjemsbørn. De ønsker at udbygge dette samarbejde i fremtiden ved bl.a. fælles administration, PLC, multirum og faglokaler.

 

Ifølge børnetalsprognose 2017-2027 vil der de kommende år ske en stigning i antal børn på ca. 50 %.

 

Institutionerne er udfordret på den bygningsmæssigekapacitet. Kernehuset-Engblommen, afdeling Engblommen, oplever en øget søgning til afdelingen. Ifølge Børnetalsprognosen vil der de kommende år ske en yderligere øgning af efterspørgslen.

 

Den samlede anlægssum udgør 22,100 mio. kr. hvoraf de 20,500 mio. kr. er afsat i 2020 - men som en opstart og til afhjælpning af pladsproblemer for såvel skole som daginstitution er afsat 1,6 mio. kr. i 2018 til etablering af en multisal.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,6 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301082, Engbjerg Multisal i 2018
at beløbet på 1,6 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301082, Engbjerg Multisal. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-5-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg Svømmehal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2018.

 

Anlægsbevillingen er givet til renovering af Snejbjerg Svømmehal, hvor der skal udføres følgende: reparation af udligningstank, etablering af fald i gulv ved udgang fra bad til hal, reparation af promenader med linieafvanding samt reparation af diverse indvendige vægge, fugning ved sokkelklinker mm.

 

Der er i investeringsoversigten for 2018, sted 031094, Snejbjerg Svømmehal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 700.000 som ønskes frigivet til formålet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 031094, Snejbjerg Svømmehal i 2018
at beløbet på 700.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 031094, Snejbjerg Svømmehal.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskole og SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum og SFO. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 28. januar 2014 på kr. 405.000 og den 27. januar 2015 på kr. 413.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum og SFO, sted nr. 301052.

 

Anlægsarbejdet har blandt andet omfattet udskiftning af vinduer i Aulum-Hodsager skoles SFO, da de var i dårlig stand. Ligeledes har SFO'en gentænkt og funktions- og temaindrettet to lokaler. Der er endvidere skiftet gulvbelægning, lys  og vægbeklædning i lokalerne.

 

Skolen har fået installeret forskellige legeredskaber på tre forskellige legepladser/ skolegårde for hhv 0-1. klasse, 2.-6. klasse og 7.-9. klasse.

For 0.-1. klasse har eleverne fået sandkasser, nyt legehus og der er udskiftet gynger.

For 2.-6. klasser er der på selve asfalten i skolegården blevet optegnet forskellige baner til både leg og læring - fx en bane med tallene fra 1-100. Ligeledes er der indkøbt nye gynger, fodboldmål  til minibaner, basketballkurve og borde-bænkesæt, så eleverne har mulighed at sidde ordentligt udendøre - både i undervisning og i pauser.

For 7.-9. klasse er der foretaget ændring af skolegården, så der er etableret store fugleredergynger med helt nyt underlag. Her er også kommet nye fodboldmål og borde-bænkesæt til både undervisning og pauser. Ligeledes er der etableret basketballkurv.

 

Skolen har desuden fået en hel legeplads med mange forskellige legeredskaber ved skolens SFO.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser er mindreforbrug på kr. 4.129.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr., aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. motoriksal i Haderup skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Esben Hedegaard, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende motoriksal i Haderup skole og Børnehus. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende motoriksal i Haderup skole og Børnehus, sted nr. 513092.

 

Byrådet har den 17. november 2015 bevilget 1.860.000 kr. til motoriksal i Haderup skole og Børnehus.

 

Udover den oprindelige anlægsbevilling har institutionen bidraget med 64.000 kr. til projektet. De 64.000 kr. er overført fra Haderup Børnehus' drift til anlægsprojektet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

 

Den samlede bevilling er således på 1.924.000 kr.

 

Byggeriet omfatter tilbygning og mindre ombygning af bestående børnehave. Tilbygningen indeholder et nyt motorikrum, som er placeret imellem eksisterende bygninger, hvor der tidligere var et gårdrum og forbindelsesgange mellem bygningerne. Et eksisterende rum i den eksisterende bygningsmasse er blevet delt op til teknikrum, hvor det nye ventilationsrum står, og resten er lagt til motorikrummet.

Økonomi

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. tag og fag på skolerne. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 27. januar 2015 på 3 mio. kr., den 15. december 2015 på 6,594 mio. kr. og den 31. oktober 2017 på -1,568 mio. kr. ialt på 8,026 mio. kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende tag og fag på skolerne, sted nr. 301095.

 

Bevillingen på -1,568 mio. kr. skyldes, at tilbageværende midler til tag og fag er flyttet over på et andet igangværende projekt vedr. tag og fag på skolerne. Arbejdet med tag og fag på skolerne fortsætter fremadrettet på stednr. 301089 tag og fag.

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af tag og fag på skolerne som nedenfor:

 

Timring skole:

Eternittaget på den gamle del, opført i 1959 var generelt nedbudt, bestående i mange revner, samt at det var skørt og ikke tålte påvirkninger fra f.eks storm. Alle tagplader er udskiftet til B6 eternit tagplader i farve sort, inkl taglægter og tagrender.

 

Sunds-Ilskov skole, afd. Sunds:

Tagstenene på bygning 4 var generelt nedbrudte som følge af ælde samt mangler understrygning og undertag. Enkelte steder er lægtning ”sunket”. Der er foretaget udskiftning med nye tagsten, opretning af tag, etablering af undertag og nye tagrender/nedløb.   

 

Herningsholmskolen:

Herningsholmskolens vinduer var meget dårlige og var fastgjorte så de ikke kunne åbnes som følge af råd. Døre og vinduer, hovedsageligt på øst- og sydvendt facade er nu blevet udskiftet.   

 

Brændgårdskolen:

Brændgårdskolen har fået udskiftet de sidste af de gamle vinduer til nye alu vinduespatier. Skolen fik i 2012 udskiftet alle vinduespartier mod Brorsonsvej samt ca. 2/3 mod Gullestrupvej til nye alu vinduer.  

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. renovering af Brændgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Esben Hedegaard, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. renovering af Brændgårdskolens SFO. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 28. april 2015 på kr. 615.000 og den 31. oktober 2017 på kr. -448.000, ialt 167.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af Brændgårdskolens SFO, sted nr. 305098.

 

Anlægsarbejdet har omfattet opsætning af ventilation samt diverse vedligeholdelsesarbejde blandt andet gulvafslibning og nyt inventar.

 

Bevillingen på -448.000 kr. skyldes at de tilbageværende midler er flyttet til anlægsprojektet vedr. Brændgårdskolens SFO/Galaxen. 

Økonomi

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedrørende renovering på Børneby Øst, afdeling Brønsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. renovering af Børneby Øst, afdeling Brønsgård. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 29. august 2017 på kr. 507.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af Børneby Øst, afdeling Brønsgård, sted nr. 513098.

 

Anlægsarbejdet har omfattet ombygning og udvidelse af 3 toiletrum med blandt andet nedbrydning af eksisterende vægge inkl. installationer, nyt sanitet, nye vægge til WC båse, etablering af ny belysning og ventilation/udsugning, ny gulvbelægning, reparation af lofter, flytning af eksisterende installationer.

 

Derudover er der lavet nyt linoleumsgulv i stue og noget malearbejde.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser er mindreforbrug på kr. 557.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Pladskapacitet til de 0 - 2,9 årige i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring oplever et stort pres på pladser til de 0 - 2,9 årige i dagtilbudsdistriktet Hammerum/Gjellerup. Dagplejen har gennem det sidste halve år forsøgt at ansætte dagplejere i dagtilbudsdistriktet, men der har ikke været tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere til at efterkomme efterspørgslen. Center for Børn og Læring søger derfor om mulighed for oprettelse af vuggestuepladser i daginstitutionen Hurlumhejhuset, Gjellerup pr. 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever et enormt pres på pasning af de 0 - 2,9 årige i dagtilbudsdistriktet Hammerum/Gjellerup. Pr. d.d. er der 14 børn på venteliste til 1/1 2018, som ikke vil kunne tilbydes en plads indenfor de nuværende pladser. Dette betyder, at det fra 1. januar 2018 ikke vil være muligt at overholde den distriktbaserede pasningsgaranti for denne aldersgruppe indenfor de nuværende pladser.

 

Der er følgende pladser for de 0 - 2,9 årige til rådighed i dagtilbudsdistriktet.

 

Dagplejen

Dagplejen har gennem det sidste halve år forsøgt at ansætte dagplejere i dagtilbudsdistriktet, men der har ikke været tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere til at efterkomme efterspørgslen.

 

Nedenstående skema viser ansættelse af dagplejere i dagtilbudsdistriktet.

 

 

Dagplejen har sideløbende med de sædvanlige kanaler reklameret for stillingsopslaget via en målrettet kampagne via facebook.  

 

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 26. april 2017, at der skulle igangsættes en rekruterringsindsats for at sikre velkvalificerede dagplejere i fremtiden. Dagplejen har sat gang i denne proces. Der har været afholdt fokusgruppe-interview med dagplejere, og på den baggrund er blandt andet stillingsopslagene blevet ændret. Ligesom alle dagplejere i det pågældende distrikt opfordres til at gøre opmærksom på stillingsopslaget via deres netværk.

 

I samarbejde med kommunikationsafdelingen er der udarbejdet rammer og drejebog til 2 film. Der er et generelt ønske om, at filmene bliver anderledes end det, man normalt ser fra kommunen. Ved at lave en lidt skæv vinkel, er håbet at få flere til at kigge mod Dagplejen.

 

Vuggestue

I dagtilbudsdistriktet er der tilknyttet vuggestue til daginstitutionen Børneby Øst i Hammerum.

 

Daginstitutionen Børneby Øst her ikke mulighed for at udvide antallet af vuggestuepladser indenfor den bygningsmæssige kapacitet i tilknytning til vuggestuen.

 

Der er pt. i alt 645 vuggestuepladser til fordeling i Herning Kommune, og ifølge Børne- og Familieudvalgsbeslutning fra 5. februar 2014 kan Center for Børn og Læring fordele disse pladser indenfor de nuværende vuggestuer alt efter, hvor der er den største efterspørgsel.

 

Som ovenfor beskrevet har Børneby Øst ikke den bygningsmæssige kapacitet til udvidelse af deres vuggestue. Den anden daginstitution i dagtilbudsdistriktet Hurlumhejhuset er beliggende i Gjellerup og har ingen vuggestuegruppe tilknyttet. De har den bygningsmæssige kapacitet til at oprette en vuggestuegruppe på 10 børn i nuværende lokaler. Det anbefales derfor fremover også at tilbyde vuggestuepladser i Hurlumhejhuset. Ifølge en tidligere politisk beslutning, skal Børneby Øst og Hurlumhejhuset senest 1. januar 2020 fusionere til en kommunal daginstitution.

 

De 10 vuggestuepladser vil kunne findes inden for de nuværende 645 vuggestuepladser, som Center for Børn og Læring har til rådighed.

Økonomi

Etableringsudgifter i forbindelse med oprettelse af vuggestue i Hurlumhejhuset finansieres af speciel vedligehold på dagtilbudsrammen SO10.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af vuggestuepladser i Hurlumhejhuset pr. 1. januar 2018
at forvaltningen fortsat har fokus på at få ansat dagplejere til Hammerum/Gjellerup-området.

Beslutning

Der igangsættes en intensiv rekrutteringskampagne, og sagen genoptages den 6. december 2017 med henblik på yderligere kvalificering af udfordringerne og løsningerne.

 

Sagsnr.: 28.06.04-P00-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Dataindsamling på dagtilbuds- og skoleområdet i Herning By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær og Thorben Føns

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal i første halvår af 2018 udarbejde en ny børne- og ungepolitik. Som forberedelse heraf foreslås i gangsættelse af en undersøgelse af samspillet mellem private og kommunale daginstitutioner samt private- og folkeskoler med henblik på at få et godt datagrundlag. Undersøgelsen iværksættes i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt nogle af de forældre i kommunen, der har indskrevet børn i skole og daginstitution i efteråret 2017. Udvalget præsenteres for projektet og spørgeskemaerne til godkendelse.

Sagsfremstilling

Når det nye Børne- og Familieudvalg tiltræder til januar, får de blandt andet til opgave at udarbejde en ny børne- og ungepolitik. Dette ligger i naturlig forlængelse af Herning Kommunes ambition om at sikre de bedst mulige betingelser for gode og trygge børneliv.

 

I den forbindelse er det relevant at indhente informationer på dagtilbuds- og skoleområdet – herunder særligt samspillet mellem forældrenes valg af private og kommunale daginstitutioner samt private- og folkeskoler.

 

For at undersøge dette er der udarbejdet to spørgeskemaer (et til dagtilbudsområdet og et til skoleområdet), som vil blive sendt til de forældre i området omkring Herning By, der har indskrevet deres barn/børn i daginstitution eller skole i efteråret 2017. Spørgeskemaet vil bl.a. blive oversat til engelsk, somali, arabisk og farsi for at give flest mulige forældre mulighed for at besvare det.

 

Dataindsamlingen påbegyndes i januar 2018. Den endelige rapport forventes udarbejdet i foråret 2018, hvorefter udvalget forelægges resultatet i form af præsentation af hovedkonklusionerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender igangsættelse af dataindsamlingen på dagtilbuds- og skoleområdet i Herning By herunder det udarbejdede spørgeskema.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Inklusionseftersyn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I flere år har der så vel på landsplan som i Herning Kommune været fokus på, at 96 procent af alle folkeskolelever skal inkluderes og dermed gå i en almindelig skoleklasse. Dette pejlemærke er dog ikke blevet opfyldt. Udviklingen viser, at der i Herning Kommune inkluderes omkring 95 procent af alle folkeskoleelever, og dermed er der ca. 5 procent, der får et skoletilbud i et segregeret tilbud og således modtager undervisning uden for deres hjemme-klasse. Stigningen i antallet, der ekskluderes, har også medført, at udgiften til området har været stigende. Udvalget præsenteres for problemstillingen med henblik på beslutning om godkendelse af et kommissorium for igangsættelse af et eftersyn af området. Eftersynet tilrettelægges under hensyntagen til, at det i forbindelse med budgetforlig 2018 er besluttet, at byrådet skal drøfte inklusion på forårskonferencen i april 2018.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune arbejder vi ud fra de to målspor om, at ”alle børn er en del af fællesskabet”, og at ”alle børn skal blive så dygtige, de kan”. Det betyder samtidig, at det er vigtigt, at alle børn får så godt et skoletilbud så muligt, som passer til den enkelte elev. I Herning Kommune har vi en ambition om, at så mange børn som muligt skal undervises i deres hjemmemiljø. De to målspor udelukker dog ikke, at det bedste skoletilbud for nogle elever kan være at modtage undervisning i et segregeret tilbud, også kaldet specialundervisning. Definitionen på specialundervisning i nærværende notat er, at eleven ekskluderes fra deres hjemme-klasse. I flere år har der været et mål om, at maksimalt 4 % af kommunens elever måtte segregeres. Udviklingen er dog gået den anden vej, så der i dag er ca. 5 %, der får et skoletilbud i et segregeret tilbud, og dermed modtager undervisning uden for deres hjemme-klasse. Udviklingen i antallet af elever, der modtager specialundervisning ses i bilaget.

 

Udviklingen i antallet af elever, der modtager undervisning i et specialiseret tilbud, sker på trods af flere tiltag samt en velvilje fra skoler og dagtilbud. Overordnet kan følgende nævnes:

 • At der er igangsat en ny Inklusionsstrategi
 • At der er lagt ikke ubetydelige midler ud til skolerne
 • At de enkelte skoler målrettet har arbejdet med området
 • At der er sket en stor kompetenceudvikling af mange medarbejdere, med fokus på bl.a. ART (Aggressions eRstatnings Træning) og AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Alle skoler skal uddanne to i ART jfr. politisk beslutning, mens alle skoler og dagtilbud har mindst én AKT-ressourceperson, dog har de store skoler mellem to og tre AKT-ressourcepersoner.
 • At mange skoler er ved at implementere Herningmodel Skole (8 skoler er i gang, mens 9 skoler påbegynder implementeringen inden 2020)
 • At der er et tæt samarbejde mellem institutionerne og skolerne om en hensigtsmæssig overgang fra børnehave til skole for udsatte børn
 • At der gennem skolebestyrelserne er sat fokus på forældrenes rolle og ansvar
 • At der målrettet arbejdes med anti-mobbestrategier

 

Stigningen i antallet, der ekskluderes, har også medført, at udgiften til området har været stigende (se bilag for figur over den økonomiske udvikling). Selvom udskillelsesprocenten kun stiger svagt, så er der en kraftig stigning i antallet, der udskilles til tilbud på Sønderagerskolen indenfor autismeområdet. Et tilbud, der er en økonomisk stor udgift.

 

Der er ingen tvivl om, at den incitamentsstruktur, der er på området, ikke understøtter inklusionsstrategien. Dette skal samtidig ses i lyset af, at mange lærere i dag oplever et stigende antal elever, der har svært ved at blive undervist indenfor skolens almindelige rammer. Særligt har mange elever adfærdsmæssige udfordringer, der presser skolens almindelige undervisning. Incitamentsstrukturen kan også medføre, at det bliver vanskeligere for elever at komme tilbage til normalområdet.

 

Ligeså kan vi konstatere, at vores psykologer i dag bruger rigtig mange ressourcer på udredning af børn i stedet for at arbejde konsultativt og vejledende. Lovmæssigt kræves der en pædagogisk psykologisk vurdering af børn og unge, før de kan blive henvist til segregerede tilbud.

 

Opgaven

Overordnet er det vigtigt, at den samlede rapportering afspejler såvel et fagligt som et økonomisk aspekt.

 

Det er opgaven:

 • Lave en midtvejsevaluering af Inklusionsstrategien
 • At komme med bud på en ny incitamentsstruktur, der i højere grad understøtter inklusionsstrategien.
  Herunder.
 1. se på hvordan en sådan ny struktur kan indfases, så det giver skolerne mulighed for at omstille sig
 2. se på hvordan modellen kan rumme de store størrelsesmæssige forskelle, der er på skolerne i Herning Kommune
 3. se på hvordan modellen kan rumme de socioøkonomiske forskelle, der er i Herning Kommune
 4. se på hvordan modellen kan understøttes gennem inklusionsstrategien og forskellige pædagogiske og ledelsesmæssige tiltag
 5. se på hvordan man kan sammensætte en visitationsprocedure, der passer til modellen
 6. se på dagtilbuddenes rolle og overgange ift. inklusionsstrategien
 • Se på hvordan de ressourcer, der er i Center for Børn og Forebyggelse og i Center for Børn og Læring centralt, bedst muligt understøtter såvel Inklusionsstrategien generelt som den nye incitamentsmodel specifikt. Det handler ligeledes om at se på, hvordan PPR-funktionen bedst muligt kan understøtte inklusionsarbejdet
 • Se på om de segregerede tilbud, der er i Herning Kommune i dag har det rigtige indhold, samt se på ressourcemodellen på området
 • Opbygge et informationssystem med retvisende og relevante data

 

Herunder også:

 • Undersøge hvilke erfaringer andre kommuner har gjort sig, som kan være vigtige at tage med i arbejdet
 • Undersøge om der er andre kommuner, som er i gang med en lignende proces, og hvor man kan udveksle erfaringer

 

Tidsplanen 

2017    

Sep. – dec.: Grundarbejdet tilrettelægges centralt i Børn og Unge forvaltningen

 

2017    

Nov.: Behandling i Børne- og Familieudvalget

                    

2018   

Jan. – april: Arbejde i de forskellige arbejdsgrupper m.v.

 

 April: Fremlæggelse på budgetkonference

 

 April – sep.: Det ”egentlige arbejde” igangsættes med udgangspunkt i Budget-konferencens pejlinger 

Inddragelse af skolenetværkene

 

Sep. – nov.: Politisk behandling, høring m.v.

 

Ultimo dec.: Beslutning

 

Organisering af opgaven ses i bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender kommisssoriet for igangsættelse af et eftersyn af inklusionen, grundet de udfordringer, der er præsenteret gennem det seneste års tid og i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1081-07 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Udvikling af Specialtilbuddenes Samråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget, Sammenlægningsudvalget besluttede den 12. december 2006 at etablere Specialtilbuddenes Samråd med virkning fra den 1. januar 2007. Reviderede vedtægter for Samrådet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget på mødet den 22. januar 2014. Da området har udviklet sig meget i de seneste 10 år, fremlægges forslag til tilpasning af Samrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børneområde har udviklet sig meget i de 10 år, Specialtilbuddens Samråd har eksisteret. Blandt andet er bestyrelses- og brugerrådsstrukturen ændret. Det foreslås derfor, at man tilpasser Samrådet, så det fortsat indfrier formålet hermed. Et centralt formål er, at Børne- og Familieudvalget kan komme i dialog med de forældre og børn/unge, der bruger tilbuddene/ydelserne, og følge udviklingen på området.

 

Det foreslås, at Specialtilbuddenes Samråd fremover består i, at Børne- og Familieudvalget halvårligt bruger 1-2 timer på at invitere brugere og ledere/medarbejderrepræsentanter, som det også sker i dag, omhandlende en given ydelse, et tilbud eller en målgruppe. Alt afhængig af fokusområde inviteres relevante parter herunder ledere og medarbejderrepræsentanter på området med svarende til sammensætningen af det nuværende Specialtilbuddenes samråd.

 

De nugældende vedtægter for Specialtilbuddenes Samråd er vedlagt og tilsvarende med forslag til nye vedtægter for Specialtilbuddenes Samråd for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at videreudviklingen af Specialtilbuddenes samråd godkendes herunder forslag til vedtægter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Etablering af klubtilbud til unge mennesker over 18 år på Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Som en del af arbejdet med implementeringen af Herning Kommunes Sundhedsstrategi på Holtbjerg, kan det konstateres, at der er en gruppe unge mennesker, i alderen 18 år og opefter, som mangler et samlingssted i området. Gruppen af unge mennesker hænger ud i området, og udviser en uroskabende adfærd, der hverken er gavnligt for dem selv, eller områdets øvrige beboere, der bliver utrygge af det.

UngHerning er derfor blevet bedt om, at være værtsorganisation for et klubtilbud for unge mennesker fra 18 år og opefter i en to årig prøveperiode. Midlerne til klubtilbuddet hentes bl.a. fra ”Sårbare Unge”

Sagsfremstilling

Implementeringen af Herning Kommunes Sundhedsstrategi handler om at styrke den selvoplevede trivsel og livskvalitet, for beboerne på Holtbjerg. Dette skal ske via bedre koordinering af indsatser og initiativer. Indsatserne og initiativerne skal tage afsæt i borgernes behov. I forbindelse med kortlægningen af området, og de mange gennemførte interviews, med såvel borgere som lokale fagpersoner, er det tydeligt, at der er en stor gruppe af unge mennesker i området, der mangler et sted at være.

 

De unge mennesker har blandet etnisk herkomst, og står uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet for langt størstedelen. De er af forskellige årsager ikke i stand til at indgå i Herning Kommunes etablerede sports- kultur- og fritidsliv. Dette skyldes bl.a. kulturelle forskelle, tidligere sociale nederlag, ikke-tradition for at dyrke sport, dårlig sundhedstilstand osv.

 

Gruppen af unge mennesker over 18 år, og deres behov for et samlingssted, har ikke en oplagt værtsorganisation;

 • Den boligsociale helhedsplan ”Plads Til Forskel”, dækker et uddannelsesmæssige sigte.
 • UngHernings klub er for målgruppen til og med 17 år,
 • Ungeenheden i Herning Kommune driver ikke ”fritidstilbud”,
 • ”Fritidspasset” som By, Erhverv og Kultur administrerer, er for unge under 18 år, og
 • En frivillig løsning vil være for sårbar, og vil mangle en organisatorisk stærk organisering til bl.a. faglig sparring og supervision.

 

UngHerning er derfor blevet bedt om, i samarbejde med bl.a. Plads Til Forskel, at være værtsorganisation for at afprøve et klubtilbud til unge mennesker over 18 år, i perioden februar 2018 til februar 2020. Med dette tilbud, udvider UngHerning således sin målgruppe i en periode, hvilket lovgivningen på området tillader.

 

Omkring klubtilbuddet dannes en ejerkreds af samarbejdspartnere inden for beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling mv. således at det er muligt, at guide de unge mennesker videre i deres liv, når er selv er motiveret for det. Derudover arbejdes der med at udvikle ”rollemodeller”, der er unge fra området, som netop kan fungere som rollemodeller, og ligestillede for de unge mennesker, der enten har meget få eller ingen tætte og sunde sociale relationer omkring sig.

 

Efter de to år er gået, skal der gennemføres en evaluering. Evalueringskriterier skal udarbejdes i ejerkredsen og bl.a. vedrøre

 • Antal unge der benytter sig at klubtilbuddet
 • Den personlige og sociale udvikling for de unge, der har benyttet klubben
 • Brobygningen til misbrugscenter, UU, uddannelser, jobs, socialrådgiver, fritidsklubber, andet, som de unge har benyttet i perioden.

 

UngHerning har fundet en medarbejder, der er velegnet til klubtilbuddet, og ligeledes stiller de bl.a. lokaler til rådighed. Plads Til Forskel er påbegyndt det opsøgende arbejde, og har allerede nu omkring 15 unge mennesker over 18 år, der ønsker at komme i klubben.

Økonomi

Finansieringen til en medarbejder til tilbuddet hentes fra projekt ”Sårbare Unge”, som administreres af Handicap og Psykiatri.

Budgettet ser ud som følger:

 

Tabel 1. Budget for klubtilbud for unge mennesker over 18 år på Holtbjerg

Budgetpost

Dækkes af

Udgift pr. år (kr.)

Udgift i alt (kr.)

Plads til Forskels medarbejdertimer i vintersæsonen

Plads Til Forskel

32.000

64.000

 

Plads Til Forskels opsøgende gadearbejde og brobygning

Plads Til Forskel

30.000

60.000

Sparring og supervision til medarbejderen i klubtilbuddet

UngHerning

15.000

30.000

Materialer

UngHerning

2.000

4.000

Aflønning af gennemgående medarbejder

Projekt ”Sårbare Unge”

50.000

100.000

I alt

 

129.00

258.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.70.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om konsekvenstilretning af Retningslinjer for pladsanvisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Ulla Sandgaard

Sagsresume

Pr. 1. januar 2018 vil det være muligt også at kunne vælge en morgenplads i fritidshjem og SFO i Herning Kommune, som en konsekvens heraf tilrettes Retningslinjerne for Pladsanvisningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af forældrehenvendelser og drøftelser på Samrådsmødet - Dagtilbud vil der fra 1. januar 2018 være mulighed for en morgenplads i fritidshjem og SFO. Som en konsekvens heraf, skal Retningslinjerne for Pladsanvisningen tilrettes.

 

Fra 1. januar 2018 vil der være 3 forskellige pladstyper i fritidshjem og SFO i Herning Kommune.

 • Fuldtidsplads
 • Eftermiddagsplads
 • Morgenplads (ny pladstype)

 

Retningslinjerne for Pladsanvisningen tilrettes som en konsekvens heraf.

 

Uddrag af nuværende retningslinjer

Indmeldelse

Indmeldelse i daginstitution/SFO og i dagplejen sker sædvanligvis pr. den 1. i måneden. Morgenpasning i fritidshjem/SFO kan tilvælges med dags varsel på Digital Pladsanvisning.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud/SFO skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Framelding af morgenpasning i fritidshjem/SFO kan ske på Digital Pladsanvisning til den efterfølgende 1. i en måned.

 

Uddrag af tilrettede retningslinjer

Indmeldelse

Indmeldelse i daginstitution/SFO og i dagplejen sker sædvanligvis pr. den 1. i måneden. Fuldtidsplads i fritidshjem/SFO kan tilvælges med dags varsel.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud/SFO skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Skift fra fuldtidsplads til morgen- eller eftermiddagsplads, kan ske til næstkommende 1.

 

Til Børne- og Familieudvalgets orientering vil der i første halvdel af 2018 blive fremsendt en sag om generelle tilretninger af pladsanvisningens retningslinjer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om at Coolturklub ikke igangsættes

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget orienteres om, at Coolturklubben ikke har fået tilstrækkelig deltagere til at gennemføre det 3-årige projekt, jf. pkt. 98 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 28. juni 2017. Forvaltningen har derfor besluttet, at projektet lukkes ned.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse har fået tilsagn om, at Forebyggelsesudvalget bevilger halvdelen af 150.000 kr. til et 3 årigt projekt Coolturklub til unge i alderen 13 – 17 år med en længerevarende somatisk og kronisk sygdom (for eksempel diabetes, epilepsi, kroniske tarmsygdomme mm). Unge, der tilbydes Coolturklub, er unge, der ellers ikke vil kunne deltage i en ugentlig fritidsaktivitet over 3 – 4 måneder på grund af manglende ressourcer i familien.

 

Kultur og Fritid har stillet sikkerhed for 12.500 kr. til at kunne gennemføre en prøvehandling af et hold, der skulle gennemføres i efteråret 2017.

 

Coolturklubben har ikke fået tilstrækkelig deltagere til at gennemføre det 3-årige projekt. Årsagen til manglende deltagere er sandsynligvis, at Børneafdelingen på Regionshospitalet Herning, i efteråret 2017 og 2018 har et tilbud til samme målgruppe, hvor formål og metode ligger tæt op af Coolturklubbens intention. Derfor er Coolturklubben ikke kommet i gang i efteråret 2017. Forvaltningen har derfor besluttet, at projektet lukkes ned.

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har givet tilsagn om at dække halvdelen af projektet med 75. 000 kr. Forfalder med 12.500 kr. i 2017, 25.000 kr. i 2018, 25.000 kr. i 2019, 12.5000 kr. i 2020. Kultur og Fritid har stillet sikkerhed for 12.500 kr i 2017.

 

Ansøgning om medfinansiering i erhvervslivet og fonde er stillet i bero.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Godkendelse af mødedatoer Børne- og Familieudvalg 2018:
  • 24. januar
  • 28. februar
  • 14. marts
  • 18. april
  • 30. maj
  • 20. juni
  • 22. august
  • 26. september
  • 24. oktober
  • 21. november
  • 12. december
 • Orientering om "En spire til en spire"
 • Brev fra elevråd (vedhæftet som bilag)
 • Orientering om sag om kørsel i Handicaprådet
 • Børne- og Familieudvalget er forhåndstilmeldt til deltagelse i KL's Børnetopmøde 1. og 2. februar 2018 i Aalborg

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterrretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Mødedatoerne for Børne- og Familieudvalget 2018 tilrettes:

  • 24. januar
  • 21. februar
  • 7. marts
  • 18. april
  • 28. maj
  • 20. juni
  • 15. august
  • 19. september
  • 24. oktober
  • 21. november
  • 12. december

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Balanceplan 2.0

 

Sagsnr.: 00.15.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Center-model ved Lundgårdskolens SFO og Børnehuset Solstrålen

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer