Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 29. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapasiteten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

I forbindelse med udvidelse og ændring af pladskapasiteten på dagtilbudsområdet har Byrådet på sit møde, den 31. januar 2012, besluttet, at anlægsbevillingen på kr. 5.500.000,- frigives. Stednr. 510098 Strukturanalysen. Dertil 105.000,- kr, der ved byrådsmødet d. 6. marts 2012 søges tilført fra driftsmidlerne til Strukturanalysen.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme er i færd med at udarbejde projektbeskrivelser på tilbygninger og omforandringer. Derudover afsættes der midler til mindre bygningsjusteringer samt vuggestueinventar. Hermed følger en gennemgang af, hvordan de frigivne midler tænkes anvendt.

 

Dagtilbud
Projekt
Vuggestuepladser
Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding
Tilbygning
12
Vibereden, Sunds
Omforandring
12
Tusindfryd, Vildbjerg
Omforandring
12
Fritidshjemmet Agerskov, Hammerum
Justering
Børn fra Agerhønen
Vinding Børnehave, Sørvad
Tilbygning
Børn fra Vindstyrken
Regnbuen, Hodsager
Justering
6
Kålormen, Feldborg
Justering
5
Holtbjerg Fritidscenter, Herning
Omforandring
18
Skovmyren, Ilskov
Justering
4

 

 

 

Der er tale om foreløbige projektbeskrivelser og skøn over udgifterne til de enkelte byggeprojekter. De vurderes aktuelt at udgøre kr. 5.605.000,- ekskl. moms.

 

Såfremt der henstår ubrugte midler tænkes de anvendt til at kompensere for uhensigtsmæssigheder, der vil kunne opstå i forbindelse med de øvrige udvidelser af kapasiteten samt flytninger i såvel vuggestuer, børnehaver som fritidsforanstaltninger, Det er forvaltningens vurdering, at der vil fremkomme mindre udgifter til bl.a. garderober, krybberum og legeudstyr. Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 1. februar 2012, at rådighedsbeløb og bevilling på 105.000 kr vedr. Bøgehuset/Børnegården tilgår stednr.510098 vedr Strukturanalysen. Sagen behandles i Byrådet, den 6. marts 2012
 
Der er afsat kr. 1.650.000,- til anlægsinvesteringer i 2013

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de anførte byggeprojekter igangsættes

 

at forvaltningen får bemyndigelse til at disponere i forhold til det restbeløb, der fremkommer efter de anførte projekters gennemførelse.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at der i Sørvad foretages en fleksibel tilbygning som tilgodeser det fremtidige pasningsbehov.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udvidelse af vuggestuen i Skovmyren

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Hessellund Abildskov

Sagsresume

I forbindelse med strukturanalysen blev det besluttet, at oprette en vuggestuegruppe på 4 børn i forbindelse med Skovmyren i Ilskov.

 

Bestyrelsen og ledelsen i Skovmyren søger nu om oprettelse af yderligere 4 vuggestuepladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturanalysen blev det besluttet, at der pr. 1/8.2012 skulle oprettes en vuggestuegruppe med 4 børn i forbindelse med Skovmyren i Ilskov.

 

Bestyrelsen og ledelsen for Skovmyren søger om udvidelse af denne vuggestuegruppe med yderligere 4 børn. Baggrunden for ansøgningen er, at en dagplejere pr. 1/2.2012 er fratrådt sin stilling. Der er således fra denne dato 4 pladser færre i Ilskov. Der er pt. ansat 2 dagplejere i Ilskov og med de 4 vuggestuepladser i Skovmyren vil der pr. 1/8. 2012 være i alt 12 pladser for de 0 - 2,9 årige til rådighed i Ilskov.

 

Bestyrelsen peger i deres ansøgning på, at børnetalsprognosen ifølge strukturanlaysen frem til 2020 viser en meget svag stigning med et konstant behov på godt 20 pladser.
 
Dagplejen i Herning Kommune har ikke planer om på nuværende tidspunkt at ansætte yderligere dagplejer i Ilskov, da der ikke er behov for yderligere kapacitet i pasningsdistriktet. Dagplejen følger dog udviklingen i pasningsdistriktet tæt, og kapaciteten vil løbende blive tilrettet, hvis der er behov for det.

 

Bestyrelsen tager i deres ansøgning ikke stilling til, om der i Skovmyren er de nødvendige m2 til rådighed. Ifølge den opmåling der er lavet af Skovmyren og brugt i strukturanalysen, vil det være nødvendigt, at finde yderligere m2 til institutionen for at kunne udvide med yderligere 4 vuggestuebørn. Det er ikke undersøgt, om det er muligt at finde yderligere m2 evt. på eller i forbindelse med skolen. Erfaringen viser dog, at det ofte er bekosteligt at inddrage undervisningslokaler til også at blive benyttet til institutionsbrug, da det ofte kræver yderligere ventilation.

 

Ifølge Dybdeanalysen der er udarbejdet i forbindelse med struktuanalysen fremgår følgende driftsudgifter ved henholds vis en vuggestueplads og en dagplejeplads:

Vuggestue: Pladspris ved udvidelse af vuggestuepladser i eksisterende vuggestue
79.310
Dagpleje: Gns. pr. plads nettoudgifter (dagplejen - forældrebetaling)
64.614


 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på ansøgningen om at oprette 4 yderligere vuggestuepladser med begrundelse i, at en vuggestueplads er dyere end en dagplejeplads samt at der pt. ikke er behov for flere pladser i pasningsdistriktet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af børnesammensætning i Børnehaven Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børnehaven Lindely ansøger i brev modtaget 22. januar 2012 om ændring af børnesammensætningen i institutionen snarest muligt til 8 vuggestuebørn og 26 børnehavepladser.

 

Børne- og Familieudvalget anmodes om at drøfte ansøgningen.

Sagsfremstilling

Børnehaven Lindely ansøger om ændring af børnesammensætningen i institutionen snarest muligt, således at der fremover vil blive udbudt 8 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser. Kontrakten lyder i dag på 4 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn.

 

Begrundelsen for ansøgningen er et fald i børnetallet 1.2.2012 samt at der afgives kommende skolebørn pr. 1.4.2012 (ialt 5).

 

For Serviceramme 10 vil det samlet set betyde en lavere driftsudgift (på 15.000 kr./md.), såfremt pladserne besættes, idet der samtidig nedjusteres med 8 børnehavepladser.

 

Ansøgningen om udvidelse med 4 vuggestuepladser i Børnehaven Lindely er taget til efterretning i Den kommunale Dagpleje.  

 

Til orientering er bruttoudgiften til en dagplejeplads 97.596 kr. og til en vuggestueplads ekskl. mad 123.676 kr.

 

Af ventelisten til Børnehaven Lindely året ud fremgår det, at der er 6 vuggestuebørn på ventelisten og 4 børnehavebørn.  

 

Der gøres opmærksom på, at Børne- og Familieudvalget har godkendt, at Børnehaven Lindely bliver privat pr. 1.8.2012, hvorfor det ansøgte børnetal kun vil gælde fra 1.3. og til 31.7.2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler afslag på ansøgning om ændring i børnesammensætningen pr. den fra 1.3.2012 til den 31.7.2012.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børnehaven Lindely ønsker at ændre børnesammensætning i forbindelse med opstart som privat daginstitution

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børnehaven Lindely ønsker en fremtidig børnesammensætning pr. 1.8.2012 bestående af: 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

 

Ændringen ønskes pga. af en opfattelse af, at der var mulighed for at konvertere nogle af pladserne efter behov.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt, at Børnehaven Lindely etableres som privat daginstitution pr. 1.8.2012 med 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.
 
Institutionen har den 22.1.2012 indsendt ny ansøgning, hvori de ansøger om at børnesammensætningen pr. 1.8.2012, når de overgår til at blive privat daginstitution, fastsættes til 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.
 
Begrundelsen herfor er en opfattelse af, at der var mulighed for at konvertere nogle af pladserne efter behov.
 
Den ændrede børnesammensætning vil medføre, at den 3 mdrs. driftsgaranti, der skal stilles i forbindelse med etablering som privat daginstitution, reduceres til 569.250 kr. i stedet for oprindeligt 664.000 kr.
 
Administrations-, bygnings- og driftstilskud skal fortsat finansieres over serviceområde 10 i forhold til det antal børn, der er optaget i institutionen.

 

Etablering af i alt 12 vuggestuepladser yderligere i pasningsdistrikt 7 i stedet for oprindeligt 15 vil medføre en mindre kapacitetstilpasning i den kommunale dagpleje.  

Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage den ændrede børnesammensætning til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ændringen af børnesammensætningen i Børnehaven Lindely til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-891-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om ændring af status fra SFO/børnhave til aldersintegreret institution

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Hanne Kargaard

Sagsresume

Det kommende Timring Læringscenter søger om godkendelse af, at Timring SFO skifter status, således at Timring Børnehave fusionerer med SFO’en som en kommunal, aldersintegreret daginstitution pr. 1.8.2012.
 
Center for Børn og Læring kan anbefale ændringen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt etablering af Timring Landsbycenter pr. 1.8.2012.
 
Timring skole, Timring SFO og Timring Børnehave søger i brev af 18. januar 2012 om, at Timring Børnehave fusionerer med Timring Skoles SFO som en samlet aldersintegreret daginstitution.
 
Begrundelsen for ansøgningen er, at regeringen i det nye lovkatalog har tilbagetrukket forslaget om omlægning af fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven for børn i skolealderen til tilbud efter folkeskoleloven.
 
Desuden at det giver et økonomisk rationale kun at arbejde med ét budget, samt synergieffekt at kunne bruge personalet på tværs af de to enheder.
 
Som følge heraf ansøges der om, at Timring SFO og Timring Børnehave fusionerer som en aldersintegreret kommunal daginstitution, det vil sige, at Timring SFO skifter status. Ændringen har ingen indvirkning på det godkendte organisationsdiagram for Timring Landsbycenter.
 
Center for Børn og Læring kan anbefale ændringen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det godkendes at Timring SFO skifter status
at det godkendes, at der således pr. 1.8. sker fusion med Timring Børnehave til en kommunal, aldersintegreret daginstitution.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-357-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Revision af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Hessellund Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 1. februar 2012 at sende model til ny ressourcetildeling på dagtilbudsområdet til høring hos relevante bestyrelser herunder interimbestyrelser på såvel skole- som daginstitutionsområdet. Materialet er ligeledes sendt til høring hos berørte faglige organisationer samt Sektor MED-udvalget for dagtilbudsområdet.

 

Høringssvarene fremlægges på mødet.

Sagsfremstilling

Efter Børne- og Familieudvalgets møde den 1. februar 2012 har materialet vedr. ny ressourcetildelingmodel på dagtilbudsområdet været sendt til høring hos relevante bestyrelser herunder interimbestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, hos berørte faglige organisationer samt Sektor MED-udvalget for dagtilbudsområdet.

 

Den 9. februar 2012 blev materialet fremlagt på daginstitutionernes ledermøde. Den 22. februar 2012 blev materialet drøftet på møde med daginstitutionernes samråd.

 

De indkomne høringssvar vil blive fremlagt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 29. februar.

 

Ifølge Styrelsesvedtægten har Børne- og Familieudvalget kompetence til at vedtage ressourcetildelingsmodellen og kontrakter med daginstitutionerne. Ressourcetildelingsmodellen skal dog leve op til Byrådets beslutninger og kunne afholdes inden for de økonomiske rammer. Såfremt Børne- og Familieudvalget finder det politisk hensigtsmæssigt at bringe ressourcetildelingen op til Byrådet, så kan dette ske.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de indkomne høringssvar
at Børne- og Familieudvalget drøfter om de kan godkende den udarbejdede ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet efter modtagelse af høringssvar
at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om ressourcetildelingsmodellen skal sendes videre til henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at sagen ikke fremsendes til videre politisk behandling. Ressourcetildelingsmodellen evalueres i 2015. Endvidere opfordres interesserede institutioner til at tilslutte sig kommunens fælles forsikringsordninger. Ressourcetildelingsmodellen suppleres i 2013 med elementer som understøtter energisparende tiltag. Børne- og Familieudvalget temadrøfter i efteråret 2012 samtlige klubtilbud i kommunen.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Midlertidig konvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Hessellund Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for Herning Valgmenigheds Skovbørnehave har ansøgt om i en periode fra 1. oktober 2012 at konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser.  

 

Skovbørnehaven har pt. en aftale om en børnesammensætning på 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn i alt 78 børn.  

Sagsfremstilling

Skovbørnehaven udvidede sit børnetal pr. 1. marts 2011 med 12 børnehavebørn.Således de i dag har en aftale om 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn - i alt 78 børn. Denne udvidelse blev taget til efterretning, da Skovbørnehaven havde tilkendegivet, at de havde de nødvendige m2 tilrådighed ved at inddrage lokaler i Spejderhytten, beliggende på Nis Petersens Vej.
 
Lokalerne på Nis Petersens Vej er imidlertid ikke blevet taget i brug, da der ikke har været børn nok indskrevet i institutionen.
 
Institutionen har pt. optaget 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Institutionen ønsker fortsat at have mulighed for at optage i alt 78 børn.
 
Institutionen kan imidlertid imødese et pladsproblem i deres børnehavegruppe, hvorfor de ønsker at konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser fra 1. oktober 2012 og indtil de store børnehavebørn starter i førskolegrupper. Det vil således ikke bliver nødvendigt, at finde øvrige m2 for at kunne overholde det vejledende m2 krav.
 
Institutionen har således godtgjort, at de har de nødvendige m2 tilrådighed.
 
Det vurderes, at det ikke vil påvirke behovet for pladser i pasningsdistriktet, da institutionen Lindely pr. 1. august 2012 bliver privat daginstitution med 12 vuggestuepladser, hvilket er flere pladser end Lindly har i dag.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det tages til efterretning, at Herning Valgmenigheds Skovbørnehave pr. 1. oktober 2012 og i en periode konvertere 3 vuggestuepladser til 3 børnehavepladser.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.02.05-P21-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Genoptagelse af sag vedr. forøgelse af timetallet i overbygningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Genoptagelse af sag fra Børne- og Familieudvalgets møde den 1. februar 2012 vedrørende forøgelse af timetallet i overbygningen i h.t. budgetforliget i september 2011.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede af sende forslaget i høring før endelig godkendelse.

 

Forslaget er sendt til høring på skoler med overbygningsklasser og HLF med høringsfrist mandag den 27. februar 2012 kl. 12.

 

Når fristen er udløbet vil høringssvarene blive tilsendt udvalgets medlemmer.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at den ugentlige lektion placeres på 8. klassetrin.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at skolerne selv træffer beslutning om hvor vidt den ugentlige lektion placeres på 8. eller 9. klassetrin. Samtidig vurderer den enkelte skole selv hvilket fag den ekstra lektion tildeles.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-60-10 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Børne- og Ungepolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Genoptagelse af dagsordenspunkt nr. 147 14.december 2011, med justeringer som følge af arbejdsseminarer i december 2011.

 

Herning Byråd vedtog Den Sammenhængende Børnepolitik i december 2006, og den
har været gældende fra den byrådsperiode der startede i januar 2007.


Børne- og Familieudvalget besluttede d. 15. december 2010 en plan for revidering af
Den Sammenhængende Børnepolitik. Der fremlægges forslag til en ny Børne- og Ungepolitik, hvor de ændringer der er sket med ”Barnets reform” er indarbejdet og der
fremlægges et forslag til en ny forebyggelsesordning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 19, stk. 2 udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for støtte. Kommunen beslutter selv, hvor ofte den sammenhængende børnepolitik skal revideres.


Der har været en dynamisk proces omkring Den Sammenhængende Børnepolitik, dels i
forbindelse med den løbende halvårlige opfølgning, dels i kraft af at der i løbet af 2008
blev udarbejdet tre delpolitikker for hhv. dagtilbud, skoler og sårbare børn og unge.
Børne- og Ungepolitikken danner paraply over delpolitikkerne og knytter dem sammen.
Der vil således være sammenfald i politikkerne på en række områder, men de kan også
stå alene og læses hver for sig.

 

Børne- og Ungepolitikken er justeret i forhold til ”Barnets reform” som blev vedtaget af
Folketinget i 2010. Barnets reform betyder en yderlig styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats, med indførelse af SSD samarbejde. SSD er det tværfaglige samarbejde mellem skole, sundhedspleje og dagtilbud samt det sociale område.  


Børne- og Ungepolitikken bygger på Byrådets overordnede børne- og familiesyn, og er
den politisk vision og målsætning, som skal udmøntes i forhold til følgende indsatsområder:

  • Det tværfaglige samarbejde

  • Den tidlige indsat

  • Den sundhedsfremmende indsats

  • Inklusion

  • Fritidstilbud

  • Børn og unge med nedsat funktionsevne

  • Unge og uddannelse

 

Forebyggelsesordning
Herning Kommune har organiseret den tværfaglige og tidlige indsats i tværfaglige grupper og i SSP grupper. Barnets reform og revision af den sammenhængende børnepolitik giver anledning til en revurdering og samordning af den samlede tværfaglige indsats, således at der sammen med implmenteringen af SSD samarbejdet sker en koordinering og samordning med SSP samarbejdet.

 

Formålet med forslaget er, at den tidlige indsats overfor sårbare børn og unge skal styrkes, så hjælpen sættes ind i tide. Det sker dels gennem en styrket koordinering af den lokale indsats i de enkelte dagtilbud og skoler, dels i koordineringen mellem den lokale indsats og forvaltningens myndighedsindsats.

Målgruppen for indsatsen er børn og unge med behov for særlig støtte fra 0 – 17 år. Der er forskellig fokus på barnet og den unge i henholdsvis SSD og SSP samarbejdet, men grundlæggende skal den forebyggende indsats styrkes gennem en udbygget koordinering.


Forslaget er ressourceneutralt da det forudsættes, at indsatsen forskubbes fra møder
med faste intervaller til færre og behovsbestemte møder i en lokalt forankret indsats.
Koordineringen af indsatsen foretages af en forebyggelses-koordinator, som forankres i
Center for Dagtilbud og Skoler

Pjece: Truede børn
I den tidlige forebyggende indsats er det et helt centralt element, at de fagpersoner,
som omgiver børnene; pædagoger, lærere, socialrådgivere m.v., ved hvornår de skal
reagerer på børns mistrivsel, hvad de skal gøre og hvem de kan kontakte.
Forebyggelsesordningen er i den sammenhæng central for at sikre, at der er viden og information om, hvordan man skal forholde sig, hvilke forpligtelser man har som borger og som kommunalt ansat, hvilke hensyn der er til tavshedspligt, indberetningspligt m.v.

 

Til at understøtte denne information er der i Børn og Unge udarbejdet en kortfattet pjece: Truede børn – hvad gør jeg?” som har samlet disse informationer.

Herudover har vi en fælles database ”Tværfagligt samarbejde” hvor det er muligt at finde supplerende oplysninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forslag til Børne- og Ungepolitik og forslag til forebyggelselsesordning sendes i høring i daginstitutioners og skolers bestyrelser, Politiet og faglige organisationer på området, med henblik på efterfølgende godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Orientering vedr. aftale mellem Herning Kommune og Sparta om anvendelse af overskud fra regnskab 2010 og 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Sparta har for regnskabsåret 2010 et overskud på godt 1,8 mio. kr.. KPMG har sammen med Herning Kommune gennemgået regnskabet, og er kommet med forslag, som har ført til følgende aftale:

  • Der henlægges 5 % af den samlede omsætning for opholdsdelen 2010 og 2011, svarende til 522.842 kr. for 2010. med henblik på konsolidering

  • Der gives tilsagn om at der ud af overskuddet fra 2010 og 2011 kan ansættes en psykolog svarende til 500.000 kr./år i 2011 og 2012. da man har et ønske om at opkvalificere personalet og tilbuddet til de unge

  • Overskud efter henlæggelse og ansættelse af psykolog, anvendes til nedsættelse af pladsprisen i 2012 og 2013.

Desuden lægges der i rammeaftalen op til, at kommunen indgår i dialog med de private tilbud om mere omkostningseffektiv drift og reduktion af taksterne i forbindelse med godkendelse af budgetter for 2013 og 2014. Tilsynsenheden er altid i dialog med opholdstederne i forbindelse med godkendelse af budgetter og flere tilbud har allerede reduceret deres omkostninger i 2011 og 2012.


De private opholdsteder er via brev orienteret om hensigtserklæringen i rammeaftalen om taksreduktion i 2013 og 2014.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer