Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 29. oktober 2014
Mødested: Sunds Skole, Nøddevej 13, 7451 Sunds

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Høring af udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som består af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har sendt udkast til politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" og sundhedsaftale 2015-2018 i høring.

 

Den samlede sundhedsaftale består af 4 dele:

 • politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" (henvender sig primært til det politiske niveau)

 • sundhedsaftale, der konkretiserer den politiske aftales visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling (henvender sig primært til det organisatoriske/administrative niveau)

 • delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser (henvender sig primært til udfører-niveauet)

 • værktøjskasse, som består af sundhedsfaglige dokumenter (henvender sig til udfører-niveauet)

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 24. september 2014 (punkt 91) drøftet og kommenteret de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Børne- og Familieudvalget bedes drøfte indholdet i udkastet med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med den samlede sundhedsaftale er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

 

Sundhedsaftalen omfatter indsatser indenfor både somatikken og psykiatrien (børn og voksne), blandt andet sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og patientsikkerhed.

 

Endvidere indsatser som rækker ind på for eksempel beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:

 

 • Enkel og let adgang til kommunale tilbud
  Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
  er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
  at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
  sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.

 

 • Øget fokus på børn og unge
  Med Sundhedsaftalen styrkes indsatsen i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder.

 

 • Akutområdet
  Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
  hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
  ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
  hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
  komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
  sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
  udskrivning fra hospital.

 

 • Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk/psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 • Differentieret indsats
  Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
  differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
  af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
  enkelte borger.

 

Umiddelbart vurderes indholdet i sundhedsaftalen til at have fokus på væsentlige emner inden for de kommende års indsats på sundhedsområdet.

 

Aftalen lægger op til, at flere sundhedsydelser skal ske i det nære (tæt på borgerens hverdag), hvilket er i god overensstemmelse med opfattelsen i Herning Kommune.

 

Hvis værdierne i den politiske aftale:

 

 • vi sætter borgeren først

 • vi skaber resultater

 • vi udfordrer vanetænkning

 

skal være gældende, vil det nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, som også er udgangspunktet for den politiske aftale. Derfor må det være en betingelse, at "pengene følger borgeren", hvilket Social- og Sundhedsudvalget også har påpeget i tilbagemeldingen på et tidligere udkast til den politiske aftale.

 

Administrationen vurderer med baggrund i de foreliggende økonomiske udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område samt vurderingen af, at princippet om at "pengene følger borgeren" ikke er tilstrækkeligt fremhævet i aftaleudkastet, at de skitserede indsatser i udkastet til sundhedsaftalen ikke kan implementeres i fuldt omfang i Herning Kommune.

 

I vedlagte notat beskrives den nuværende udvikling i det nære sundhedsvæsen for Herning Kommune.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 24. september 2014, pkt. 91:

at Social- og Sundhedsudvalget afgiver positivt høringssvar dog med bemærkning om, at realiseringen af den politiske aftale forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes,

 

at udkastene udsendes i høring hos Forebyggelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 24. september 2014, pkt. 91:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget afgiver positivt høringssvar dog med bemærkning om, at realiseringen af den politiske aftale forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften med i alt 55,6  mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september inkl. genbevillinger.
 
Der er overført genbevillinger på i alt 68 mio. kr. fra 2013 til 2014.
Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i 2014 incl. genbevilling af mindreforbrug fra 2013 på 29,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 
 
Drift:

Samlet forventes pr. 30. september 2014 et forventet mindreforbrug på driften på 55,6 mio. kr. incl. genbevillinger fra 2013 på i alt 68 mio. kr. Det forventes således netto et forbrug af de genbevilligede midler på 12,4  mio. kr.


De væsentligste afvigelser er:

 • 9,2 mio. kr. negativ Likviditetsforskydning på projekter og takstfinansierede puljer

 • 6 mio. kr. i forventet merforbrug på anbringelsesområdet  

 • 5,2 mio. kr. forventet forbrug af overførte midler selvforvaltning 

 
For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte oversigt og økonomiinfo samt bemærkninger

 
 
Projekter og takstfinansierede puljer

Der forventes samlet en likviditetsforskydning på  9,2 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Det skal bemærkes, at regnskab 2013 ikke er endelig gjort op og at der derfor er tale om et skønnet beløb. 
 
Anbringelsesområdet

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6 mio. kr. vedr. anbringelsesområdet.


De væsentligste årsager til forventet merforbrug i 2014 er (som også beskrevet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni) følgende:

 • Manglende statsrefusion på barnepigeudgifter som tidligere har udløst 50% refusion, hvilket svarer til ca. 1,8 mio. kr. i mindre indtægt (ændrede konteringsregler).

 • Flere børn og dermed flere udgifter vedrørende anbringelser på døgninstitutioner for handicappede, sikrede institutioner og MultifunC end budgetteret.

 • Overført underskud fra 2013 på 3,3 mio. kr. i merudgifter.

 • Området er presset på grund af, at antallet af underretninger er steg med op mod 300%. Der er desværre ikke kun tale om lettere sager. Det anslås, at der er en fordobling af antallet af underretninger der handler om vold og seksuelle overgreb.

 

Det skal igen bemærkes, at Sverigesprojektet bidrager positivt til det forventede regnskab.  

    
Selvforvaltningsaftaler:
I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder, hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug.
På baggrund af de konkrete tilbagemeldinger samt en vurdering af effekten af kompenserende handlinger forventes et forbrug af overførte midler på i alt 5,2 mio. kr.


Det har tidligere kunnet konstateres, at de decentrale enheder er meget forsigtige med deres tilbagemeldinger og det endelige resultat har i en årrække været markant bedre end forudsagt løbende. Det vurderes dog, at 2013 netop var et særligt år med generel tilbageholdenhed/opsparing og at der i indeværende år vil være et væsentligt forbrug af de overførte midler, hvis der ikke bremses op. Dette gælder f.eks. omkring opsparing til implementering af skolereform.
 

Centrale konti dagtilbud og skoler:
Der er ligeledes på de centrale konti en vis usikkerhed omkring finansiering af skolereformen, hvor der arbejdes med en forventning om et større fald i antallet af SFO børn. Sker dette ikke vil der være en økonomisk udfordring på Børn og Unge området. Det forventes at tendenserne vil kunne aflæses ultimo 2014. 

 

Sanktionslovgivning

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på landsplan der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. Det forudsættes således, at Herning Kommune overholder servicedriftsrammen, mens det bl.a. som følge af ”kollegiemodellen” er den enkelte direktør, der på vegne af fagudvalget har det styringsmæssige ansvar for, at måltallet for servicedriftsudgifterne overholdes [dvs. korrigeret budget eksklusiv genbevillinger / overførsler].   Det forventede regnskab for 2014 ekskl. genbevillinger udviser på Børne og Familiudvalgets området  et merforbrug (forbrug af overførte midler) på 12,4 mio. kr.    

 

Kompenserende handlinger
Som følge af de forventede merudgifter på Børn og Unges område arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt på kompenserende handlinger på alle områder.Det forventede regnskab er inkl. den vurderede effekt af de kompenserende handlinger. 

Det er besluttet at indføre et generelt indkøbs- og ansættelsesstop på skoleområdet i et forsøg på at bremse op på forbruget af overførte midler. Det forventes at have en væsentlig effekt, som vi har indregnet i det forventede regnskab. Afhængig af hvor stor en andel af det forventede forbrug der er bundet i tidligere beslutningerne kan effekten blive både mindre eller større.

 

På Dagtilbudsområdet forventes ikke et forbrug af overførte midler, men som del af kollegiet i Børn og Unge er det valgt at bremse op på det centrale område og skyde nogle af de planlagte projekter mv. Dette forventes at have en positiv effekt på knap 5 mio. kr.

 

Det giver på nuværende tidspunkt bedst mening at se dagtilbud og skoler under et, da der i året er flyttet midler til finansiering af folkeskolereformen samt at flere initiativer f.eks. arbejdspladser mv. går på tværs af serviceområder. Samlet set forventes der således i Center for Børn og Læring et forbrug af overførte midler på 1,5 mio. kr.

 

Det forventede merforbrug på Børn og Familieområdet gav anledning til at der allerede ultimo foråret blev iværksat en gennemgang af samtlige sager i BOF med henblik på at finde eventuelle muligheder for besparelse. Samtidig har der været begrænsninger med hensyn til nye ansættelser på SO 16, Børn og Familie.

  

Anlæg

På anlæg forventes samlet et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. genbevillinger. Der er genbevilliget 29,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Der er i 2014 givet en tillægsbevilling på 42 mio. kr. (bevilling i 2015 flyttet til 2014) til Snejbjerg Skole for skabe balance i aftalt betalingsplan og bevilling.

 

Mindreforbruget i øvrigt skyldes hovedsagligt mindre tidsforskydninger på Skolerenoveringer samt Renoveringen af Lind skole

 

Budgetomplaceringer:

Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer

 • 375.000 kr. flyttes fra SO 10 til SO 20, IT-afdelingen til finansiering af ansættelse af  IT-medarbejder til understøttelse af dagtilbud og skoler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede bud- getopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014 og i Byrådet den 11. november 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-8-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af ledelsesstruktur i Kildebakken og etablering af fællesbestyrelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kildebakkens skole og børnehave søger om ændring af ledelsesstruktur pr. 1.1. 2015 og dermed etablering af fællesledelse for skole og en aldersintegreret daginstitution samt fællesbestyrelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved Kildebakkens børnehave og skolebestyrelsen ved Kildebakkeskolen ansøger om at etablere fællesbestyrelse og fællesledelse for en samlet institution bestående af skolen og en aldersintegreret daginstitution fra 1.1.2015.

 

I dag er der etableret en såkaldt Humlum model mellem skole, SFO og børnehave. Der ønskes etablering af en fælles bestyrelse og etablering af en fællesledelse. Ledelsen består i dag af 3 personer: skolelederen og dennes stedfortræder samt dagtilbudslederen, som også fungerer som SFO leder.  Endvidere er der i dag en bestyrelse for skole og SFO og en bestyrelse for daginstitutionen.

 

Der søges om etablering af en fællesbestyrelse og etablering af fællesledelse for hele Kildebakken i form af skolelederen, der er overordnet leder og at dagtilbudslederen fra 1.1.2015 bliver pædagogisk leder for dagtilbudsdelen. SFO og børnehave ønskes ændrer status til en aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 2,9 år til og med 4. klasse.

 

Kriterierne for etablering af fællesledelse er til stede, idet elevantallet på skolen ikke må overstige 300 elever, i Kildebakken går der pt. 164 elever  og daginstitutionen er kommunal.

 

Der er udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for fællesbestyrelsen - medsendes som bilag. Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af en standard skabelon herfor.  

 

Som konsekvens af etablering af fællesledelse for Kildebakken - skole og aldersintegreret daginstitution er der udarbejdet en ny kontrakt til erstatning af tidligere kontrakt på daginstitutionsområdet vedlagt sagen.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af fællesledelse ved Kildebakken skole og daginstitution pr. 1.1.2015.
at styrelsesvedtægten for Kildebakke skole og daginstitution godkendes pr. 1.1.2015 som grundlag for fællesbestyrelsen.
at den udarbejdede kontrakt gældende fra 1.1.2015 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-357-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Evaluering af administrationsgrundlag for daginstitutioner, SFO- og klubområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Herning Kommune gennemførte pr. 1. august 2012 en større strukturændring på dagtilbudsområdet. Strukturændringen medførte et behov for en ny model for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO’er og aftenklubber. Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 29. februar 2012 at godkende en ny ressourcetildelingsmodel for området. I forbindelse med udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel blev der udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor alle økonomiske tildelingskriterier og principper fremgår. Administrationsgrundlaget udgør derfor de politisk besluttede principper for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO’er og aftenklubber på området. Ved administrationsgrundlagets vedtagelse blev det besluttet, at modellen skulle evalueres i 2015.

Sagsfremstilling

Med baggrund i evaluering af administrationsgrundlaget er der udarbejdet forslag til ændring af tildelingskriterier og principper som indarbejdes i administrationsgrundlaget fra 2015. Forslag til ændring er:

 • Ajourføring af afsnit omkring puljer, hvor nye pulje omfattet af administrationsgrundlaget indskrives.

 • Præcisering af om den enkelte pulje er en central eller en decentrale pulje.

 • At der må reguleres imellem decentrale puljer og institutionernes ressourcetildeling ved budgetlægning til kommende år (tilbageløb af overskydende ressourcer fra puljer).

 • At der etableres en ny særlig grundtildeling til kommunale udenomsarealer, hvor institutioner foretager vedligehold – årlig tildeling på 25.000 kr. i 2014 priser.

 • At der etableres en ny decentral pulje, hvor der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til Herning Kommunes basislederuddannelse for nye ledere. Puljen etableres af den centrale tilpasnings- og udviklingspulje.

 • At tildeling til revision for selvejende daginstitutioner afskaffes.

 • At tekstafsnit for rengøring og indboforsikring præciseres.

 • At der tilføjes et kapitel med administrativ praksis. Det skal dog tydeligt fremgå, at kapitlet ikke afspejler politiske principper. Forvaltningen må fremadrettet ajourføre dette kapitel i forhold til gældende administrativ praksis.

 • At forvaltningen fremadrettet må ajourføre administrationsgrundlaget, således at nye politiske beslutninger der er relevant for administrationsgrundlagets område indgår.

 • At forvaltningen fremadrettet må ajourføre administrationsgrundlag med det formål at præcisere indhold, dog uden at ændre på de politiske principper der fremgår i administrationsgrundlaget.

 

I vedlagte bilag ”Evaluering af administrationsgrundlaget” er en uddybende og samlet beskrivelse af de foreslåede ændringer.

Økonomi

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdets samlede ramme, da alle ændringer finansieres inden for rammen. De ændringer der sker inden for rammen er:

 

 • Ny særlig tildeling til udenomsarealer medfører at der finansieres 50.000 kr. p.a. fra central ramme til finansiering af decentral tildeling.

 • Etablering af ny pulje hvor der afsættes 0,5 mio. kr. p.a. til Herning Kommunes basislederuddannelse medfører, at der etableres en decentral pulje for centrale midler.

 • Afskaffelse af tildeling til revision, medfører en årlig besparelse på 60.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de foreslåede ændringer i tildelingskriterier- og -principper jævnfør bilaget: ”Evaluering af administrationsgrundlaget, og at ændringer indarbejdes i administrationsgrundlaget fra 2015
at der fra SO 10 Dagtilbudsområdets ramme tilføres 490.000 kr. til administrationsgrundlaget.

 

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Struktur på Dagtilbudsområdet pr. 1. august 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også sin indvirken på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0 - 6 årige børn forbliver i lokalområdet. Implementeringen af fremtidens løsninger er sat til 1. august 2015.


Forligspartierne tilkendegiver, at det eventuelle provenu ved ovenstående forbliver på daginstitutionsområdet. De første 200.000 kr. reserveres forlods til et tre-årigt projekt (et lokalt kraftcenter), fremsendt fra Holtbjerg Fritidscenter til Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har godkendt projektbeskrivelse og den tilhørende tids- og handleplan. Børne- og Familieudvalget har endvidere afholdt dialogmøder, hvor bestyrelser og repræsentanter fra idrætsforeningerne har deltaget. På dialog møderne har Børne- og Familieudvalget udtrykt ønske om, at de berørte parter ville sende deres forslag til strukturen.

 

De berørte parter, der er afholdt dialogmøder med, er følgende:

Den kommunale fællesbestyrelse for  Feldborg Børneunivers/Kålormen med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2, samt

den kommunale fællesbestyrelse for Haderup Skole og Børnehus/Fristedet med børnehave og fritidshjem 1 og 2.

Den kommunale fællesbestyrelse for SNild/Midgården med børnehave og fritidshjem 1 og 2, samt

den kommunale fællesbestyrelse for Sinding Ørre Midtpunkt/Hvepsereden med dagplejetilknytning, børnehave og fritidshjem 1 og 2.

Den selvejende daginstitution Holtbjerg Børnehus med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1, samt

den selvejende daginstitution Holtbjerg Fritidscenter med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2.

Den kommunale fællesbestyrelse for Kløverhuset med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2, samt

den kommunale fællesbestyrelse for ABC Tusindfryd med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2.

Den kommunale fællesbestyrelse for Regnbuen med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2, samt

den kommunale bestyrelse for Eventyrhaven, med vuggestue, børnehave og specialafdeling.

Den selvejende bestyrelse for Børnehuset Solstrålen med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1, samt

den kommunale bestyrelse for Lundgårdskolens SFO med SFO 1 og 2.

Den selvejende bestyrelse for Galaxen med vuggestue, børnehave og specialafdeling samt,

den selvejende bestyrelse for Brændgård med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2 samt,

den kommunale bestyrelse for Brændgårdskolens SFO med SFO 1 og 2.

Den selvejende bestyrelse for Østbyens Børnecenter med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2 samt,

den selvejende bestyrelse for Børnegården med vuggestue, børnehave, fritidshjem 1 og 2 og specialafdeling.

 

Center for Børn og Læring har modtaget tilbagemeldinger til forslag til strukturen fra følgende daginstitutioner:

Galaxen, Brændgård og Brændgårdskolens SFO

Galaxen og Brændgård

Galaxen

Sinding-Ørre Midtpunkt og SNild

Solstrålen og Lundgårdsskolens SFO

Feldborg Børneunivers

Institutioner i Arnborg og Kølkær

Institutioner i Herningsholm og Holtbjerg området

Regnbuen, Hodsager og Eventyrhaven, Aulum

 

Der er udarbejdet oplægget: "Strukturen på dagtilbudsområdet", hvor der er opstillet forskellige scenarier vedr. de berørte institutioner.

 

Der indgår centrale elementer i oplægget:

 • fusion af institutioner til større enheder

 • fortsat fælles ledelse mellem skoler og daginstitutioner

 • en skole og en daginstitution i hvert skoledistrikt

 • et pasningstilbud fra 0.-4. klasse, således at børnene ikke spredes på flere tilbud

 • 0-6 årige børn bliver i lokalområdet

 • økonomisk og fagligt bæredygtige dagtilbud

 • pasningsdistrikterne/dagtilbudsdistrikterne tilpasses skoledistrikterne

 

Samling af mindre enheder til større enheder betyder, at der opnås nogle mindre besparelser til administrative udgifter, men den væsentligste effekt opnås ved at nogle ledere fritages for administrative opgaver, og tiden kan i stedet anvendes i det pædagogiske arbejde. Et andet udviklingstiltag er styrkelse af den faglige ledelse.

 

Efter Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen, sendes Børne- og Familieudvalgets beslutning til høring ved de berørte bestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer med høringsfrist den 14. november 2014.

  

Der er indgået kontrakter med alle dagtilbud, hvor der er 9 mdr. opsigelse. Dette medfører ændringer for de berørte institutioner, så derfor opsiges kontrakterne med virkning fra 1. august 2015, hvor der indgåes nye kontrakter.

 

Bilag:

Samlet høringssvar

Rapport over strukturændringer pr. 1.8.2014

Økonomi

Muligt provenu ved fusioner jvf. scenarierne

 

Driftsbesparelser ved fusioner og opsigelse af lejemål
912.000 netto kr. årligt
Fratrukket årlig udgift til lokalt kraftcenter
200.000          kr. årligt
Dette udgør
712.000 netto kr. årligt

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Scenarie 1

De to daginstitutioner Feldborg Børneunivers og Haderup Børnehus fusionerer 

Organisering:
Der er fortsat fælles bestyrelse dog med to-strenget ledelse en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. 

Økonomi Anlæg: Administrativt arbejdes der videre med afdækning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 37.000 kr.årligt

 

at Scenarie 2
De 2 daginstitutioner Sinding-Ørre Midtpunkt Hvepsereden og SNild/Midgården fusionerer 

Organisering:
Der er fortsat fælles bestyrelse, dog med to-strenget ledelse med en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. Den to-strengede model evalueres om 2 år, og når en ledelses person stopper arbejdsforholdet. 

Økonomi Anlæg: 140.000 kr.

Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 78.000 kr. årligt

 

at Scenarie 3 + scenarie 8 og 9
Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg Fritidscenter, Østbyens Børnecenter og Børnegården fusionerer. Fritidshjemsbørnene flyttes i lokaler, som ligger tættest muligt på Herningsholm skolen. Afd. Byggeren afhændes. 

Organisering:
Der er et ledelsesteam bestående af en institutionsleder og et antal pædagogiske ledere.
Økonomi Anlæg: 0 kr. 

Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 221.000 kr. årligt. 

Den fusionerede institutions fremtidige status som kommunal eller selvejende afklares.

 

at Scenarie 4
De to daginstitutioner Kløverhuset og Arnborg Børnecenter fusionerer.  

Organisering:
Der er fortsat fælles bestyrelse dog med enstrenget ledelse. Skolelederen som overordnet leder og pædagogisk leder af daginstitutionen. 

Økonomi Anlæg: 0 kr. 

Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 119.000 kr. årligt, såfremt de to daginstitutioner fusionerer.

 

at Scenarie 5
De to daginstitutioner Regnbuen, Hodsager skole og Eventyrhaven fusionerer. 

Organisering:
1 daginstitutionsleder og et antal pædagogiske ledere. 
Ophør af fællesledelse og fortsat status som kommunal, aldersintegreret daginstitution.
Økonomi Anlæg: Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse årligt: 37.000 kr.

 

at scenarie 7

Følgende daginstitutioner forpligtes på at udvikle deres fællesskaber - Sdr. Felding og Skarrild samt Vinding og Ørnhøj.

 

at Scenarie 10

Drøftelse af om de to daginstitutioner Galaxen og Brændgård fusionerer. Fritidshjemsbørnene fra Brændgård flyttes til Brændgårdskolens SFO. 
Organisering:
En daginstitutionsleder og et antal pædagogiske ledere af den fusionerede daginstitution.  
Økonomi Anlæg: 310.000 kr. til SFO'en. 

Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 78.000 kr. årligt, såfremt de to daginstitutioner fusionerer.

 

Den fusionerede institutions fremtidige status som kommunal eller selvejende afklares.

 

at Scenarie 11:

Børnehuset Solstrålen Lundgårdskolens SFO sammenlægges i form af etablering af en HUMLUM-model. Nuværende fritidshjemsbørn placeres i lokaler så tæt på skolen som muligt. 

Organisering:
Den nuværende leder af Solstrålen og et antal pædagogiske ledere. Lederen vil referere til institutionsbestyrelsen og Herning Kommune i institutionssammenhæng og til skolelederen i SFO sammenhæng. Den sammenlagte institutions fremtidige status bliver kommunal. 

Økonomi Anlæg: 0 kr. 

Administrativt arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 

Økonomi Driftsbesparelse: 159.000 kr. årligt  incl. opsigelse af mindre lejemål.

 

at Kontrakterne opsiges med følgende daginstitutioner:

Feldborg Børneunivers/Kålormen, Haderup Børnehus/Fristedet, Hvepsereden, SNild / Midgården, Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg fritidscenter, Kløverhuset, ABC Tusindfryd, Regnbuen, Eventyrhaven, Østbyens Børnecenter, Børnegården, Brændgård og Børnehuset solstrålen.

 

at benævnelsen ”pasningsdistrikter” ændres til ”dagtilbudsdistrikter” samt en mindre ændring af en distriktsgrænse jfr. kort i "Strukturen på dagtilbudsområdet" på side 26.

 

at anlægsudgifterne samlet er på: 450.000 kr. og iværksættes og finansieres af konto 514099.

 

at driftsbesparelser på årlige netto kr. 729.000 forbliver på dagtilbudsområdet og der tilføres 529.000 kr. årligt til Administrationsgrundlaget, som går til lønkroner pr. barn på dagtilbudsområdet de 2,9 - 6 årige, og der afsættes årligt 200.000 kr. til et lokalt kraftcenter i 3 år ved afd. Holtbjerg Fritidscenter.

 

at fusionerne iværksættes pr. 1.8.2015.

 

at sagen sendes til høring ved de berørte institutioner og de faglige organisationer samt sektor MEDudvalget.

Beslutning

Scenarie 1 godkendt som indstillet

Scenarie 2 godkendt som indstillet

Scenarie 3 + scenarie 8 og 9 godkendt som indstillet

Scenarie 4 godkendt som indstillet

Scenarie 5 godkendt som indstillet

Scenarie 7 godkendt som indstillet

 

Scenarie 10:

Det er besluttet at der ikke skal ske fusion af de 2 institutioner. Det er endvidere besluttet at Fritidshjemsbørn inkl. klub flyttes fra Brændgård til Brændgårdskolens SFO.

 

Scenarie 11 godkendt som indstillet

 

Øvrige indstillinger godkendes som indstillet.

 

Børne - og Familieudvalget bemærker i øvrigt at SFO/ fritidshjemsbørn principielt skal så tæt på skoletilbuddet som muligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2013/2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 21. september 2011 blev udvalget orienteret om arbejdet med kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Der blev iværksat et projekt, der tog udgangspunkt i KL´s skabelon til kvalitetsrapporter. I projektet skulle det undersøges, hvordan kvalitetsrapporten kan IT- understøttes. Desuden skulle der udarbejdes et årshjul for arbejdet med kvalitetsrapport.

 
13. december 2011 blev konceptet med administrativ vejledning og årshjul godkendt af Byrådet. Ifølge dagtilbudslovens § 10 skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.
 
Byrådets godkendelse af læreplanerne hvert andet år i lige år, indgår nu i kvalitetsrapporten og godkendes samlet af Byrådet. I 2012 udkom den første kommunale kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten 2013/2014 for dagtilbud i Herning Kommune fremlægges, så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på dagtilbuddene. Rapportens data er indsamlet i februar-juli 2014 og dækker således over en halvandenårig periode. Foruden denne samlede kommunale rapport, er der fra 15. september 2014 udkommet en lokal rapport for hver enkelt institution.
 
Kvalitetsrapportens kernepunkter har været genstand for dialog på institutionsledermøde og efterårets Tour de bestyrelse. Endvidere bliver kvalitetsrapporten fremlagt på det kommende samrådsmøde.
 
Rapporten bygger på en række centrale nøgletalsdata og dagtilbuddenes egne vurderinger af arbejdet med lærerplanstemaer m.m.
 
Denne anden kvalitetsrapport indeholder bl.a. vurderinger på følgende områder:
- arbejdet med årsmålene 2013/2014
- arbejdet med børnemiljø
- de pædagogiske læreplaner
- børn med særlige behov
 
Desuden belyses dagtilbudsområdets samlede:
- faglige kvalitet
- organisatoriske kvalitet
- brugeroplevede kvalitet
 
Dagtilbuddenes styresider kan samles i følgende overskrifter:

 • Stort fokus på børnenes sociale kompetencer, krop og bevægelse, sproglige og alsidige personlige udvikling

 • Stort fokus på forældresamarbejdet

 • Anvendelse af ressurcepersoner

 • Implementering af evidensbaserede programmer

 • Implementering af sprog - og læsestrategien

 • Implementering af it og mediestrategien

 • Stærk evalueringskultur

 

Dagtilbuddenes udviklingsområder kan ligeledes samles i følgende overskrifter:

 • Inklusion i forhold til Inklusionsstrategien

 • Implementering af Strategi for Natur og Matematik

 • Fokus på læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer

 • Fokus på læreplantemaet natur og naturfænomener

 • Implementering af IT i det pædagogiske arbejde for, med og af børn

 • Fortsat udvikling af sprogindsatsen i det pædagogiske arbejde

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne - og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fornyet drøftelse omkring fusion af Børneliv, Sunds og Skovmyren, Ilskov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Genoptagelse af sag for afklaring af, om den fusionerede daginstitution pr. 1.1.2015 skal have status af kommunal eller selvejende.

Sagsfremstilling

Børne- og Famileudvalget godkendte på sit møde den 17. september 2014 fusion af Børneliv, Sunds og Skovmyren, Ilskov pr. 1.1.2015.

 

Sagen genoptages til fornyet drøftelse i Børne- og Familieudvalget, hvorvidt den fusionerede daginstitution skal have status af kommunal eller selvejende.

 

Til belysning af de to statusformer har Center for Børn og Læring udarbejdet

 • et Notat om selvejende - kommunale daginstitutioner og

 • en Summarisk oversigt - selvejende institutioner - kommunale - begge er medsendt sagen som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om den fusionerede institution pr.1.1.2015 skal være kommunal eller selvejende.  

Beslutning

Børne- og Familieudvalget følger institutionernes ønske om, at den fusionerede institution pr. 1. 1. 2015 skal være selvejende.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Normering i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue ønsker at ændre deres normering i institutionen til 24 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Dog vil de i perioden 1/4 - 31/7 hvert år have yderligere 20 børn i forbindelse med deres førskolegruppe på Herning Friskole.

Sagsfremstilling

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue ansøger om at ændre deres normering fra nuværende 26 vuggestuebørn og 61 børnehavebørn i alt 87 børn til 24 vuggestuebørn og 42 børnhavebørn i alt 66 børn. De vil dog fortsat i perioden 1/4 - 31/7 hvert år have yderligere 20 børnehavebørn i forbindelse med førskolegruppe på Herning Friskole, de vil således i denne periode have i alt 86 børn.


Institutionen har de nødvendige m2 til rådighed.

Økonomi

Den ønskede udvidelse vil betyde en ændret garantistillelse på -31.250 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ændringen af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue normering til efterretning, såldes at deres normering er 24 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Dog i perioden 1/4 - 31/7 hvert år yderligere 20 børnehavebørn
at Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue garantistillese falder med 31.250 kr.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.03.16-G01-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Etablering af privat daginstitution i Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Feldborg Frie Børneunivers har fremsendt spørgsmål i henhold til oprettelse af privat daginstitution.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Feldborg Frie Børneunivers har fremsendt følgende spørgsmål:

 • Kan kommunen give dispensation for kravet om ansøgningsfrist vedr. etablering af fri-børnehave og fri-vuggestue

 • Kan kommunen dispensere fra kravet om driftsgaranti.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning kommune kan i dette tilfælde pga. dagtilbudsstrukturen, give dispensation for kravet om ansøgningsfrist vedr. etablering af privat daginstitution
at der ikke kan gives dispensation for kravet om driftsgaranti.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Strategi og handleplan for matematik og natur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Strategi og handleplan for matematik og natur skal udmøntes i lokale tiltag, hvor den enkelte institution og skole beskriver, hvordan de hver især vil konkretisere deres egne tiltag. Det er op til hver enkelt institution og skole at udvælge og sammensætte sin egen lokale strategi på baggrund af nærværende dokument. Målet er at de enkelte skoler og institutioner udarbejder en lokal strategi, der forholder sig eksplicit til ovenstående elementer, således at alle børn og unge lærer så meget de kan, så tidligt de kan.

Sagsfremstilling

Strategi og handleplan for matematik og natur er udarbejdet i perioden april 2013 til april 2014. Center for Børn og Læring har indledningsvist inviteret ledere, lærere og pædagoger fra skoler og dagtilbud til 2 møder på Løvbakke Naturcenter.

Med udgangspunkt i disse drøftelser har Center for Børn og Læring sammenfattet en strategi og handleplan, der står på 7 søjler. Disse søjler indeholder overvejelser over elementer, der tilsammen vil styrke og kvalificere arbejdet med læreplanstema og fag, der har med naturvidenskab at gøre.
 
Grundlæggende er ideen med Strategi og handleplan for matematik og natur, at skoler og dagtilbud samarbejder om at tydeliggøre den røde tråd i barnets arbejde med læreplanstemaet Natur og naturfænomener og videre med de naturvidenskabelige fag op igennem skoletiden.
 
Der er samtidig udarbejdet en implementeringsstrategi, hvor skolerne og dagtilbuddene i løbet af 4 år – fra 2013-2017 – skal beskrive den røde tråd for deres børn, udvælge tiltag samt beslutte sig for, hvordan de vil følge op via Kvalitetsrapporten og Udviklingsplanerne. 

Hver dagtilbud og skole formulerer lokale tiltag for, hvordan de vi forholde sig til de enkelte søjler i den overordnede strategi. De lokale tiltag udarbejdes i en skabelon og indeholder overvejelser over, hvordan der over den næste 4-årige periode arbejdes ud fra målsætningen lokalt, således alle børn og unge kan deltage i læreprocesser omhandlende natur og naturfænomener og lære så meget de kan.
 
Strategi og handleplan for matematik og natur indeholder 7 søjler:
 
Fælles kommunale tilbud
Kompetenceudvikling af medarbejdere
Kom godt i gangpakke til nyuddannede og uerfarne medarbejdere
Oversigt over formelle og uformelle læremiljøer
Oprettelse af netværk
Matematik
Samarbejde med ungdomsuddannelser

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Strategi og handleplan for matematik og natur godkendes.

Beslutning

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmøde den 17. december.

 

Sagsnr.: 17.03.00-G01-652-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Dispensation for undervisningstidens længde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Efter at folkeskolereformen trådte i kraft den 1. august 2014 er skoledagen blevet længere for alle børn. Den længere skoledag på 35 timer på det specialiserede område kan være en stor udfordring for enkelte elever, hvorfor det ønskes i enkelte tilfælde at kunne give en dispensation for undervisningstidens længde.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har i følge folkeskolelovens § 16b mulighed for at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden for så vidt angår den understøttende undervisning. En fravigelse af undervisningstiden kan gives efter der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder.

 

Målgruppen for en dispensation er typisk elever i centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Skolen på Sønderager og eleverne på Åmoseskolen.

 

Ansøgningen om dispensation for undervisningstidens længde skal efter folkeskolelovens bestemmelser behandles af Børne- og Familieudvalget for hvert enkelt elev der har behov for en dispensation. Dispensationen kan gives for et skoleår af gangen.

 

Forvaltningen ansøger om at få bemyndigelsen til at kunne dispensere for undervisningstidens længde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at kunne dispensere for undervisningstidens længde.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høring modeller for ny ressourcetildeling på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet. I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen forslag til 3 forskellige modeller for en ny ressourcetildeling på skoleområdet med henblik på høringen i skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 17. september 2014 besluttede udvalget de principper, som skulle danne grundlaget for det videre arbejde med en ny ressourcetildeling på skoleområdet.
 
Arbejdsgruppen har over en række møder indsnævret antallet af modeller for ressourcetildeling fra 11 til 3 modeller. Arbejdsgruppen har gennem analyser og drøftelser funderet i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger vurderet, at model nr. 3, 7 og 11 med en mindre justering skal være de tre modeller, som gruppen vil foreslå sendes i høring. I høringsmaterialet vil modellerne forsat være benævnt nr. 3, 7 og 11.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en nye ressourcetildeling fremsætter arbejdsgruppen hermed forslag til 3 forskellige modeller for en ny ressourcetildelin med henblik på igangsætning af en høringsproces i skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg.
 
Model 3, 7 og 11 er udarbejdede ud fra følgende overordnede målsætninger:

 

• Model 3: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. skole
• Model 7: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. klasse
• Model 11: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling, grundtildeling pr. klasse og en grundtildeling pr. skole gradueret efter skolestørrelse således at jo større skole desto mindre grundtildeling.
 
I bilaget ”Høringsmateriale vedrørende en ny ressourcetildeling på skoleområdet” er en uddybende og samlet beskrivelse af de foreslåede tildelingsmodeller.
Høringsperioden løber fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender de 3 forskellige modeller for en ny resssourcetildeling på skoleområdet til høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høringsmateriale vedr. økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Dørken

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk omfordeling af midlerne til specialundervisning.


I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen forslag til høringsmateriale med henblik på høring i skolebestyrelser m.fl. Høringsmaterialet indeholder tre modeller for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk omfordeling af midlerne til specialundervisning. På Børne- og Familieudvalgets møde den 17. september 2014 besluttede udvalget de principper, som skulle danne grundlaget for det videre arbejde med konkrete modeller for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med økonomisk omfordeling fremsætter arbejdsgruppen hermed forslag til høringsmateriale med henblik på igangsætning af en høringsproces i skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl.
 
Høringsmaterialet er arbejdsgruppens udkast til en rapport, og i denne præsenteres arbejdsgruppens begrundelser for tre forskellige bud på modeller for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne. De tre modeller i høringsmaterialet kan overordnet sammenfattes således:

[image]

 

I bilaget ”Høringsmateriale vedr. økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler” er en uddybende beskrivelse af de foreslåede modeller for økonomisk omfordeling og begrundelserne for dem.

 

Høringsperioden løber fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender modellerne for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne til høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høring modeller for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på udvalgsmøde den 4. juni 2014, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle analysere og udarbejde forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde. I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen forslag til 2 forskellige modeller for ressourcetildeling på det takstfinansierede område med henblik på høring hos de berørte høringsparter.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 17. september 2014 besluttede udvalget de principper, som skulle danne grundlaget for det videre arbejde med en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalget principbeslutninger samt tids- og handleplanen, fremsætter arbejdsgruppen hermed forslag til to forskellige modeller for ressourcetildeling på det takstfinansierede område med henblik på igangsætning af en høringsproces i de berørte skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl.
 
Model 1 og 2 er udarbejdede ud fra følgende overordnede målsætninger:

 • Enkelhed

 • Gennemsigtighed

 • Administrativ håndterbar

 

Målsætningerne understøttes af følgende overordnede principper:
 

 • At modellen giver den enkelte skole og SFO råderet over størstedelen af budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed

 • At muligheden for at tildele ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer afdækkes i forhold til takstberegningen

 • At modellen omfatter både skoler og SFO’er på det takstfinansierede område

 • At modellen medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer

 • At modelen er så gennemskuelig og administrativ håndterbar, at skoleledelsen blot skal taste elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens eller skolefritidsordningens (SFO’er) samlede budget fremkommer

 

I bilaget ”Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde” er en uddybende og samlet beskrivelse af de foreslåede tildelingsmodeller og principper.

Høringsperioden løber fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender 2 forskellige modeller for ressourcetildeling på det takstfinansierede område til høring i de berørte skolebestyrelser, faglige organisationer m.fl. i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Sammenlægning af MST og MST-CM

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Forebyggelse ønsker pr. 01. januar 2015 at sammenlægge Hedebocentrets MST- og MST-CM tilbud, således at både standard MST og MST-CM kan tilbydes og viden og erfaring i forhold til MST-CM fastholdes.

Sagsfremstilling

Hedebocentret har siden 2003 udbudt MST (Multi Systemisk Terapi). Et evidensbaseret behandlingsprogram, hvor målgruppen er 12-17 årige med alvorlige adfærdsvanskeligheder samt den unges familie og øvrige netværk. På baggrund af de overbevisende resultater med MST søgte Hedebocentret i 2011 Socialstyrelsen om midler til oprettelse af et MST-CM-team i et landsdækkende projekt, der udløber med udgangen af 2014. MST-CM (Multi Systemisk Terapi – Contingency Management) har 12-17 årige med alvorlige adfærdsvanskeligheder og misbrug samt den unges familie og øvrige netværk som målgruppe - og med særligt fokus på misbrug. Ansøgningen blev imødekommet.


Erfaringen viser, at også MST-CM, også i sammenligning med andre indsatser, har god effekt. Resultater og erfaringer fra Herning fremlægges ved et fagseminar den 14. november 2014 i Herning. Det har samtidig vist sig, at der ikke er underlag for drift af 2 selvstændige teams i Herning Kommune. Både MST-teamet og MST-CM-teamet har undervejs reduceret deres kapacitet. Derfor ønskes der fra januar 2015, hvor MST-CM-projektet udløber, at tilpasse kapacitet til efterspørgsel ved at sammenlægge de 2 teams og samtidig fastholde viden og erfaringer fra MST-CM-projektet i Herning Kommune.

 

Sammenlægningen af MST og MST-CM understøttes af, at der også sker en sammenlægning på nationalt plan, idet MST-Danmark fremover skal varetage vejledning og kvalitetssikring af begge programmer.
 
Sammenlægningen medfører et nyt budgetforslag, der vedlægges.

Økonomi

Det nye MST/MST-CM tilbud er i princippet udgiftsneutralt, idet udgiften dækkes  via takstfinansiering fra Herning Kommune og andre kommuner, der benytter tilbuddet.

Det samlede driftsbudget udgør 3,284 mio. kr. i 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sammenlægning af MST og MST-CM med nyt budgetforslag godkendes med virkning fra 1. januar 2015.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-326-11 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering: Skoleudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Ved forældres ønske om udsættelse af skolegangen for deres barn tilkendegiver de dette via webindskrivningsmodulet samt ansøger herom på et seperat ansøgningsskema.

 

Ansøgningen sendes til Center for Børn og Læring sammen med en handleplan fra barnets institution, ansøgningsfristen er den 1. marts.

 

Center for Børn og Læring sender på Kommunalbestyrelsens vegne besked til forældrene om afgørelse af deres ansøgning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring ændrer proceduren for udsættelse af skolegangen således, at forældrene ikke skal udfylde et seperat ansøgningsskema.

 

Forældrene skal alene ansøge via webindskrivningsmodulet, da forældrenes begrundelse for ansøgningen om udsættelse af skolegangen allerede er givet i Rambølls system Hjernen og Hjertet - dagtilbud til skole - overgang. Systemet understøtter dagtilbuddenes og skolernes pædagogiske praksis omkring barnets overgang fra dagtilbud til skole samt dialogen med forældrene. Systemet er et fagligt værktøj, der kan anvendes på individniveau, hvor barnets robusthed og forandringsparathed vurderes i forbindelse med at skulle starte i skole. Det er derudover et stærkt dialogværktøj med høj inddragelse af forældrene.

 

Procedureændringen vil allerede træde i kraft til indskrivningen til skoleåret 2015/16, som foregår i den sidste uge af november og den første uge af december.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Sverigesprogrammet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber og Maria Arup

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om "Sverigesprogrammet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse" på mødet den 12. marts 2014. I første halvår 2014 fortsatte "Sverigesteamet" deres arbejde efter intentionerne i Projektbeskrivelsen.

Sagsfremstilling

Sverigesprogrammets første halve år (jan.-jul. 2013) var en etablerings- og opstartsfase. Sverigesteamet, bestående af 9 socialrådgivere samt 1 teamleder fra Børne- og Familierådgivningen (BOF), 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 3 sundhedsplejersker, blev oprettet. I august 2013 påbegyndte teamet som planlagt arbejdet efter intentionerne i projektet. Se "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet august 2013" med bilag.


Formålet med Sverigesprogrammet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a.

 • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.

 • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.

 • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde.

 • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt.

 • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes.

 • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie.

 

Sverigesprogrammets mål er: 

 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte.

 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.

 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov.

 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte.

 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.

 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet.

 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.

 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20).

 

Der er udarbejdet et baselinedokument (se "Baseline Sverigesprogrammet januar 2014") med de kvantitative indikatorer (for mål 1-4, 6 og 9), og disse vil løbende blive fulgt under projektet. Der er indgået samarbejdsaftale med KORA omkring midtvejs- og slutevaluering af myndighedsdelen af programmet. Midtvejsevaluering udkommer i marts 2015.

 

I 1. halvår 2014 blev der arbejdet videre med programmet i "Sverigesteamet". Se "Bilag 2 Procesbeskrivelse Sverigesprogrammet aug. 14" for status på de enkelte delelementer. Tværfagligt er der fx arbejdet med:

 • Eksterne distriktsmøder

 • Faste tidspunkter for inddragende netværksmøder

 • Udvikling af nye samarbejdsformer

 • Distriktstirsdag

 

Børne- og Familierådgiverne har fx arbejdet med:

 • Indsatstrappe og normaliseringsperspektiv

 • Hyppigere opfølgninger end lovgivningen foreskriver

 • Inddragende netværksmøder

 • Mere intervention i § 50-undersøgelsesprocessen

 • Øget økonomisk bevidsthed

 

Sundhedsplejen i Sverigesprogrammet har fx arbejdet med:

 • Sundhedsplejen som forbyggende indsats i familier med særlige behov, men før de har brug for PPR og BOF

 • "De Utrolige År" Baby i samarbejde med SFI

 

PPR-psykologerne har fx arbejdet med:

 • "ELEVator", et program til understøttelse af udsatte børns skolegang.

 • Overgange ml. daginstitution/skole og skole/ungdomsuddannelse (analyse af praksis på området og indsamling af relevant viden med efterfølgende udarbejdelse af en sammenhængende praksis på området målrettet de udsatte børn og unge).

 • Ressourcecentermødernes struktur og indhold (gennem etablering af en arbejdsgruppe udvikles der et forslag til en ny struktur som implementeres, evalueres og videreudvikles i projektperioden).

 • Tværfaglig sparring i dagtilbud (fast mødestruktur som med skolernes ressourcecentre).

 

Samtidig implementerer institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Familiecenter Herning, afdeling TOFTEN, kortere og mere intensive  anbringelsesforløb. Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af – og arbejde med – den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen. Et helt centralt element i døgninstitutionernes arbejde for at sikre, at behandlingen kan fortsættes i et stabilt støttesystem for den unge efter udskrivning, er en tæt inddragelse af barnets/den unges sagsbehandler i kommunen fra indskrivningens start. Se projektbeskrivelserne for de to projekter (Bilag 4 og 5 til "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet"). Metodecentret har lavet en midtvejsevaluering af Claudisvej (jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde d. 20. august 2014).

 

Der er ved at blive udarbejdet projektbeskrivelse for Dagplejens inddragelse i "Sverigesprogrammet". På Handicap-området er der ved at blive udarbejdet et litteraturstudie i samarbejde med Metodecentret, mhp. at inddrage Handicap-området som et delprojekt i "Sverigesprogrammet".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.18.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om projektet "Barnet i centrum - Familien i fokus"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om at Herning Kommune deltager i projekt ”Barnet i centrum – Familien i fokus” i perioden 01. september 2014 – 31. december 2015. Der er tale om et projekt om udvikling og afprøvning af en model for tværfaglig og tværsektoriel indsats til børn med cerebral parese (spasticitet) i alderen 0-8 år og deres familier.
Helene Elsass Center er projektejer. Parter i projektet er Odense Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Lyngby-Tårbæk Kommune, Herning Kommune, Odense Universitetshospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital og Regionshospitalet i Herning.

Sagsfremstilling

Helene Elsass Center, der er forsknings- og udviklingscenter for cerebral parese og har taget initiativ til projektet.
Projektets formål er at øge kvalitet og sammenhæng i indsatsen på området og som led heri udvikle og afprøve en model for indsats og samarbejde.
 
Modellen skal medvirke til at sikre børn med cerebral parese og deres familier en kvalificeret indsats tidligst muligt, baseret på nyeste viden. Modellen skal fungere som brobygning i forhold til både familie, aktører, indsats og forløb; den skal sikre at indsatsen del sker som lede i samarbejde mellem alle relevante aktører, og dels at viden løbende overdrages og inddrages i det videre forløb med og omkring barnet og familien. Det er forventningen, at en sådan brobygningsmodel medvirker til, at børn med cerebral parese opnår bedre mulighed for kontrol over eget liv, herunder optimal funktionsevne, bedre livskvalitet samt mulighed for selvforsørgelse i voksenlivet.
 
Projektet forventes at få stor betydning for både børn og familier med cerebral parese samt det offentlige system, der vil opnå bedre udbytte af ressourcer og indsats på både kortere og længere sigt.
 
Helene Elsass Center

 • Varetager projektledelsesfunktionen

 • Bidrager med viden og forskning

 • Stiller centrets ressourcer gratis til rådighed

 • Yder gratis kost og logi til familier samt repræsentanter fra kommuner og hospitaler, der kommer langvejs fra i projektperioden

 • Betaler for omkostninger til projektets evaluering af modellen. Evalueringen varetages af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)

Deltagende kommuner:

 • Identificerer og kontakter relevante familier

 • Yder eventuelt dækning af udgifter for deltagende familier i form af kørsel eller tabt arbejdsfortjeneste

 • Tilbyder projektets fælles tilbud til alle familier med børn med cerebral parese i henhold til kommunens inklusionskriterier i forhold til projektet samt målgrupperne for de pågældende valgte moduler

Kommuner og hospitaler:

 • Forpligter sig til at samarbejde og levere som beskrevet i henhold til valg af moduler, herunder aftalt tids- og ressourceforbrug

 • Bidrager med flerfaglig deltagelse fra hver organisation og på tværs af afdelinger

 • Bidrager med faglige projektdeltagere i hele projektperioden (og helst samme)

 • Bidrager med viden, erfaringer og relevante praksiscases

 • Leverer data til evaluator vedr. projektets evalueringsdel

I Herning Kommunes projekt- og styregruppe deltager fagpersoner fra dag- som døgninstitutioner, specialskoler, centerklasser og forvaltninger (Social, Sundhed og Beskæftigelse, Børn og Unge).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den fusionerede daginstitution i Hammerum bestående af Barnets Hus og Tangsøgård skifter navn til: Børneby Øst

 • Bakkebo SFO ændrer navn til Lundgårdskolens SFO

 • Møderdatoer for Samrådsmøder i 2015
  27. januar  - Skoler
  26. februar - Dagtilbud
  18. maj - Skoler
  21. maj - Dagtilbud
  27. august - Fælles
  8. december - Skoler med lederne
  10. december - Dagtilbud med lederne

 • Brev vedrørende bekymring omkring Galaxens fremtid

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach