Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 28. oktober 2015
Mødested: Lundgårdskolen, Tjelevej 25, Tjørring

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2015, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2015. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 30. september.

 

Samlet for Børne og Familieudvalgets område viser opfølgningen på drift at der forventes anvendt 26,1 mio. kr. mindre end budgetteret. I budgettet er indregnet 43. mio. kr. der er overført fra 2014. Ses der bort fra de overførte midler vil det forventede regnskab betyde at der anvendes 17 mio. kr. mere end budgettet for 2015.

 

Merforbruget vedrører hovedsageligt Børn og Familie området. Der arbejdes på en række forskellige initiativer for sikre en reduktion af forbruget - der henvises til særskilt sag pkt. 93 vedr. Økonomi serviceområde 16, Børn og Forebyggelse

 

Vedr. anlæg forventes et mindre forbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 100,6 mio. kr. inkl. genbevillinger med i alt 26,5 mio. kr.

 

Forvaltningen indstiller hermed, at budgetopfølgningen tages til efterretning i Børne- og Familieudvalget og viderebehandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede regnskab for 2015 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Samlet set forventes pr. 30. september 2015 et mindreforbrug på driften på 26,1 mio. kr. inkl. genbevillinger. Der er genbevilliget 43 mio. kr. fra 2014 til 2015 Budgetopfølgningen viser således et forbrug af overførte midler på 17 mio. kr. Det skal nævnes, at der udover de 43 mio. kr. overført til 2015 er overført 25 mio. kr. fra 2014 direkte til 2016 primært under selvforvaltning.

 

For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte oversigt og økonomiinfo samt bemærkninger.

 

Særligt omkring Selvforvaltning

Budgetopfølgningen forudsætter, at alle decentrale enheder samlet set overholder budgettet og hermed overfører et mindreforbrug til 2016 på godt 24 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2013

 

Her er særligt Skolerne udfordrede, hvor meldingerne til budgetopfølgningen pr. 30. juni var et større merforbrug. Dette gav anledning til at anmode om at udvise tilbageholdenhed samt at gå i dialog med de skoler som meldte ind med forventet forbrug af overførte midler.

 

Skolerne har ved denne budgetopfølgning meldt ind med et merforbrug af samme størrelsesorden ca. 6 mio. kr. og det er på denne baggrund besluttet at der på skoleområdet iværksættes et ansættelses- og indkøbsstop resten af 2015. Ansættelses og indkøbsstoppet blev meldt ud til skolerne d. 7.okt. Initiativet betyder konkret, at alle ansættelser og større indkøb som hovedregel skal udskydes til 2016. Hvis skolerne undtagelsesvist påtænker at ansætte personale eller foretage større indkøb, så skal det cleares med forvaltningen, inden initiativet iværksættes. Indkøb som er nødvendige for at få den daglige drift til at fungere, er ikke omfattet, idet det er vigtigt, at det ikke går ud over den daglige drift. Skoleafdelingen i Center for Børn og Læring vil her ud over indgå i en dialog med de Skoleledelser der har meldt ind med et merforbrug

 

Der har generelt været en tradition for at de decentrale enheder er meget forsigtige i forbindelse med deres meldinger ved budgetopfølgningen hvor særligt forventet overskud nedtones, mens underskud som regel er meget præsict ramt. Dette er meget naturligt, men vanskeligt at vurdere på. Det har således flere gange vist sig at forbruget af overførte midler på selvforvaltning bliver langt lavere eller ligefrem til en ekstra opsparing ved årets udgang. Det forventes også til dels at være tilfældet i år, men det er meget usikkert pga. af skolereform, strukturændringer mv. og da skolerne upåagtet diverse henstillinger fastholder merforbruget vurderes det nødvendigt med et decideret ansættelses- og indkøbsstop

 

Det skal bemærkes at der ved gennemgangen af budgetopfølgningerne kan konstateres at nogle skoler har svært ved at gennemskue hvordan ressourcetildelinger, reguleringer, genbevillinger mv. påvirker det budget de skal sammenligne forbruget med. Dette betyder at det ikke kan udelukkes at der en vis usikkerhed/ fejlmargin i meldingerne.

 

Det konkrete forbrug følges tæt og det vil i løbet af oktober vurderes om der er grundlag for at ansættelses- og indkøbsstoppet helt eller delvist kan ophæves igen. 

 

Institutioner på Dagtilbud samt Børn og Forebyggelse melder samlet ind med et lille mindreforbrug og er således ikke i første omgang omfattet af initiativerne.

 

 

Særligt omkring SO 16, Børn og Familie

 

Det er hovedsageligt på dette område der jf. ovenstående forventes et merforbrug. Ses der bort fra Specialinstitutionerne og takstfinansierede puljer viser en fremskrivning af forbruget årets første 6 mdr. plus de udgifter der konkret er på vej et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Allerede ultimo 2014 steg udgifterne på især sikrede, døgninstitutioner handicap mv. markant og opgørelse af Regnskab 2014 viste et merforbrug på 9,7 mio. kr. Det var muligt at finansiere hovedparten af merforbruget fra øvrige områder under Børne- og Familieudvalget og der er heraf kun overført et underskud på ca. 1 mio. kr. Udfordringerne i 2014 var også forventet i 2015 jf. forventet regnskab pr. 31. marts. Det har dog kunnet konstateres at 2. kvartal 2015 har budt på yderligere markante stigninger i udgifterne på flere områder og der er derfor behov for hurtigst muligt at få styr på de økonomiske udfordringer. 3. kvartal 2015 viser nogenlunde samme forventninger som sidste budgetopfølgning.

 

De væsentligste afvigelser i forhold budgetteret er:

 • 5 mio. kr. forventet merforbrug på Sikrede institutioner med 4,2 indskrevne mod 2 budgetteret
 • 3 mio. kr. Forventet merforbrug MultifunC med 2,6 indskrevne mod 1 budgetteret
 • 2 mio. kr. forventet merforbrug på Handicap døgn
 • 5,5 mio. kr. Markant stigning i Familiebehandling både ambulant og døgn
 • 4 mio. kr. forventede merudgifter til § 83 og 84 udgifter, som ikke tidligere blev bevilget jf. § 41 og dermed udløste 50% statsrefusion.
 • 2 mio. kr. forventet  merindtægt i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

 

Som nævnt ved sidste budgetopfølgning er et af indsatsområderne at få bremset op i selve ydelsesdelen/bevillinger. Et andet indsatsområde er styrkelse af økonomistyringen. Det gælder f.eks. styrkelse af indsatsen med implementering af DUBU, som skal danne grundlag for styringen både på økonomi og sagsbehandlingen og her til kommer en større organisationsændring er skal sikre et ledelsesmæssigt fokus på økonomi og budgetter.

For den konkrete handleplan henvises til særskilt sag pkt. 93 vedr. økonomi på serviceområde 16, Børn og Forebyggelse.

 

Det skal bemærkes at sverigesprojektet jf. evalueringen balancere i forhold til de forventede besparelser. 

 

 

Sanktionslovgivning og korrigerende handlinger

Sanktionslovgivningen gør, at kommunerne ikke kan bruge af genbevillingerne, da der så er risiko for, at blive ramt af sanktioner.

I Herning Kommune styres det via Kollegiemodellen, hvor den enkelte direktør har det styringsmæssige ansvar for at fagudvalget overholder deres ramme for servicedriftsudgifterne.

 

Rammen opgøres som korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Det forventede regnskab afviger 17 mio. kr. i forhold til budgetrammen ekskl. genbevillinger. Med hensyn til korrigerende handlinger henvises til ovennævnte vedrørende ansættelses- og indkøbsstop på skoler samt særskilt sag pkt. 93 vedr. økonomi på Serviceområde 16, Børn og Forebyggelse. 

 

Anlæg:

 

Samlet forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. genbevillinger på i alt 100,6 mio. kr.

 

 

 

Af mindreforbruget på i alt 16,5 mio. kr. vedrører 12,7 mio. kr. Snejbjerg skole og forventes overført til 2016 og afventer 1 års gennemgang af anlægsprojektet. Derudover forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Ventilation Sdr. Felding Skole, hvor projektet er stillet i bero og der afventes en ny større sag.

 

Her ud over skal nævnes at der er ændringer i planlagte plan for Tag/fag på skolerne. Grundet forværring i vinduernes tilstand på Herningsholmskolen ønskes anlægsbevilling til udskiftning rykket frem til 2015 på bekostning af anlægsbevilling til ny tagkonstruktion på Engbjergskolen som derfor rykkes til 2016. Omkostningerne forventes fortsat at kunne holdes inden for anlægsbevilling 301095 Tag/Fag på skoler.

 

 

Budgetomplaceringer:

Der er behov for følgende budgetomplaceringer / tillægsbevillinger:

 

Der overføres 115.000 kr. i 2016 og fremover vedrørende Stakroge Gl. Skole fra Serviceområde 10 Dagtilbud til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud, idet institutionen fremover vil høre under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer / tillægsbevillinger som beskrevet i sagen

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november 2015 og i Byrådet den 17. november 2015.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Økonomi serviceområde 16 Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 16. september besluttede Børne- og Familieudvalget at sende balanceplanen for Center for Børn og Forebyggelse i høring. Der forventes et merforbrug i 2015 på Serviceområde 16 Børn og Familie i størrelsesordenen 20 mio. kr. Balanceplanen har været i høring i Børn og Unge MED og Center for Børn og Forebyggelses SektorMED den 19. oktober og i Handicaprådet den 20. oktober. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Ligeledes har der været møde i Specialtilbuddenes Samråds forretningsudvalg.

 

Balanceplanen lægger op til at opnå balance mellem budget og regnskab i 2017-18. Det gøres ved at justere organisationen, indsatserne og udbuddet af ydelser samtidig med, at Sverigesprogrammet udbredes til hele Børn og Unge. Der indstilles til, at balanceplanen godkendes.

Sagsfremstilling

De specialiserede områder er under økonomisk pres i hele landet – også i Herning kommune. Herning Kommune har i 2½ år arbejdet med et nyt mindset for socialområdet (Sverigesprogrammet). Et mindset, som peger på radikale ændringer i måden at samarbejde på og understøtte børn og familier på. Projektet har vist, at det nye mindset kan reducere udgiftspresset, hvilket også er baggrunden for, at Byrådet i foråret 2015 besluttede at udbrede mindsettet til hele Børn og Unge.

 

Derfor har ledelsen igangsat væsentlige organisationsændringer, ændrede samarbejdsflader og arbejdsgange som understøtter det nye mindset.

 

Balanceplanen lægger op til, at der parallelt med udrulningen af det nye mindset, gennemføres en kritisk forvaltningsrevision af organiseringen på tilbuddene, udnyttelse af bygningsmassen, indsatserne og herunder evidensprogrammerne. Samtidig skal samarbejdet mellem sagsbehandlingen og indsatserne styrkes endnu mere med henblik på i endnu højere grad at tilrettelægge og dosere indsatserne til borgerne, så borgeren profiterer af hele indsatsen. Desuden igangsættes projekter med henblik på udvikle af nye tilbud til komplekse sager, og sidst, men ikke mindst, evaluering af økonomistyringen og af afregningssystemer til fx plejefamilier, som i højere grad ansporer til at gøre børnene bedre. Forvaltningen forventer, at der i 2017-18 vil være balance mellem budget og omkostninger ud fra de nuværende forudsætninger.

 

Balanceplanen er således en videreudvikling af implementeringen af initiativerne taget tilbage i 2011-12, hvor det blev besluttet at sammenlægge institutioner i Center for Børn og Forebyggelse til større enheder og igangsætte pilotprojektet for sagsbehandlingen inspireret af KORA's analyser af Sveriges tilgang til området. Balanceplanen er vedlagt som bilag.

 

Siden Børne- og Familieudvalget behandlede sagen den 16. september, har planen været i høring den 19. oktober i Børn og Unge MED og Center for Børn og Forebyggelses SektorMED og i Handicaprådet den 20.oktober. Der har været møde i Specialtilbuddenes Samråd Forretningsudvalg. Her var der enighed om, at da Center for Børn og Forebyggelses Samråd ikke er en formel høringspart, er en dialogbaseret inddragelse den bedste måde at inddrage Samrådet – herunder forældreråd – på. Derfor er der indkaldt til Samrådsmøde 25. november.

 

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at balanceplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -                       

Sagsresume

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Børne- og Familieudvalget.

 

Møderne starter kl. 8.30, dog ikke den 17. august

 

Onsdag den 20. januar 2016

Onsdag den 10. februar 2016

Onsdag den 16. marts 2016

Onsdag den 6. april 2016

Onsdag den 11. maj 2016

Onsdag den 8. juni 2016

Onsdag den 17. august 2016 kl. 13.00

Onsdag den 7. september 2016

Onsdag den 5. oktober 2016

Onsdag den 2. november 2016

Onsdag den 14. december 2016

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender mødedatoer samt mødetidspunkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Opnormering af vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Pr. 1.1.2016 søges der på dagtilbudsområdet om en generel opnormering af antallet af vuggestuepladser fra de eksisterende 588 pladser til 610 pladser til fordeling i hele Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Der er en øget efterspørgsel på vuggestuepladser og for at kunne imødekomme denne efterspørgsel, søges der om en generel opnormering. Den stigende efterspørgsel og den eventuelle opnormering har for nuværende ikke indflydelse på den efterspørgsel, der er på dagplejepladser. Dagplejen vil dog løbende vurdere kapacitet og efterspørgsel sammenholdt med normering og i den forbindelse tilpasse, hvis dette bliver nødvendigt.

 

Administrationen vil fortsat fordele vuggestuepladserne i dagtilbudsdistrikterne. Såfremt opnormeringen imødekommes, vil der i den fremtidige fordeling blive oprettet vuggestuepladser på Haderup Skole og Børnehus og i Vindind Børnehave. Oprettelse af vuggestuepladser på Haderup Skole og Børnehus er yderligere betinget af, at der frigives midler til etablering af vuggestuepladser i institutionen.

 

Øjebliksbilledet på kapacitet og efterspørgsel på vuggestueomådet i Herning Kommune pr. 1.12.2015 er, at der er 586 besatte pladser og 30 på venteliste.

Økonomi

Merudgiften pr. år til 22 pladser udgør max. 38.000 kr, såfremt de bliver fuldt udnyttet. Merudgiften er regnet ud på differencen mellem en dagplejeplads og en nyoprettet vuggestueplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgningen om en generel opnormering af antallet af vuggestuepladser i Herning Kommune fra de eksisterende 588 til 610
at merudgiften på 38.000 kr finansieres inden for dagtilbudsrammen SO 10
at der reserveres 5-6 pladser til Haderup Skole og Børnehus.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Som følge af opstart af privat daginstitution i Feldborg pr. 1. november 2015, er der pr. 1. november ikke flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at institutionen lukkes pr. 1. november 2015.

Sagsfremstilling

Den 1. november 2015 starter den private daginstitution op i Feldborg. Dette har betydet, at der pr. denne dato ikke er flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Ledelsen af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen har siden opstart af friskolen i Feldborg den 1. august 2015, været varetaget af skoleleder for Haderup Skole og Børnehus.

 

Alt personale fra Kålormen er virksomhedsoverdraget. En til institutionen i Haderup og resten til den private institution i Feldborg.

 

Inventar og lignende tilbydes til de kommunale daginstitutioner og SFO'er i Herning Kommune.

 

Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen er beliggende i kommunalebygninger Bredgade 80, 7540 Haderup. Forvaltningen anbefaler, at den kommunale bygning afhændes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler
at den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen lukkes pr. 1. november 2015
at den kommunale bygning Bredgade 80, 7540 Haderup afhændes
at afhændelsen varetages af juridisk kontor i samarbejde med By, Erhverv og Kultur
at Børn og Unge bemyndiges til at afhænde inventaret.

 

Beslutning

Godkendt og det Indstilles, at bygningen afhændes.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af programoplæg for nybyggeri ved Kaldalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

         

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune Laursen

Sagsresume

På baggrund af budgetforliget af 2015, er der afsat midler i 2016 og 2017, med politiske signaler om lokaleoptimering for 9 mio.

I forbindelse med Landsbycentret i Skarrild-Karstoft ligger en 40 år gammel daginstitution udført som pavillonbyggeri.

Pavillonen er nedslidt, og skal erstattes af nye lokaler. I den forbindelse har man kikket på muligheder for, at arealoptimer i forbindelse med Landsbycentret som helhed.

Landsbycentret tænkes fremadrettet som en samlet bebyggelse med skole, fritidshjem, idrætsfaciliteter, folkerum, børnehave og med mulighed for vuggestuepladser.
Landsbycentret vil blive det sted, hvor alle kan komme uanset alder.

Byggeprojektet kræver ikke lokalplanændringer.

Det udarbejdede programoplæg med ideskitse fremsendes til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Processen forløber i overensstemmelse med investeringsoversigten.

Det forventes at kunne realiserer projektet inden for den økonomiske ramme på 9 mio.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af leder og medarbejder fra både skole og daginstitution, fra forvaltningen og fra kommunale ejendomme.
Processen har forløbet fint i dialog om at skabe et samlet landsbycenter, der havde en robusthed i forhold til fremtidens udfordringer.

Der har været afholdt fællesmøde for personale og bestyrelser, hvor ideoplægget blev gennemgået.

Skolen har dannet ramme om 150 elever, og er nu stabil på 90 elever, det betyder, at fritidshjemmet kunne rummes inden for disse rammer.

Børnehaven har et stabilt antal børn på 45, og vil gerne have mulighed for at rumme 10 vuggestuepladser.

Fritidshjemmet regner med 50 fritidshjemsbørn.

Efter forventet godkendelse af dette programoplæg, vil der blive foretaget et rådgiverudbud på baggrund af vores rammeaftaler. Rådgiverne skal analyser på 2 scenarier:

1. Udvidelse af arealer i forbindelse med skolen, hvor den nye daginstitution integreres
2. Om- og tilbygning af Uglebo (Eksisterende fritidshjem) til ny daginstitution med direkte adgang til idrætsfaciliteterne.

Den valgte løsning vil blive fremsendt til fagudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender det vedlagte programoplæg.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-2-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Aktivitetshus i forbindelse med Kraftcenter Brændgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Hæsum

Sagsresume

Med afsæt i Herning Kommunes politiske målspor for 0-18 års området

 • Alle børn skal være en del af fællesskabet
 • Alle børn skal blive så dygtige, de kan

Ønskes der gennem etableringen af Kraftcenter Brændgård et fokus på de udfordringer der er i området.

 

Daginstitutionen Galaxen har indsendt opfordring til at placere dette kraftcenter i forbindelse med Galaxen.

 

Institutionen beskriver muligheden for bl.a. at bidrage med deres faglighed i forhold til blandt andet Herningmodellen, sverigeprogram, sprog, familieguider, samarbejde med Brændgårdskolen, daginstitutionen Brændgård og områdets dagplejere samt deres specialtilbud.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune, vil på baggrund af en henvendelse fra Ungdommens Røde Kors (URK) og daginstitutionen Galaxen, indgå i et samskabelsesprojekt om, at løfte de sociale udfordringer i Brændgård bl.a. igennem en frivilligbaseret indsats.

Herning Kommune og URK ønsker således i samarbejde, at etablere et aktivitetshus i forbindelse med Kraftcenter Brændgård, med frivilligdrevne aktiviteter for områdets børn og unge i alderen 8-20 år.

 

 Fakta om social udfordringer i Brændgård:

 • Området har en stor andel af beboer/familier med anden etnisk baggrund.
 • Der er en del sårbare og udsatte familier, børn og unge– som er økonomiske trængte og med få ressourcer.
 • KFUM og K (KOM) har to ugentlige klubtilbud for unge
 • KFUM og K (KOM) har åbne caféeftermiddage i Café Liv hver onsdag.

Formålet med projektet er at imødekomme nogle af de behov og udfordringer, vi møder i Brændgård. Projektet fokusere således på, at skabe en aktiv og meningsfuld fritid for børn og unge igennem nuværende og kommende aktiviteter i området.

Igennem projektet skal vi løfte Brændgård og mærke en sænkning af de sociale udfordringer.

 

Målsætningen med projektet er at etablere et aktivitetshus med frivilligbaserede aktiviteter afholdt af URK kombineret med aktiviteter igangsat af eksisterende aktører i området, der til sammen skal udgøre en indsats, der kan løfte Brændgård både kulturelt og socialt.

Udover URK vil vi arbejde på at få lokale aktører og aktiviteter ind i huset, så vi samler indsatsen.

 

Metode: Ungdommens Røde Kors vil tilbyde varierede aktiviteter som fx lektiecafé, madklub, weekendlejr og lignende. Områdets børn og unge vil igennem tilbuddene møde voksne rollemodeller, som kan være med til at skabe ejerskab og tilhørsforhold til området.

Derudover vil URK etablere en mentorordning med fokus på uddannelse og livsmestring for målgruppen 11-20 år.

Økonomi

Herning Kommune står for driften, som indebærer:

 • Husleje
 • Rengøring
 • Forbrugsafgifter

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der bevilliges 200.000 kr. årligt, som anvendes til løbende aktiviteter og lønudgifter. Udgiften financeres på dagtilbudsrammen under Udvikling- og omstillingskonto
at KFUM og K (KOM) og andre aktører tænkes ind i projektet
at projektbeskrivelsen godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes, idet der er anmodet om yderligere oplysninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

På dagtilbudsområdet søges om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser i Haderup Skole og Børnehus. De frigivne midler skal anvendes til de nedenfor skitserede områder.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Haderup Skole og Børnehus om etablering af vuggestuerpladser og det faktum, at der pr. 1.11.2015 ikke er kommunale vuggestuepladser i dagtilbudsdistrikt 6 - Feldborg/Haderup - søges der om midler på i alt 197.000 kr til etablering af vuggestuepladser herunder elarbejde, tømrerarbejde, entreprenørarbejde, vvs-arbejde samt etablering af krybberum.

 

Etablering af vuggestuepladser giver mulighed for at der i en fremtidig fordeling eventuelt ville kunne tildeles vuggestuepladser til Haderup Skole og Børnehus.

Økonomi

197.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 197.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Etablering af vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus i 2015
at beløbet på 197.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. 

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Haderup Børnrhus har tidligere ansøgt om tilbygning i form af en motoriksal, og institutionen har selv fået udarbejdet et skitseoplæg på opgaveløsningen. Dette skitseoplæg er nu blevet bearbejdet af Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Haderup Børnehus ansøger i juli 2014 om opførelse af en motoriksal. Daginstitutionen arbejdede selv videre med sagen, samt deres mulighed for medfinansiering.

Efterfølgende har Børn og Unge været inde i sagen og hermed også Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme har gennemgået institutionens skitseoplæg og påpegede, at der var flere ting der skulle på plads, samt at der skulle flere undersøgelser til.

 

I juni 2015 giver skoleleder / institutionslederen tilsagn om, at der arbejdes videre med sagen udfra det tilrettede skitseoplæg og den nyvurderede pris for byggeriet.

 

Kommunale Ejendomme har arbejdet videre med sagen, og det har resulteret i ændringer således, at der kan opnåes en myndigheds godkendelse.

 

Motoriksalen bliver beliggende i et eksisterende gårdrum samt der inddrages puderum og 2 glasforbindelsesgange.

 

Ved at daginstitutionen får tilbygget motoriksalen indebærer dette, at de har større mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde, da institutionen i dag bærer præg af flere mindre rum. Samtidig vil tilbygningen skabe nye muligheder for skole og institution.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.860.000 kr.

Inventardelen finansieres af daginstitutionen

På anlægskontoen udvidelse/ændring af pladskapacitet resterer 2.163.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.860.000 kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Motoriksal Haderup Skole og Børnehus  i 2015
at beløbet på 1.860.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anslægsarbejder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.35-G01-2-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Fælles elevråd i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen og Thomas Binderup

Sagsresume

Der ønskes etableret et fælles elevråd i Herning Kommune. Formålet er at styrke elevernes forståelse for de demokratiske processer i samfundet. Der planlægges med tre møder i det nye fælles elevråd. Ung Herning er tovholder på etableringen af elevrådet, som igangsættes som et forsøg i skoleåret 2016-17 med en evaluering i marts 2017.

Sagsfremstilling

I folkeskolelovens §1stk. 3 står der: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

 

Herning Kommune prioriterer de enkelte skolers elevrådsarbejde højt. Der er etableret elevråd på alle skoler, og dette arbejde understøttes lokalt gennem elevrådskontaktlærere på den enkelte skole.

 

Med afsæt i disse lokale elevråd udvikles et fælles elevråd for Herning Kommune. Det fælles elevråd skal bygge på to elementer. Det første er at udvikle elevernes forståelse for de demokratiske processer til gavn for den enkelte elev, men også generelt at styrke elevrådsarbejdet på skolerne. Det andet element er, at eleverne bliver inddraget i de beslutningsprocesser, som har indflydelse på deres egen hverdag på Herning kommunes skoler.

 

Formålet med det fælles elevråd er at:

 • Varetage elevernes interesser
 • Fremme elevernes medindflydelse på egne rammer
 • Styrke elevrådenes samarbejde mellem Herning Kommunes folkeskoler
 • Samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse
 • Fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd på grundskolerne. Det kan f.eks. ske ved at medlemmerne af det fælles elevråd holder oplæg for elevrådene på grundskolerne.

 

Herning Kommune ønsker at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden bliver aktive og engagerede samfundsborgere. For at understøtte denne vision er det nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse på de demokratiske processer.

 

Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidig også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfundet. De bidrager således til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement og er med til at styrke elevernes læringsmuligheder.

 

Målgruppen er elever i overbygningsklasserne på folkeskolerne i Herning Kommune. Rådet vil på sigt kunne udvides til også at inddrage elever fra mellemtrinnet således, at alle folkeskoler i kommunen er repræsenteret.

 

Det fælled elevråd etableres som et forsøg fra skoleåret 2016/17. Rådet består af elevrådsformændene fra de 15 overbygningsskoler samt Skolen på Sønderager. Rådet vælger en formand og en næstformand for det fælles elevråd på det 1. møde.

 

Rådet afholder tre årlige møder:

 

1. møde – ultimo september:

 • Fælles vidensdag for alle elevrådsformænd og næstformænd.
 • Afholdes på rådhuset med besøg i byrådssalen samt møde med politikerne fra Børne- og Familieudvalget.
 • Formålet er at udvikle elevernes demokratiske forståelse og kompetencer.

 

2. møde – primo november:

 • Fælles elevrådsmøde for alle elevrådsformænd.
 • Afholdes i UngHernings lokaler på Holtbjerg. Disse møder kan placeres andre steder, såfremt det er hensigtsmæssigt, i forhold til de emner der skal behandles.
 • Formålet er, at eleverne får mulighed for at drøfte aktuelle emner således, at formanden for det fælles elevråd kan fremlægge elevernes holdninger for Børne- og Familieudvalget, Samrådet på skoleområdet eller skoleledergruppen.

 

3. møde – ultimo marts / primo april:

 • Fælles elevrådsmøde for alle elevrådsformænd med et relevant tema som fx trivsel på skolen, elevrådets rolle i den åbne skole, sidste skole m.m.
 • Afholdes på en centralt placeret overbygningsskole.
 • Formålet er, at eleverne får mulighed for at drøfte aktuelle emner således, at formanden for det fælles elevråd kan fremlægge elevernes holdninger for Børne- og Familieudvalget, Samrådet på skoleområdet eller skoleledergruppen.

 

Det fælles elevråd udvikler sin egen forretningsorden.

 

Alle møder er dagsarrangementer, der afholdes i skoletiden som en del af elevernes læring.

 

UngHerning fungerer som tovholder på det fælles elevråd, da ungdomsskolen i forvejen har kontakt til alle overbygningsskoler og samtidig har erfaring med ungdomsdemokratisk arbejde. UngHerning står for administration, koordinering, transport og planlægning af møderne m.v.

 

Det fælles elevråd vil naturligt kunne drage fordel af et samarbejde med Danske Skoleelever (DSE). Her vil aktivitetspakker og kurser rekvireres efter behov. DSE arbejder desuden med begrebet Elevvenlig Kommune. Dette kræver imidlertid et kommunalt medlemskab og medlemskab fra samtlige folkeskoler i kommunen. Medlemskab af DSE vil det første år koste kr. 50.000 - herefter vil den årlige udgift være kr. 40.000. Beløbet er oplyst af DSE, det er ekskl. moms og bygger på antallet af skoler i 2015.

 

UngHerning arrangerer transport for elevrådsrepræsentanterne til og fra de tre møder, således logistikken og ressourcer til transport ikke bliver en hindring for elevernes engagement.

Der planlægges med en prøveperiode i skoleåret 2016-17. I marts 2017 evalueres projektet med henblik på at afklare, om ordningen skal gøres permanent. Evalueringen sker ved, at elevrådsrepræsentanter og elevrådenes kontaktlærere udfylder et online spørgeskema via Survey Exact.

Økonomi

 

Første år:

Efterfølgende år:

Udgifter til materialer, løn samt oplægsholdere/kurser

Kr. 36.500,-

Kr. 36.500,-

Medlemskab af DSE

Kr. 50.000,-

Kr. 40.000,-

I alt:

Kr. 86.500,-

Kr. 76.500,-

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der i skoleåret 2016-17 etableres et fælles elevråd i Herning Kommune bestående af elevrådsformændene fra overbygningsskolerne
at ordningen med et fælles elevråd evalueres i marts 2017, herunder det fælles elevråds indsatser på grundskolerne
at det fælles elevråd udvikler sin egen forretningsorden
at ordningen med fælles elevråd finansieres med kr. 86.500 fra Børne- og Familieudvalgets disponible pulje.

Beslutning

Sagen genoptages efter afholdelse af dialogmøde med elevrådsformænd/næstformænd.

 

Sagsnr.: 17.21.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om Skolebusser - Håndtering af cykler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Katrine Damsgaard Boye

Sagsresume

Orientering om historikken, økonomien og mulige udfordringer for medtagelse af cykler i

skolebusserne.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. september 2015 blev forvaltningen anmodet

om at udarbejde en redegørelse for økonomien og mulige udfordringer ved medtagelse af

cykler i skolebusserne.

 

Center for Børn og Læring og Teknik og Miljø har i samarbejde afdækket historikken for

medtagelse af cykler i skolebusserne. Der har ikke tidligere været en generel mulighed for,

at de kørselsberettigede elever, kunne medtage cykler i skolebusserne, som Forvaltningen

har været bekendt med.

 

Teknik - og Miljøudvalget har den 11. august 2014 besluttet, at kørsel med skolebusserne

fra og med skoleåret 2015-16 skal være gratis for alle. Da skolebusruterne således er

blevet gratis og åbne for alle, er der på nogle ruter udfordringer med, at der er flere

passagerer med busserne end de kørselsberettigede børn.

 

Kontrakten

I forbindelse med den nyligt afholdte licitation på skolebuskørsel er busserne udbudt,

størrelsesmæssigt, i forhold til det omtrentlige antal kørselsberettigede elever på de enkelte

ruter. Busserne er derfor tilpasset i størrelse til det antal kørselsberettigede elever som er

på de forskellige skolebusruter. Dette gøres af hensyn til den overordnede økonomi, da

større busser som oftest også er dyrere i drift.

 

Når der er flere børn, end beregnet, som benytter busserne, kræves der større busser.

Opgradering af en bus er ikke alene en udfordring for vognmændene men også for den

kommunale økonomi, idet en større bus som oftest er dyrere i busomkostninger.

 

Sikkerhed

Ud over de materielle udfordringer er der også de sikkerhedsmæssige spørgsmål. På de

ruter, hvor der kører minibusser, uden baggagerum, er det ikke muligt at medbringe cykler,

af hensyn til plads og sikkerhed for både elever og chaufør. I de større busser, hvor

cyklerne kan komme ind i et bagagerum, kan det desuden også skabe nogle

uhensigtsmæssige situationer ved af- og pålæsning . Det er derfor langt fra alle steder og i

alle busser det er muligt eller hensigtsmæssigt at medbringe cykler. Derudover vil

håndtering af cykler forlænge køretiden på de enkelte ruter, som derved vil resultere i

dyrere kørsel og længere tid i busserne for børnene.

 

Midttrafik

Forvaltningen har henvendt sig til Midttrafik med henblik på at få en redegørelse for

kontrakternes indhold i forhold til cykler i skolebusserne. Midttrafiks svar kan læses

herunder:

 

Midttrafik har ikke og har aldrig haft bestemmelser om medtagelse af cykler i

B-kontrakterne, og der stilles ikke krav om bagagerumsplads og størrelsen heraf til de busser,

der kører i henhold til B-kontrakter.

 

Af Midttrafiks generelle rejsebestemmelser fremgår følgende vedr. medtagelse af cykler:

 

”Vær opmærksom på, at du ikke kan medbringe din cykel i bybusser. Du kan dog

medbringe din cykel i øvrige busser, hvis der er plads til det. Cyklen skal altid placeres i

bussens bagagerum, og du skal forvente, at du selv skal placere cyklen i bagagerummet.

Du kan ikke reservere plads til din cykel.

 

Du skal købe en cykelbillet, hvis du vil have din cykel med i bussen. En cykelbillet svarer til

en 2-zoners billet til voksentakst. Billetten gælder for hele rejsen (inkl. omstigninger), hvis

du har en gyldig billet eller et gyldigt kort til rejsen. Hvis du køber en ny billet i forbindelse

med omstigning (f.eks. ved returrejse eller ved omstigning fra tog til bus), skal du også

forny din cykelbillet.”

 

Bestemmelsen forudsætter, at der faktisk er et bagagerum, ligesom den forudsætter, at

kunden selv er i stand til at få cyklen placeret i bagagerummet. Midttrafik har i

overensstemmelse hermed heller ikke i kontrakten mulighed for at pålægge chaufførerne at

hjælpe med håndtering af cyklerne.

 

Der er således ikke ændret noget på dette punkt i forhold til Herning Kommunes tidligere

kontrakter om kørsel på rabatruterne. Den eneste forskel i forhold til tidligere er, at der på

enkelte ruter er indsat minibusser, hvor det rent fysisk ikke kan lade sig gøre at medtage

cykler.

 

Midttrafik er ikke bekendt med, at medtagelse af cykler i skolebusser tidligere har været et

problem i forhold til andre kommuner.

 

Konklusion

Af hensyn til den kommunale økonomi, sikkerhed for elever og chauffører, ligebehandling

af eleverne og for at undgå at stille vognmænd og chauffører i uheldige situationer, hvor de

er nødt til at afvise elever med cykler, er det blevet meddelt til skolerne, at det fremover

ikke vil være muligt at medbringe cykler i skolebusserne.

 

Af administrative og økonomiske hensyn skønnes det heller ikke muligt at indføre en

ordning hvor, at eleverne mod betaling kan medtage cykler i skolebusserne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

 at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning, idet det bemærkes at det ønskes undersøgt om der via dialog med busselskaberne kan skabes alternative transportmuligheder med skolebusserne på enkelt dage, som tilgodeser mulighederne for at medtage cykler.

 

Sagsnr.: 00.17.15-P21-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om Skole- og daginstitutionsfællesskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti og Bo Meldgaard

Sagsresume

I forbindelse med strukturforliget på skoleområdet indeholdt forligsteksten et nyt begreb skolefællesskaber: Sdr. Felding - Skarrild og Vinding - Ørnhøj.

 

Det blev senere fulgt op da Dagtilbudsstrukturen blev vedtaget af tilsvarende fællesskaber på daginstitutionerne i Sdr. Felding - Skarrild og Vinding – Ørnhøj.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede i forbindelse med daginstitutionsstrukturen, at forvaltningen skulle igangsætte en proces, hvor disse fællesskaber blev sat i gang og samtidig besluttedes, at de involverede skoler og institutioner fremadrettet skulle give tilbagemeldinger via kvalitetsrapporterne.

Sagsfremstilling

Involverede institutioner og skoler:

 

 • Skarrild Skole
 • Kaldalen (Skarrild)
 • Sdr. Felding Skole og SFO
 • Solsikken (Sdr. Felding)
 • Ørnhøj Skole
 • Børnehøjen (Ørnhøj)
 • Vinding Skole og SFO
 • Vinding Børnehøjen

 

Forvaltningen har i 2015 afholdt 2 fællesmøder med de respektive ledere – desuden har der været afholdt en række lokale møder.

I første omgang har man oplistet, hvilke initiativer der er iværksat – dernæst gælder det fremadrettede nye tiltag.

Institutioner og skoler er enedes om at opdele de fælles initiativer i følgende regi’er:

 

 • På børneniveau
 • På medarbejderniveau
 • På ledelsesniveau
 • På bestyrelsesniveau

 

Såvel nuværende som nye initiativer vedlægges som bilag.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være gavnligt med en styret fremadrettet proces. Det foreslås derfor at forvaltningen også fremadrettet afholder årlige fællesmøder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om den igangsatte proces til efterretning
at Børne- og Familieudvalget orienteres om processen ultimo 2016.

  

 

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om at Prærien Aulum Kristne Daginstitution udvider deres børnetal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private daginstitution Prærien Aulum Kristen Daginstitution søger om udvidelse af deres børnehave gruppe med 15 børn i perioden 1. november 2015 til 31. juli 2016.

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Prærien Aulum Kristne Daginstitution er i dag godkendt til 45 børnehavebørn (dog 60 børnehavepladser i april til

juli hvert år i forbindelse med førskolegruppe) og fra 1. november 2015 stater de op med en vuggestue med 12 børn.

 

De søger om udvidelse af deres børnehavegruppe til 60 børn i perioden 1. november 2015 til 31. juli 2016. Herefter vil de igen være på 45 børnhavebørn (dog fortsat med førskolegruppe på 15 fra april til juli hvert år).

 

Økonomi

Institutionen skal stille med en driftsgaranti på i alt 1.085.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget tager orienteringen om den ændrede børnenormering til efterretning
at Den private daginstitution Aulum Kristne Daginstitution stiller med en driftsgaranti på i alt 1.085.000 kr.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om uddannelsesdag for elever i 8. klasse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inger Veng Rasmussen

Sagsresume

Som led i samarbejdsaftalen mellem CBL og BSK, afviklede UU i samarbejde med alle skoler og samtlige ungdomsuddannelser i Herning et forsøg med en fælles uddannelsesdag for alle elever i 8. årgang, og deres forældre. Målet var at sætte fokus på og kvalificere valget af introduktionskursus, men også give forældrene en reel mulighed for at få svar på andre uddannelsesmæssige spørgsmål.
Arrangementet den 8. oktober 2015 var velbesøgt, og der er generelt gode tilbagemeldinger fra de besøgende og medvirkende parter.

Sagsfremstilling

Uddannelsesdagen havde til formål at klæde forældrene til elever i 8. klasse bedre på til at løfte den nye opgave, de har fået i valgprocessen, og konceptet ser ud til at virke godt.

Aftenen blev afviklet i Sportscenter Holing. En stram styring af indbydelse til bestemte tider, og en god kombination af korte præcise introducerende oplæg ved UU, efterfulgt af de unge og forældrenes mulighed for frit at "shoppe rundt" hos ungdomsuddannelserne. Det gav et helt unikt miljø i Opvisningshallen hvor alle ungdomsuddannelser, havde lavet gode stande med plads til forældre og elever, samt god information.

Måden at indkalde forældrene på ser ud til at have givet et godt fremmøde, i alt deltog 2087 borgere. Skolerne undersøger efterfølgende i klasserne, hvordan den lokale repræsentation har været. 

 

UU havde rig mulighed for dialog med forældre og elever, samt for at høre hvad de syntes om konceptet. Mange forældre udtrykte at de var glade for måden, det blev holdt på. De fremhæver især, at man frit kunne gå rundt, få god information fordi så mange ting havde ændret sig, siden de selv tog uddannelse, at få et lille overblik over mulighederne, og blive guidet i starten med et oplæg om, hvad der godt at lægge vægt på.

En tilkendegivelse med smileys udgjorde en let form for evaluering ved udgangen. Den er ikke dybdegående men viser kun tendenser. En sjov observation når evalueringen skulle udfyldes eller laves var, at de unge havde en tendens til at være mere neutral i deres tilkendegivelse end forældrene. Eleverne gav ofte en smiley midt i og forældrene en eller endog en dobbelt smiley.


Evalueringsresultat (med en svarprocent på 45%, nogle familier afleverede kun 1 sammen):
2 glade smileys: 269
1 glad smiley: 507
1 tilfreds smiley: 126
1 sur smiley: 19
2 sure smileys: 18

 

Samarbejdsgruppen fik hjælp fra Produktionsskolen, dels til skiltearbejde men især lån af et hold friske unge der sørgede for at alle blev guidet rundt, fik billetter, og at der lå informationsmateriale på stolene samt sikre at oplægsstederne tog sig pænt ud til næste hold. Disse unge var fine rollemodeller.

 

Evaluering og erfaringerne indgår i planlægningen af næste års uddannelsesdag for de nye 8. klasser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Status på Sverigesprogrammet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om "Tættere på - Godt på vej: Sverigesprogrammet" på mødet den 15. april 2015. I første halvår 2015 fortsatte "Sverigesteamet" deres arbejde efter intentionerne i Projektbeskrivelsen. Med Byrådets beslutning om udrulning af Sverigesprogrammet til alle kommunens skoledistrikter pr. 1. januar 2016 afsluttes Sverigesprogrammet som projekt med udgangen af 2015. Programmet bliver hefter en del af driften i det nye Center for Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Sverigesteamet, bestående af 9 socialrådgivere samt 1 teamleder fra Børne- og Familierådgivningen, 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 4 sundhedsplejersker, blev oprettet 1. januar 2013. I august 2013 påbegyndte teamet som planlagt arbejdet efter intentionerne i projektet. Se "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet august 2013" med bilag, herunder bilag 2, Procesbeskrivelse, der er opdateret med 1. halvår 2015 (Projektbeskrivelsen med bilag 1 samt 3-5 er ikke ændret siden seneste orientering).

 

Formålet med Sverigesprogrammet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a.

 

 • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.
 • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.
 • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde.
 • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt.
 • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes.
 • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie.

 

Sverigesprogrammets mål er:

 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte.
 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.
 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.
 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov.
 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte.
 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.
 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet.
 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.
 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20).

 

I 1. halvår 2015 arbejdedes der videre med programmet i Sverigesteamet. Se Procesbeskrivelsen side 22-26 med status for de enkelte aktiviteter/pilotprojekter medio 2015. Blandt andet er aktiviteten: "Bedre afklaring af netværk v. foranstaltninger" sat i gang: Fra januar 2015 er der endnu større fokus på afdækning af barnets netværk, og der udarbejdes netværkskort i alle sager.

 

I foråret 2015 fik Herning Kommune tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om at blive partnerskabskommune. Projekt Partnerskabskommune indebærer, at Børn og Unge, Herning Kommune, sammen med 2 andre kommuner (Hvidovre og Haderslev) indgår i samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge. Som Partnerskabskommune skal man være med til at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Det er hensigten med partnerskabet at udvikle en helhedsorienteret omlægning af praksis med fokus på tværfaglighed, forebyggelse, tidlig indsats, tilbudsudvikling og styrket sagsbehandling med udgangspunkt i Børn og Unges Sverigesprogram. Projektet startede op i april 2015, og analyse- og udviklingsarbejdet er gået i gang.

 

Med vedtagelsen af Mulighedskataloget traf Byrådet beslutning om at udrulle Sverigesprogrammet til alle kommunens skoledistrikter fra 1. januar 2016. Sverigesteamet stopper derfor som selvstændigt team, og medarbejderne fordeles i de nye områdeteams. Sverigesprogrammet stopper samtidig som særskilt projekt og overgår til drift og implementeres i hele organisationen. De aktiviteter på projektets oprindelige forandringsteori, der endnu ikke er igangsat, vil indgå i den fortsatte videreudvikling af det nye Center for Børn og Forebyggelse, blandt andet gennem Partnerskabsprojektet.

 

Der er i forbindelse med afslutningen af Sverigesprogrammet som projekt ved at blive set på behovet for ændringer i udformning af og tidsplan for slutevalueringen af projektet, i forhold til det oprindeligt planlagte.

 

 

Stinne Højer Mathiasen deltager i punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-G00-2-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Center for Børn og Forebyggelses fælles skilsmisseindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Undersøgelser har vist, at brud i familien har store konsekvenser for både voksne og børn. Derfor bevilgede Forebyggelsesudvalget midler til en indsats for skilsmissebørn som pilotprojekt i periode 2012 - 2015. Center for Børn og Forebyggelse har ikke økonomisk mulighed for at forlænge projektet.

 

Det blev til to tilbud, som begge har været stor efterspørgsel på. Indsatserne udvides nu med et ekstra tiltag, som er et tilbud til forældre, der ønsker at blive bedre til at samarbejde om børnene efter et brud.

 

Der indstilles til, at udvalget tage orienteringen om skilsmisseindsatsen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Ca. hvert tredje barn oplever brud i familien, og skilsmisse/brud er ikke blot en belastning for de voksne, men også for børnene.

Adskillige undersøgelser har fundet negative effekter af forældres skilsmisse på børnenes senere tilværelse:

 • Større forekomst af angst og depression. Mere hos piger end hos drenge
 • Kortere uddannelse. I højere grad for drenge end for pigers vedkommende
 • Flere fysiske lidelser - og ifølge en enkelt undersøgelse, kortere levetid
 • Flere skilsmisser i egne parforhold senere

         

I Region Midtjyllands Sundhedsprofil for unge 16 - 24 år (2011) viser nedsat trivsel og usund livsstil, hvis den unge har oplevet skilsmisse hos forældrene. Desuden har undersøgelser vist, at der er flere selvmordsforsøg blandt skilsmissebørn end blandt børn, der er vokset op med begge forældre. Skilsmissebørn dømmes hyppigere for voldelig kriminalitet.

 

På baggrund af ovenstående blev det i Herning Kommunes forebyggelsesplan (2012) besluttet at gøre en indsats ved at:

 • Forebygge skilsmisser ved at tilbyde PREP-kurser for forældre (PREP står for Prevention and Relationsship Enchancement Program - et forebyggende og relationsudviklende kursusprogram)
 • Hjælpe børn i svære skilsmisser ved at tilbyde dem deltagelse i et gruppeforløb

 

Både PREP-kurser og børnegrupper tilbydes af Sundhedsplejen.
Sundhedsplejen oplevede massiv søgning til børnegrupperne. Samtidig var der efterspørgsel på indsatser til "skilsmisseramte" forældre og børn i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og Familiecenter Herning.

 

Ultimo 2014 blev det tydeligt, at der vil være både faglige og kvalitetsmæssige gevinster ved at indsatserne udbydes på tværs i Center for Børn og Forebyggelse.

 

Indsatserne udvides med endnu et tiltag, KIFF (Kursus i Fælles Forældreansvar. Et rådgivningstilbud, som introducerer nøglerne til et godt samarbejde om børnene efter et brud). KIFF forventes at være i drift medio 2015.

 

PREP udbydes af Sundhedsplejen (måske senere i samarbejde med en psykolog fra PPR)

Skilsmissegrupper udbydes også af Sundhedsplejen. På sigt i samarbejde med Børne- og Familiecenter Herning med supervision fra psykolog fra PPR.
KIFF udbydes i første omgang af Børne- og Familiecenter Herning. Senere forventes Sundhedsplejen og PPR at være aktive parter.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om udvikling af boligsociale indsatser i Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander; Preben Siggaard

Sagsresume

Holtbjerg er den bydel, hvor der er flest almene boliger i Herning Kommune. Boligområdet er på forskellige måder socialt udsat, og kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne i området. Alle relevante forvaltningsområder er involveret i samarbejdet.  

Sagsfremstilling

Boligselskaberne, politiet og kommunen har gennem de sidste 18-24 måneder fulgt udviklingen i Holtbjerg. Særligt grupperinger af unge i området fremkalder opmærksomhed og behov for indsatser.

 

Landsbyggefonden har tradition for 4 årige indsatsplaner. Erfaringerne viser imidlertid, at der typisk er behov for langvarige indsatser for at skabe den nødvendige forandring. Det er afgørende, at indsatserne er koordinerede og forankrede på tværs for at have god effekt.

 

Ift. Holtbjerg er derfor aftalt en helt ny proces: I perioden 01.01.2016 – 31.07.2017 gennemføres et udviklingsprojekt. På baggrund af projekterfaringerne skal der i løbet af 2016 tages stilling til indholdet i en egentlig boligsocial helhedsplan for Holtbjerg.

 

Kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de næste 1½ år har to mål:

 

 1. der skal sættes ind og dæmmes op for de mest alarmerende behov her og nu
 2. det langsigtede indsatsbehov i området skal afdækkes

 

Børn og Unges arbejde med Holtbjerg Kraftcenter indgår i projektsamarbejdet. Det samme gør kultur- og fritidsområdet, der bidrager dels med lokaler på Kulturama og dels med medarbejdertimer for en lokal kulturmedarbejder.  

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen ift. boligsociale indsatser. Fonden bidrager med ca. 75 %. Resten finansieres lokalt fordelt mellem kommune og boligselskab.

 

Den samlede økonomi i projektperioden på 1½ år er 2,5 mio. kr. Heraf kommer Landsbyggefonden med 1,9 mio. kr. Boligselskaberne og kommunen betaler hver 0,3 mio. kr. Den kommunale medfinansiering leveres som medarbejdertimer fra spydspids-indsatser i området samt lokalefaciliteter.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Høringssvar til budet 2016
 • Puljer og projekter 2015/2016
 • Svar på spørsmål vedrørende økonomi og forældrebetaling i forbindelse med afvikling af skolerejser
 • Diætetisk behandling af børn med overvægt
 • Navngivning af heldagstilbud v/ Ung Herning - Helios
 • Dato for Samrådsmøder for skoler og dagtilbud i 2016

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Til næste møde:

 • Der ønskes et uddybende svar på udgifter i forbindelse med skolerejser (svar vedlægges meddelelser)

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

 

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Lejeaftale

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer